Den fulde tekst

Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at afholde et pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en samlet installeret effekt på 20 MW, hvoraf 2,4 MW også udbydes i mindst ét andet EØS-land, som Danmark har direkte elforbindelse til.

Stk. 2. Den samlede installerede effekt på 20 MW, jf. stk. 1, kan forhøjes med op til 2,399 MW for at medtage et tilbud, der delvis, men ikke med sin samlede installerede effekt kan indeholdes i de 2,4 MW eller i de 20 MW.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om tilsyn og kontrol m.v. for anlæg, der fremstiller elektricitet ved anvendelse af vedvarende energikilder, som er beliggende i Danmark, og som modtager støtte fra et EØS-land, hvor de 2,4 MW, jf. stk. 1, også er udbudt.

§ 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan pålægge Energinet.dk at indhente og videregive produktions- og tekniske data fra og til en privat eller offentlig aktør i det eller de EØS-lande, hvor de 2,4 MW også er udbudt, jf. § 1.

§ 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af oplysninger om pilotudbuddet, herunder oplysninger om, hvem der modtager pristillæg, og om pristillæggets størrelse.

§ 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet institution eller anden myndighed til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

§ 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan påbyde, at forhold, som strider mod regler udstedt i henhold til § 1, stk. 3, og § 3, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at efterkomme påbud efter stk. 1.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.

§ 7. I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 633 af 16. juni 2014 og lov nr. 577 af 4. maj 2015 og senest ved § 7 i lov nr. 132 af 16. februar 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 22, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) varetage opgaver vedrørende miljøvenlig elproduktion ifølge bestemmelserne i kapitel 9 og lov om fremme af vedvarende energi og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser samt regler fastsat i medfør af lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg,«.

2. I § 28, stk. 2, nr. 4, ændres »og lov om fremme af vedvarende energi« til: », lov om fremme af vedvarende energi og lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg«.

§ 8. I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, § 1 i lov nr. 641 af 12. juni 2013, lov nr. 900 af 4. juli 2013, § 1 i lov nr. 744 af 1. juni 2015 og lov nr. 1877 af 29. december 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Loven finder ikke anvendelse på anlæg, som er omfattet af lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg.«

§ 9. I lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011, som ændret ved § 3 i lov nr. 575 af 18. juni 2012, § 4 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, § 3 i lov nr. 633 af 16. juni 2014 og § 2 i lov nr. 1283 af 24. november 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »energi«: », administrative opgaver i medfør af lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg«.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. marts 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt