Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (3. marts 2016)

Miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love. (Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))

(Lovforslag nr. L 148)

Formålet med lovforslaget er at ændre lov om planlægning og en række andre love, som indeholder regler om vurderingen af virkningerne på miljøet (VVM) af konkrete projekter.

Forslaget skal ses i sammenhæng med det samtidig fremsatte forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som bl.a. indeholder regler om miljøvurdering af konkrete projekter både på land og på havet. Det nye samlede regelsæt skal gælde både for miljøvurdering af konkrete projekter på land, som i dag er omfattet af planlovens VVM-regler, og for forhold og sektorer, som i dag er reguleret i sektorlovgivningen, f.eks. råstofindvinding på havet og havbrug, samt energianlæg på havet i form af vand- og vindanlæg, bore- og produktionsplatforme, rørledninger for olie og naturgas – både indenfor søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.

På den baggrund forslås det med dette lovforslag som konsekvens at ophæve gældende regler om miljøvurdering af konkrete projekter i lov om planlægning og en række særlige regler i sektorlovgivningen om miljøvurdering af projekter på havet, som fremover vil være omfattet af de nye generelle regler om miljøvurdering.

VVM-direktivet er i dag, for så vidt angår projekter om intensiv husdyravl, gennemført i dansk ret som en integreret del af husdyrgodkendelseslovgivningen. Denne model foreslås videreført. På den baggrund foreslås en ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med henblik på at undtage projekter på husdyrbrug fra den nye generelle lov.

Endelig foreslås en række ændringer af gældende regler, som henviser til bestemmelser om miljøvurdering.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 16. maj 2017.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.