Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (26. februar 2016)

Sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.

(Lovforslag nr. L 144)

Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (tobaksvaredirektivet) i dansk ret. Det sker ved at indføre en produktspecifik regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere til elektroniske cigaretter med nikotin. Med lovforslaget indføres en mindre restriktiv adgang til at markedsføre og fremstille elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere til forbrugerne, idet elektroniske cigaretter, der lever op til direktivets krav, ikke længere skal leve op til reglerne i lægemiddellovgivningen.

Med lovforslaget indføres specifikke krav til kvaliteten, sammensætningen og sikkerheden af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin. Endvidere indføres der regler for markedsføring og kontrol med sådanne produkter. Der stilles bl.a. krav om, at fabrikanter og importører af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere indgiver en anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen, inden produktet bringes på markedet. Desuden stilles der krav om, at fabrikanter, importører og distributører af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere etablerer et system til indsamling af oplysninger om sundhedsskadelige virkninger af deres produkter.

Herudover har lovforslaget til formål at indføre en aldersgrænse for salg til forbrugerne af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin samt regler for anvendelse af elektroniske cigaretter på steder, hvor børn og unge opholder sig, i kollektive transportmidler og i taxaer. Det foreslås samtidig at stille krav om, at der på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, der ikke omfattes af det foreslåede forbud, og på steder, hvortil offentligheden har adgang, udarbejdes og offentliggøres en skriftlig politik om brugen af elektroniske cigaretter på det pågældende sted. Desuden foreslås et forbud mod at reklamere for elektroniske cigaretter med og uden nikotin over for offentligheden.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.