Den fulde tekst
L 125
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. (Justering af fremdriftsreformen m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen (V)).
Lovf som fremsat 24/2 16
Fremsat skr 24/2 16
1.beh 17/3 16
Betænkning 19/4 16
Lovf optrykt efter 2.beh 26/4 16 Tillæg H
2.beh 26/4 16
Lovf som vedt 3/5 16
1.del af 3.beh 3/5 16
Lov nr 411 af 11. maj 2016
Ordførere: (1.beh) Mette Reissmann (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Anni Matthiesen (V), Eva Flyvholm (EL), Henrik Dahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Emrah Tuncer (RV), Jacob Mark (SF), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) uddannelses- og forskningsministeren (Ulla Tørnæs).
Efter 1.beh henvist til Uddannelses- og Forskningsudvalget(UFU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget bliver visse centrale krav til uddannelsesinstitutionerne ophævet og erstattet af krav til uddannelsesinstitutionerne om at fastsætte interne regler om bl.a. til- og framelding af fag og prøver svarende til 60 ECTS-point pr. studieår.
Det vil samtidig blive muligt for universiteterne at fravige internt fastsatte regler om studieaktivitet for studerende, der er iværksættere eller formænd i frivillige organisationer under Dansk Ungdoms Fællesråd.
Herudover indeholder lovforslaget bl.a. bestemmelser om anvendelse af karakterkrav på bacheloruddannelser og om udbetaling af tilskud i tilfælde af et universitets overskridelse af dimensionering.
For de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet foreslås det, at de centrale krav om tilmelding til fag og prøver svarende til 60 ECTS-point ophæves.
Lovforslaget fremsættes som opfølgning på aftalen af den 20. november 2015 mellem regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om justering af fremdriftsreformen.
Loven træder i kraft den 1. juli 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 88 (S, DF, V, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 8 (LA).