Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

(Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1104 af 22. august 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 1887 af 29. december 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»For ejerboliger, jf. vurderingslovens § 1, udgør reguleringsprocenten 0 pct. i 2016.«

§ 2

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 132 af 16. februar 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 24, stk. 7, indsættes som 3. pkt.:

»Ved opgørelsen af efterreguleringen af tilskuds- og udligningsbeløb for tilskudsåret 2016 fastsættes det endelige beskatningsgrundlag på baggrund af de afgiftspligtige grundværdier, som en reguleringsprocent i henhold til § 1, stk. 3, i lov om kommunal ejendomsskat på 6,6 pct. i 2016 efter Skatteministeriets skøn ville have medført.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. En nedsættelse af grundskylden for en ejendom for skatteåret 2016, der er en følge af denne lovs § 1, nr. 1, foretages ved afkortning af den eller de opkrævninger af ejendomsskat, der forfalder til betaling den 1. juli 2016 eller senere. Er der tale om mere end én rate, fordeles nedsættelsen ligeligt på alle raterne. Kan nedsættelsen ikke fuldt ud ske ved afkortning, udbetales den overskydende del af nedsættelsen den 1. oktober 2016 til ejendommens ejer, jf. § 29, stk. 1, i lov om kommunal ejendomsskat. Udbetales den overskydende del af nedsættelsen ikke senest den 1. oktober 2016, har den skattepligtige fra denne dato krav på en rente i henhold til § 29, stk. 4, i lov om kommunal ejendomsskat.

Givet på Amalienborg, den 1. marts 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
JOACHIM
Prins til Danmark
Rigsforstander

/ Karsten Lauritzen