Den fulde tekst
L 146
Forslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Lovf som fremsat 2/3 16
Fremsat skr 2/3 16
1.beh 31/3 16
Betænkning 12/5 16
Lovf optrykt efter 2.beh 17/5 16 Tillæg H
2.beh 17/5 16
Lovf som vedt 19/5 16
3.beh 19/5 16
Lov nr 631 af 8. juni 2016
Ordførere: (1.beh) Mette Reissmann (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Ida Auken (RV), Jonas Dahl (SF), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget gennemfører EU's direktiv om ændring af revisordirektivet. Samtidig sikres, at lovforslaget er i overensstemmelse med EU's nye forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden (PIE-virksomheder).
Lovforslaget indeholder bl.a. bestemmelser om revisors forberedelse og tilrettelæggelse af arbejdet for at øge kvaliteten af revisionsarbejdet. Forslaget indeholder desuden bestemmelser, som styrker uafhængigheden i det offentlige tilsyn med revisorerne.
Med forslaget lægger regeringen samtidig op til en sanering af den eksisterende overimplementering af EU-reglerne. F.eks. indskrænkes definitionen af PIE-virksomheder til direktivets minimumskrav. Ligeledes ophæves det hidtil gældende krav om førelse af revisionsprotokol i alle virksomheder.
De lempelsesmuligheder, som direktivet og forordningen giver medlemsstaterne, udnyttes med lovforslaget, bl.a. i forhold til direktivets muligheder for at indføre lempeligere krav for små virksomheder.
For at sikre, at revisorloven er i overensstemmelse med forordningen, foreslås det at gennemføre en forenkling af myndighedsstrukturen på revisorområdet, som bl.a. også sikrer uafhængighed i forhold til revisorbranchen. I kvalitetskontrollen med revisionsvirksomhederne indføres mere risikobaseret kontrol. Derudover ændres sanktionssystemet til lempeligere sanktioner for mindre førstegangsovertrædelser og til gengæld strengere sanktioner for grove overtrædelser.
Loven skal træde i kraft den 17. juni 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 61 (DF, V, LA, RV, KF), imod stemte 49 (S, EL, ALT, SF), hverken for eller imod stemte 2 (IA, T).