Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 23. februar 2016

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

(Justering af reglerne om kvælstofnormer)

[af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 20. november 2015 og var til 1. behandling den 8. december 2015. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljø- og Fødevareudvalget. Udvalget afgav betænkning den 4. februar 2016. Lovforslaget var til 2. behandling den 9. februar 2016, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Miljø- og Fødevareudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet lovforslaget i 2 møder.

Offentlig høring

Udvalget holdt den 23. februar 2016 en offentlig høring om lovforslaget med deltagelse af en række inviterede oplægsholdere og miljø- og fødevareministeren. Oplægsholderne var blevet bedt om at forholde sig til den rejste kritik af, hvorledes landbrugspakkens miljøregnskab er opgjort.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Frie Bønder.

Miljø- og fødevareministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Samråd

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 5 spørgsmål til miljø- og fødevareministeren til mundtlig besvarelse, som denne har besvaret i et åbent samråd med udvalget den 23. februar 2016.

Spørgsmål

Udvalget har efter afgivelse af betænkning stillet 92 spørgsmål til miljø- og fødevareministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (DF, V, LA og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget støtter op om og stemmer for L 68, som er en del af den vækstpakke for dansk landbrug, som Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik aftale om i december 2015. Det er glædeligt, at landbrugspakken vil understøtte de mange afledte arbejdspladser, som dansk landbrug bidrager til.

Dansk Folkeparti ser frem til, at denne vækstpakke for den danske fødevaresektor kan sikre dansk landbrug i samklang med natur og miljø. Målrettet regulering er den eneste rigtige vej i et dansk landskab, som er så differentieret, som det er. Dansk Folkeparti vil ligeledes præcisere, at den målrettede regulering også tager hensyn til vores grundvand.

Et mindretal i udvalget (S, EL, ALT, RV og SF) indstiller lovforslaget til forkastelse.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti kan konstatere, at loven og landbrugspakken vil medføre markante forøgelser af næringsstoffer i grund- og overfladevand i 2016-2019. Regeringen har i hele forløbet omkring landbrugspakken vildledt Folketinget og befolkningen. De forskere, der har leveret de tal, der er brugt til at vise, at landbrugspakken ender i et grønt plus for miljøet, omtaler den måde, ministeren har brugt deres tal på, som kreativ bogføring, fejlagtig og misinformation. Der er altså sket en markant bearbejdelse af forskernes tal. Man har simpelthen forskønnet resultatet og sminket miljøregnskabet med det formål at få landbrugspakken til at se ud, som om den er grøn.

Forskerne, der står frem, slår fast, at landbrugspakken vil medføre en markant forøgelse af kvælstofudledningen. Landbrugspakken er ikke grøn. Igen og igen har ministeren over for Folketinget fastholdt, at de initiativer, der sættes i gang med landbrugspakken, vil medføre et plus for miljøet, og at dette plus vil være der hvert eneste år allerede fra 2016. Det er sket i skriftlige svar til Folketinget, og det er sagt på samråd den 28. januar 2016 og igen på samråd den 23. februar 2016. Man har puljet år, der ikke kunne puljes. Man har rykket på basisår. Man har pålagt andre lande kvælstofreduktioner uden at spørge dem. Man har forudsat EU’s accept af lempelserne, og man har indregnet frivillige og meget usikre virkemidler – alt sammen for at kunne fremlægge et grønt miljøregnskab for Folketinget.

Alt i alt er Folketinget blevet vildledt. Man har snydt, fiflet og lavet kreativ bogføring med kvælstof- og miljøregnskabet. Var det sande regnestykke kommet frem, ville Europa-Kommissionen med stor sandsynlighed dømme regeringens landbrugspakke ulovlig. For de direktiver, Danmark har tilsluttet sig, siger helt klart, at tilstanden i vandmiljøet ikke må forringes. Dermed risikerer vi EU-sanktioner. Det er derfor også ganske alvorligt, at regeringen ikke har udarbejdet en juridisk analyse af landbrugspakken og lovforslaget. Partierne stiller derfor spørgsmålstegn ved, om lovforslaget lever op til de formelle forvaltningsretlige og juridiske retningslinjer.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

René Christensen (DF) fmd. Pia Adelsteen (DF) Ib Poulsen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Lise Bech (DF) Karina Due (DF) Erling Bonnesen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Thomas Danielsen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Anni Matthiesen (V) Jacob Jensen (V) Carsten Bach (LA) Mette Bock (LA) Mette Abildgaard (KF) Bjarne Laustsen (S) Lea Wermelin (S) nfmd. Kaare Dybvad (S) Nicolai Wammen (S) Jens Joel (S) Simon Kollerup (S) Søren Egge Rasmussen (EL) Maria Reumert Gjerding (EL) Christian Poll (ALT) Rasmus Jarlov (KF) Andreas Steenberg (RV) Ida Auken (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Pia Olsen Dyhr (SF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 9
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag omdelt efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.
Titel
7
Betænkning afgivet 4/2-16
8
Høringssvar fra SMV-høringen, fra miljø- og fødevareministeren
9
Henvendelse fra Frie Bønder om forløb vedrørende høring af strategisk miljøvurdering vedrørende ændrede gødskningsnormer
10
Høringssvar fra SMV-høringen, fra miljø- og fødevareministeren
11
Kopi af miljø- og fødevareministerens svar på spørgsmål nr. S 426 om landbrugspakken
12
Program for udvalgets høring om lovforslaget 23/2-16
13
Høringssvar fra SMV-høringen, fra miljø- og fødevareministeren
14
Sammenfattende redegørelse for Miljørapport for Forslag til plan om ændrede gødskningsnormer, fra miljø- og fødevareministeren
15
Præsentationer fra udvalgets høring om lovforslaget 23/2-16

Oversigt over spørgsmål og svar omdelt efter afgivelse af betænkning

Spm.nr.
Titel
26
Spm. om, hvordan kvælstofindsatsbehovet til de enkelte kystvande er beregnet, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
27
Spm. om, hvordan effekten af ophævelsen af de nuværende kvælstofnormer er beregnet, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
28
Spm. om, hvilke oplande der øger udledningen af kvælstof i relation til en ophævelse af de nuværende kvælstofnormer, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
29
Spm. om, hvilke kvælstofnormer der skal gælde for husdyrbrug, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
30
Spm. om, i hvilke oplande det vil være forudsat, at der skal gennemføres de frivillige indsatser i 2016, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
31
Spm. om, i hvilke vandoplande den indregnede effekt på kvælstofudledningen som følge af ændrede regler for miljøfokusområder (MFO) vil finde sted, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
32
Spm. om sikring af, der udlægges MFO-arealer som forudsat i aftalen til at imødegå effekten af den øgede kvælstofudledning, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
33
Spm. om, hvor mange arealer opgjort i vandoplande det vil være nødvendigt at der udlægges MFO i overensstemmelse med aftalen, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
34
Spm. om, hvorledes den seneste opdatering af N-retentionskortlægning er indgået i beregningen af den opgjorte effekt på kvælstofudledningen, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
35
Spm. om, hvad omkostningerne for forbrugerne af drikkevand er ved en ophævelse af de nuværende kvælstofnormer, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
36
Spm. om, hvad omkostningerne er for kommunerne til drikkevandsbeskyttelsen i de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
37
Spm. om, hvilke kommuner der forventes at få større omkostninger til drikkevandsbeskyttelse sammenlignet med i dag, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
38
Spm. om, hvor mange flere arbejdspladser regeringen har beregnet, at økonomisk optimale kvælstofnormer kan medføre, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
39
Spm. om, hvor mange husdyrbedrifter regeringen vurderer at økonomisk optimale kvælstofnormer kan forhindre en afvikling af i perioden 2016-2018, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
40
Spm. om, i hvilke danske fjorde og indre farvande der vil være behov for at gøre en ekstra indsats for at nedbringe kvælstof- og fosforudledningen, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
41
Spm., om ministeren vil kommentere artiklen »AU fralægger sig ansvar for Miljøministers mystiske data«, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
42
Spm. om omtalte data om reduceret kvælstofudledning fra landbruget, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
43
Spm., om ministeren vil angive videnskabelige kildehenvisninger bag de omtalte data fra miljørapporten, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
44
Spm., om Landbrug og Fødevarers videncenter SEGES har været inddraget og hørt ved udarbejdelsen af miljørapporten, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
45
Spm. om kommentar til henvendelse fra Frie Bønder om forløb vedrørende høring af strategisk miljøvurdering vedrørende ændrede gødskningsnormer, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
46
Spm., om vandmiljøet ville blive mindre belastet med kvælstof i 2016, 2017 og 2018, hvis landbrugspakken ikke var blevet vedtaget, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
47
Spm. om, hvor mange færre tons kvælstof der i den fysiske verden ville være blevet udledt til vandet i hhv. 2016, 2017 og 2018, hvis landbrugspakken ikke var vedtaget, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
48
Spm., om den positive baseline ville eksistere, hvis landbrugspakken ikke var blevet vedtaget, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
49
Spm. om, hvornår den ekstra udledning vil være indhentet, hvis man fraregner baseline, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
50
Spm. om, hvad baselinetallet for 2016 ville være, hvis man fraregner årene 2013-2015, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
51
Spm., om årstallene 2013-2015 også har betydning for baselinetallene for 2017, 2018, 2019 og 2020, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
52
Spm. om, med hvilke virkemidler man skal indhente de 6.500 t kvælstof, som er udskudt til efter 2020 m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
53
Spm. om, hvornår pakken vil have en positiv effekt på miljøet i forhold til reduceret kvælstofudledning, hvis man fraregner baselineeffekten, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
54
Spm. om oversendelse af Naturstyrelsens juridiske vurdering af pakkens EU-medholdighed, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
55
Spm. om oversendelse af NaturErhvervsstyrelsens vurdering af, hvorvidt Europa-Kommissionen vil godkende pakkens forskellige initiativer, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
56
Spm., om der ikke kan komme problemer med udbetaling af EU-midler til pakkens tiltag, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
57
Spm., om Europa-Kommissionen vil udbetale landdistriktsmidler til tiltag i pakken uden indvendinger, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
58
Spm., om der ikke kan opstå diskussion i Europa-Kommissionen om, hvorvidt der med landbrugspakkens tiltag er tale om statsstøtte, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
59
Spm., om ministeren mener, at baseline er et initiativ i pakken, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
60
Spm. om, hvis man helt fraregner baseline fra pakkens initiativer, de øvrige initiativer så vil gå i nul eller grønt plus i løbet af årene 2016-2020, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
61
Spm., om målrettet regulering kan indhente de ekstra tons kvælstof, som udledes til vandmiljøet i 2016, 2017 og 2018, i løbet af pakkens løbetid frem til 2021, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
62
Spm. om oversendelse af al korrespondance mellem kvælstofudvalget og forskere og forskningsinstitutioner m.fl., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
63
Spm. om, hvor stor baselineeffekten har været for hvert af de seneste fem år, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
64
Spm. om oversendelse af et opdateret miljøregnskab, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
65
Spm. om oversendelse af et opdateret miljøregnskab, hvor der medtages øvrige vedtagne initiativer (lempelser og indsatser), til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
66
Spm. om oversendelse af et opdateret miljøregnskab, som understøttes af sagkundskaben på området, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
67
Spm. om, hvilken sagkundskab der understøtter valget om at pulje baselineeffekten for 2013-2015 og lægge den sammen med baselineeffekten for 2016, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
68
Spm. om, med hvilken begrundelse ministeren vælger perioden 2013-2015 som den periode, hvor baselineeffekten puljes, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
69
Spm. om garanti for, at der er en baselineeffekt i hvert af årene 2016-2021, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
70
Spm. om, hvilken usikkerhed der knytter sig til valget om at antage en lineær baselineeffekt i perioden 2016-2021 set i forhold til de forudgående år, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
71
Spm. om beregninger af effekten af den målrettede regulering og om at redegøre for, hvilke usikkerheder der knytter sig til beregningerne, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
72
Spm. om, hvad erfaringerne er med frivillige virkemidler, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
73
Spm. om den danske undtagelse til at udbringe mere husdyrgødning fra kvægbedrifterne, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
74
Spm. om, hvor stort det økonomiske tab for Danmark vil være, hvis landdistriktsprogrammet ikke godkendes, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
75
Spm. om konsekvenser af en vedtagelse af landbrugspakken, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
76
Spm. om, hvorfor undtagelsen for mere udbringning af husdyrgødning fra kvægbedrifter kan risikere at ophøre på grund af landbrugspakken, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
77
Spm., om ministeren vil oplyse, hvad den samlede kommunale udgift kan anslås at blive, hvis alle vandselskaber i Danmark skal betale landmænd for ikke at udnytte de forhøjede kvælstofnormer, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
78
Spm. om, hvordan ministeren i de enkelte år vil sikre, at EU's nitratdirektiv overholdes, hvis lovforslaget vedtages, og hvad denne indsats vil koste, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
79
Spm. om, hvad det faglige belæg er for, som der står i den skriftlige fremsættelse, at skrive: »Lovforslagets formål er at give landmændene lov til at tildele afgrøderne mere gødning for at højne afgrødernes kvalitet«, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
80
Spm. om, hvilke data der ligger til grund for beregningerne af den såkaldte baseline, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
81
Spm., om der en mulighed for, at den intensive drift, der har fundet sted på de arealer, som udgår, flyttes til andre markarealer m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
82
Spm. om bekræftelse af, at det er de intensivt drevne marker, som taber flest næringsstoffer til omgivelserne, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
83
Spm. om bekræftelse af, at det er den natur, der ligger tættest på markerne, som udsættes for den største næringsbelastning, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
84
Spm. om beregninger for, hvor mange kilogram kvælstof de terrestiske § 3-beskyttede-arealer udsættes for ved en forøgelse af kvælstofnormen, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
85
Spm., om en højere kvælstofnorm kan medføre en tilstandsændring af beskyttede naturområder, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
86
Spm. om naturbeskyttede § 3-arealer i dag er udsat for en for høj næringsbelastning, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
87
Spm. om, hvad de væsentligste grunde til § 3-arealernes ugunstige bevaringsstatus er, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
88
Spm., om en øget næringsbelastning kan medføre, at bevaringsstatus for beskyttede naturtyper forringes, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
89
Spm. om, hvor mange ekstra kilogram kvælstof der samlet vil blive udbragt på Danmarks marker, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
90
Spm. om det faktiske kvælstofregnskab for initiativerne i pakken m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
91
Spm. om oversendelse af den kommunikation, der har været mellem Miljø- og Fødevareministeriet og evt. andre ministerier – og Europa-Kommissionen, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
92
Spm., om det er korrekt, at NaturErhvervsstyrelsen er begyndt at undervise landmænd og konsulenter i øget brug af stråforkortningsmidler, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
93
Spm. om, hvor store mængder stråforkortelsesmidler der forventes anvendt som følge af de øgede kvælstofnormer, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
94
Spm. om, hvor stor en procentvis forøgelse af anvendelsen af stråforkortningsmidler der er tale om, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
95
Spm. om, hvor mange af de tilladte stråforkortningsmidler der antages at have en skadelig effekt på vandmiljøet, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
96
Spm. om klimaeffekten af landbrugspakken, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
97
Spm., om fødevare- og landbrugspakken bidrager til, at Danmark efterlever sine forpligtelser i forhold til EU’s nitratdirektiv, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
98
Spm., om ikke de planlagte indsatser af vådområdeprojekter, skovrejsning og spildevandsindsatser er »kompenserende foranstaltninger« og ikke »afværgeforanstaltninger« m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
99
Spm., om regeringen anser det for sandsynligt, at Europa-Kommissionen vil imødekomme ønsket om at forøge ammoniakforureningen, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
100
Spm. om, hvordan effekten af den målrettede regulering er opgjort, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
101
Spm. om, hvordan reduktionen på hhv. 1.197 tn kvælstof i 2016 og 867 tn kvælstof i 2017 er beregnet, og hvilken usikkerhed der knytter der sig til tallene, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
102
Spm. om de frivillige kollektive kompenserende virkemidler m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
103
Spm. om, hvordan den forventede reduktion for de frivillige virkemidler på 1.435 t kvælstof i 2011 er beregnet, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
104
Spm. om, hvordan den forventede reduktion for forpagtningsordningen på 818 t kvælstof i 2017 og 693 t i 2018 er beregnet, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
105
Spm., om den målrettede forpagtningsordning med sikkerhed er EU-medholdelig, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
106
Spm. om, hvilke usikkerheder og intervaller der har været i forskernes opgørelser om baseline og øvrige beregninger, og om disse usikkerheder og intervaller alle er videregivet til udvalget, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
107
Spm. om, hvorfor de kompenserende tiltag ikke skal finansieres af erhvervet selv, men af skatteyderne, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
108
Spm., om landbrugspakkens øgede kvælstoftildeling også vil have konsekvenser for fertiliteten hos avlssøer og malkekvæg, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
109
Spm., om landbrugspakkens øgede kvælstoftildeling ikke modarbejder intentionerne i sprøjtemiddelstrategi IV, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
110
Spm. om, hvilke konsekvenser den øgede anvendelse af stråforkortere vil have for målene i den sprøjtemiddelstrategi, som er gældende i 2016, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
111
Spm. om bekræftelse af, at ministeriet ikke har overblik over, hvilke områder der vil blive ramt af dyrere drikkevand m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
112
Spm., om private virksomheder i produktion- og servicesektorerne risikerer en større vandregning som følge af landbrugspakken, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
113
Spm. om, hvilket tal man så har brugt til at udregne udvaskning i havet, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
114
Spm. om oversendelse af referater af møderne med Europa-Kommissionen om landbrugspakken, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
115
Spm. om redegørelse for Aarhus Kommunes beregninger for, hvor meget drikkevandspriserne kan stige som følge af landbrugspakken, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
116
Spm. om, hvilke økonomiske beregninger der ligger i landbrugspakken vedrørende drikkevandsbeskyttelsen, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
117
Spm., om det stod klart for forligskredsen og offentligheden i det fremlagte materiale, at pakken potentielt kan koste drikkevandsforbrugerne millioner af kroner, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå

Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 68

Samråds- spm.nr.
Titel
B
Samrådsspm. om landbrugspakkens miljøpåvirkning i lyset af den kritik, som en række forskere har rejst i Berlingske Tidende i februar 2016, til miljø- og fødevareministeren
C
Samrådsspm. om, hvordan de konkrete initiativer og virkemidler i landbrugspakken isoleret set kan medføre et »grønt plus« for hvert af årene 2016-2021, til miljø- og fødevareministeren
D
Samrådsspm. om redegørelse for forløbet og den faglige rådgivning bag beslutningen om at pulje baselineeffekten for 2013-2015 m.v., til miljø- og fødevareministeren
E
Samrådsspm. om forventningerne til, at de frivillige virkemidler i landbrugspakken kan indregnes som en sikker positiv effekt, til miljø- og fødevareministeren
F
Samrådsspm. om, hvorledes regeringen vil sikre, at landbrugspakken kan accepteres af EU, til miljø- og fødevareministeren