Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

I medfør af § 1, stk. 6, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, som ændret ved lov nr. 61 af 29. januar 2013, § 24, stk. 4, § 31, stk. 3, og § 35, stk. 4, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015, og § 8 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, som ændret ved lov nr. 132 af 16. februar 2016, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved spildevandsforsyningsselskabers indregning efter betalingslovens § 1, stk. 5, af udgifter i bidraget efter lovens § 1, stk. 4, 1. pkt., som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private alternative projekter i rekreative områder, i vandløb og i og på veje.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Spildevand: Vand, der er omfattet af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

2) Tag- og overfladevand: Vand, der er omfattet af § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

3) Spildevandsanlæg: Anlæg, der er omfattet af § 4, stk. 7, i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

4) Sædvanlig afhjælpning: Arbejder, som spildevandsforsyningsselskaber udfører på egne spildevandsanlæg i forbindelse med løsning af kapacitetsproblemer.

5) Alternative projekter: Projekter, hvor spildevandsforsyningsselskabets udgifter til medfinansiering ikke overstiger udgifterne til sædvanlig afhjælpning af kapacitetsproblemer i spildevandsanlægget.

6) Veje: Veje, der er omfattet af § 3, nr. 2 i lov om offentlige veje eller § 2, stk. 1, i lov om private fællesveje.

7) Vandløb: Vandløb, der er omfattet af lov om vandløb.

8) Rekreative områder: Arealer, der er åbne for almindelig færdsel, og som anvendes til rekreative, sportslige, grønne og naturformål, dog ikke projekter til lokal afledning af regnvand i fællesarealer ejet af boligforeninger.

Medfinansiering af projekter vedrørende tag- og overfladevand

§ 2. Spildevandsforsyningsselskaber kan alene afholde og indregne udgifter, som efter en konkret vurdering er nødvendige af hensyn til et alternativt projekts håndtering af tag- og overfladevand, herunder omkostninger til investeringer, drift og vedligeholdelse, samt omkostninger til retablering.

§ 3. Spildevandsforsyningsselskabets andel af alle projektets omkostninger til projekter i vandløb i landzone og sommerhusområder samt projekter i rekreative områder udgør de meromkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand.

§ 4. Spildevandsforsyningsselskabets andel af alle projektets omkostninger til projekter i vandløb i byzone og projekter i og på veje udgør alle omkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand.

Stk. 2. Spildevandsforsyningsselskabet betaler dog højest 75 % af projektejers samlede investeringsomkostninger, der er nødvendige for håndtering af tag- og overfladevand, til projekter, der indgås aftale om, jf. § 9, senere end 1. januar 2016.

§ 5. Reglerne i § 24, stk. 1, § 31, stk. 1, og § 35, stk. 1, i lov om vandløb finder ikke anvendelse ved projekter i vandløb efter denne bekendtgørelses § 2, i det omfang udgifterne afholdes af spildevandsforsyningsselskabet eller projektejer efter §§ 3-4.

§ 6. Til brug for Forsyningssekretariatets kontrol af den økonomiske ramme og forhåndsgodkendelse af tillæg, såfremt selskabet anmoder herom, jf. § 15 og § 11, stk. 3, i bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber, vedrørende det alternative projekt, herunder til at sandsynliggøre det eller de valgte projekters omkostningseffektivitet, jf. betalingslovens § 1, stk. 5, 2. pkt., skal spildevandsforsyningsselskabet indsende følgende:

1) Aftalen om det alternative projekt indgået mellem spildevandsforsyningsselskabet og projektejer, jf. § 9.

2) En kort beskrivelse samt økonomisk overslag for den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt. Overslaget skal være fordelt på omkostninger til investeringer, drift og vedligeholdelse. Den valgte sædvanlige afhjælpningsløsning kan i særlige tilfælde afvises af Forsyningssekretariatet.

3) For privatejede alternative projekter endvidere en kommunal beslutning om, at projektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. Beslutningen kan eksempelvis fremgå af en klimatilpasningsplan, spildevandsplan eller forslag hertil.

Stk. 2. Ved vurderingen af det alternative projekts omkostningseffektivitet lægges nutidsværdierne af projektøkonomierne til grund med henblik på sammenligning af projektøkonomien for den sædvanlige afhjælpning og projektøkonomien for det valgte alternative projekt. Ved opgørelsen af nutidsværdier for den sædvanlige afhjælpning benyttes en rente på 3,5 procent p.a.

§ 7. Dokumentation efter § 6 indberettes til Forsyningssekretariatet efter reglerne i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber.

§ 8. Spildevandsforsyningsselskaber kan alene medfinansiere alternative projekter i det omfang, den kommunale risikokortlægning har påvist behov for afhjælpning. Alternative projekter uden for udpegede risikoområder kan dog tjene til afhjælpning af kapacitetsproblemer inden for et risikoområde.

§ 9. Aftaler mellem projektejer og spildevandsforsyningsselskabet om medfinansiering skal indeholde oplysninger og vilkår om følgende:

1) Projektets formål, tiltag, forventede levetid og serviceniveau.

2) Udførelse, drift og vedligeholdelse af projektet.

3) I hvilken udstrækning drift og vedligeholdelse varetages af projektejer eller spildevandsforsyningsselskabet.

4) De forventede omkostninger opdelt på investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

5) Hvilke omkostningsposter der betales af spildevandsforsyningsselskabet, og hvilke omkostningsposter der betales af projektejer, herunder hvem der bærer risikoen for forskellige typer fordyrelser.

6) Spildevandsforsyningsselskabets betaling til projektejer.

7) Projektejers og spildevandsforsyningsselskabets opsigelsesvarsel.

8) Hvad der skal ske ved ophør af projektet, herunder tilbagebetaling.

9) Øvrige oplysninger til brug for kontrol af den økonomiske ramme og forhåndsgodkendelse af tillæg, såfremt selskabet har anmodet herom.

§ 10. Spildevandsforsyningsselskaber kan alene varetage udførelse af anlæg i forbindelse med projekter omfattet af denne bekendtgørelse i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed.

Stk. 2. I det omfang projektejer og spildevandsforsyningsselskabet aftaler, at selskabet skal varetage drift og vedligeholdelse, vil denne opgave være en del af selskabets hovedaktivitet.

Stk. 3. Ved arbejde efter stk. 1 kan spildevandsforsyningsselskabet foretage modregning i betalingen til projektejer, jf. § 13.

Uforudsete og besluttede ændringer af projekter, som medfører fordyrelser

§ 11. Spildevandsforsyningsselskabet kan ikke afholde udgifter til uforudsete fordyrelser, som gør selskabets omkostninger til det alternative projekt større, end hvad de samlede omkostninger, som opgjort i økonomisk overslag, jf. § 6, stk. 1, til den sædvanlige afhjælpningsløsning ville have været, jf. dog stk. 2. Projektejer bærer således risikoen for sådanne fordyrelser, der opstår efter indgåelsen af aftalen. Vurderingen foretages på baggrund af nutidsværdierne, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 2. I tilfælde af uforudsete fordyrende forhold, som gør sig gældende for både det alternative projekt og den sædvanlige afhjælpningsløsning, kan niveauet for de samlede omkostninger til den sædvanlige afhjælpningsløsning forøges med de omkostninger, som det fordyrende forhold ville have medført for den sædvanlige løsning.

§ 12. Hvis det alternative projekt efter Forsyningssekretariatets forhåndsgodkendelse af tillæg eller efter kontrol af den økonomiske ramme ønskes udvidet, kan spildevandsforsyningsselskabet betale omkostningerne hertil, i det omfang omkostningerne er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand, dog maksimalt op til de samlede omkostninger til den sædvanlige afhjælpningsløsning, som opgjort i økonomisk overslag, jf. § 6.

Stk. 2. En udvidelse af et alternativt projekt, som for spildevandsforsyningsselskabet vil medføre højere omkostninger end niveauet for de samlede omkostninger til den sædvanelige afhjælpningsløsning, som opgjort i det økonomiske overslag, jf. § 6, kan ske, hvis udvidelsen ligger inden for rammerne af den oprindelige aftale og det omfattede risikoområde for projektet, og projektet fortsat er omkostningseffektivt. Til brug for Forsyningssekretariatets kontrol af den økonomiske ramme og forhåndsgodkendelse af tillæg, såfremt selskabet anmoder herom, jf. § 15 og § 11, stk. 3, i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, vedrørende en udvidelse af et alternativt projekt, skal spildevandsforsyningsselskabet til Forsyningssekretariatet indsende et underskrevet tillæg til den oprindelige aftale, som skal indeholde oplysninger om følgende:

1) En kort beskrivelse af projektudvidelsen og serviceniveauet herved.

2) Et budget for de øgede investerings- og driftsomkostninger ved udvidelsen.

3) En kort beskrivelse af den reviderede sædvanlige afhjælpningsløsning og omkostningerne hertil.

Betaling til projektejer

§ 13. Spildevandsforsyningsselskabet skal betale sin andel af projektejers omkostninger til projektet, jf. § 2, direkte til projektejer. Betalingen skal ske på baggrund af de faktiske omkostninger til investeringer, drift og vedligeholdelse.

Stk. 2. Betaling for projektejers investeringsomkostninger sker ved betaling over en periode på op til 25 år. Har projektejer optaget lån til finansiering af omkostninger skal perioden svare til afdragsperioden på dette lån, dog ikke under 10 år.

Stk. 3. Betaling for projektejers drift og vedligeholdelse betales én gang årligt. Betalingen finder sted i maksimalt den periode, hvor projektet håndterer tag- og overfladevand.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2016.

Stk. 2. Verserende sager, hvor et spildevandsforsyningsselskab inden 1. marts 2016 har indsendt oplysninger i medfør af § 6, stk. 1, eller § 12, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1431 af 16. december 2014 til Forsyningssekretariatet, behandles efter reglerne i den nævnte bekendtgørelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1431 af 16. december 2014 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand ophæves.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 26. februar 2016

Lars Christian Lilleholt

/ Martin Hansen