Sagsforløb 2015/1 BF 83
Den fulde tekst

Fremsat den 3. marts 2016 af Jakob Sølvhøj (EL), Finn Sørensen (EL) og Rune Lund (EL)

Forslag til folketingsbeslutning

om afskaffelse af muligheden for at etablere private pasningsordninger

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2016 at fremsætte lovforslag, der afskaffer muligheden for at etablere og drive private pasningsordninger og modtage tilskud til privat børnepasning, og hvormed kapitel 14 og 15 i dagtilbudsloven bliver ophævet.

Bemærkninger til forslaget

Muligheden for at etablere private pasningsordninger og modtage tilskud til privat børnepasning, jf. dagtilbudslovens kapitel 14 og 15, har medført, at der over en årrække er blevet skabt en parallel privat børnepasningssektor, der ikke i lovens forstand er dagtilbud, jf. vejledning til lov om dagtilbud m.v., punkt 714 (vejledning nr. 9109 af 27. februar 2015). De private pasningsordninger er således ikke omfattet af dagtilbudslovens kapitel 2, der f.eks. rummer lovens § 7, der fastlægger formålet med drift af dagtilbud, og § 8 om pædagogiske læreplaner. De private pasningsordninger er derfor ikke underlagt de almindelige pædagogiske kvalitetskrav, der gælder for både de offentlige-, de selvejende og de private dagtilbud.

Som en følge af undtagelsen fra de pædagogiske kvalitetskrav i dagtilbudslovens kapitel 2 er der ikke lovmæssigt grundlag for at stille samme krav til private børnepasseres kvalifikationer, som der stilles til såvel kommunale som private dagplejere. Private børnepassere er derfor ikke omfattet af de uddannelseskrav, som den enkelte kommune typisk fastlægger for dagplejerne. Så selv om kommunerne har samme tilsynsforpligtelse over for de private børnepassere som over for de ansatte i kommunale og private dagplejer, er hele udgangspunktet for tilsyn, rådgivning og vejledning et andet, idet der efter lovgivningen ikke kan stilles de samme krav til kvaliteten af det pædagogiske arbejde i de private pasningsordninger.

Med den eksisterende lovgivning har de private børnepassere en etableringsret, der i praksis betyder, at kommunernes muligheder for at planlægge og styre udviklingen på 0-2-årsområdet er stærkt reduceret. Et resultat af de reducerede muligheder for at regulere området har været en kraftig vækst i antallet af private børnepassere, der ved årsskiftet 2015/16 passede omkring 8.500 børn i 0-2-årsalderen.

For de beskæftigede på børneområdet betyder udviklingen, at stadig flere personer arbejder med børnepasning som selvstændige erhvervsdrivende. For den enkelte private børnepasser indebærer dette, at indtægten bortfalder i forbindelse med sygdom, og at der ikke er sikkerhed for en stabil, fast indtægt og for eventuel deltagelse i efteruddannelse m.v.

Med det faldende børnetal er der en betydelig konkurrence om at tiltrække børn og forældre. Denne konkurrence kommer bl.a. til udtryk i en konkurrence på pris, hvor private børnepassere kan fastlægge en forældrebetaling, der ligger betydeligt under prisen på en kommunal dagplejeplads i den samme kommune. Indbyrdes priskonkurrence mellem de private børnepassere er også forekommende. En sådan prisdumping betyder i sagens natur en tilsvarende dumping af de private børnepasseres indtægt og vilkår i øvrigt. Social dumping er dermed også en realitet på børnepasningsområdet.

Afskaffelsen af muligheden for at etablere private børnepasningsordninger efter dagtilbudslovens kapitel 14 og 15 vil betyde, at der sættes en stopper for en udvikling, hvor kommunale og selvejende dagtilbud erstattes af børnepasningsordninger, der ikke skal honorere de samme pædagogiske kvalitetskrav. Det vil begrænse udbredelsen af social dumping på børnepasningsområdet, og det vil give kommunerne bedre mulighed for at planlægge og styre udviklingen af dagtilbudsområdet.

En ændring af lovgivningen vil kunne gennemføres med fremadrettet virkning fra lovens vedtagelse, således at der i en kortere eller længere overgangsperiode vil kunne eksistere private pasningsordninger etableret før lovændringens ikrafttræden.

Skriftlig fremsættelse

Jakob Sølvhøj (EL):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af muligheden for at etablere private pasningsordninger.

(Beslutningsforslag nr. B 83)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.