Den fulde tekst
L 124
Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Lovf som fremsat 24/2 16
Fremsat skr 24/2 16
1.beh 5/4 16
Betænkning 28/4 16
2.beh 10/5 16
Lovf som vedt 12/5 16
3.beh 12/5 16
Lov nr 428 af 18. maj 2016
Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Carsten Bach (LA), René Gade (ALT), Martin Lidegaard (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget indføres en bagatelgrænse på 200 kr. på en række områder for SKATs udbetalinger og opkrævninger. Forslaget vil således betyde, at skatteydere ikke længere vil modtage overskydende skat på under 200 kr., såfremt skatteyderen ikke kan modtage overskydende skat via Nemkontosystemet. Ligeledes vil forslaget betyde, at SKAT ikke længere skal bruge ressourcer på at opkræve beløb under 200 kr. fra ophørte virksomheder. For langt de fleste skatteydere vil forslaget ikke have betydning, da disse fortsat vil modtage tilgodehavender hos SKAT via Nemkontosystemet.
Desuden foreslås det, at selskabers adgang til at betale acontoskat i forbindelse med etablering af ny koncernforbindelse udvides, så der er længere tid til at opgøre årets skat, og at den nuværende frist på 14 dage for virksomheders indberetning af oplysninger vedrørende kontant betaling over 10.000 kr. inkl. moms ændres, så indberetningsfristen fremover vil være sammenfaldende med virksomhedens selvangivelsesfrist.
Endelig foreslås en præcisering, så det klart fremgår, at betalingsfristen efter kildeskattelovens og opkrævningslovens bestemmelser om afregning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for ansatte hos kommuner og regioner svarer til afregningsreglerne i lovgivningen om et Offentligt Betalingssystem.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.