Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a

I medfør af § 79 a, stk. 6, og § 139, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved lov nr. 1894 af 29. december 2015, fastsættes:

Tilrettelæggelse af forebyggende hjemmebesøg

§ 1. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger tilbud om forebyggende hjemmebesøg i henhold til lovens § 79 a, stk. 1-5.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde andre former for forebyggende indsatser, som alternativ til det individuelle besøg i borgerens eget hjem, jf. lovens § 79 a, stk. 1-5, herunder tilbyde et eller flere kollektive arrangementer i stedet for et individuelt besøg i borgerens hjem.

§ 2. Hvis en borger ikke ønsker at deltage i et tilbud efter § 1, stk. 2, skal borgeren i stedet tilbydes et individuelt besøg i hjemmet, jf. lovens § 79 a, stk. 1-5.

§ 3. I forbindelse med tilrettelæggelse og organisering af de forebyggende hjemmebesøg efter lovens § 79 a, stk. 1-5, bør kommunalbestyrelsen sammentænke ordningen med øvrige relevante forebyggelsestiltag, herunder blandt andet forebyggelsesindsatser efter sundhedsloven.

Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg efter lovens § 79 a.

Stk. 2. Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om formålet med samt indholdet i et forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandarden skal indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunalbestyrelsen tilrettelægger ordningen, herunder beskrivelse af eventuelle andre former for forebyggende indsatser, som kommunalbestyrelsen tilbyder som alternativ til et individuelt hjemmebesøg, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 3. Kvalitetsstandarden skal endvidere beskrive, hvordan kommunalbestyrelsen vil opfylde forpligtelsen efter lovens § 79 a, stk. 3, til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Det skal fremgå af beskrivelsen, hvilke særlige risikogrupper kommunalbestyrelsen beslutter at målrette tilbuddet efter lovens § 79 a, stk. 3.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. april 2016.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 20. marts 2016

Sophie Løhde

/ Trine Toftgaard Lund