Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rådighed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 701 af 27. maj 2015 om rådighed foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 52 f, § 57, stk. 5, § 62, stk. 7, § 62 a, stk. 4, § 62 b, stk. 3, § 63 a, stk. 3, § 65, stk. 6, § 65 a, stk. 7, § 88, stk. 4, og § 100 c i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. § 40, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. marts 2016.

§ 3

A-kassen skal ved vurderingen af medlemmets jobsøgning efter § 35, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 701 af 27. maj 2015 om rådighed tage udgangspunkt i plan for jobsøgning eller aftaler om jobsøgning som følge af forsøget med »Den gode samtale«, indtil medlemmet har fået udarbejdet »Krav til jobsøgning«, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 217 af 11. marts 2016 om ændring af bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 11. marts 2016

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen