Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31985R3821
 
32014R0165
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1484 af 13. december 2013 om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport, som ændret ved bekendtgørelse nr. 901 af 25. juli 2014, foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelse om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på takografer inden for vejtransport«

2. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport, EF-Tidende 1985, nr. L 370, s. 8, som senest ændret ved Kommissionens (EU) forordning nr. 1161/2014 af 30. oktober 2014 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, L 311, s. 19-20, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, nr. L 60, s. 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport EU-Tidende 2014, nr. L 60, s. 1 og for anvendelsen af Europæisk overenskomst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international vejtransport (AETR).«

3. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 86 a, stk. 1-4, § 118, stk. 8, § 134 a, stk. 2, og § 134 b, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, lov nr. 736 af 25. juni 2014 og lov nr. 154 af 18. februar 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 134 a, stk. 1:«

4. § 1 affattes således:

»§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Takografforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, nr. L 60, s. 1.

2) Kontrolapparatforordningen: Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport, EF-Tidende 1985, nr. L 370, s. 8, med senere ændringer.

3) AETR: Europæisk overenskomst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international vejtransport.

4) A-autorisation: Autorisation til at udføre arbejde på analoge takografer.

5) D-autorisation: Autorisation til at udføre arbejde på digitale takografer.««

5. I § 14, stk. 1, ændres »artikel 12, stk. 1, i kontrolapparatforordningen« til: »bestemmelserne om autorisation til at foretage installering, reparation, plombering og kontrol i artikel 22 og 23, i takografforordningen«.

6. I bilag 1, pkt. 5.2.1, ændres »kontrolapparatforordningens artikel 15, stk. 3 og 4« til: »takografforordningens artikel 34, stk. 5«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. marts 2016.

Stk. 2. Bestemmelserne i kontrolapparatforordningen, herunder i bilag 1 B, finder anvendelse som overgangsforanstaltning, indtil de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i takografforordningen, finder anvendelse, jf. artikel 46 i takografforordningen.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 24. februar 2016

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport, EF-Tidende 1985, nr. L 370, s. 8, som senest ændret ved Kommissionens (EU) forordning nr. 1161/2014 af 30. oktober 2014 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, L 311, s. 19-20, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser indenfor vejtransport, EU-Tidende 2014, nr. L 60, s. 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark. Bekendtgørelsen indeholder desuden bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport EU-Tidende 2014, nr. L 60, s 1, og for anvendelsen af Europæisk overenskomst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international vejtransport (AETR).