Den fulde tekst
L 148
Forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om planlægning, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love. (Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen (V)).
Lovf som fremsat 3/3 16
Fremsat skr 3/3 16
1.beh 30/3 16
Betænkning 27/4 16
Lovf optrykt efter 2.beh 3/5 16 Tillæg H
1.del af 2.beh 3/5 16
Lovf som vedt 10/5 16
3.beh 10/5 16
Lov nr 427 af 18. maj 2016
Beh sammen: L 148 og L 147
Ordførere: (1.beh) Lea Wermelin (S), Pia Adelsteen (DF), Erling Bonnesen (V), Maria Reumert Gjerding (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget(MOF).
Formålet med lovforslaget er at ændre lov om planlægning og en række andre love, som indeholder regler om vurderingen af virkningerne på miljøet (VVM) af konkrete projekter. Forslaget skal ses i sammenhæng med L 147, forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som bl.a. indeholder regler om miljøvurdering af konkrete projekter både på land og på havet.
Det nye, samlede regelsæt vil som udgangspunkt gælde både for miljøvurdering af konkrete projekter på land, som i dag er omfattet af planlovens VVM-regler, og for forhold og sektorer, som i dag er reguleret i sektorlovgivningen.
Lovforslaget sambehandles med L 147.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.