Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager klagede over bladet, idet han ønskede genmæle over for en oplysning om tidligere voldsdomme.
Pressenævnet fandt, at det ikke var godtgjort, at klager har flere domme for vold, og han havde derfor krav på genmæle
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-007

 

 

[K] har ved advokat Jørgen Bang klaget til Pressenævnet over B .T´s afslag på at bringe et genmæle i anledning af en forsideoverskrift den 21. november 2003.

På forsiden hed det: ” [K] igen igen : har flere domme for vold”.

I artiklen, som bar overskriften ” [K] har flere domme for vold”, hed det i en underrubrik ”Som dansk amatørmester i supersværvægt var [K] i 1989 også i infight med politiet”.

I artiklen hed det blandt andet:

»

Det er langt fra første gang den selvudnævnte bonderøv fra Korsør, [K], er i konflikt med straffeloven. Fra 1984 og frem til i dag er den joviale boksebamse flere gange dømt for lovovertrædelser.

Få minutters søgning i avisernes arkiver afslører artige sandheder om [K’s] straffeattest, der gennem tiden fået tilført flere pletter end hans rekordliste som professionel bokser.

[K] prydede senest i juli 1989 forsiderne på landets aviser, da han som medlem af et tæskehold smadrede diskotek Showboat i Karrebæksminde.

Tre uger tidligere var [K] aktiv deltager i et værtshusslagsmål i Slagelse, hvor han måtte lægges i håndjern af fire betjente. I øvrigt et slagsmål, der foregik på nøjagtig samme sted, hvor han natten til søndag blandede sig i anholdelsen af vennen Allan Bøhnke .

Dertil kommer en dom fra 30. juni 1998. Efter 10 hastighedsovertrædelser mistede dommeren tålmodigheden.

De straffelovsovertrædelser [K] er dømt for, udløste en række betingede domme. Uanset [K] dengang kun rundede detentionen for en enkelte overnatning, og efterfølgende slap for ubetinget fængsel, så har samtlige domme plettet den populære boksers straffeattest.

«

 

Til artiklen var blandt andet knyttet et billede af forsiderne af B.T. den 3. og 24. juli 1989.

Ved brev af 8. december 2003 anmodede advokat Jørgen Bang B.T. bringe et genmæle.

Ved brev af 22. december 2003 afviste B.T. at bringe genmælet.

[K] har anført, at overskriften er urigtig, idet han ikke har nogen tidligere domme for vold. B.T. har i brev af 22. december 2003 til advokat Jørgen Bang erkendt, at forsiden og artiklen ”er upræcis”, idet man hævder, at der kun er tale om én dom, hvilket også anføres i bladets forslag til korrektion. [K] er imidlertid ikke dømt for vold i 1989 som anført af B.T.

B.T. har anført, at [K] ifølge flere af hinanden uafhængige kilder er dømt for vold efter straffelovens § 244 efter en voldsepisode på diskotek Show Boat i Næstved. Sagen blev afgjort med en bøde. B.T. har henvist til bladets omtale af episoden.  

B.T. har videre anført, at sagen kan afgøres ved, at [K’s] advokat beder politiet i Næstved af- eller bekræfte, hvorvidt [K] i perioden 1989-1994 er dømt for overtrædelse af voldsbestemmelserne i straffeloven. Såfremt [K] er i stand til at fremlægge denne enkle dokumentation, vil B.T. straks rette og beklage oplysningen om hans voldsdom.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Lene Pagter Kristensen, Lotte Mejlhede , Kaare R. Skou og Kirsten Dyregaard .

Pressenævnet udtaler:

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at det ikke er godtgjort, at [K]har flere domme for vold, og han har derfor krav på genmæle over for denne oplysning.

[K] er herefter berettiget til efter påkrav at få optaget følgende genmæle, jf. medieansvarslovens § 39:

”Genmæle

Den 21. november 2003 hed det i en overskrift på B.T.´s forside, at [K] har flere domme for vold.

Overfor denne oplysning meddeles det, at [K] ikke har nogen domme for vold, og oplysningen er derfor forkert.

”[K]”

Afgjort den 19. februar 2004