Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve

I medfør af § 61, stk. 2, og § 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 736 af 25. juni 2014, fastsættes:

§ 1. En indehaver af et udenlandsk kørekort til kategori B (almindelig bil) udstedt uden for EU og EØS eller et kørekort udstedt på baggrund af et sådant kørekort kan få ombyttet dette til et tilsvarende dansk kørekort til kategori B (almindelig bil), uden at den pågældende består en kontrollerende køreprøve, hvis:

1) det udenlandske kørekort er udstedt i et land eller en delstat, hvor kravene til erhvervelse af kørekort ikke er klart lempeligere end i Danmark,

2) det pågældende lands eller delstats trafikmæssige forhold i øvrigt berettiger hertil,

3) Færdselsstyrelsen har truffet afgørelse i medfør af § 3 om, at betingelserne i § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, er opfyldt, og

4) ansøgeren i forbindelse med ansøgningen afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

Stk. 2. Politiet kan efter en konkret vurdering stille krav om, at en ansøger omfattet af stk. 1 dokumenterer ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

§ 2. En indehaver af et udenlandsk kørekort til kategori B (almindelig bil) udstedt uden for EU og EØS eller et kørekort udstedt på baggrund af et sådant kørekort kan endvidere få ombyttet dette til et tilsvarende dansk kørekort til kategori B (almindelig bil), uden at den pågældende består en kontrollerende køreprøve, hvis:

1) det udenlandske kørekort er udstedt i et land eller en delstat, hvis trafikmæssige forhold og generelle færdselssikkerhedsniveau berettiger til ombytning uden beståelse af en kontrollerende køreprøve,

2) Færdselsstyrelsen har truffet afgørelse i medfør af § 3 om, at betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 1, er opfyldt,

3) ansøgeren i forbindelse med ansøgningen afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om at have haft og gjort brug af sin førerret til kategori B (almindelig bil) i de seneste 2 år, og

4) ansøgeren i forbindelse med ansøgningen afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

Stk. 2. Politiet kan efter en konkret vurdering stille krav om, at en ansøger omfattet af stk. 1 dokumenterer ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

§ 3. Færdselsstyrelsen træffer efter ansøgning fra et land eller en delstat afgørelse om, hvorvidt det pågældende land eller delstat opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 2, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Færdselsstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Færdselsstyrelsen offentliggør løbende på styrelsens hjemmeside en opdateret liste over de lande eller delstater, der i henhold til Færdselsstyrelsens afgørelser herom opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 2, stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. De lande eller delstater, der fremgår af § 1, stk. 1, nr. 1-8, i bekendtgørelse nr. 1149 af 27. oktober 2014, anses uden fornyet ansøgning for at opfylde betingelserne i denne bekendtgørelses § 1, stk. 1, nr. 1 og 2. De lande eller delstater, der fremgår af § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1149 af 27. oktober 2014, anses uden fornyet ansøgning for at opfylde betingelserne i denne bekendtgørelses § 2, stk. 1, nr. 1.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1149 af 27. oktober 2014 om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for ansøgninger om enkeltpersoners ombytning af kørekort indgivet før den 1. april 2016. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 1149 af 27. oktober 2014 om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve anvendelse.

Transport- og Bygningsministeriet, den 4. marts 2016

Hans Christian Schmidt

/ Michael Borring Andersen