Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32014R0165
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af fartskriverkort1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 687 af 29. juni 2005 om udstedelse af fartskriverkort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 809 af 4. juli 2006 og bekendtgørelse nr. 975 af 2. oktober 2012, foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelse om udstedelse af takografkort«.

2. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, nr. L 60, s. 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.«

3. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 86 a, stk. 1-4, § 118, stk. 8, § 134 a, stk. 2, og § 134 b, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, lov nr. 736 af 25. juni 2014 og lov nr. 154 af 18. februar 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 134 a, stk. 1:«

4. Kapitel 1 affattes således:

»Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at fastsætte supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (EU-Tidende 2014, nr. L 60, s. 1).

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Takografforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (EU-Tidende 2014, nr. L 60, s. 1).

2) Kontrolapparatforordningen: Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport (EF-Tidende 1985, nr. L 370, s. 8) med senere ændringer.«

5. Overalt i bekendtgørelsen ændres »fartskriverkort« til: »takografkort« og »fartskriverkortet« til: »takografkortet«.

6. I § 2, stk. 1, nr. 1, ændres »artikel 14, stk. 3, litra a, i kontrolapparatforordningen« til: »artikel 26, stk. 2, i takografforordningen«.

7. I § 2, stk. 2, ændres »artikel 14, stk. 3, litra a, 1. afsnit, i kontrolapparatforordningen« til: »artikel 26, stk. 2, 1. afsnit, i takografforordningen«.

8. I § 4, stk. 1, ændres »kontrolapparater« til: »takografer«.

9. I § 19, stk. 1, 1. pkt., ændres »artikel 14, stk. 4, litra c, i kontrolapparatforordningen« til: »artikel 26, stk. 7, i takografforordningen«.

10. I § 19, stk. 1, 2. pkt., ændres »artikel 14, stk. 4, litra c, i kontrolapparatforordningen« til: »artikel 26, stk. 7, i takografforordningen«.

11. I § 23, stk. 2, ændres »artikel 14, stk. 4, litra a, 3. afsnit, 1. pkt., i kontrolapparatforordningen« til: »artikel 27, stk. 2, 1, pkt., 1. led, i takografforordningen«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. marts 2016.

Stk. 2. Takografkort, der udstedes inden det tidspunkt, hvor de gennemførelsesrestakter, der er omhandlet i takografforordningen, finder anvendelse, er omfattet af bestemmelserne i kontrolapparatforordningen, herunder i bilag 1 B, som overgangsforanstaltning, jf. artikel 46 i takografforordningen.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 24. februar 2016

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, nr. L 60, s. 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark