Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Almen voksenuddannelse (avu)
Kapitel 2 Almengymnasiale uddannelser (stx og hf)
Kapitel 3 Regler for den forhøjede deltagerbetaling
Kapitel 4 Fælles regler for almindelig og forhøjet deltagerbetaling ved avu, stx og hf
Kapitel 5 Tilbagebetaling af almindelig deltagerbetaling ved avu, stx og hf
Kapitel 6 Forskellige regler
Kapitel 7 Ikrafttræden
Bilag 1 Standardblanket (marts 2016), jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

I medfør af § 47, stk. 1 og 4, § 48, stk. 1, 2, 4 og 5, § 49 a, stk. 1, og § 55 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 10. juni 2015, som ændret ved lov nr. 1744 af 22. december 2015, tekstanmærkning nr. 191 ad 20.74.02. og tekstanmærkning nr. 216 ad 20.74.02.50. til § 20 på finansloven for finansåret 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Almen voksenuddannelse (avu)

§ 1. Institutionen skal opkræve deltagerbetaling af kursister ved almen voksenuddannelse (avu) for deltagelse i undervisning og prøver samt af selvstuderende opkræve betaling for at gå til prøve.

§ 2. Den almindelige deltagerbetaling udgør 120 kr. pr. fag for kursister og for selvstuderende ved kernefagene i almen voksenuddannelse:

1) Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D.

2) Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D.

3) Engelsk på basisniveau og på niveauerne G til D.

4) Matematik på basisniveau og på niveauerne G til D.

5) Naturvidenskab på niveauerne G til D.

6) Historie på niveau D.

7) Samfundsfag på niveauerne G og D.

8) Tysk på basisniveau og på niveauerne G til D.

9) Fransk på basisniveau og på niveauerne G til D.

Stk. 2. For øvrige fag i almen voksenuddannelse udgør den almindelige deltagerbetaling pr. fag 1.200 kr. for kursister og for selvstuderende.

Stk. 3. Med fag i stk. 1 og 2 forstås:

1) Forløb, der omfatter fagets basisniveau og fagets niveau G eller et af disse niveauer, jf. avu-bekendtgørelsen.

2) Forløb, der omfatter fagets niveau G og fagets niveau F eller et af disse niveauer, jf. avu-bekendtgørelsen.

3) Forløb, der omfatter fagets niveau F og fagets niveau E eller et af disse niveauer, jf. avu-bekendtgørelsen.

4) Forløb, der omfatter fagets niveau E og fagets niveau D eller et af disse niveauer, jf. avu-bekendtgørelsen.

5) Et fagelement, jf. avu-bekendtgørelsen.

Kapitel 2

Almengymnasiale uddannelser (stx og hf)

§ 3. Institutionen skal opkræve deltagerbetaling af kursister ved almengymnasiale uddannelser tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for deltagelse i undervisning og prøver samt af selvstuderende opkræve betaling for at gå til prøve.

§ 4. Den almindelige deltagerbetaling udgør pr. fag 450 kr. for kursister og for selvstuderende i følgende almengymnasiale enkeltfag:

1) Biologi.

2) Dansk.

3) Engelsk.

4) Fransk.

5) Fysik.

6) Geografi.

7) Historie.

8) Kemi.

9) Matematik.

10) Psykologi.

11) Religion.

12) Samfundsfag.

13) Tysk.

14) Den naturvidenskabelige faggruppe, jf. hf-bekendtgørelsen.

15) Kultur- og samfundsfaggruppen, jf. hf-bekendtgørelsen.

Stk. 2. For øvrige almengymnasiale enkeltfag udgør den almindelige deltagerbetaling pr. fag 1.100 kr., for kursister og for selvstuderende.

Stk. 3. Med fag i stk. 1 og 2 forstås:

1) Et forløb, der efter læreplanerne i hf-enkeltfagsbekendtgørelsen, hf-bekendtgørelsen, stx-bekendtgørelsen, hhx-bekendtgørelsen, htx-bekendtgørelsen eller valgfagsbekendtgørelsen afsluttes med prøve.

2) Forløb i idræt C, jf. bilag 13 til hf-bekendtgørelsen, uagtet faget ikke afsluttes med prøve.

3) Et fagelement, jf. hf-enkeltfagsbekendtgørelsen.

4) En faggruppe, jf. hf-bekendtgørelsen.

Kapitel 3

Regler for den forhøjede deltagerbetaling

§ 5. Kursister, der modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, jf. § 6, og som er 60 år eller derover, skal pr. fag udover den almindelige deltagerbetaling efter § 2 eller § 4 betale en forhøjet deltagerbetaling, der er fastsat på de årlige finanslove.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke en kursist som

1) har betalt fuld deltagerbetaling, jf. bestemmelserne i lovens § 47, stk. 1, 3. pkt., eller § 48, stk. 1, 5. pkt., eller

2) har haft en arbejdsmarkedstilknytning på mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de sidste 12 uger før kursistens tilmelding, jf. § 7, stk. 2, til enkeltfagsundervisningen.

§ 6. Ved en aldersbetinget pension forstås:

1) Folkepension.

2) Arbejdsmarkedets tillægspension.

3) Privattegnede pensioner i form af:

a) pensionsordninger med løbende udbetalinger,

b) rateforsikring i pensionsøjemed,

c) indeksordninger tilknyttet en indekskontrakt i henhold til lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing,

d) rateopsparing i pensionsøjemed,

e) opsparing i pensionsøjemed i pengeinstitut og

f) pensionsordning med løbende udbetalinger, som er ophørende.

4) Arbejdsmarkedspensioner i form af:

a) pensionsordninger med løbende udbetaling samt tjenestemandspension,

b) rateforsikring i pensionsøjemed,

c) rateopsparing i pensionsøjemed,

d) indeksordning tilknyttet en indekskontrakt i henhold til lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing,

e) opsparing i pensionsøjemed i pengeinstitut samt opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond og

f) pensionsordning med løbende udbetalinger, som er ophørende.

Stk. 2. Udenlandske pensionsordninger, som svarer til en af dem i stk. 1 nævnte pensioner, skal ligestilles med en tilsvarende dansk pensionsordning.

Stk. 3. Pensionsordninger, som ikke længere udbydes, men som er tilsvarende en af dem i stk. 1 nævnte pensionsordninger, skal ligestilles med denne pensionsordning.

Kapitel 4

Fælles regler for almindelig og forhøjet deltagerbetaling ved avu, stx og hf

§ 7. Ved tilmelding til enkeltfagsundervisning til avu, stx og hf skal kursisterne oplyse, om de har en videregående uddannelse og om de modtager efterløn eller en aldersbetinget pension.

Stk. 2. Kursister, der modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, skal oplyse om omfanget af kursistens tilknytning til arbejdsmarkedet.

§ 8. Institutionen er forpligtet til efter anmodning fra kursisten eller den selvstuderende at udlevere dokumentation for deltagerbetalingen, jf. stk. 2.

Stk. 2. Dokumentationen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Kursistens navn, adresse og cpr-nr.

2) Om vedkommende har været kursist på enkeltfag eller selvstuderende.

3) Hvilket fag, jf. § 2, stk. 3, eller § 4, stk. 3, der er erlagt deltagerbetaling for.

4) Niveauet (A, B, C, D, E, F, G eller basis).

5) Undervisningsperioden (fra dato, måned, år til dato, måned, år) eller eksamenstermin (måned(er) og år).

6) Deltagerbetalingens størrelse i kr.

7) Om der er søgt statens uddannelsesstøtte (SU) eller statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til deltagerbetalingen.

8) Uddannelsesinstitutionens attestation (stempel og underskrift).

§ 9. Deltagerbetalingen betales forud, jf. dog stk. 2, i forbindelse med kursistens optagelse eller for selvstuderende ved tilmeldingen til prøve. Betaling af deltagerbetalingen er en betingelse for deltagelse i undervisning henholdsvis aflæggelse af prøve.

Stk. 2. For kursister omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. kan indbetalingen af deltagerbetalingen ske, efter at kursisten er begyndt på undervisning.

§ 10. Institutionen bestemmer, hvortil og hvorledes indbetalingen af deltagerbetalingen skal ske.

§ 11. Deltagerbetalingen dækker, uanset om undervisningen afsluttes ved en anden institution end den institution, hvortil deltagerbetalingen er betalt.

Stk. 2. Deltagerbetalingen tilbagebetales ikke i tilfælde af, at kursistens deltagelse afbrydes før undervisningens afslutning.

§ 12. Deltagerbetalingen betales pr. fag, jf. § 2, stk. 3, eller § 4, stk. 3, uanset om undervisningen afsluttes over ét eller flere semestre.

Stk. 2. For kursister dækker deltagerbetalingen undervisningen og den eller de prøver, der er knyttet til det pågældende fag, samt en eventuel syge- eller omprøve. For selvstuderende dækker betalingen den eller de prøver, der er knyttet til det pågældende fag, samt en eventuel syge- eller omprøve.

Kapitel 5

Tilbagebetaling af almindelig deltagerbetaling ved avu, stx og hf

§ 13. Institutionen tilbagebetaler almindelig deltagerbetaling opkrævet efter §§ 1 og 2 for fag, der er nødvendige for at nå de krævede niveauer, til de kursister, som får udstedt bevis for bestået prøve i social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne.

Stk. 2. Institutionen tilbagebetaler almindelig deltagerbetaling opkrævet efter denne bekendtgørelse til de kursister, der får udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen, for de fag, der indgår i eksamen, jf. bilag 1. Dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse, jf. lovens § 47, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3. Institutionen tilbagebetaler, jf. dog stk. 4, almindelig deltagerbetaling opkrævet efter denne bekendtgørelse til de hf-enkeltfagskursister, som får udstedt bevis for bestået prøve i hvert fag i en fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser. Dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse, jf. lovens § 47, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 4. Tilbagebetaling efter stk. 3 finder kun sted, hvis den pågældende ikke på forhånd opfyldte betingelserne for optagelse på den pågældende uddannelse.

Stk. 5. Institutionen tilbagebetaler almindelig deltagerbetaling opkrævet efter denne bekendtgørelse til de kursister, som er optaget til skoleundervisningen i en erhvervsuddannelses hovedforløb med eux, for hf-enkeltfag på C-niveau, der indgår i adgangsgrundlaget, og som er afsluttet efter 1. juli 2014.

Stk. 6. Deltagerbetalingen tilbagebetales uden renter og med fradrag for eventuelt ydet statens uddannelsesstøtte (SU) eller statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til deltagerbetalingen.

§ 14. Ved ansøgning om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter § 13 skal vedlægges dokumentation for

1) fag afsluttet på almen voksenuddannelse og bestået prøve i social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne, eller

2) fag afsluttet på almen voksenuddannelse og bestået prøve i den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne, eller

3) den bestående samlede enkeltfagseksamen eller fagpakken, eller

4) afsluttede hf-enkeltfag på C-niveau og optagelsen til skoleundervisningen i en erhvervsuddannelses hovedforløb med eux, og

5) deltagerbetalingen, jf. § 8.

Stk. 2. Der skal anvendes en blanket, der skal indeholde de oplysninger, som fremgår af den standardblanket, der er optaget som bilag 1 til bekendtgørelsen.

Stk. 3. Tilbagebetalingen foretages af den institution, hvor faget på almen voksenuddannelse eller den sidste prøve i en samlet enkeltfagseksamen eller det sidste fag i fagpakken eller hf-enkeltfag på C-niveau er aflagt henholdsvis bestået, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. I tilfælde, hvor et eller flere fag, der er gennemført ved en af de i § 16, stk. 1, nævnte institutioner, efterfølgende suppleres til en samlet eksamen eller en fagpakke ved en privat institution, kan tilbagebetaling kræves hos den eller de institutioner m.v., der har modtaget deltagerbetalingen.

Stk. 5. Tilbagebetaling skal finde sted senest 6 uger efter modtagelsen af anmodning om tilbagebetaling, jf. stk. 1 og 2. Institutionen foretager tilbagebetalingen via Nemkontoordningen, jf. lov om offentlige betalinger m.v.

§ 15. Den deltagerbetaling, som en institution tilbagebetaler efter § 13, refunderes af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling kvartalsvist på baggrund af institutionens indberetning om gennemført tilbagebetaling. Indberetningen skal attesteres af institutionens revisor i overensstemmelse med de regler om revision og tilskudskontrol m.v., som institutionen er omfattet af. De nærmere retningslinjer for refusionen fremgår af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings instruks for tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen).

Kapitel 6

Forskellige regler

§ 16. Bekendtgørelsen gælder for kursisters deltagelse i undervisning og prøve på almen voksenuddannelse og enkeltfagsundervisning til studentereksamen og højere forberedelseseksamen, der foregår på institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., institutioner for erhvervsrettet uddannelse og hf-kurser ved professionshøjskoler.

Stk. 2. Deltagerbetaling opkræves ikke for kursisters deltagelse i undervisning eller prøve ved almen voksenuddannelse ved uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

§ 17. Deltagerbetaling fastsat efter § 2, § 4 og § 5 skal for de fag, institutionen udbyder, på en lettilgængelig måde være oplyst på institutionens hjemmeside på internettet.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2016, og har virkning for undervisningsforløb, der påbegyndes 1. august 2016 eller senere og tilbagebetaling efter 1. august 2016 af almindelig deltagerbetaling, herunder også almindelig deltagerbetaling opkrævet før den 1. januar 2011 efter de hidtil gældende regler hos kursister omfattet af § 13, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1492 af 9. december 2015 om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser ophæves. Bekendtgørelsen finder dog anvendelse på undervisningsforløb, der påbegyndes frem til 31. juli 2016.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, den 10. marts 2016

P.M.V.
Ole Hvilsom Larsen

/ Karen-Iben R. Perelman


Bilag 1

Standardblanket (marts 2016), jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 2

Ansøgningsskema til brug for tilbagebetaling af almindelig deltagerbetaling ved avu, stx og hf

(Bekendtgørelse om almindelig og forhøjet deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser)

 
Almen voksenuddannelse (AVU):
 
Jeg har bestået prøve i:
Sæt x
 
 
Social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne
 
Den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne
 
Jeg har afsluttet følgende fag på almen voksenuddannelse, som jeg har erlagt deltagerbetaling for:
 
Fag
Niveau
Erlagt deltagerbetaling (kr.)
Undervisningsperiode/eksamenstermin
Modtaget SU til deltagerbetaling (sæt x)
Modtaget SVU til deltagerbetaling (sæt x)
       
Ja
Nej
Ja
Nej
               
[Den institution, der foretager tilbagebetaling, indsætter det nødvendige antal rækker. ]
 
Almengymnasiale udannelser (stx og hf):
 
Jeg har færdiggjort:
Sæt x
 
 
En hf-enkeltfagseksamen
 
En enkeltfagsstudentereksamen
 
En fagpakke, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse. Angiv uddannelse:
   
 
HF-enkeltfag på C-niveau, der er en nødvendig forudsætning for adgang til hovedforløbet med eux.
   
Pr. (dato):
 
 
Min samlede enkeltfagseksamen eller fagpakken, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 2 og 3, indeholder følgende fag, som jeg har erlagt almindelig deltagerbetaling for. (Fuld deltagerbetaling opkrævet hos kursister med en videregående uddannelse tilbagebetales ikke. Forhøjet deltagerbetaling opkrævet hos kursister, der modtager efterløn eller modtager en aldersbetinget pension, tilbagebetales heller ikke). Er der tale om afsluttede hf-fag på C-niveau, jf. § 13, stk. 5, som der er erlagt deltagerbetaling for, bedes disse anført i skemaet nedenfor.
 
Fag
Niveau
A, B eller C
Erlagt
almindelig deltager-
betaling (kr.)
Undervisningsperiode/eksamenstermin
Modtaget SU til deltagerbetaling
(sæt x)
Modtaget SVU til deltagerbetaling
(sæt x)
       
Ja
Nej
Ja
Nej
               
[Den institution, der foretager tilbagebetaling, indsætter det nødvendige antal rækker til det antal fag den samlede enkeltfagseksamen eller fagpakken omfatter. ]
 
Jeg anmoder om tilbagebetaling af den erlagte deltagerbetaling (dog ikke evt. fuld deltagerbetaling eller forhøjet deltagerbetaling) med fradrag af evt. modtaget SU eller SVU. Dokumentation for fag afsluttet på almen voksenuddannelse og enten bestået prøve i social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne, eller den samlede beståede eksamen/beståede fagpakke, eller afsluttede hf-enkeltfag på C-niveau og optagelsen til skoleundervisningen i en erhvervsuddannelses hovedforløb med eux, samt deltagerbetalingen og dokumentation fra Styrelsen for Videregående Uddannelser, der angiver evt. modtaget støtte for de perioder, hvor fagene er gennemgået, vedlægges.
 
 
Dato
 
Underskrift
     
   
Cpr-nr.
 
Tilbagebetalingen sker via NemKontoordningen, medmindre ansøger anviser en anden konto, hvortil udbetalingen skal ske.