Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 3-16 om ændring af anbringelsessted uden samtykke - krav til indstilling til børn og unge-udvalget - opsættende virkning

Resumé:

Der skal altid træffes to afgørelser

En flytning af et barn eller en ung fra et anbringelsessted til et andet forudsætter både en afgørelse om, at anbringelsesstedet skal ændres, og en afgørelse om valg af det nye anbringelsessted.

Børn og unge-udvalget træffer afgørelse om ændring af anbringelsessted

Ændring af anbringelsessted kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge over 12 år. Hvis kommunen ikke kan opnå samtykke, er det børn og unge-udvalget, der skal træffe afgørelse om ændring af anbringelsessted.

Børn og unge-udvalgets beslutningsgrundlag

Kommunens indstilling til børn og unge-udvalget om ændring af anbringelsessted skal indeholde en række elementer, der danner grundlag for afgørelsen. Indstillingen skal indeholde seneste handleplan, barnets eller den unges holdning til ændringen af anbringelsesstedet, en beskrivelse af, hvorvidt supplerende støtte til barnet eller den unge under fortsat ophold på det aktuelle anbringelsessted kan imødekomme barnets eller den unges behov for støtte, en beskrivelse af et nyt anbringelsessteds forventede egnethed til at imødekomme barnets eller den unges behov for støtte og for nære og stabile voksenrelationer, en udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted og øvrige nødvendige oplysninger.

Kommunen træffer afgørelse om valg af nyt anbringelsessted

Når børn og unge-udvalget har truffet afgørelse om ændring af anbringelsessted, træffer kommunen efterfølgende afgørelse om valg af et konkret anbringelsessted.

Klage over kommunens afgørelse har opsættende virkning

Hvis forældremyndighedsindehaveren eller den unge over 12 år klager over kommunens afgørelse om valg af anbringelsessted, kan barnet eller den unge som hovedregel ikke flyttes til et nyt anbringelsessted, før Ankestyrelsen har behandlet klagen. Kun i de tilfælde, hvor særlige forhold gør det påkrævet, kan kommunen beslutte at gennemføre afgørelsen straks.

Den konkrete sag.

I den konkrete sag har Ankestyrelsen vurderet, at sagen ikke var tilstrækkeligt belyst til, at børn og unge-udvalget kunne træffe en afgørelse om ændring af anbringelsessted. Beslutningsgrundlaget begrænsede sig til bemærkninger om uhensigtsmæssigt sprog fra plejefamiliens side i kommunens indstilling til udvalget samt til bemærkninger om det samme i forbindelse med børnesamtale med den unge. Den unge havde dog ved samme lejlighed tilkendegivet, at hun gerne ville forblive i plejefamilien.

Kommunen havde desuden flyttet den unge til en ny plejefamilie samme dag, som børn og unge-udvalget traf afgørelse, hvilket var i strid med reglerne. Kommunen havde ikke truffet en begrundet afgørelse med klagevejledning om konkret anbringelsessted overfor den unge eller forældremyndighedsindehaveren. Der var ingen oplysninger om særlige forhold, der gjorde det påkrævet, at flytningen skulle gennemføres straks.

Lovgivning:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015 - § 68b, stk. 1, og § 69, stk. 3, og 4

Retssikkerhedslovens - lovbekendtgørelse nr. 1052 af 8. september 2015 - § 72, stk. 2

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at fastslå, hvilke krav der stilles til en indstilling til børn og unge-udvalget ved en afgørelse om ændring af anbringelsessted. Endvidere skal det fastslås, at et barn eller en ung som hovedregel ikke kan flyttes til et nyt anbringelsessted, før Ankestyrelsen har behandlet klagen over valg af anbringelsessted. Kun i de tilfælde, hvor særlige forhold gør det påkrævet, kan kommunen beslutte at gennemføre afgørelsen straks.

2. Reglerne

Lov om social service § 69, stk. 3, fastslår, at børn og unge-udvalget skal træffe afgørelse om ændring af anbringelsessted såfremt der ikke kan opnås samtykke hertil. Ved afgørelsen skal børn og unge-udvalget under hensyn til formålet med anbringelsen og barnets eller den unges behov for kontinuitet i opvæksten vurdere, om barnets eller den unges behov for støtte bedst imødekommes ved en ændring af anbringelsessted. Afgørelse om valg af konkret anbringelsessted træffes herefter af kommunen, jf. § 68 b, stk. 1. Klage over valg af anbringelsessted har opsættende virkning jfr. retssikkerhedslovens § 72, stk. 2.

Til brug for børn og unge-udvalgets afgørelse om ændring af anbringelsessted, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en indstilling, der indeholder den seneste handleplan, barnets eller den unges holdning til ændringen af anbringelsesstedet, en beskrivelse af, hvorvidt supplerende støtte til barnet eller den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 9, under fortsat ophold på det aktuelle anbringelsessted kan imødekomme barnets eller den unges behov for støtte, en beskrivelse af et nyt anbringelsessteds forventede egnethed til at imødekomme barnets eller den unges behov for støtte og for nære og stabile voksenrelationer, en udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted og øvrige nødvendige oplysninger jfr. § 69, stk. 4.

3. Andre principafgørelser

C-27-03: Ankestyrelsen fandt, at det sociale nævn havde kompetence til at behandle spørgsmålet om, hvorvidt en sag inden flytningen af barnet skulle forelægges Børn og unge-udvalget.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde den 27. januar 2016 truffet afgørelse om X

Resultatet er:

X skulle ikke flytte fra sin tidligere plejefamilie

Vi er således kommet til et andet resultat end børn og unge-udvalget om ændring af anbringelsessted.

Der var enighed på ankemødet.

Begrundelsen for afgørelsen om at ophæve afgørelsen om ændring af anbringelsessted

Vi vurderer, at børn og unge-udvalget har truffet afgørelse om ændring af anbringelsessted på et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag.

Vi lægger til grund, at Xs tidligere plejefamilie efter det oplyste ikke har mistet deres godkendelse som plejefamilie.

Vi lægger vægt på, at oplysningsgrundlaget i sagen begrænser sig til bemærkninger om uhensigtsmæssigt sprog i forvaltningens indstilling til udvalget samt til bemærkninger om det samme i forbindelse med børnesamtale med X, men hvor X ved samme lejlighed også tilkendegiver, at hun gerne vil forblive i plejefamilien.

Vi lægger endvidere vægt på, at udtalelsen fra familieplejekonsulenten af 8. november 2015 ikke tydede på, at Xs behov ikke kunne imødekommes i den tidligere plejefamilie.

Vi finder, at dette oplysningsgrundlag ikke er tilstrækkeligt til at tage stilling til, om det under hensyn til formålet med anbringelsen af X og hendes behov for kontinuitet i opvæksten må vurderes, at hendes behov for støtte bedst imødekommes ved en ændring af anbringelsessted.

Vi vurderer desuden, at forvaltningen reelt har truffet afgørelsen om ændring af anbringelsessted inden mødet i børn og unge-udvalget, hvilket forvaltningen ikke har hjemmel til. Vi har herved lagt vægt på, at forvaltningen inden mødet i børn og unge-udvalget har meddelt X, at hun ikke kunne blive i sin plejefamilie, ligesom forvaltningen arrangerede besøg i den nye plejefamilie før mødet i børn og unge-udvalget.

Endelig satte forvaltningen flytningen i værk samme dag som mødet i børn og ungeudvalget, uagtet at forvaltningen burde have truffet en afgørelse om valg af konkret anbringelsessted, jfr. servicelovens § 68 b, stk. 1. Denne afgørelse skulle være meddelt Y og X med almindelig klageadgang, og en klage burde som udgangspunkt være tillagt opsættende virkning, jfr. retssikkerhedslovens § 72, stk. 2, medmindre særlige forhold gjorde det påkrævet, at afgørelsen blev gennemført straks.

Vi har brugt servicelovens regel om, at børn og unge-udvalget skal træffe afgørelse om ændring af anbringelsessted, hvis der ikke er samtykke til ændret anbringelsessted. Ved afgørelsen skal børn og unge-udvalget tage hensyn til formålet med anbringelsen og barnets eller den unges behov for kontinuitet i opvæksten. Udvalget skal vurdere, om barnets eller den unges behov for støtte bedst imødekommes ved en ændring af anbringelsessted. Forvaltningen skal herefter træffe afgørelse om valg af konkret anbringelsessted. Indstillingen til børn og unge-udvalget skal opfylde en række krav. Blandet andet skal den indeholde en beskrivelse af, hvorvidt supplerende støtte til barnet eller den unge under fortsat ophold på det aktuelle anbringelsessted kan imødekomme barnets eller den unges behov for støtte.