Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0022
 
Links til øvrige EU dokumenter
31985R3821
 
32006R0561
 
32014R0165
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport, som ændret ved bekendtgørelse nr. 975 af 16. juli 2007, bekendtgørelse nr. 889 af 9. juli 2014 og bekendtgørelse nr. 208 af 24. februar 2015, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599 EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 102, s. 35. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85, EU-Tidende 2006, nr. L 102, s. 1, Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport, EF-Tidende 1985, nr. L 370, s. 8 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, nr. L 60, s. 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. Bekendtgørelsen indeholder desuden bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85, EU-Tidende 2006, nr. L 102, s. 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 (omarbejdning), EU-Tidende 2009, nr. L 300, s. 88 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, nr. L 60, s. 1, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, nr. L 60, s. 1 og for anvendelsen af Europæisk overenskomst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international vejtransport (AETR).«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 86 a, stk. 1-4, § 118, stk. 8, § 134 a, stk. 2, og § 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, lov nr. 736 af 25. juni 2014 og lov nr. 154 af 18. februar 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 134 a, stk. 1:«

3. § 1 affattes således:

»§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Køre- og hviletidsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85, EU-Tidende 2006, nr. L 102, s. 1, med senere ændringer.

2) Kontrolapparatforordningen: Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport, EU-Tidende 2006, nr. L 102, s. 1, med senere ændringer.

3) Takografforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, nr. L 60, s. 1.

4) AETR: Europæisk overenskomst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international vejtransport.

Stk. 2. Den administrative kontrol med virksomheders overholdelse af de forordninger og den overenskomst, der er nævnt i stk. 1, og af denne bekendtgørelse udføres af Trafik- og Byggestyrelsen. Vejkontrol med overholdelsen af de forordninger og den overenskomst, der er nævnt i stk. 1, og af denne bekendtgørelse udføres af politiet.

Stk. 3. Rigspolitiet kan i henhold til artikel 14 i køre- og hviletidsforordningen og artikel 3, stk. 3, i takografforordningen tillade, at forordningernes bestemmelser ikke anvendes på køretøjer, der udfører transport under ekstraordinære omstændigheder.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen som led i den administrative virksomhedskontrol kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5. Politiet kan anmode autoriserede værksteder om at foretage afprøvninger for at kontrollere, at takografen fungerer korrekt, registrerer og lagrer data korrekt, og at kalibreringsparametrene er korrekte. Politiet kan endvidere anmode om specifikke afprøvninger til vurdering af, om der findes manipulerede anordninger.«

4. I § 2 ændres »kontrolapparatforordningen« til: »takografforordningen«.

5. Overalt i bekendtgørelsen ændres »kontrolapparater« til: »takografer«, »kontrolapparat« til: »takograf« og »kontrolapparatet« til: »takografen«.

6. I § 4, stk. 1, 1. pkt., og § 5, 1. pkt., udgår », artikel 15, stk. 2, i kontrolapparatforordningen«.

7. I § 7, stk. 4, ændres »artikel 16, stk. 2, 1. afsnit, i kontrolapparatforordningen« til: »artikel 37, stk. 2, i takografforordningen«.

8. I § 7, stk. 8, 1. pkt., ændres »artikel 16, stk. 2, i kontrolapparatforordningen« til: »artikel 35, stk. 2, og artikel 37, stk. 2, i takografforordningen«.

9. I § 7, stk. 8, 2. pkt., ændres »artikel 14, stk. 2, i kontrolapparatforordningen« til: »artikel 33, stk. 2, i takografforordningen«.

10. I § 8, stk. 1, ændres »Rigspolitiet.« til: »Trafik- og Byggestyrelsen.«

11. I § 8, stk. 2, ændres »politiet« til: »politiet og Trafik- og Byggestyrelsen« og »artikel 16, stk. 2, i kontrolapparatforordningen« til: »artikel 35, stk. 2, og artikel 37, stk. 2, i takografforordningen«.

12. I § 9, stk. 1, ændres »artikel 15, stk. 7, i kontrolapparatforordningen« til: »artikel 36 i takografforordningen«.

13. Efter § 9 a indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 4

Forbud mod fremstilling m.v. af genstande til manipulation af takografer

§ 9 b. Det er ikke tilladt at fremstille, distribuere, annoncere eller sælge genstande, der er konstrueret eller beregnet til at manipulere takografer.«

Kapitel 4 bliver herefter kapitel 5.

14. I § 10 ændres »artikel 16, stk. 1, i kontrolapparatforordningen« til: »artikel 37, stk. 1, i takografforordningen«.

15. § 12, stk. 1, affattes således:

»Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der overtræder følgende bestemmelser om:

1) Obligatorisk installering af takograf, jf. artikel 3, stk. 1 og 5, i takografforordningen og artikel 10 i AETR, og montering af takografer, jf. artikel 32, stk. 4, i takografforordningen.

2) Installering, afprøvning, reparation, plombering og kontrol, jf. artikel 1 og 22-23 i takografforordningen og artikel 10 og tillæg 1, afsnit V og VI, i AETR.

3) Brugen af takografen, diagramark og takografkort:

a) bestemmelser om takografens og takografkortets funktion og korrekte anvendelse, jf. artikel 32, stk. 1, og 2, i takografforordningen og bilagets artikel 10 i AETR,

b) udlevering af diagramark og opbevaring af disse samt, hvis køretøjet er udstyret med en digital takograf, opbevaring af udskrifter, når der er lavet udskrifter for at efterkomme artikel 35, eller at udskrift kan foretages korrekt i tilfælde af kontrol, jf. artikel 33, stk. 1, 2. og 3. afsnit og artikel 33, stk. 2, i takografforordningen og artikel 10, stk. 2 og 3, i AETR,

c) personalets brug af takografen og diagramark samt, hvis køretøjet er udstyret med en digital takograf, af førerkort og udskrifter, jf. artikel 27, stk. 2, artikel 32, stk. 3, og artikel 34, 35 og 36 i takografforordningen samt bilagets artikel 11 i AETR,

d) reparation af takografen ved driftsforstyrrelser, jf. artikel 37, stk. 1, i takografforordningen og artikel 10, stk. 1, litra e, i AETR, og

e) notering af oplysninger om tidsgrupperne ved driftsforstyrrelser eller mangelfuld funktion af takografen og udskrift af oplysninger om tidsgrupperne fra takografen, hvis førerkortet bortkommer, stjæles, beskadiges eller bliver uanvendeligt, jf. artikel 35, stk. 2, og 37, stk. 2, i takografforordningen og artikel 10, stk. 1, litra b, i AETR.

4) Sikring af behørig uddannelse og nødvendig instruktion for så vidt angår takografers korrekte funktion, jf. artikel 33, stk. 1, 1. afsnit, i takografforordningen.«

16. I § 12, indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Overtrædelse af § 9 b straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. marts 2016.

Stk. 2. Køretøjer, der indregistreres inden det tidspunkt, hvor de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i takografforordningen, finder anvendelse, er omfattet af bestemmelserne i kontrolapparatforordningen, herunder i bilag I B, som overgangsforanstaltning, jf. artikel 46 i takografforordningen.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 24. februar 2016

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85, EU-Tidende 2006, nr. L 102, s. 1, Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport, EF-Tidende 1985, nr. L 370, s. 8, som senest ændret ved Kommissionens (EU) forordning nr. 1161/2014 af 30. oktober 2014 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, L 311, s. 19-20 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, nr. L 60, s. 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. Bekendtgørelsen indeholder desuden bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, nr. L 60, s. 1 og for anvendelsen af Europæisk overenskomst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international vejtransport (AETR).