Den fulde tekst
L 128
Forslag til lov om aktiviteter i det ydre rum.
Af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen (V)).
Lovf som fremsat 24/2 16
Fremsat skr 24/2 16
1.beh 17/3 16
Betænkning 19/4 16
2.beh 26/4 16
Lovf som vedt 3/5 16
1.del af 3.beh 3/5 16
Lov nr 409 af 11. maj 2016
Ordførere: (1.beh) Pernille Schnoor (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Anni Matthiesen (V), Eva Flyvholm (EL), Henrik Dahl (LA), Nikolaj Amstrup (ALT), Emrah Tuncer (RV), Jacob Mark (SF), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) uddannelses- og forskningsministeren (Ulla Tørnæs).
Efter 1.beh henvist til Uddannelses- og Forskningsudvalget(UFU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Uddannelses- og Forskningsministeriet nedsatte en arbejdsgruppe i foråret 2015, hvis formål bl.a. var at tilvejebringe grundlag for lovgivning vedrørende danske aktiviteter i det ydre rum.
Med lovforslaget lægges der op til at få fastlagt passende rammer for, at danske aktiviteter i det ydre rum finder sted på et reguleret og sikkerhedsmæssigt betryggende grundlag. Der er tale om hidtil uregulerede aktiviteter, som de senere år er taget til i omfang og betydning, hvorfor en nærmere, men stadig fleksibel, regulering har vist sig hensigtsmæssig. Som led i lovforslaget implementeres fire FN-aftaler, der vedrører forskellige aspekter af aktiviteter i det ydre rum, i dansk ret.
Lovforslaget indeholder betingelser for godkendelse af rumaktiviteter m.v., regler for registrering af rumgenstande, erstatning og forsikring, overførsel af rumgenstande eller rumaktiviteter, tilsyn, dispensation og bemyndigelse samt straf.
Loven træder i kraft den 1. juli 2016.
Afstemning:
Forslaget er vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.