Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formueforvaltning
Kapitel 2 Forvaltning af hovedkapital
Kapitel 3 Forvaltning af indtægter, herunder aktier modtaget som vederlag for immaterielle rettigheder
Kapitel 4 Forvaltning af eventuelle donationer fra private
Kapitel 5 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

I medfør af § 7, stk. 2, i lov om Danmarks Grundforskningsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 10. april 2014, og efter forhandling med finansministeren fastsættes:

Kapitel 1

Formueforvaltning

§ 1. Danmarks Grundforskningsfonds midler består af følgende:

1) En hovedkapital, som investeres i ordinære aktiver, jf. § 3, stk. 1.

2) Indtægter, herunder aktier modtaget som vederlag for immaterielle rettigheder.

3) Eventuelle donationer fra private.

Stk. 2. Ved hovedkapital efter stk. 1, nr. 1, forstås fondens grundkapital, jf. § 1, stk. 1, i lov om Danmarks Grundforskningsfond, og afkastet heraf samt øvrige offentlige bevillinger med fradrag af efterfølgende forbrug og tab.

Kapitel 2

Forvaltning af hovedkapital

§ 2. Som led i forvaltningen af fondens midler efter § 7, stk. 1, i lov om Danmarks Grundforskningsfond, påhviler det fonden ved placeringen af hovedkapitalen at tilstræbe en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt den højest mulige forrentning. I fondens vurdering af sit afkast, som fremgår af årsberetningen, indgår sammenligninger med relevante referenceindeks (benchmarks). Disse referenceindeks fastlægges ex ante i fondsbestyrelsens rammebemyndigelse til direktionen, jf. § 6.

Stk. 2. Det påhviler fonden at sikre, at dens ordinære aktiver, med de begrænsninger der følger af §§ 3-5, er udvalgt, sådan at de i henseende til sikkerhed, afkast og likviditet er af en sådan art og en sådan sammensætning, at de er egnede til at opfylde fondens formål og sikre fondens formueforvaltning på betryggende og tilfredsstillende vis. Aktivernes sammensætning skal udvælges, sådan at der ikke foreligger en uforholdsmæssig stor afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt investeringsmarked eller en bestemt investering. Fondsbestyrelsen regulerer i en rammebemyndigelse til direktionen sammensætningen af aktiver og begrænsningen af enkeltrisici.

Stk. 3. Hovedkapitalens værdi opgøres til brug for bestemmelserne i denne bekendtgørelse efter følgende principper:

1) De ordinære aktivers værdi opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med de principper, der finder anvendelse ved fondens aflæggelse af årsregnskab.

2) Tilgodehavende, uforfaldne renter af aktiver omfattet af § 3, nr. 1-4, 6, 8 og 10-12, medregnes i aktivernes værdi.

3) Finansielle kontrakter, der reducerer risikoen, skal medregnes i værdien af sådanne kontrakter.

§ 3. Fondens hovedkapital kan anbringes i følgende aktivtyper:

1) Obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i Danmark, et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, Schweiz, Australien, Canada, Hongkong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA.

2) Obligationer, som er optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande, og som er udstedt af internationale organisationer, der som medlem har mindst ét af medlemslandene i Den Europæiske Union.

3) Realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer udstedt af realkreditinstitutter, pengeinstitutter eller skibsfinansieringsinstitutter, der er udstedt i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som frembyder tilsvarende sikkerhed.

4) Tilgodehavender, dog ikke tilgodehavender, der er efterstillet andre kreditorer, hos kreditinstitutter og forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande anført i nr. 1 samt andre tilgodehavender garanteret af kreditinstitutter eller forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande anført i nr. 1.

5) Grunde, boligejendomme, kontor- og forretningsejendomme samt andre ejendomme, hvis værdi er uafhængig af en særlig erhvervsudnyttelse.

6) Lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme som omfattet af nr. 5 for et beløb op til 80 pct. af den seneste ejendomsvurdering for boligejendomme og 60 pct. for øvrige ejendomme.

7) Andele i afdelinger i UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities), kapitalforeninger og udenlandske investeringsinstitutter, der svarer til kapitalforeninger, hvis kapitalforeningens eller det udenlandske investeringsinstituts vedtægter indeholder de i §§ 4 og 5 anførte begrænsninger.

8) Andre obligationer og lån optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande anført i nr. 1.

9) Kapitalandele optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande anført i nr. 1.

10) Ejendomme, der ikke er omfattet af nr. 5, samt lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme, der ikke er omfattet af nr. 6.

11) Kapitalandele og andre værdipapirer optaget til handel på et marked i lande, der ikke er anført i nr. 1, hvis markedet svarer til et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union, samt andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande anført i nr. 1.

12) Andre lån og værdipapirer, der ikke omfattes af nr. 1-11.

Stk. 2. I en dattervirksomhed, hvis aktivitet er begrænset til at foretage og forvalte investeringer i aktiver omfattet af stk. 1, kan dattervirksomhedens aktiver inden for værdien af kapitalandelene i og eventuelle lån til dattervirksomheden behandles som aktiver efter stk. 1. Er dattervirksomheden ikke helejet, indgår dens aktiver til en forholdsmæssig værdi svarende til den ejede andel af egenkapitalen.

Stk. 3. Følgende grænser er gældende for fondens anbringelse i aktivtyper:

1) Aktiver omfattet af stk. 1, nr. 7-12, jf. dog stk. 4, må samlet højst udgøre 70 pct. af hovedkapitalen opgjort efter retningslinjerne i § 2, stk. 3.

2) Aktiver omfattet af stk. 1, nr. 11, må samlet højst udgøre 10 pct. af hovedkapitalen opgjort efter retningslinjerne i § 2, stk. 3.

3) Lån omfattet af stk. 1, nr. 12, må samlet højst udgøre 2 pct. af hovedkapitalen opgjort efter retningslinjerne i § 2, stk. 3.

4) Aktiver omfattet af stk. 1, nr. 4, 6-9, 11 og 12, jf. dog stk. 4, udstedt eller garanteret af penge- og realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, afdelinger af danske eller udenlandske UCITS samt kapitalforeninger og udenlandske investeringsinstitutter, der svarer til kapitalforeninger, hvis kapitalforeningens eller det udenlandske investeringsinstituts vedtægter indeholder de i §§ 4 og 5 anførte begrænsninger, der for hver virksomhed og afdeling af en forening udgør mere end 5 pct. af hovedkapitalen, må samlet højst udgøre 40 pct. af hovedkapitalen opgjort efter retningslinjerne i § 2, stk. 3.

Stk. 4. Andre lån og værdipapirer omfattet af stk. 1, nr. 12, må højst udgøre 10 pct. af hovedkapitalen opgjort efter retningslinjerne i § 2, stk. 3.

Stk. 5. Aktiver, der udgør en risiko på en enkelt virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder, kan indgå i de i stk. 1 nævnte aktiver inden for følgende grænser:

1) Aktiver omfattet af stk. 1, nr. 3, må højst udgøre 40 pct. af hovedkapitalen opgjort efter retningslinjerne i § 2, stk. 3.

2) Aktiver omfattet af stk. 1, nr. 4, må højst udgøre 10 pct. af hovedkapitalen opgjort efter retningslinjerne i § 2, stk. 3.

3) Aktiver omfattet af stk. 1, nr. 7, jf. dog stk. 6, må højst udgøre 10 pct. af hovedkapitalen opgjort efter retningslinjerne i § 2, stk. 3.

4) Aktiver omfattet af stk. 1, nr. 6, 8, 9, 11 og 12 må samlet højst udgøre 2 pct. af hovedkapitalen, jf. dog stk. 6, opgjort efter retningslinjerne i § 2, stk. 3. Grænsen er 3 pct., hvis egenkapitalen i den virksomhed, som aktivet vedrører, overstiger 250 mio. kr., virksomheden er hjemmehørende i et land anført i stk. 1, nr. 1, og aktivet er optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande anført i stk. 1, nr. 1.

5) Aktiver omfattet af stk. 1, nr. 5-6 og 8-12, må samlet højst udgøre 5 pct. af hovedkapitalen opgjort efter retningslinjerne i § 2, stk. 3.

6) Lån omfattet af stk. 1, nr. 12, må højst udgøre 1 pct. af hovedkapitalen opgjort efter retningslinjerne i § 2, stk. 3.

Stk. 6. Ved investering i kapitalandele i og lån til en virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder, hvis aktiviteter alene består i at investere i aktiver omfattet af stk. 1, nr. 5 og 10, må den samlede investering højst udgøre 5 pct. af hovedkapitalen, opgjort efter retningslinjerne i § 2, stk. 3.

Stk. 7. Stk. 5, nr. 3-5, og stk. 6 og 8 finder ikke anvendelse på investeringer i virksomheder, investeringsinstitutter og foreninger omfattet af stk. 1, nr. 7, hvis aktivitet efter vedtægterne er begrænset til at foretage investeringer i aktiver omfattet af stk. 1, nr. 1-3. Sådanne investeringer kan i relation til grænserne fastsat i stk. 3, nr. 1-3, stk. 5, nr. 4-6 og stk. 6, betragtes som aktiver omfattet af stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 8. For aktiver omfattet af stk. 1, nr. 6, 8, 9, 11 og 12, udgør grænsen 5 pct. for investeringer i en enkelt virksomhed og 10 pct. for investeringer i en gruppe af indbyrdes virksomheder i forhold til hovedkapitalen, opgjort efter retningslinjerne i § 2, stk. 3.

Stk. 9. I aktiverne omfattet af stk. 1 skal et beløb på mindst 80 pct. være denomineret i kongruente valutaer.

Stk. 10. Aktiver, der er denomineret i euro, kan anvendes til at opfylde halvdelen af kravet i stk. 9 for aktiver i en anden EU-valuta end euro.

§ 4. Vedtægterne for en kapitalforening eller et tilsvarende udenlandsk investeringsinstitut omfattet af § 3, stk. 1, nr. 7, skal indeholde bestemmelser om,

1) at kapitalforeningen eller det udenlandske investeringsinstitut på en investors anmodning skal indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra formuen,

2) at kapitalforeningens eller det udenlandske investeringsinstituts afdelinger hverken må stille garantier for tredjemand eller yde eller optage lån bortset fra optagelse af kortfristede lån på højst 10 pct. af formuen for at indløse investorer, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler,

3) at kapitalforeningen eller det udenlandske investeringsinstitut kan investere sin formue i likvide midler, herunder valuta, eller i de finansielle instrumenter, som er nævnt i bilag 5 i lov om finansiel virksomhed, i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og deres udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og

4) risikospredning, jf. § 5.

§ 5. En kapitalforening eller et tilsvarende udenlandsk investeringsinstitut omfattet af § 3, stk. 1, nr. 7, skal i sine vedtægter for hver afdeling fastsætte, at formuen enten

1) kan placeres i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v.,

2) kan investeres således, at højst 10 pct. af formuen investeres i finansielle instrumenter udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern,

3) fuldt ud kan investeres i obligationer udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et land i Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i,

4) kan investeres i obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S, realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller af et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Europa-Kommissionen, dog kan højst 30 pct. af formuen anbringes i obligationer udstedt af en enkelt emittent eller emittenter i samme koncern,

5) kan investeres i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) og særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske pengeinstitutter eller realkreditinstitutter eller Danmarks Skibskredit A/S eller tilsvarende særligt dækkede obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller af et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Europa-Kommissionen, dog kan højst 30 pct. af formuen anbringes i obligationer udstedt af en enkelt emittent eller emittenter i samme koncern,

6) udelukkende kan investeres i pengemarkedsinstrumenter, idet højst 30 pct. af formuen kan anbringes i pengemarkedsinstrumenter udstedt af den samme emittent eller emittenter i samme koncern, dog således, at formuen fuldt ud kan investeres i pengemarkedsinstrumenter, som er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere medlemslande deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v., eller

7) kan investeres i andele i afdelinger i UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter, hvis vedtægter indeholder de i § 4 anførte begrænsninger, dog således, at højst 75 pct. af formuen må anbringes i andele udstedt af en enkelt afdeling af disse UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter.

§ 6. Fondsbestyrelsen regulerer i en rammebemyndigelse til direktionen, jf. § 2, stk. 2, hvordan fondens hovedkapital kan anbringes inden for de rammer, der er angivet i §§ 3-5, og de godkendte investeringsprincipper, jf. § 8.

§ 7. Fonden træffer beslutning om placeringen af sin hovedkapital. Fonden forudsættes at placere formueforvaltningen ved en institution, der er omfattet af § 4 i lov om værdipapirhandel m.v., og som har erfaring med formueforvaltning. Tilsvarende kan fonden placere formueforvaltningen ved udenlandske formueforvaltere, der står under et tilsvarende offentligt tilsyn som institutionerne efter lov om værdipapirhandel.

Stk. 2. Alternative placeringer skal godkendes af Styrelsen for Forskning og Innovation.

§ 8. Fonden skal have skriftlige investeringsprincipper.

Stk. 2. Investeringsprincipperne skal som minimum indeholde metoder til måling af investeringsrisici, de anvendte risikostyringsmetoder og den strategiske aktivallokering.

Stk. 3. Investeringsprincipperne skal genovervejes efter behov, dog mindst en gang årligt.

Stk. 4. Fondsbestyrelsen og Styrelsen for Forskning og Innovation mødes årligt og drøfter investeringsprincipperne.

Kapitel 3

Forvaltning af indtægter, herunder aktier modtaget som vederlag for immaterielle rettigheder

§ 9. Fonden indgår aftale med en formueforvalter, jf. § 7, om forvaltningen af indtægter, herunder beholdningen af aktier modtaget som vederlag for immaterielle rettigheder.

Stk. 2. Forvaltningen sker på grundlag af en rammebemyndigelse udstedt af fonden efter godkendelse af Styrelsen for Forskning og Innovation. Formueforvalteren skal inden for rammebemyndigelsen varetage fondens interesser og aktive ejerskab.

Stk. 3. Aktivernes værdi opgøres til brug for bestemmelserne i denne bekendtgørelse efter følgende regler:

1) Aktivernes værdi opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med de principper, der finder anvendelse ved fondens aflæggelse af årsregnskab.

2) Tilgodehavende, uforfaldent udbytte medregnes i aktivernes værdi.

§ 10. Fonden kan tegne yderligere aktier efter § 1, stk. 1, nr. 2, i forbindelse med nye aktieemissioner med henblik på at tilføre selskabet yderligere kapital.

Stk. 2. Aktietegningen efter stk. 1, kan dog maksimalt udgøre 2 pct. af fondens hovedkapital, med mindre Styrelsen for Forskning og Innovation godkender en højere andel.

Stk. 3. Beslutning om aktietegning træffes af fonden efter anbefaling fra den formueforvalter, der forvalter beholdningen af aktierne.

Kapitel 4

Forvaltning af eventuelle donationer fra private

§ 11. Donationer fra private forvaltes i overensstemmelse med de betingelser, som gavegiver har opstillet. Er der ikke opstillet sådanne betingelser, sker forvaltningen på grundlag af en rammebemyndigelse udstedt af fonden efter godkendelse af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 154 af 10. februar 2010 om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler ophæves.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 29. marts 2016

Ulla Tørnæs

/ Johnny Ken Mogensen