Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00900

Kritik af SE OG HØR for omtale af sexliv

I en artikel om to offentlige personer fremstod en sexologs udtalelser som en konkret omtale af de to personers formodede sexliv. Krænkelse af privatlivets fred.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik

- Privatlivets fred

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B. 1. Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer må tåle en mere nærgående omtale end andre.

[Klager A] er blandt andet kendt som tv-vært, og [Klager B] er i offentligheden navnlig kendt for sit ægteskab med [Person C]. Pressenævnet finder, at artiklens tekst om [Klager A] og [Klager B]s formodede sexliv må anses som meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, og som er uden offentlig interesse. Nævnet udtaler kritik af offentliggørelsen, selvom [Klager A] og [Klager B] som offentligt kendte personer må tåle en vis eksponering.

- Kontrol af oplysninger

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A. 1 og A. 3.

Pressenævnet finder det kritisabelt, at SE OG HØR efter det oplyste ikke har forsøgt at forelægge historien for [Klager A] og [Klager B] forud for publiceringen. Nævnet bemærker herved, at SE OG HØRs mail af 14. december 2015 til [Klager A] alene omhandler en portrætartikel vedrørende hende, men ikke oplysninger om, at SE OG HØR ville skrive en artikel om [Klager A] og [Klager B] og deres formodede sexliv.

Pressenævnet lægger efter oplysningerne fra [Sexologen] og SE OG HØR til grund, at [Sexologen] kun har udtalt sig til SE OG HØR i generelle vendinger og ikke specifikt har udtalt sig om den konkrete relation mellem [Klager A] og [Klager B].

Pressenævnet finder det kritisabelt, at artiklen ”DE KNALDER HELE TIDEN” i både form og indhold fremstår som om, at [Sexologen] har udtalt sig konkret om [Klager A] og [Klager B], selvom dette ikke var tilfældet. Nævnet udtaler derfor også kritik af SE OG HØR for at indsætte [Sexologen]s udtalelser i en sammenhæng, der er misvisende og krænkende for [Klager A] og [Klager B].

Offentliggørelse af kendelse i sagerne 15-70-00900 og 15-70-00901

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af SE OG HØR at offentliggøre et resumé af nævnets kendelse. Med en tilsvarende placering som i bladet den 16. december 2015 og med en opsætning, hvor rubrik, brødtekst og foto fylder 2/3 af en side, pålægges redaktøren øverst på en side at bringe billedet af klagerne offentliggjort på side 12 sammen med følgende tekst:

”[rubrik]

Pressenævnet kritiserer SE OG HØR

[underrubrik]

Pressenævnet har kritiseret bladet for at beskrive [Klager A] og [Klager B]s formodede sexliv.

[tekst]

I artiklen ”DE KNALDER HELE TIDEN” fra december 2015 blev et formodet kæresteforhold mellem [Klager A] og [Klager B] omtalt i bladet. [Klager A] og [Klager B] har klaget til Pressenævnet over omtalen.

Pressenævnet er enig med [Klager A] og [Klager B] i, at bladet har krænket deres privatliv, og nævnet kritiserer, at SE OG HØR omtaler et eventuelt seksuelt forhold, som klagerne hverken har kommenteret eller bekræftet.

Det formodede sexliv blev beskrevet ud fra udtalelser fra en sexolog. Sexologen har senere oplyst, at hun kun udtalte sig generelt om forelskede par og ikke om [Klager A] og [Klager B].

Pressenævnet kritiserer derfor også SE OG HØR for med sideopsætning og layout at give indtryk af, at sexologen havde kendskab til deres sexliv.

Pressenævnet har herudover kritiseret SE OG HØR for at skrive, at [Klager A] skulle være ”besat af mænd”.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: www.pressenaevnet.dk”

Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest i den første eller en af de første udgaver, der offentliggøres efter nævnets kendelse.

[Klager A] og [Klager B] har ved advokat Kim Krarup klaget over artiklen ”DE KNALDER HELE TIDEN” bragt i SE OG HØR den 16. december 2015 (udgave nr. 51, 2015), idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.

Sagen er behandlet sammen med sag nr. 15-70-00901, [Klager A] mod SE OG HØR, der vedrører samme udgave af SE OG HØR.

1 Sagsfremstilling

Den påklagede artikel

SE OG HØR bragte den 16. december 2015 (i udgave nr. 51) på side 12 artiklen ”DE KNALDER HELE TIDEN”. Over et billede af [Sexologen] var indsat teksten ”Sexeksperten er ikke i tvivl”, ”SEX GIVER SEX” og med mindre typer:

”Sexolog og parterapeut [Sexologen] er ikke i tvivl om, hvad de to jetsettere får tiden til at gå med.

Der står sex på menuen. ”

Af artiklen fremgår følgende:

[Klager A] og [Klager B] har kun én ting på hjernen i øjeblikket - og den foregår i soveværelset, mener [Sexologen].

Der bliver nusset, flirtet og sendt lange lystne blikke mellem Danmarks nye kendispar.

Og det er bare i det offentlige rum.

Hjemme bag lukkede døre er det hotte par [Klager A] og [Klager B] slet ikke til at styre, lyder det fra sexologen [Sexologen], som har aflæst det nye pars kropssprog.

- De er et par, som har fysisk kontakt som kærlighedssprog. De har masser af polaritet imellem sig, og de er i forelskelsesfasen.

Den fase, hvor de er provokerende for andre at kigge på.

Hvor de har svært ved at styre det selv og bare har lyst til at hænge i hinandens læber, afslører [Sexologen].

Springer forspillet over

Både [Klager A] og [Klager B] kommer ud af lange forhold - med henholdsvis musiker og jetsetter [Person D] og [Person C] - og det medvirker til, at det går ekstra hedt for sig i dobbeltsengen.

- Det er noget med, at man knalder, så snart man er alene.

De er i en periode, hvor der slet ikke er brug for forspil, fastslår [Sexologen].

Det var i starten af september, at [Klager A] og [Klager B] med få dages mellemrum begge blev singler, og selv om det nye forhold virker som en dans på roser, har [Sexologen] en advarsel til den flotte TV-vært [Klager A].

- Man giver manden sex og tror, man vil få kærlighed fra manden. Men sex giver sex, siger rødtoppen. ”

Til et billede af [Klager A] og [Klager B] arm-i-arm er indsat billedteksten:

”[Klager A] og [Klager B] tog en pause fra lagengymnastikken i sidste måned, da de spadserede en tur hånd i hånd ved Langelinie i København. ”

Yderligere oplysninger

SE OG HØRs journalist skrev pr. mail mandag den 14. december 2015 kl. 12.22 følgende til [Klager A]:

”Jeg skriver til dig, fordi jeg er ved at lave en portrætartikel til SE OG HØR om dig ud fra et interview, du i starten af året lavede med Femina.

I den forbindelse vil jeg høre dig, om du har lyst til at komme med en kommentar til artiklen.

Jeg har deadline i dag, så jeg vil meget gerne høre fra dig inden kl. 14.30, hvis du har lyst til at snakke med mig. ”

[Sexologen] skrev den 26. december 2015 bl.a. følgende til advokat Kim Krarup:

”Jeg har læst dine krav fra dine klienter, og har kun det at sige, at jeg har udtalt mig helt generelt til Se og Hør, ikke personligt. Jeg ved jo ikke om [Klager A] og [Klager B] ”knalder hele tiden”, det er deres egen sag, jeg ved kun, at man i forelskelsesfasen har lettere adgang til sin seksuelle lyst, end når hverdagen banker på. Jeg har i den forbindelse ikke overtrådt Straffeloven under mit interview med Se og Hør. Jeg ved, at bladet optager alle deres interviews på bånd, og der vil det fremgå, at jeg kun udtaler mig generelt. ”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager A] og [Klager B]s synspunkter

Advokat Kim Krarup har anført, at selvom [Klager A] og [Klager B] er offentlige personer, der må tåle en mere nærgående omtale end andre, berettiger dette ikke til at skrive udokumenterede historier om deres sexliv. Artiklen er agtelsesforringende for [Klager A] og [Klager B]. [Klager A] er ikke skilt fra sin tidligere partner og har fortsat sin adresse registreret sammen med ham. [Klager A] har endvidere to mindreårige børn, hvoraf den ene kan læse.

Artiklen ”DE KNALDER HELE TIDEN” bygger på [Sexologen]s observationer af [Klager A] og [Klager B]. Hun udtaler sig specifikt om klagerne og holder sig ikke til generelle vendinger, selvom [Sexologen] aldrig har mødt [Klager A] eller [Klager B] sammen.

Citaterne fra [Sexologen] er angivet som citater om [Klager A] og [Klager B], selvom hun efter eget udsagn har udtalt sig til SE OG HØR i generelle vendinger. Der er i den forbindelse henvist til passagerne: ”[Klager A] og [Klager B] har kun én ting på hjernen i øjeblikket – og den foregår i soveværelset, mener [Sexologen]”, ”Hjemme bag lukkede døre er det hotte par [Klager A] og [Klager B] slet ikke til at styre, lyder det fra sexologen [Sexologen], som har aflæst det nye pars kropssprog” og ”De er et par, som har fysisk kontakt som kærlighedssprog”.

Artiklen er i øvrigt ikke blevet forelagt for [Klager A] eller [Klager B] forud for publiceringen, og SE OG HØR har ikke været kritisk over for nyhedskilden.

2.2 SE OG HØRs synspunkter

SE OG HØR har anført, at [Klager A] og [Klager B] i offentligheden fremstår som et par. Grundet klagernes baggrund og stilling ligger det inden for offentlighedens interesse, at de omtales. [Klager A] og [Klager B] er endvidere meget udadvendte i offentligheden og på sociale medier.

Artiklen ”DE KNALDER HELE TIDEN” fremstår klart som en uvildig eksperts vurdering, hvilket også understreges af underoverskriften ”Sexeksperten er ikke i tvivl”. De citater, der fremgår af artiklen, efterlader ingen tvivl om, at [Sexologen] alene udtaler sig om, hvad hun kan konstatere udefra, og hvad hun har at sige om sex og forelskelse generelt. [Sexologen] udtaler sig således i artiklen med benævnelsen ”man” og ikke [Klager A]s eller [Klager B]s navne. SE OG HØR henviser i den forbindelse til formuleringen ”Det er noget med, at man knalder så snart man er alene”. Rubrikken ”DE KNALDER HELE TIDEN” fremstår på denne baggrund også tydeligt med meningen at ”forelskede” par hele tiden knalder. [Sexologen] er en af landets bedste sexologer. Som ekspert i forelskelse og seksuelle forhold udtaler hun sig ikke med kendskab til klagernes privatliv.

Der er ikke tale om skadelige eller krænkende udtalelser. [Klager A] og [Klager B] havde ikke krav på at blive hørt forud for publiceringen af artiklen, da der efter helt fast journalistisk praksis ikke skal ske forelæggelse i artikler, hvor en ekspert udtaler sig generelt.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Inger Bach, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

God presseskik

Privatlivets fred

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B. 1. Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer må tåle en mere nærgående omtale end andre.

[Klager A] er blandt andet kendt som tv-vært, og [Klager B] er i offentligheden navnlig kendt for sit ægteskab med [Person C]. Pressenævnet finder, at artiklens tekst om [Klager A] og [Klager B]s formodede sexliv må anses som meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, og som er uden offentlig interesse. Nævnet udtaler kritik af offentliggørelsen, selvom [Klager A] og [Klager B] som offentligt kendte personer må tåle en vis eksponering.

Kontrol af oplysninger

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A. 1 og A. 3.

Pressenævnet finder det kritisabelt, at SE OG HØR efter det oplyste ikke har forsøgt at forelægge historien for [Klager A] og [Klager B] forud for publiceringen. Nævnet bemærker herved, at SE OG HØRs mail af 14. december 2015 til [Klager A] alene omhandler en portrætartikel vedrørende hende, men ikke oplysninger om, at SE OG HØR ville skrive en artikel om [Klager A] og [Klager B] og deres formodede sexliv.

Pressenævnet lægger efter oplysningerne fra [Sexologen] og SE OG HØR til grund, at [Sexologen] kun har udtalt sig til SE OG HØR i generelle vendinger og ikke specifikt har udtalt sig om den konkrete relation mellem [Klager A] og [Klager B].

Pressenævnet finder det kritisabelt, at artiklen ”DE KNALDER HELE TIDEN” i både form og indhold fremstår som om, at [Sexologen] har udtalt sig konkret om [Klager A] og [Klager B], selvom dette ikke var tilfældet. Nævnet udtaler derfor også kritik af SE OG HØR for at indsætte [Sexologen]s udtalelser i en sammenhæng, der er misvisende og krænkende for [Klager A] og [Klager B].

Offentliggørelse af kendelse i sagerne 15-70-00900 og 15-70-00901

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af SE OG HØR at offentliggøre et resumé af nævnets kendelse. Med en tilsvarende placering som i bladet den 16. december 2015 og med en opsætning, hvor rubrik, brødtekst og foto fylder 2/3 af en side, pålægges redaktøren øverst på en side at bringe billedet af klagerne offentliggjort på side 12 sammen med følgende tekst:

”[rubrik]

Pressenævnet kritiserer SE OG HØR

[underrubrik]

Pressenævnet har kritiseret bladet for at beskrive [Klager A] og [Klager B]s formodede sexliv.

[tekst]

I artiklen ”DE KNALDER HELE TIDEN” fra december 2015 blev et formodet kæresteforhold mellem [Klager A] og [Klager B] omtalt i bladet. [Klager A] og [Klager B] har klaget til Pressenævnet over omtalen.

Pressenævnet er enig med [Klager A] og [Klager B] i, at bladet har krænket deres privatliv, og nævnet kritiserer, at SE OG HØR omtaler et eventuelt seksuelt forhold, som klagerne hverken har kommenteret eller bekræftet.

Det formodede sexliv blev beskrevet ud fra udtalelser fra en sexolog. Sexologen har senere oplyst, at hun kun udtalte sig generelt om forelskede par og ikke om [Klager A] og [Klager B].

Pressenævnet kritiserer derfor også SE OG HØR for med sideopsætning og layout at give indtryk af, at sexologen havde kendskab til deres sexliv.

Pressenævnet har herudover kritiseret SE OG HØR for at skrive, at [Klager A] skulle være ”besat af mænd”.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: www.pressenaevnet.dk”

Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest i den første eller en af de første udgaver, der offentliggøres efter nævnets kendelse.

Afgjort den 23. februar 2016.