Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 700 af 27. maj 2015 om en a-kasses pligt til at vejlede mv., foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 65, stk. 6 og 7, og § 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og § 35, stk. 5, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2016, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 9, stk. 2, nr. 2, ændres »udlevere den til medlemmet« til: »registrere og indberette dem til det fælles datagrundlag, så de vises i »Min Plan« på Jobnet«.

3. I § 12, stk. 3, nr. 1, ændres »udlevere dem til medlemmet« til: »registrere og indberette dem til det fælles datagrundlag, så de vises i »Min Plan« på Jobnet«.

4. § 36, stk. 4, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. marts 2016.1)

§ 3

Stk. 1. For medlemmer, som ikke tidligere har fået udarbejdet »Krav til jobsøgning«, skal a-kassen senest den 14. juni 2016 udarbejde, registrere og indberette »Krav til jobsøgning« til det fælles datagrundlag, så de vises i »Min Plan« på Jobnet. Reglen finder anvendelse på medlemmer, som er ledige den 14. marts 2016 eller som bliver ledige senest den 14. juni 2016, men hvor der ikke skal afholdes en cv-samtale efter § 8 i bekendtgørelse nr. 701 af 27. maj 2015 om rådighed.

Stk. 2. For medlemmer, som har fået udarbejdet »Krav til jobsøgning« forud for den 14. marts 2016, skal a-kassen senest den 14. juni 2016 registrere og indberette »Krav til jobsøgning« til det fælles datagrundlag, så de vises i »Min Plan« på Jobnet. Reglen finder anvendelse på medlemmer, som er ledige den 14. marts 2016 eller som bliver ledige senest den 14. juni 2016.

Stk. 3. For medlemmer, som bliver ledige efter den 14. juni 2016, og som ikke har fået udarbejdet eller registreret »Krav til jobsøgning« på Jobnet, så de vises via »Min Plan«, skal a-kassen snarest muligt og senest 2 uger efter ledigmeldelsen udarbejde, registrere og indberette »Krav til jobsøgning« til det fælles datagrundlag, så de vises i »Min Plan« på Jobnet, medmindre der skal afholdes en cv-samtale efter § 8 i bekendtgørelse nr. 701 af 27. maj 2015 om rådighed.

Stk. 4. A-kassen kan udarbejde, registrere og indberette »Krav til jobsøgning« efter stk. 1-3, uden at indkalde medlemmet til en samtale. A-kassen skal informere medlemmet om, at »Krav til jobsøgning« registreres og indberettes til det fælles datagrundlag så de vises i »Min Plan« på Jobnet, og at medlemmet kan rette henvendelse til a-kassen, hvis medlemmet har behov for at drøfte »Krav til jobsøgning«.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 11. marts 2016

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen

Officielle noter

1) Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.