Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1003 af 30. august 2015 om en aktiv beskæftigelsesindsats foretages følgende ændringer:

1. § 8 affattes således:

»§ 8. Den ledige kan i stedet for tilmelding hos jobcentreret vælge at tilmelde sig ved personligt fremmøde hos sin arbejdsløshedskasse, hvis arbejdsløshedskassen tilbyder denne service til sine medlemmer.«

2. § 42, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

3. I § 42, stk. 4, som bliver stk. 3, ændres »stk. 2-3« til: »stk. 2«.

4. Efter § 45 indsættes:

»§ 45 a. I »Min Plan« vises »Krav til jobsøgning« for personer omfattet af § 1, nr. 1, som er fastlagt af personens arbejdsløshedskasse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

5. Efter § 123 indsættes:

»Refusion

§ 123 a. Kommunernes anmodning om refusion af udgifterne til jobrotation efter § 98 a, stk. 1-3, skal beregnes på baggrund af den igangsatte aktivitet på refusionstidspunktet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. marts 2016.

§ 3

For personer omfattet af § 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1003 af 30. august 2015 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er ledige den 14. marts 2016, eller som bliver ledige senest den 14. juni 2016, og hvor der ikke skal afholdes en cv-samtale efter § 15 i bekendtgørelse nr. 1003 af 30. august 2015, skal arbejdsløshedskassen snarest muligt og senest den 14. juni 2016 registrere og indberette »Krav til jobsøgning« til det fælles datagrundlag, så de vises i »Min Plan« på Jobnet. For personer omfattet af § 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1003 af 30. august 2015, som bliver ledige efter den 14. juni 2016, og hvor der ikke skal afholdes en cv-samtale efter § 15 i bekendtgørelse nr. 1003 af 30. august 2015, skal arbejdsløshedskassen snarest muligt og senest 2 uger efter tilmeldingen registrere og indberette »Krav til jobsøgning« til det fælles datagrundlag, så de vises i »Min Plan« på Jobnet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 11. marts 2016

Morten Binder

/ Christian Solgaard