Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32014L0031
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Væsentlige krav
Kapitel 4 Erhvervsdrivendes forpligtelser
Kapitel 5 Vægtes overensstemmelse
Kapitel 6 CE-mærkning og den supplerende metrologimærkning
Kapitel 7 Bemyndigede organer
Kapitel 8 Markedsovervågning
Kapitel 9 Klageadgang
Kapitel 10 Straffebestemmelser
Kapitel 11 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Væsentlige krav
Bilag 2 Procedurer for overensstemmelsesvurdering
Bilag 3 Påskrifter
Bilag 4 EU-overensstemmelseserklæring (Nr. XXXX)
Bilag 5 Krav til bemyndigede organer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte1)

I medfør af § 15, stk. 1, og § 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for ikke-automatiske vægte.

§ 2. I denne bekendtgørelse skelnes der mellem følgende anvendelsesområder for ikke-automatiske vægte:

1) Bestemmelse af massen ved kommercielle transaktioner.

2) Bestemmelse af massen ved beregning af afgift, told, skat, bonus, bøde, vederlag, godtgørelse eller betaling af lignende art.

3) Bestemmelse af massen med henblik på anvendelse af en lov eller en administrativ bestemmelse eller til brug for retslig ekspertise.

4) Bestemmelse af massen i medicinsk praksis ved vejning af patienter i forbindelse med helbredsovervågning, diagnose og medicinsk behandling.

5) Bestemmelse af massen ved fremstilling af receptpligtige lægemidler i apoteker og bestemmelse af massen ved analyser foretaget i medicinske og farmaceutiske laboratorier.

6) Fastsættelse af prisen ud fra massen ved direkte salg til offentligheden og fremstilling af færdigpakninger.

7) Alle andre end de i nr. 1-6 omhandlede formål.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Vægt: Et måleinstrument til bestemmelse af et legemes masse ved anvendelse af tyngdekraftens påvirkning af dette legeme. En vægt kan også anvendes til bestemmelse af andre masserelaterede størrelser, mængder, parametre eller karakteristika.

2) Ikke-automatisk vægt eller vægt: En vægt, der kræver en operatørs medvirken under vejningen.

3) Gøre tilgængelig på markedet: Enhver levering af en vægt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag.

4) Bringe i omsætning: Den første tilgængeliggørelse af en vægt på EU-markedet.

5) Fabrikant: Enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller en vægt, eller som lader en sådan vægt konstruere eller fremstille og markedsfører denne vægt under eget navn eller varemærke.

6) Bemyndiget repræsentant: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU, og som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra en fabrikant til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver.

7) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU, og som bringer en vægt med oprindelse i et tredjeland i omsætning på EU-markedet.

8) Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden ud over fabrikanten eller importøren, der gør en vægt tilgængelig på markedet.

9) Erhvervsdrivende: Fabrikanten, den bemyndigede repræsentant, importøren og distributøren.

10) Teknisk specifikation: Et dokument, der fastsætter, hvilke tekniske krav en vægt skal opfylde.

11) Harmoniseret standard: Harmoniseret standard som defineret i artikel 2, nr. 1, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1025/2012/EU.

12) Akkreditering: Akkreditering som defineret i artikel 2, nr. 10, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF.

13) Nationalt akkrediteringsorgan: Et nationalt akkrediteringsorgan som defineret i artikel 2, nr. 11, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF.

14) Overensstemmelsesvurdering: En proces til påvisning af, om de væsentlige krav for en vægt i denne bekendtgørelse er blevet opfyldt.

15) Overensstemmelsesvurderingsorgan: Et organ, der udfører overensstemmelsesvurderingsopgaver, herunder kalibrering, afprøvning, certificering og inspektion.

16) Tilbagekaldelse: Enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at en vægt, der allerede er gjort tilgængelig for slutbrugeren, returneres.

17) Tilbagetrækning: Enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at en vægt i forsyningskæden gøres tilgængelig på markedet.

18) EU-harmoniseringslovgivning: Alle EU-retsakter, som harmoniserer betingelserne for markedsføring af produkter.

19) CE-mærkning: Mærkning, hvormed fabrikanten angiver, at vægten er i overensstemmelse med alle gældende krav i EU-harmoniseringslovgivning om anbringelse af denne mærkning.

Kapitel 3

Væsentlige krav

§ 4. De vægte, der anvendes eller er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, omhandlede formål, skal opfylde de i bilag 1 anførte væsentlige krav.

Stk. 2. Er vægten udstyret eller forbundet med anordninger, som ikke anvendes eller er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, omhandlede formål, er de pågældende anordninger undtaget fra disse væsentlige krav.

Kapitel 4

Erhvervsdrivendes forpligtelser

Fabrikantens forpligtelser

§ 5. Fabrikanten skal, når denne bringer sine vægte, der er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, i omsætning, sikre, at de er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1.

§ 6. Fabrikanten skal for vægte, der er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, udarbejde den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag 2, og gennemføre eller få gennemført den i § 33 omhandlede relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure.

Stk. 2. Fabrikanten skal udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring og anbringe CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning på vægten, når den tekniske dokumentation er udarbejdet og overensstemmelsesvurderingsproceduren er gennemført.

§ 7. Fabrikanten skal for vægte, der er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, opbevare den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen i 10 år efter, at vægten er blevet bragt i omsætning.

§ 8. Fabrikanten skal have procedurer til sikring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i vægtens konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, som der er henvist til for at dokumentere en vægts overensstemmelse.

Stk. 2. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af risici forbundet med en vægt, der er bestemt til at anvendes til de formål, der er anført i § 2, nr. 1-6, skal fabrikanten foretage stikprøvekontrol af vægte, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, over vægte, der ikke opfylder kravene, og over tilbagekaldelser af vægte og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.

§ 9. Fabrikanten skal sikre, at vægte, som den pågældende har bragt i omsætning, er forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken de kan identificeres, jf. bilag 3.

Stk. 2. For så vidt angår vægte, der er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, skal fabrikanten forsyne dem med de i bilag 3, punkt 1, omhandlede påskrifter.

Stk. 3. For så vidt angår vægte, der ikke er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, skal fabrikanten forsyne dem med de i bilag 3, punkt 2, omhandlede påskrifter.

Stk. 4. Når en vægt, der er bestemt til at anvendes til et af de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, er udstyret eller forbundet med anordninger, som ikke anvendes eller er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, skal fabrikanten på hver af disse anordninger anbringe symbolet til angivelse af brugen, jf. punkt 3, bilag 3. Symbolet skal være anbragt på anordningerne i en klart synlig, let læselig og uudslettelig form.

§ 10. Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, hvor fabrikanten kan kontaktes, skal fremgå af vægten. Adressen skal angive ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne samt Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder let forståeligt sprog.

§ 11. Fabrikanten skal sikre, at en vægt, der er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, ledsages af en brugsanvisning og oplysninger på dansk eller engelsk. Brugsanvisningen og oplysningerne samt en eventuel mærkning skal være klar og forståelig.

§ 12. En fabrikant, som ved eller burde vide, at en vægt, som den pågældende har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe vægten i overensstemmelse eller om nødvendigt trække den tilbage fra markedet eller kalde den tilbage.

Stk. 2. Når en vægt udgør en risiko, skal fabrikanten straks orientere Sikkerhedsstyrelsen og de kompetente nationale myndigheder i de øvrige medlemsstater, hvor den pågældende har gjort vægten tilgængelig på markedet, herom. Fabrikanten skal samtidig give nærmere oplysninger om særligt den manglende overensstemmelse og de trufne foranstaltninger.

Bemyndigede repræsentanter

§ 13. Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant.

Stk. 2. Forpligtelserne i henhold til § 5 og forpligtelsen til at udarbejde teknisk dokumentation i henhold til § 6, stk. 1, kan ikke være en del af den bemyndigede repræsentants fuldmagt.

§ 14. Bemyndigede repræsentanter skal udføre de opgaver, der er omfattet af den fuldmagt, de har modtaget fra fabrikanten. Fuldmagten skal som minimum sætte den bemyndigede repræsentant i stand til følgende:

1) At opbevare EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, så den i 10 år efter, at vægten er bragt i omsætning, står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder.

2) På grundlag af en begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen eller en anden kompetent national myndighed, at give al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere vægtens overensstemmelse med lovgivningen.

3) At samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen eller en anden kompetent national myndighed, når disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som de vægte, der er omfattet af den bemyndigede repræsentants fuldmagt, udgør.

Importørens forpligtelser

§ 15. Importøren må kun bringe vægte, der opfylder kravene, i omsætning.

§ 16. Før importøren bringer vægte, der er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, i omsætning, skal importøren sikre, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, jf. § 33.

Stk. 2. Importøren skal derudover sikre, at

1) fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, jf. bilag 2,

2) vægtene er forsynet med CE-mærkning og den supplerende metrologimærkning,

3) vægtene er ledsaget af en brugsanvisning og oplysninger på dansk eller engelsk,

4) vægtene er ledsaget af den krævede dokumentation, og

5) fabrikanten har opfyldt kravene i §§ 9-10.

§ 17. En importør, som ved eller burde vide, at en vægt, der er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, ikke er i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1, må ikke bringe vægten i omsætning, før den er bragt i overensstemmelse med kravene.

Stk. 2. Når vægten udgør en risiko, skal importøren endvidere underrette fabrikanten samt Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder herom.

§ 18. Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, hvor importøren kan kontaktes, skal fremgå af vægten. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne samt Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder let forståeligt sprog.

Stk. 2. Hvis påføring af oplysningerne, jf. stk. 1, vil kræve, at emballagen åbnes, kan oplysningerne anføres på emballagen eller i et dokument, der ledsager vægten.

§ 19. Importøren skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelser for vægte, der er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, og som importøren har ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1, i fare.

§ 20. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af risici forbundet med en vægt, der er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, skal importøren foretage stikprøvekontrol af vægte, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, vægte, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af vægte og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.

§ 21. En importør, som ved eller burde vide, at en vægt, som den pågældende har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe vægten i overensstemmelse eller om nødvendigt trække den tilbage fra markedet eller kalde den tilbage.

Stk. 2. Når vægten udgør en risiko, skal importøren endvidere straks orienteres Sikkerhedsstyrelsen og de kompetente nationale myndigheder i de øvrige medlemsstater, hvor den pågældende har gjort vægten tilgængelig på markedet, herom. Importøren skal samtidig give nærmere oplysninger om særligt den manglende overensstemmelse og de trufne foranstaltninger.

§ 22. Importøren skal i 10 år efter, at vægte, der er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, er bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder, og sikre, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder, hvis der anmodes herom.

Distributørens forpligtelser

§ 23. En distributør skal, når denne gør en vægt tilgængelig på markedet, handle med fornøden omhu over for kravene i denne bekendtgørelse.

§ 24. Før distributøren gør vægte, der er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, tilgængelige på markedet, skal distributøren kontrollere, at

1) de er forsynet med CE-mærkning og den supplerende metrologimærkning,

2) de er ledsaget af den krævede dokumentation,

3) der er en brugsanvisning og oplysninger på dansk eller engelsk til rådighed, jf. § 11,

4) fabrikanten har opfyldt kravene i §§ 9-10, og

5) en eventuel importør har opfyldt kravene i § 18.

§ 25. En distributør, som ved eller burde vide, at en vægt, der er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, ikke er i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1, må ikke gøre vægten tilgængelig på markedet, før den er blevet bragt i overensstemmelse.

Stk. 2. Når vægten udgør en risiko, skal distributøren endvidere underrette fabrikanten eller importøren samt Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder herom.

§ 26. Distributøren skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for vægte, der er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, og som denne har ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1 i fare.

§ 27. En distributør, som ved eller burde vide, at en vægt, som den pågældende har gjort tilgængelig på markedet, ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, skal sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe vægten i overensstemmelse eller om nødvendigt trække den tilbage fra markedet eller kalde den tilbage.

Stk. 2. Når vægten udgør en risiko, skal distributøren straks orientere Sikkerhedsstyrelsen og de kompetente nationale myndigheder i de øvrige medlemsstater, hvor den pågældende har gjort vægten tilgængelig på markedet herom. Distributøren skal samtidig give nærmere oplysninger om særligt den manglende overensstemmelse og de trufne foranstaltninger.

Importørens og distributørens overtagelse af fabrikantens forpligtelser

§ 28. En importør eller distributør, der bringer en vægt i omsætning under sit navn eller varemærke, anses for at være fabrikant og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. §§ 5-12 og §§ 53-54.

Stk. 2. Stk. 1 finder tillige anvendelse, hvis importøren eller distributøren ændrer en vægt, der allerede er bragt i omsætning på en sådan måde, at det kan berøre overensstemmelsen med denne bekendtgørelse.

Erhvervsdrivendes identifikation af øvrige erhvervsdrivende

§ 29. Erhvervsdrivende skal for vægte, der er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen eller en anden markedsovervågningsmyndighed identificere

1) enhver erhvervsdrivende, som har leveret en vægt til dem, og

2) enhver erhvervsdrivende, som de har leveret en vægt til.

Stk. 2. Erhvervsdrivende skal kunne fremlægge de i stk. 1 nævnte oplysninger i en periode på 10 år efter, at de har fået leveret eller har leveret vægten.

Kapitel 5

Vægtes overensstemmelse

§ 30. Vægte må kun gøres tilgængelige på markedet, såfremt de overholder de relevante krav i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Vægte må kun tages i brug til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, såfremt de overholder kravene i denne bekendtgørelse.

Overensstemmelsesvurdering

§ 31. Til at foretage overensstemmelsesvurdering skal fabrikanten benytte et bemyndiget organ, som er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen, jf. § 39, eller et bemyndiget organ udpeget af et andet EU-land.

§ 32. Vægte, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1. Dette gælder dog kun de krav i bilag 1, der er omfattet af de pågældende standarder eller dele deraf.

§ 33. Ved vurderingen af vægtes overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 1, skal fabrikanten følge en af følgende procedurer:

1) EU-typeafprøvning (modul B), jf. bilag 2, punkt 1, efterfulgt af et af følgende moduler:

a) Typeoverensstemmelse på grundlag af kvalitetssikring af fremstillingsprocessen (modul D), jf. bilag 2, punkt 2, jf. dog stk. 2.

b) Typeoverensstemmelse på grundlag af produktverifikation (modul F), jf. bilag 2, punkt 4.

2) Overensstemmelse på grundlag af enhedsverifikation (modul G), jf. bilag 2, punkt 6.

Stk. 2. Typeoverensstemmelse på grundlag af kvalitetssikring af fremstillingsprocessen (modul D), jf. bilag 2, punkt 2, er ikke obligatorisk for vægte, som ikke anvender nogen elektrisk anordning, og i hvilke lastemålingsanordningen ikke anvender nogen fjeder til afbalancering af lasten. For disse vægte anvendes kvalitetssikring af fremstillingsprocessen (modul D1), jf. bilag 2, punkt 3, eller overensstemmelse på grundlag af produktverifikation (modul F1), jf. bilag 2, punkt 5.

Stk. 3. Dokumenter og korrespondance vedrørende overensstemmelsesvurderingsprocedurer, jf. stk. 1, der vil blive gennemført i Danmark, skal udfærdiges på dansk eller engelsk eller på et sprog, som accepteres af det bemyndigede organ.

EU-overensstemmelseserklæring

§ 34. Når det er dokumenteret, jf. den i § 33 nævnte procedure, at en vægt lever op til de væsentlige krav i bilag 1, skal fabrikanten udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring, jf. stk. 2 og 3 og § 35.

Stk. 2. Ved at udarbejde en overensstemmelseserklæring står fabrikanten inde for, at vægten opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Hvis en vægt er omfattet af flere EU-retsakter, der kræver en EU-overensstemmelseserklæring, udfærdiges der en samlet EU-overensstemmelseserklæring, hvoraf det fremgår hvilke EU-retsakter, den vedrører, herunder hvor disse er offentliggjort.

§ 35. EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den skabelon, der er fastlagt i bilag 4, og skal løbende ajourføres.

Stk. 2. EU-overensstemmelseserklæringen skal indeholde de elementer, der er anført i de relevante moduler i bilag 2.

Stk. 3. EU-overensstemmelseserklæringen for en vægt, der er bragt i omsætning eller gjort tilgængelig i Danmark, skal være på dansk eller engelsk.

Kapitel 6

CE-mærkning og den supplerende metrologimærkning

§ 36. Overensstemmelsen med denne bekendtgørelse af en vægt, der er bestemt til at anvendes til de i § 2, nr. 1-6, anførte formål, angives ved at forsyne den med en CE-mærkning og supplerende metrologimærkning, når vægten har gennemgået en overensstemmelsesvurdering, jf. § 33.

Stk. 2. CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning anbringes, før vægten bringes i omsætning.

§ 37. CE-mærkningen er underkastet de generelle principper i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF.

Stk. 2. Den supplerende metrologimærkning består af versalet M og de sidste to cifre i årstallet for dets påsætning omgivet af et rektangel. Rektanglets højde skal svare til højden af CE-mærkningen.

Stk. 3. De generelle principper i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF finder tilsvarende anvendelse for den supplerende metrologimærkning.

§ 38. CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning skal anbringes på vægten eller på mærkepladen, så de er synlige, let læselige og ikke kan slettes.

Stk. 2. Den supplerende metrologimærkning skal følge umiddelbart efter CE-mærkningen.

Stk. 3. Efter CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning anføres identifikationsnummeret på det eller de bemyndigede organer, der deltager i produktionskontrolfasen, jf. bilag 2. Identifikationsnummeret anbringes af det bemyndigede organ eller efter organets anvisninger af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant.

Stk. 4. Der kan efter CE-mærkningen, den supplerende metrologimærkning og identifikationsnummeret på det eller de bemyndigede organer anbringes en anden form for angivelse vedrørende risiko- eller brugskategori.

Kapitel 7

Bemyndigede organer

§ 39. Sikkerhedsstyrelsen udpeger bemyndigede organer til at foretage overensstemmelsesvurdering af vægte, jf. § 31.

Stk. 2. For at blive udpeget som bemyndiget organ skal et overensstemmelsesvurderingsorgan opfylde kravene i bilag 5.

Stk. 3. For at blive udpeget som bemyndiget organ skal et overensstemmelsesvurderingsorgan endvidere opfylde kravene i §§ 43-49.

Stk. 4. Et overensstemmelsesvurderingsorgan, der opfylder kravene i de relevante harmoniserede standarder eller dele heraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at opfylde kravene i bilag 5, for så vidt som de gældende harmoniserede standarder dækker disse krav.

§ 40. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal være akkrediteret for de overensstemmelsesmoduler, som organet ønsker at foretage, af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond.

§ 41. Ansøgning om udpegning, jf. § 39, sendes til Sikkerhedsstyrelsen og skal beskrive de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, det eller de overensstemmelsesvurderingsmoduler og den eller de vægte, som organets ansøgning vedrører.

Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges et akkrediteringscertifikat, hvorved det attesteres, at organet opfylder kravene i bilag 5. Akkrediteringscertifikatet skal være udstedt af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond.

Stk. 3. DANAK Den Danske Akkrediteringsfond vurderer, om organet opfylder kravene for at blive udpeget til bemyndiget organ, jf. § 39, stk. 2-3, og DANAK Den Danske Akkrediteringsfond overvåger, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kravene for udpegningen.

§ 42. Sikkerhedsstyrelsen meddeler Kommissionen og de øvrige medlemslande hvilke organer, der er udpeget til at foretage de i § 33 beskrevne procedurer, samt hvilke overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, overensstemmelsesvurderingsmoduler og vægte, disse organer er udpeget til at varetage.

Stk. 2. Navnet på det bemyndigede organ, organets identifikationsnummer og angivelse af hvilke opgaver, bemyndigelsen omfatter, offentliggøres på Kommissionens liste over bemyndigede organer.

Datterselskaber og underentreprise i tilknytning til bemyndigede organer

§ 43. Hvis et bemyndiget organ i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen giver bestemte opgaver i underentreprise eller anvender en dattervirksomhed, skal organet sikre, at underentreprenøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i bilag 5, ligesom Sikkerhedsstyrelsen skal underrettes herom.

Stk. 2. Aktiviteter kan kun gives i underentreprise eller udføres af en dattervirksomhed, hvis kunden har givet sit samtykke hertil.

§ 44. Det bemyndigede organ har det fulde ansvar for de opgaver, der udføres af en underentreprenør eller dattervirksomhed, uanset hvor disse er etableret.

Stk. 2. Det bemyndigede organ skal kunne stille de relevante dokumenter vedrørende vurderingen af underentreprenørens eller dattervirksomhedens kvalifikationer og det arbejde, de har udført i henhold til bilag 2, til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen.

Forpligtelser for bemyndigede organer

§ 45. Et bemyndiget organ skal foretage overensstemmelsesvurderinger i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i bilag 2, og proportionalitetsprincippet.

Stk. 2. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal under udførelsen af sine aktiviteter tage de i bilag 5, punkt 5c, nævnte hensyn. Samtidig skal overensstemmelsesvurderingsorganet dog respektere den grad af strenghed og det beskyttelsesniveau, der kræves for, at vægten overholder denne bekendtgørelse.

§ 46. Hvis et bemyndiget organ finder, at de væsentlige krav, der er fastsat i bilag 1 eller i de dertil svarende harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, ikke er opfyldt af fabrikanten, skal organet anmode fabrikanten om at træffe passende afhjælpende foranstaltninger og ikke udstede overensstemmelsesattest.

§ 47. Hvis et bemyndiget organ i forbindelse med overensstemmelsesovervågning, efter at der allerede er udstedt en attest, finder, at en vægt ikke længere opfylder kravene, skal organet anmode fabrikanten om at træffe passende foranstaltninger og om nødvendigt suspendere eller inddrage attesten.

Stk. 2. Hvis der ikke træffes afhjælpende foranstaltninger, eller hvis disse ikke har den ønskede virkning, skal det bemyndigede organ begrænse, suspendere eller inddrage eventuelle attester, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt.

Oplysningskrav for bemyndigede organer

§ 48. De bemyndigede organer skal oplyse Sikkerhedsstyrelsen om

1) tilfælde, hvor udstedelse af en attest er blevet nægtet samt begrænsninger, suspenderinger eller inddragelser af attester,

2) forhold, der har indflydelse på omfanget af eller betingelserne for notifikationen, og

3) anmodninger om oplysninger om udførte overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, som de har modtaget fra en markedsovervågningsmyndighed.

Stk. 2. Efter anmodning skal de bemyndigede organer endvidere oplyse om overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, der er udført inden for det område, hvor de er bemyndiget, og enhver anden aktivitet, der er udført, herunder grænseoverskridende aktiviteter og underentreprise.

§ 49. Bemyndigede organer skal give de øvrige organer, der er bemyndiget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, og som udfører lignende overensstemmelsesvurderingsaktiviteter og dækker samme vægte, relevante oplysninger om spørgsmål vedrørende negative resultater af overensstemmelsesvurderinger. Efter anmodning skal der endvidere gives relevante oplysninger om positive resultater af overensstemmelsesvurderinger.

Kontrol med bemyndigede organer

§ 50. Sikkerhedsstyrelsen kan føre kontrol med de bemyndigede organer for at sikre, at organerne opfylder kravene som beskrevet i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. De bemyndigede organer skal i forbindelse med kontrollen fremsende dokumentation for, at kravene, jf. stk. 1, er opfyldt.

§ 51. Sikkerhedsstyrelsen kan begrænse, suspendere eller inddrage notifikationen, hvis det bemyndigede organ ikke opfylder

1) kravene i bilag 5 eller

2) forpligtelserne i henhold til §§ 43-49.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen underretter straks de øvrige EU-lande og Kommissionen om begrænsning, suspension eller inddragelse af en notifikation, jf. stk. 1. Inddragelse af en notifikation offentliggøres på Kommissionens hjemmeside.

Stk. 3. Hvis en notifikation begrænses, suspenderes eller inddrages, eller hvis det bemyndigede organ har indstillet sine aktiviteter, overfører dette organ sine sager til et andet bemyndiget organ eller til Sikkerhedsstyrelsen.

Kapitel 8

Markedsovervågning

§ 52. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

§ 53. En erhvervsdrivende har efter begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen pligt til at give alle oplysninger og al dokumentation, som er nødvendige for kontrollen med overholdelsen af denne bekendtgørelse. Oplysningerne og dokumentationen skal gives på papir eller i elektronisk format.

Stk. 2. Fabrikanten og importøren skal give de i stk. 1 nævnte oplysninger og dokumentation på et for Sikkerhedsstyrelsen let forståeligt sprog.

§ 54. De berørte erhvervsdrivende skal på enhver nødvendig måde samarbejde med henblik på Sikkerhedsstyrelsens eller en anden markedsovervågningsmyndigheds evaluering af en vægt, hvor der er tilstrækkelig grund til at antage, at den udgør en risiko for samfundsinteresser, som er omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 55. Sikkerhedsstyrelsen kan meddele påbud om at fjerne CE-mærkning og supplerende metrologimærkning, hvis en vægt uretmæssigt er påført CE-mærkning og supplerende metrologimærkning.

Vægte, der udgør en risiko

§ 56. Fabrikanten og importøren skal efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen eller en anden kompetent national myndighed samarbejde med myndigheden om foranstaltninger, der træffes, for at fjerne risici ved vægte, som den pågældende har bragt i omsætning.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for den bemyndigede repræsentant for så vidt angår de vægte, der er omfattet af den pågældendes fuldmagt.

Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for den distributør, der har gjort vægtene tilgængelige på markedet.

§ 57. Når Sikkerhedsstyrelsen konstaterer, at en vægt udgør en risiko for samfundsinteresser, som er omfattet af denne bekendtgørelse, og den ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, anmoder Sikkerhedsstyrelsen straks den pågældende erhvervsdrivende om inden for en rimelig tidsfrist i forhold til risikoens art at træffe alle fornødne foranstaltninger ved at

1) bringe vægten i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse,

2) trække vægten tilbage fra markedet eller

3) kalde vægten tilbage.

Stk. 2. Den pågældende erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes alle de fornødne foranstaltninger over for alle de pågældende vægte, som den erhvervsdrivende har gjort tilgængelige på EU-markedet.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen underretter det relevante bemyndigede organ om anmodninger efter stk. 1.

§ 58. Hvis den pågældende erhvervsdrivende ikke træffer de fornødne foranstaltninger inden for den frist, der er fastsat i henhold til § 57, stk. 1, træffer Sikkerhedsstyrelsen de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at

1) forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af vægten på det danske marked,

2) påbyde den pågældende erhvervsdrivende at trække vægten tilbage fra markedet eller

3) påbyde den pågældende erhvervsdrivende at kalde vægten tilbage.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om foranstaltninger i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Hvis Kommissionen træffer afgørelse om, at en af Sikkerhedsstyrelsen truffet afgørelse som nævnt i stk. 1 skal ændres eller trækkes tilbage, tilpasser styrelsen sin afgørelse i overensstemmelse hermed eller trækker den tilbage.

Vægte, som er i overensstemmelse med kravene, men som udgør en risiko

§ 59. Når en vægt udgør en risiko for samfundsinteresser, som er omfattet af denne bekendtgørelse, selvom den opfylder kravene i denne bekendtgørelse, kan Sikkerhedsstyrelsen påbyde den erhvervsdrivende inden for en rimelig tidsfrist i forhold til risikoens art at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at

1) sikre, at vægten, når den bringes i omsætning, ikke længere udgør en risiko,

2) trække vægten tilbage fra markedet eller

3) kalde vægten tilbage.

Stk. 2. Den pågældende erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes foranstaltninger over for alle de pågældende vægte, som den erhvervsdrivende har gjort tilgængelige på EU-markedet.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om tiltag i henhold til stk. 1. Underretningen omfatter alle tilgængelige oplysninger, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af den pågældende vægt, vægtens oprindelse og forsyningskæde, arten af den pågældende risiko og arten og varigheden af de trufne foranstaltninger.

Stk. 4. Hvis Kommissionen træffer afgørelse om, at en af Sikkerhedsstyrelsen truffet afgørelse som nævnt i stk. 1 skal ændres eller trækkes tilbage, tilpasser styrelsen sin afgørelse i overensstemmelse hermed eller trækker den tilbage.

Formel manglende overensstemmelse med kravene

§ 60. Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde den erhvervsdrivende inden for en nærmere angivet frist at bringe følgende forhold i orden:

1) CE-mærkning eller den supplerende metrologimærkning er anbragt i modstrid med artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF eller med § 36, stk. 2, og § 38.

2) CE-mærkning eller den supplerende metrologimærkning er ikke anbragt.

3) De i § 9 omhandlede påskrifter mangler eller er anbragt i strid med § 9.

4) Identifikationsnummer på det bemyndigede organ, hvis et sådan organ deltager i produktionskontrolfasen, er anbragt i strid med § 38, stk. 3, eller er ikke anbragt.

5) EU-overensstemmelseserklæringen er ikke udarbejdet eller er ikke udarbejdet korrekt.

6) Teknisk dokumentation, der mangler eller er ufuldstændig.

7) De i § 10 og § 18 omhandlede oplysninger mangler, er fejlagtige eller ufuldstændige.

8) Et eller flere af de øvrige administrative krav i §§ 5-12, §§ 15-22 eller §§ 53-54 er ikke opfyldt.

Stk. 2. Hvis forholdet ikke er bragt i orden inden den angivne frist, kan Sikkerhedsstyrelsen

1) begrænse eller forbyde, at vægten gøres tilgængelig på markedet, eller

2) påbyde den erhvervsdrivende, at vægten kaldes tilbage eller trækkes tilbage fra markedet.

Kapitel 9

Klageadgang

§ 61. Klager over afgørelser truffet af bemyndigede organer i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Sikkerhedsstyrelsen.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 62. Med bøde straffes den, der

1) i strid med § 5, § 6 eller § 15 bringer vægte i omsætning,

2) i strid med § 23, jf. § 30, stk. 1, gør vægte tilgængelige på markedet,

3) i strid med § 30, stk. 2, tager en vægt i brug,

4) undlader at opbevare dokumentationen efter § 7, § 22 eller § 29, stk. 2,

5) undlader at forsyne vægte med den krævede mærkning, jf. § 9-10 og § 18,

6) undlader at opfylde kravene om brugsanvisning og oplysninger, jf. § 11, § 16, stk. 2, nr. 3, eller § 24, nr. 3,

7) undlader at kontrollere, at vægte er forsynet med krævede oplysninger, jf. § 16, stk. 2, nr. 2, 4 og 5, eller § 24, nr. 1, 2, 4 og 5,

8) undlader at foretage den fornødne underretning af Sikkerhedsstyrelsen efter § 12, stk. 2, § 17, stk. 2, § 21, stk. 2, § 25, stk. 2, eller § 27, stk. 2,

9) undlader at give Sikkerhedsstyrelsen en i henhold til § 29 eller § 53 afkrævet oplysning, eller

10) undlader at efterkomme et forbud eller et påbud meddelt efter § 55 eller §§ 58-60.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 63. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. april 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 39 træder i kraft den 1. april 2016.

§ 64. Vægte, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 1143 af 15. december 2003 om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke-automatiske vægte, og som er bragt i omsætning inden den 20. april 2016, kan fortsat gøres tilgængelig på markedet og tages i brug.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 30. marts 2016

Troels Lund Poulsen

/ Lizzi Krarup Jakobsen


Bilag 1

Væsentlige krav

Den anvendte terminologi er den, som anvendes af Den Internationale Organisation for Retslig Metrologi, OIML.

Indledende bemærkning

Dersom vægten er udstyret eller forbundet med flere visnings- eller trykkeindretninger, som anvendes til de i § 2 opregnede formål, skal de indretninger, som blot viser vejeresultaterne, men ikke har nogen betydning for, om vægten fungerer korrekt, ikke overholde de væsentlige krav, hvis vejeresultaterne trykkes eller registreres på en korrekt måde og uden at kunne slettes af en anden del af vægten, som opfylder de væsentlige krav, og idet de skal være tilgængelige for de to parter, der er berørt af vejningen. På vægte, der anvendes ved direkte salg til offentligheden, skal visnings- og udskrivningsindretningerne for sælger og kunde dog opfylde de væsentlige krav.

Metrologiske krav

1. Måleenheder for masse

De anvendte måleenheder for masse skal være lovlige i medfør af Rådets direktiv 80/181/EØF af 20. december 1979 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder.1)

Under denne betingelse er følgende måleenheder tilladt:

a) SI-enheder: kilogram, mikrogram, milligram, gram, ton

b) britisk enhed: troy ounce ved vejning af ædelmetaller

c) anden enhed: metrisk karat ved vejning af ædelstene.

For vægte, som anvender den ovenfor omhandlede britiske måleenhed for masse, skal de i det følgende specificerede relevante væsentlige krav omregnes til denne enhed ved anvendelse af simpel interpolation.

2. Nøjagtighedsklasser

2.1. Der er defineret følgende nøjagtighedsklasser:

a) I Speciel

b) II Fin

c) III Middel

d) IIII Grov

Specifikationerne for disse klasser er vist i tabel 1.

Tabel 1

Nøjagtighedsklasser
Klasse
Verifikationsdelings-
værdi (e)
Minimumslast (Min)
Antal verifikationsdelingsværdier
n = ((Max)/(e))
   
minimumsværdi
minimumsværdi
maksimumsværdi
I
0,001 g ≤ e
100 e
50 000
II
0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g
20 e
100
100 000
0,1 g ≤ e
50 e
5 000
100 000
III
0,1 g ≤ e ≤ 2 g
20 e
100
10 000
5 g ≤ e
20 e
500
10 000
IIII
5 g ≤ e
10 e
100
1 000

Minimumslasten nedsættes til 5 e for vægte af klasse II og III, der anvendes til at fastsætte transporttariffer.

2.2. Delingsværdier

2.2.1. Den faktiske delingsværdi (d) og verifikationsdelingsværdien (e) skal være af formen

1 × 10k, 2 × 10k, eller 5 × 10k masseenheder,

hvor k er et helt tal eller nul.

2.2.2. For alle vægte bortset fra vægte med ekstra visningsindretninger er

d = e.

2.2.3. For vægte med ekstra visningsindretninger gælder følgende:

e = 1× 10k g;

d < e ≤ 10 d.

Disse betingelser gælder ikke for vægte af klasse I med d < 10–4 g, hvor e = 10–3 g.

3. Klassifikation

3.1. Vægte med kun ét vejeområde

Vægte udstyret med en ekstra visningsindretning skal tilhøre klasse I eller klasse II. For disse vægte fås minimumslastens nedre grænser fra tabel I ved i kolonne 3 at erstatte verifikationsdelingsværdien (e) med den faktiske delingsværdi (d).

Hvis d < 10–4 g, kan maksimumslasten i klasse I være mindre end 50 000 e.

3.2. Vægte med flere vejeområder

Flere vejeområder er tilladt, forudsat at de er klart angivet på vægten. Hvert enkelt vejeområde klassificeres i henhold til punkt 3.1. Hvis vejeområderne falder inden for forskellige nøjagtighedsklasser, skal vægten opfylde de strengeste krav, som finder anvendelse for de nøjagtighedsklasser, hvori vejeområderne falder.

3.3. Fler-intervalvægte

3.3.1. Vægte med ét vejeområde kan have adskillige vejeintervaller (fler-intervalvægte).

Fler-intervalvægte skal ikke være udstyret med en ekstra visningsindretning.

3.3.2. Hvert af vejeintervallerne i på fler-intervalvægte er defineret ved

– dets verifikationsdelingsværdi ei
med e(i + 1) > ei
– dets maksimumsnettolast Maxi
med Maxr = Max
– dets minimumsnettolast Mini
med Mini = Max (i – 1)
og Min1 = Min

hvor

i = 1, 2, … r,

i = vejeintervalnummeret

r = det totale antal vejeintervaller.

Ved alle belastninger regnes med nettolasten uanset værdien af en eventuelt anvendt tara.

3.3.3. Vejeintervallerne klassificeres i henhold til tabel 2. Alle vejeintervaller skal falde inden for samme nøjagtighedsklasse, som er vægtens nøjagtighedsklasse.

Tabel 2

Fler-intervalvægte
i = 1, 2, … r
i = vejeintervalnummeret
r = det totale antal vejeintervaller
Klasse
Verifikationsdelings-værdi (e)
Minimumslast (Min)
Antal verifikationsdelingsværdier
   
minimumsværdi
minimumsværdi(1)
n = ((Maxi) / (e(i+1)))
maksimumsværdi
n = ((Maxi) / (ei))
I
0,001 g ≤ ei
100 e1
50 000
II
0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g
20 e1
5 000
100 000
0,1 g ≤ ei
50 e1
5 000
100 000
III
0,1 g ≤ ei
20 e1
500
10 000
IIII
5 g ≤ ei
10 e1
50
1 000
(1) For i = r gælder den tilsvarende kolonne i tabel 1 med e erstattet af er.

4. Nøjagtighed

4.1. Ved anvendelsen af de i § 33 omhandlede procedurer må visningsfejlen ikke overstige den maksimalt tilladelige visningsfejl som vist i tabel 3. I tilfælde af digital-visning korrigeres visningsfejlen for afrundingsfejlen.

De maksimalt tilladelige fejl gælder nettoværdi og taraværdi for alle mulige belastninger, bortset fra forhåndsindstillede taraværdier.

Tabel 3

Maksimalt tilladte fejl
Last
Maksimalt
tilladte fejl
Klasse I
Klasse II
Klasse III
Klasse IIII
0 ≤ m ≤ 50 000 e
0 ≤ m ≤ 5 000 e
0 ≤ m ≤ 500 e
0 ≤ m ≤ 50 e
± 0,5 e
50 000 e < m
≤ 200 000 e
5 000 e < m
≤ 20 000 e
500 e < m
≤ 2 000 e
50 e < m
≤ 200 e
± 1,0 e
200 000 e < m
20 000 e < m
≤ 100 000 e
2 000 e < m
≤ 10 000 e
200 e < m
≤ 1 000 e
± 1,5 e

4.2. De maksimalt tilladte fejl under brug er to gange de maksimalt tilladte fejl som fastlagt i nr. 4.1.

5. En vægts vejeresultater skal være repeterbare og skal kunne reproduceres uanset arten af visningsindretning eller vejemetode.

Vejeresultaterne skal være tilstrækkeligt ufølsomme for ændringer af lastens placering på vejeladet.

6. Vægten skal være følsom over for meget små lastændringer.

7. Influensparametre og tid

7.1. Vægte af klasserne II, III og IIII, som kan forventes anvendt i skrå stilling, skal være tilstrækkeligt ufølsomme for den grad af skråstilling, som kan forekomme under normal brug.

7.2. Vægtene skal opfylde de metrologiske krav inden for det af fabrikanten specificerede temperaturområde. Værdien af dette område skal mindst være:

a) 5 °C for en vægt af klasse I

b) 15 °C for en vægt af klasse II

c) 30 °C for en vægt af klasse III eller IIII.

Er der ikke fra fabrikantens side angivet nogen specifikation, gælder temperaturområdet – 10 °C til + 40 °C.

7.3. Vægte tilsluttet elnettet skal opfylde de metrologiske krav under forsyningsbetingelser, som ligger inden for grænserne af normale netspændingsvariationer.

Batteridrevne vægte skal vise, når spændingen falder under den nødvendige minimumsværdi, og skal under disse omstændigheder enten fortsat fungere korrekt eller automatisk sættes ud af drift.

7.4. Elektroniske vægte, bortset fra vægte af klasse I og klasse II, for hvilke e er mindre end 1 g, skal opfylde de metrologiske krav under betingelser med høj relativ fugtighed ved den øverste grænse af deres temperaturområde.

7.5. En langvarig belastning af en vægt af klasse II, III eller IIII skal have ubetydelig indflydelse på visningen i belastet tilstand eller på nulvisningen umiddelbart efter fjernelse af lasten.

7.6. Under andre betingelser skal vægtene enten fortsat fungere korrekt eller automatisk sættes ud af drift.

Konstruktion og fremstilling

8. Generelle krav

8.1. Vægtenes konstruktion og fremstilling skal være af en sådan art, at vægtene vil bevare deres metrologiske kvaliteter, når de anvendes og installeres korrekt, og når de anvendes i det miljø, de er bestemt for. Massens værdi skal angives.

8.2. Når elektroniske vægte udsættes for forstyrrelser, må de ikke vise betydende fejl, eller betydende fejl skal automatisk detekteres og vises.

Når elektroniske vægte automatisk detekterer en betydende fejl, skal en synlig eller hørbar alarm udløses og vedvare, indtil brugeren griber ind, eller fejlen forsvinder.

8.3. Kravene under punkt 8.1 og 8.2 skal til stadighed være opfyldt inden for et tidsrum, som er normalt i betragtning af vægtenes tilsigtede anvendelse.

Digitale elektroniske anordninger skal altid kontrollere måleprocessen, visningsanordningen samt enhver datalagring og -overførsel.

Er en betydende pålidelighedsfejl konstateret automatisk, skal en synlig eller hørbar alarm udløses og vedvare, indtil brugeren griber ind, eller fejlen forsvinder.

8.4. Er et ydre udstyr tilsluttet en elektronisk vægt via en passende grænseflade, må vægtens metrologiske egenskaber ikke påvirkes heraf.

8.5. Vægtene må ikke have egenskaber, som eventuelt vil kunne lette svigagtig anvendelse, og mulighederne for utilsigtet misbrug skal være minimale. Bestanddele, som ikke må demonteres eller justeres af brugeren, skal sikres mod noget sådant.

8.6. Vægte skal være udformet på en sådan måde, at den i denne bekendtgørelse fastsatte kontrol hurtigt lader sig udføre.

9. Angivelse af vejeresultater og andre vægtværdier

Angivelsen af vejeresultater og andre vægtværdier skal være nøjagtig, entydig og ikke-misvisende, og visningsindretningen skal gøre det let at aflæse visningen under normale anvendelsesbetingelser.

Navne og symboler for de under nr. 1 i dette bilag omhandlede måleenheder skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 80/181/EØF, tilføjet symbolet for metrisk karat, dvs. symbolet »ct«.

Visning skal være umulig over maksimumsbelastningen (Max), forøget med 9 e.

En ekstra visningsindretning er kun tilladt efter decimalkommaet. En udvidet visningsindretning må kun anvendes midlertidigt, og udskrift skal ikke kunne finde sted under anvendelsen heraf.

Sekundære visninger er tilladt, såfremt de identificeres på en sådan måde, at de ikke kan forveksles med primære visninger.

10. Udskrivning af vejeresultater og andre vægtværdier

Trykte resultater skal være korrekte, passende identificeret og utvetydige. Skriften skal være klar, læselig, uudslettelig og varig.

11. Retstillingsmekanisme

Hvor det er hensigtsmæssigt, skal vægte være forsynet med en retstillingsmekanisme og en libelle, som er tilstrækkelig følsom til at muliggøre en korrekt installation.

12. Nulstilling

Vægte kan være udstyret med nulstillingsindretninger. Brugen af disse indretninger skal resultere i en nøjagtig nulstilling og må ikke give anledning til ukorrekte måleresultater.

13. Tara-indretninger og forhåndsindstillede tara-indretninger

Vægte kan have en eller flere tara-indretninger og en forhåndsindstillet tara-indretning. Betjeningen af tara-indretningerne skal resultere i en nøjagtig indstilling af viseren på nul og skal sikre korrekt nettovejning. Betjeningen af den forhåndsindstillede tara-indretning skal sikre korrekt bestemmelse af den beregnede nettoværdi.

14. Vægte til direkte salg til offentligheden med en maksimumsbelastning på ikke over 100 kg: yderligere krav

Vægte til direkte salg til offentligheden skal klart vise kunden alle væsentlige oplysninger om vejningen og i tilfælde af vægte med prisangivelse tillige om prisberegningen af det produkt, som købes.

Hvis salgsprisen angives, skal den være nøjagtig.

Vægte med prisudregning skal vise de væsentlige angivelser længe nok til at sætte kunden i stand til at læse dem ordentligt.

Vægte med prisudregning må kun udføre andre funktioner end vejning og prisudregning af den enkelte artikel, såfremt alle visninger i forbindelse med alle transaktioner udskrives klart, utvetydigt og hensigtsmæssigt opstillet på en bon eller etiket til kunden.

Vægtene må ikke have egenskaber, som direkte eller indirekte kan føre til visninger, hvis tolkning ikke er let eller ligetil.

Vægtene skal sikre kunderne mod ukorrekte salgstransaktioner, som skyldes, at vægtene ikke fungerer korrekt.

Ekstra visningsindretninger og udvidede visningsindretninger er ikke tilladt.

Supplerende indretninger er kun tilladt, såfremt de ikke muliggør svigagtig anvendelse.

Vægte, der ligner de vægte, som normalt anvendes ved direkte salg til offentligheden, men som ikke opfylder kravene i dette nr., skal på en uudslettelig måde nær ved visningen være mærket »Må ikke anvendes ved direkte salg til offentligheden«.

15. Vægte med prisetiketter

Vægte med prisetiketter skal opfylde kravene til prisvisende vægte til direkte salg til offentligheden i den udstrækning, disse krav finder anvendelse på den pågældende vægt. Udskrivning af en prisetiket skal være umulig ved en belastning, som ligger under minimumsbelastningen.


Bilag 2

Procedurer for overensstemmelsesvurdering

1. Modul B: EU-typeafprøvning

1.1. EU-typeafprøvning er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor et bemyndiget organ undersøger den tekniske konstruktion af en vægt og sikrer og erklærer, at den tekniske konstruktion af vægten opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU2), som den er omfattet af.

1.2. EU-typeafprøvningen kan gennemføres på en af følgende måder:

Undersøgelse af et prøveeksemplar af hele vægten (produktionstype), der er repræsentativ for den påtænkte produktion.

Vurdering af egnetheden af vægtens tekniske konstruktion ved undersøgelse af den tekniske dokumentation og den støttedokumentation, der er omhandlet i punkt 1.3, samt undersøgelse af prøveeksemplarer af en eller flere kritiske dele af vægten, der er repræsentative for den påtænkte produktion (kombination af produktionstype og konstruktionstype).

Vurdering af egnetheden af vægtens tekniske konstruktion gennem undersøgelse af den tekniske dokumentation og den støttedokumentation, der er omhandlet i punkt 1.3, uden undersøgelse af et prøveeksemplar (konstruktionstype).

1.3. Fabrikanten skal indgive ansøgning om EU-typeafprøvning til et enkelt bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

a) Fabrikantens navn og adresse og desuden fabrikantens bemyndigede repræsentants navn og adresse, hvis ansøgningen indgives af denne.

b) En skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er indgivet til et andet bemyndiget organ.

c) Den tekniske dokumentation. Dokumentationen skal gøre det muligt at vurdere, om vægten er i overensstemmelse med de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, og skal indeholde en fyldestgørende analyse og vurdering af risikoen/risiciene. Den tekniske dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de gældende krav og, i det omfang det er relevant for vurderingen, af vægtens konstruktion, fremstilling og brug. Den tekniske dokumentation skal, hvor det er relevant, mindst indeholde følgende elementer:

i) En generel beskrivelse af vægten.

ii) Konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter over komponenter, delmontager, kredsløb osv.

iii) De beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og oversigter, og hvordan vægten fungerer.

iv) En liste over de helt eller delvist anvendte harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, samt, såfremt disse harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt, beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, herunder en liste over andre relevante tekniske specifikationer, som er anvendt. I tilfælde af delvis anvendelse af harmoniserede standarder skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele der er anvendt.

v) Resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser mv.

vi) Prøvningsrapporter.

d) Prøveeksemplarer, som er repræsentative for den påtænkte produktion. Det bemyndigede organ kan anmode om flere prøveeksemplarer, hvis det er nødvendigt for at gennemføre prøvningsprogrammet.

e) Støttedokumenter, der viser, at den tekniske konstruktion er egnet. I disse støttedokumenter skal nævnes al dokumentation, der er blevet anvendt, særlig hvis de relevante harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt fuldt ud. I støttedokumentationen skal om nødvendigt indgå resultaterne af prøvninger, som er blevet foretaget i overensstemmelse med andre relevante tekniske specifikationer af fabrikantens laboratorium eller af et andet prøvningslaboratorium på hans vegne og ansvar.

1.4. Det bemyndigede organ skal:

vedrørende vægten:

1.4.1. undersøge den tekniske dokumentation og støttedokumentationen for at vurdere, om vægtens tekniske konstruktion er i orden

vedrørende prøveeksemplaret/prøveeksemplarerne:

1.4.2. kontrollere, at prøveeksemplaret/prøveeksemplarerne er fremstillet i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og fastslå, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de pågældende harmoniserede standarder, samt hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med andre relevante tekniske specifikationer

1.4.3. foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om de relevante harmoniserede standarder er blevet anvendt korrekt, hvis fabrikanten har valgt at anvende de løsninger, der er omhandlet heri

1.4.4. foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om fabrikantens løsninger opfylder de væsentlige krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, hvis fabrikanten har valgt ikke at anvende de løsninger, der er omhandlet i de relevante harmoniserede standarder, men andre relevante tekniske specifikationer

1.4.5. aftale med fabrikanten, hvor undersøgelserne og prøvningerne skal foretages.

1.5. Det bemyndigede organ udarbejder en evalueringsrapport om aktiviteterne i henhold til punkt 1.4 og resultatet af disse. Uden at dette berører det bemyndigede organs ansvar over for de bemyndigende myndigheder, offentliggør det bemyndigede organ ikke indholdet af denne rapport, hverken helt eller delvist, uden fabrikantens samtykke.

1.6. Hvis typen opfylder de krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, som finder anvendelse på den pågældende vægt, udsteder det bemyndigede organ en EU-typeafprøvningsattest til fabrikanten. Denne attest skal indeholde fabrikantens navn og adresse, resultaterne af undersøgelsen, eventuelle betingelser for dens gyldighed og de nødvendige oplysninger til identificering af den godkendte type. Der kan være et eller flere bilag til EU-typeafprøvningsattesten.

EU-typeafprøvningsattesten og bilagene dertil skal indeholde alle relevante oplysninger med henblik på en vurdering af de fremstillede vægtes overensstemmelse med den undersøgte konstruktion, herunder kontrol under brug.

EU-typeafprøvningsattesten skal have en gyldighedsperiode på 10 år fra udstedelsesdatoen og kan fornyes for yderligere perioder på 10 år ad gangen. Ved væsentlige ændringer af vægtens konstruktion, f.eks. som følge af anvendelse af ny teknik, kan EU-typeafprøvningsattestens gyldighedsperiode begrænses til 2 år og forlænges med 3 år.

Hvis typen ikke opfylder de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, afviser det bemyndigede organ at udstede en EU-typeafprøvningsattest og oplyser ansøgeren herom og giver en detaljeret begrundelse for afslaget.

1.7. Det bemyndigede organ skal holde sig ajour med eventuelle ændringer i det generelt anerkendte teknologiske stade, som tyder på, at den godkendte type måske ikke længere opfylder de gældende krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, og beslutter, om sådanne ændringer kræver yderligere undersøgelser. I bekræftende fald underretter det bemyndigede organ fabrikanten herom. Fabrikanten skal underrette det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation om EU-typeafprøvningsattesten, om alle ændringer til den godkendte type, som kan påvirke vægtens overensstemmelse med de væsentlige krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU eller betingelserne for den pågældende attests gyldighed. Sådanne ændringer kræver en tillægsgodkendelse i form af en tilføjelse til den oprindelige EU-typeafprøvningsattest.

1.8. Hvert bemyndiget organ oplyser sin bemyndigende myndighed om de EU-typeafprøvningsattester og/eller eventuelle tillæg hertil, som det har udstedt eller trukket tilbage, og stiller med jævne mellemrum eller efter anmodning listen over sådanne attester og/eller eventuelle tillæg hertil, der er blevet afvist, suspenderet eller på anden måde begrænset, til rådighed for sin bemyndigende myndighed.

Hvert bemyndiget organ oplyser de øvrige bemyndigede organer om de EU-typeafprøvningsattester og/eller tillæg hertil, som det har afvist, trukket tilbage, suspenderet eller på anden måde begrænset, og, efter anmodning, om sådanne attester og/eller tillæg hertil, som det har udstedt.

Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige bemyndigede organer kan efter anmodning få tilsendt en kopi af EU-typeafprøvningsattesterne og/eller tillæggene hertil. Efter anmodning kan Kommissionen og medlemsstaterne få tilsendt en kopi af den tekniske dokumentation og resultaterne af de undersøgelser, som det bemyndigede organ har foretaget. Det bemyndigede organ opbevarer et eksemplar af EU-typeafprøvningsattesten, bilagene og tillæggene hertil samt den tekniske dokumentation, herunder den dokumentation, som fabrikanten har indgivet, indtil udløbet af denne attests gyldighedsperiode.

1.9. Fabrikanten opbevarer et eksemplar af EU-typeafprøvningsattesten, bilagene og tillæggene hertil samt den tekniske dokumentation, så disse dokumenter i 10 år efter, at vægten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder3).

1.10. Fabrikantens bemyndigede repræsentant kan indgive den i punkt 1.3 omhandlede ansøgning og opfylde de i punkt 1.7 og 1.9 omhandlede forpligtelser, forudsat at de er specificeret i mandatet.

2. Modul D: Typeoverensstemmelse på grundlag af kvalitetssikring af fremstillingsprocessen

2.1. Typeoverensstemmelse på grundlag af kvalitetssikring af fremstillingsprocessen er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2.2 og 2.5 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at de pågældende vægte er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, som de er omfattet af.

2.2. Fremstillingsvirksomhed

Fabrikanten skal ved fremstilling, slutkontrol og prøvning af vægte anvende et godkendt kvalitetsstyringssystem som beskrevet i punkt 2.3 og er underlagt den i punkt 2.4 omhandlede kontrol.

2.3. Kvalitetsstyringssystem

2.3.1. Fabrikanten indgiver en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet vedrørende de pågældende vægte til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

a) Fabrikantens navn og adresse og desuden fabrikantens bemyndigede repræsentants navn og adresse, hvis ansøgningen indgives af denne.

b) En skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er indgivet til et andet bemyndiget organ.

c) Alle relevante oplysninger om den pågældende vægtkategori.

d) Dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet.

e) Den tekniske dokumentation vedrørende den godkendte type og en kopi af EU-typeafprøvningsattesten.

2.3.2. Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at vægtene er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, som de er omfattet af.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for politikker, procedurer og instruktioner. Dokumentationen vedrørende kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -protokoller fortolkes ens.

Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

a) Kvalitetsmålsætningerne og organisationsstrukturen samt ansvarsområder og bemyndigelser i forbindelse med produktkvalitet.

b) De teknikker, fremgangsmåder og systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt ved fremstilling, kvalitetskontrol og kvalitetssikring.

c) De undersøgelser og prøvninger, der vil blive gennemført før, under og efter fremstillingen, samt den hyppighed, hvormed disse vil blive gennemført.

d) Kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv.

e) Metoderne til kontrol af, at den krævede kvalitet hos vægtene er opnået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt.

2.3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 2.3.2.

Det skal anse de elementer i kvalitetsstyringssystemet, som er i overensstemmelse med de relevante specifikationer i den relevante harmoniserede standard, for at opfylde kravene.

Ud over erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal kontrolholdet have mindst et medlem med erfaring i vurdering på det relevante vægtområde og inden for den pågældende vægtteknologi og viden om de gældende krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU. Kontrollen skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg. Kontrolholdet skal gennemgå den tekniske dokumentation, der er omhandlet i punkt 2.3.1, litra e), med henblik på at kontrollere fabrikantens evne til at fastslå de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU og foretage de nødvendige undersøgelser for at sikre, at vægten er i overensstemmelse med disse krav.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde konklusionerne af kontrollen og det begrundede resultat af vurderingen.

2.3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

2.3.5. Fabrikanten underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring af systemet.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 2.3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og en begrundelse for afgørelsen.

2.4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

2.4.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten behørigt opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

2.4.2. Fabrikanten skal med henblik på kontrollen give det bemyndigede organ adgang til fremstillings-, kontrol-, prøvnings- og lagerfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, navnlig:

a) Dokumentationen for kvalitetsstyringssystemet.

b) Kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv.

2.4.3. Det bemyndigede organ aflægger jævnligt kontrolbesøg for at sikre, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

2.4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage prøvninger af vægten for om nødvendigt at kontrollere, at kvalitetsstyringssystemet fungerer korrekt. Det bemyndigede organ udsteder en besøgsrapport og, hvis der er foretaget prøvninger, en prøvningsrapport til fabrikanten.

2.5. Overensstemmelsesmærkning og EU-overensstemmelseserklæring

2.5.1. Fabrikanten anbringer CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning som beskrevet i denne bekendtgørelse samt, på det i punkt 2.3.1 nævnte bemyndigede organs ansvar, dettes identifikationsnummer på hver enkelt vægt, som er i overensstemmelse med den type, der er beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten, og opfylder de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU.

2.5.2. Fabrikanten udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hver vægtmodel og opbevarer den, så den i 10 år efter, at vægten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilken vægtmodel den vedrører.

Et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed for de relevante myndigheder.

2.6. Fabrikanten skal i 10 år efter, at vægten er blevet bragt i omsætning, kunne forelægge de nationale myndigheder:

a) Den i punkt 2.3.1 omhandlede dokumentation.

b) Oplysninger om de i punkt 2.3.5 omhandlede ændringer som godkendt.

c) De i punkt 2.3.5, 2.4.3 og 2.4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

2.7. Hvert bemyndiget organ skal orientere sine bemyndigende myndigheder om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer og med jævne mellemrum eller efter anmodning stille en fortegnelse over afviste, suspenderede eller på anden måde begrænsede godkendelser af kvalitetsstyringssystemer til rådighed for sine bemyndigende myndigheder.

2.8. Bemyndiget repræsentant

Fabrikantens forpligtelser i henhold til punkt 2.3.1, 2.3.5, 2.5 og 2.6 kan opfyldes af hans bemyndigede repræsentant på hans vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i mandatet.

3. Modul D1: Kvalitetssikring af fremstillingsprocessen

3.1. Kvalitetssikring af fremstillingsprocessen er den procedure for overensstemmelsesvurdering, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 3.2, 3.4 og 3.7 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at de pågældende vægte opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, som de er omfattet af.

3.2. Teknisk dokumentation

Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation. Dokumentationen skal gøre det muligt at vurdere, om vægten er i overensstemmelse med de relevante krav, og skal omfatte en fyldestgørende analyse og vurdering af risikoen/risiciene. Den tekniske dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de gældende krav og, i det omfang det er relevant for vurderingen, af vægtens konstruktion, fremstilling og brug. Den tekniske dokumentation skal, hvor det er relevant, mindst indeholde følgende elementer:

a) En generel beskrivelse af vægten.

b) Konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter over komponenter, delmontager, kredsløb osv.

c) De beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og oversigter, og hvordan vægten fungerer.

d) En liste over de helt eller delvist anvendte harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, samt, såfremt disse harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt, beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, herunder en liste over andre relevante tekniske specifikationer, som er anvendt. I tilfælde af delvis anvendelse af harmoniserede standarder skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele der er anvendt.

e) Resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser mv.

f) Prøvningsrapporter.

3.3. Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation, så den i 10 år efter, at vægten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder.

3.4. Fremstillingsvirksomhed

Fabrikanten skal ved fremstilling, slutkontrol og prøvning af vægte anvende et godkendt kvalitetsstyringssystem som beskrevet i punkt 3.5 og er underlagt den i punkt 3.6 omhandlede kontrol.

3.5. Kvalitetsstyringssystem

3.5.1. Fabrikanten indgiver en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet vedrørende de pågældende vægte til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

a) Fabrikantens navn og adresse og desuden fabrikantens bemyndigede repræsentants navn og adresse, hvis ansøgningen indgives af denne.

b) En skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er indgivet til et andet bemyndiget organ.

c) Alle relevante oplysninger om den pågældende vægtkategori.

d) Dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet.

e) Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i punkt 3.2.

3.5.2. Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at vægtene opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, som de er omfattet af.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for politikker, procedurer og instruktioner. Dokumentationen vedrørende kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -protokoller fortolkes ens.

Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

a) Kvalitetsmålsætningerne og organisationsstrukturen samt ansvarsområder og bemyndigelser i forbindelse med produktkvalitet.

b) De teknikker, fremgangsmåder og systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt ved fremstilling, kvalitetskontrol og kvalitetssikring.

c) De undersøgelser og prøvninger, der vil blive gennemført før, under og efter fremstillingen, samt den hyppighed, hvormed disse vil blive gennemført.

d) Kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv.

e) Metoderne til kontrol af, at den krævede produktkvalitet er opnået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt.

3.5.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.5.2.

Det skal anse de elementer i kvalitetsstyringssystemet, som er i overensstemmelse med de relevante specifikationer i den relevante harmoniserede standard, for at opfylde kravene.

Ud over erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal kontrolholdet have mindst et medlem med erfaring i vurdering på det relevante vægtområde og inden for den pågældende vægtteknologi og viden om de gældende krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU. Kontrollen skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg. Kontrolholdet skal gennemgå den tekniske dokumentation, der er omhandlet i punkt 3.2, med henblik på at kontrollere fabrikantens evne til at fastslå de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU og foretage de nødvendige undersøgelser for at sikre, at vægten er i overensstemmelse med disse krav.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde konklusionerne af kontrollen og det begrundede resultat af vurderingen.

3.5.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

3.5.5. Fabrikanten underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring af systemet.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.5.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og en begrundelse for afgørelsen.

3.6. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

3.6.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten behørigt opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

3.6.2. Fabrikanten skal med henblik på kontrollen give det bemyndigede organ adgang til fremstillings-, kontrol-, prøvnings- og lagerfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, navnlig:

a) Dokumentationen for kvalitetsstyringssystemet.

b) Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i punkt 3.2.

c) Kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv.

3.6.3. Det bemyndigede organ aflægger jævnligt kontrolbesøg for at sikre, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

3.6.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage produktprøvninger for om nødvendigt at kontrollere, at kvalitetsstyringssystemet fungerer korrekt. Det bemyndigede organ udsteder en besøgsrapport og, hvis der er foretaget prøvninger, en prøvningsrapport til fabrikanten.

3.7. Overensstemmelsesmærkning og EU-overensstemmelseserklæring

3.7.1. Fabrikanten anbringer CE-mærkningen, den supplerende metrologimærkning, jf. denne bekendtgørelse, samt, på det i punkt 3.5.1 nævnte bemyndigede organs ansvar, dette organs identifikationsnummer på hver enkelt vægt, som opfylder de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU.

3.7.2. Fabrikanten udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hver vægtmodel og opbevarer den, så den i 10 år efter, at vægten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilken vægtmodel den vedrører.

Et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed for de relevante myndigheder.

3.8. Fabrikanten skal i 10 år efter, at vægten er blevet bragt i omsætning, kunne forelægge de nationale myndigheder:

a) Den i punkt 3.5.1 omhandlede dokumentation.

b) Oplysninger om de i punkt 3.5.5 omhandlede ændringer som godkendt.

c) De i punkt 3.5.5, 3.6.3 og 3.6.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

3.9. Hvert bemyndiget organ skal orientere sin bemyndigende myndighed om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer og med jævne mellemrum eller efter anmodning stille en fortegnelse over afviste, suspenderede eller på anden måde begrænsede godkendelser af kvalitetsstyringssystemer til rådighed for sin bemyndigende myndighed.

3.10. Bemyndiget repræsentant

Fabrikantens forpligtelser i henhold til punkt 3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7 og 3.8 kan opfyldes af hans bemyndigede repræsentant på hans vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i mandatet.

4. Modul F: Typeoverensstemmelse på grundlag af produktverifikation

4.1. Typeoverensstemmelse på grundlag af produktverifikation er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 4.2 og 4.5 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at de vægte, der er omfattet af bestemmelserne i punkt 4.3, er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, som de er omfattet af.

4.2. Fremstillingsvirksomhed

Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at de fremstillede vægte er i overensstemmelse med den godkendte type som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, som de er omfattet af.

4.3. Verifikation

Et bemyndiget organ efter fabrikantens valg foretager de nødvendige undersøgelser og prøvninger for at kontrollere, at vægtene er i overensstemmelse med den godkendte type som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU.

Undersøgelser og prøvninger for at kontrollere, at vægtene er i overensstemmelse med de relevante krav, foretages ved undersøgelse og prøvning af hver enkel vægt som specificeret i punkt 4.4.

4.4. Verifikation af overensstemmelse ved undersøgelse og prøvning af hver enkelt vægt

4.4.1. Alle vægte undersøges enkeltvis, og der foretages passende prøvninger som fastsat i den eller de relevante harmoniserede standarder og/eller tilsvarende prøvninger som fastsat i andre relevante tekniske specifikationer for at kontrollere, at vægtene er i overensstemmelse med den godkendte type som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU.

Findes der ikke en harmoniseret standard, afgør det pågældende bemyndigede organ, hvilke relevante prøvninger der skal foretages.

4.4.2. Det bemyndigede organ udsteder en overensstemmelsesattest vedrørende de undersøgelser og prøvninger, der er foretaget, og anbringer sit identifikationsnummer på hver godkendt vægt eller lader det anbringe på sit ansvar.

Fabrikanten skal kunne stille overensstemmelsesattesterne til rådighed for de nationale myndigheder med henblik på kontrol i 10 år efter, at vægten er blevet bragt i omsætning.

4.5. Overensstemmelsesmærkning og EU-overensstemmelseserklæring

4.5.1. Fabrikanten anbringer CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning, jf. denne bekendtgørelse, samt, på det i punkt 4.3 omhandlede bemyndigede organs ansvar, dette organs identifikationsnummer på hver vægt, som er i overensstemmelse med den godkendte type som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og som opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU.

4.5.2. Fabrikanten udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hver vægtmodel og opbevarer den, så den i 10 år efter, at vægten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilken vægtmodel den vedrører.

Et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed for de relevante myndigheder.

Fabrikanten anbringer også det i punkt 4.3 nævnte bemyndigede organs identifikationsnummer på vægtene på dette organs ansvar, hvis det samtykker heri.

4.6. Fabrikanten kan, hvis det bemyndigede organ samtykker heri og på dets ansvar, anbringe det bemyndigede organs identifikationsnummer på vægtene under fremstillingsprocessen.

4.7. Bemyndiget repræsentant

Fabrikantens forpligtelser kan opfyldes af hans bemyndigede repræsentant på hans vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i mandatet. En bemyndiget repræsentant kan dog ikke opfylde forpligtelserne i punkt 4.2.

5. Modul F1: Overensstemmelse på grundlag af produktverifikation

5.1. Overensstemmelse på grundlag af produktverifikation er den procedure for overensstemmelsesvurdering, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 5.2, 5.3, og 5.6 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at de pågældende vægte, der er omfattet af bestemmelserne i punkt 5.4, opfylder de krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, som de er omfattet af.

5.2. Teknisk dokumentation

5.2.1. Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation. Dokumentationen skal gøre det muligt at vurdere, om vægten er i overensstemmelse med de relevante krav, og skal omfatte en fyldestgørende analyse og vurdering af risikoen/risiciene. Den tekniske dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de gældende krav og, i det omfang det er relevant for vurderingen, af vægtens konstruktion, fremstilling og brug. Den tekniske dokumentation skal, hvor det er relevant, mindst indeholde følgende elementer:

a) En generel beskrivelse af vægten.

b) Konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter over komponenter, delmontager, kredsløb osv.

c) De beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og oversigter, og hvordan vægten fungerer.

d) En liste over de helt eller delvist anvendte harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, samt, såfremt disse harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt, beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, herunder en liste over andre relevante tekniske specifikationer, som er anvendt. I tilfælde af delvis anvendelse af harmoniserede standarder skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele der er anvendt.

e) Resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser mv.

f) Prøvningsrapporter.

5.2.2. Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation, så den i 10 år efter, at vægten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder.

5.3. Fremstillingsvirksomhed

Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at de fremstillede vægte opfylder de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU.

5.4. Verifikation

Et bemyndiget organ efter fabrikantens valg foretager de nødvendige undersøgelser og prøvninger for at kontrollere, at vægtene er i overensstemmelse med de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU.

Undersøgelser og prøvninger for at kontrollere, at vægtene er i overensstemmelse med disse krav, foretages ved undersøgelse og prøvning af hver enkel vægt som specificeret i punkt 5.5.

5.5. Verifikation af overensstemmelse ved undersøgelse og prøvning af hver enkelt vægt

5.5.1. Alle vægte undersøges enkeltvis, og der foretages passende prøvninger som fastsat i den eller de relevante harmoniserede standarder og/eller tilsvarende prøvninger som fastsat i andre relevante tekniske specifikationer for at kontrollere, at vægtene er i overensstemmelse med de krav, der gælder for dem. Findes der ikke en sådan harmoniseret standard, afgør det bemyndigede organ, hvilke relevante prøvninger der skal foretages.

5.5.2. Det bemyndigede organ udsteder en overensstemmelsesattest vedrørende de undersøgelser og prøvninger, der er foretaget, og anbringer sit identifikationsnummer på hver godkendt vægt eller lader det anbringe på sit ansvar.

Fabrikanten skal kunne stille overensstemmelsesattesterne til rådighed for de nationale myndigheder med henblik på kontrol i 10 år efter, at vægten er blevet bragt i omsætning.

5.6. Overensstemmelsesmærkning og EU-overensstemmelseserklæring

5.6.1. Fabrikanten anbringer CE-mærkningen, den supplerende metrologimærkning, jf. denne bekendtgørelse, samt, på det i punkt 5.4 nævnte bemyndigede organs ansvar, dette organs identifikationsnummer på hver enkelt vægt, som opfylder de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU.

5.6.2. Fabrikanten udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hver vægtmodel og opbevarer den, så den i 10 år efter, at vægten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilken vægtmodel den vedrører.

Et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed for de relevante myndigheder.

Fabrikanten anbringer også det i punkt 5.5 nævnte bemyndigede organs identifikationsnummer på vægtene på dette organs ansvar, hvis det samtykker heri.

5.7. Fabrikanten kan, hvis det bemyndigede organ samtykker heri og på dets ansvar, anbringe det bemyndigede organs identifikationsnummer på vægtene under fremstillingsprocessen.

5.8. Bemyndiget repræsentant

Fabrikantens forpligtelser kan opfyldes af hans bemyndigede repræsentant på hans vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i mandatet., En bemyndiget repræsentant kan dog ikke opfylde forpligtelserne i punkt 5.2.1 og 5.3.

6. Modul G: Overensstemmelse på grundlag af enhedsverifikation

6.1. Overensstemmelse på grundlag af enhedsverifikation er den procedure for overensstemmelsesvurdering, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 6.2, 6.3 og 6.5 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at den pågældende vægt, der er omfattet af bestemmelserne i punkt 6.4, opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, som den er omfattet af.

6.2. Teknisk dokumentation

6.2.1. Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation og stiller den til rådighed for det i punkt 6.4 omhandlede bemyndigede organ. Dokumentationen skal gøre det muligt at vurdere, om vægten er i overensstemmelse med de relevante krav, og skal omfatte en fyldestgørende analyse og vurdering af risikoen/risiciene. Den tekniske dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de gældende krav og, i det omfang det er relevant for vurderingen, af vægtens konstruktion, fremstilling og brug. Den tekniske dokumentation skal, hvor det er relevant, mindst indeholde følgende elementer:

a) En generel beskrivelse af vægten.

b) Konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter over komponenter, delmontager, kredsløb osv.

c) De beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og oversigter, og hvordan vægten fungerer.

d) En liste over de helt eller delvist anvendte harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, samt, såfremt disse harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt, beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU, herunder en liste over andre relevante tekniske specifikationer, som er anvendt. I tilfælde af delvis anvendelse af harmoniserede standarder skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele der er anvendt.

e) Resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser mv.

f) Prøvningsrapporter.

6.2.2. Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation, så den i 10 år efter, at vægten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder.

6.3. Fremstillingsvirksomhed

Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at de fremstillede vægte opfylder de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU.

6.4. Verifikation

Et bemyndiget organ efter fabrikantens valg foretager de nødvendige undersøgelser og prøvninger som fastsat i de relevante harmoniserede standarder og/eller tilsvarende prøvninger som fastsat i andre relevante tekniske specifikationer eller lader dem udføre for at kontrollere, at vægten er i overensstemmelse med de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU. Findes der ikke en sådan harmoniseret standard, afgør det bemyndigede organ, hvilke relevante prøvninger der skal foretages.

Det bemyndigede organ udsteder en overensstemmelsesattest vedrørende de undersøgelser og prøvninger, der er foretaget, og anbringer sit identifikationsnummer på den godkendte vægt eller lader det anbringe på sit ansvar.

Fabrikanten skal kunne stille overensstemmelsesattesterne til rådighed for de nationale myndigheder med henblik på kontrol i 10 år efter, at vægten er blevet bragt i omsætning.

6.5. Overensstemmelsesmærkning og EU-overensstemmelseserklæring

6.5.1. Fabrikanten anbringer CE-mærkningen, den supplerende metrologimærkning, jf. denne bekendtgørelse, samt, på det i punkt 6.4 nævnte bemyndigede organs ansvar, dette organs identifikationsnummer på hver vægt, som opfylder de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU.

6.5.2. Fabrikanten udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring og opbevarer den, så den i 10 år efter, at vægten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilken vægt den vedrører.

Et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed for de relevante myndigheder.

6.6. Bemyndiget repræsentant

Fabrikantens forpligtelser i henhold til punkt 6.2.2 og 6.5 kan opfyldes af hans bemyndigede repræsentant på hans vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i mandatet.

7. Fælles bestemmelser

7.1. Overensstemmelsesvurderingen i henhold til modul D, D1, F, F1 eller G kan udføres på fabrikantens værksteder eller et hvilket som helst andet sted, såfremt transport til anvendelsesstedet ikke kræver, at vægten skilles ad, hvis ibrugtagningen på anvendelsesstedet ikke kræver samling af vægten eller andet teknisk installationsarbejde, som kan forventes at påvirke vægtens funktion, og såfremt der tages hensyn til tyngdekraftværdien på ibrugtagningsstedet, eller såfremt vægtens funktion er ufølsom over for tyngdekraftvariationer. I alle andre tilfælde skal den udføres på anvendelsesstedet for vægten.

7.2. Såfremt vægtens funktion er følsom for tyngdekraftvariationer, kan de i nr. 7.1 omhandlede procedurer gennemføres i to stadier, hvor det andet stadium skal omfatte alle undersøgelser og afprøvninger, hvis resultat påvirkes af tyngdekraften, og det første stadium omfatte alle andre undersøgelser og prøvninger. Det andet stadium skal udføres på vægtens anvendelsessted. I tilfælde af, at en medlemsstat har indført tyngdekraftzoner på sit område, kan udtrykket »på vægtens anvendelsessted« læses som »tyngdekraftzonen for vægtens anvendelse«.

7.2.1. Hvor en fabrikant har valgt at gennemføre en af de i nr. 7.1 omhandlede procedurer i to stadier, og hvor disse to stadier vil blive udført af forskellige parter, skal en vægt, som har gennemgået første stadium af den pågældende procedure, være fornyet med identifikationsnummeret for det bemyndigede organ, som var involveret i dette stadium.

7.2.2. Den part, der har udført første stadium af den pågældende procedure, udsteder for hver vægt en skriftlig overensstemmelsesattest indeholdende de oplysninger, der er nødvendige for at identificere vægten, og specificerer heri de foretagne undersøgelser og prøvninger.

Den part, der udfører andet stadium af den pågældende procedure, gennemfører de endnu ikke foretagne undersøgelser og prøvninger.

Fabrikanten eller dennes repræsentant skal på opfordring kunne forevise den overensstemmelsesattest, som det bemyndigede organ har udstedt.

7.2.3. En fabrikant, som i første stadium har valgt Modul D eller D1 i første stadium, kan enten anvende samme procedure i andet stadium eller beslutte at fortsætte i andet stadium med enten modul F eller F1.

7.2.4. CE-mærkningen og den supplerende metrologimærkning skal anbringes på vægten efter afslutningen af andet stadium sammen med identifikationsnummeret for det bemyndigede organ, som er involveret i andet stadium.


Bilag 3

Påskrifter

1. Vægte, der er bestemt til at anvendes til de i § 2 anførte formål

1.1. Disse vægte skal synligt, læseligt og usletteligt være forsynet med følgende påskrifter:

i) eventuelt EU-typeafprøvningsattestnummer

ii) fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke

iii) nøjagtighedsklasse, anbragt i en oval eller mellem to vandrette linjer forbundet med to halvcirkler

iv) maksimumslast i form af Max …

v) minimumslast i form af Min …

vi) verifikationsdelingsværdi i form af e = …

vii) type-, parti- eller serienummer:

samt i givet fald:

viii) for vægte bestående af separate, men sammenhørende enheder: identifikationsmærker på hver enhed

ix) delingsværdi, hvis den er forskellig fra e, i form af d = …

x) maksimal additiv tara i form af T = + …

xi) maksimal subtraktiv tara, hvis den er forskellig fra Max, i form af T = – …

xii) tara-interval, hvis den er forskellig fra d, i form af dT = …

xiii) overlastevne, hvis den er forskellig fra Max, i form af Lim …

xiv) de særlige temperaturgrænser i form af … °C/… °C

xv) forholdet mellem vægtladet og vejeladet.

1.2. Disse vægte skal være indrettet på passende måde med henblik på anbringelse af overensstemmelsesmærkning og påskrifter. Overensstemmelsesmærkningen og påskrifterne skal være anbragt på en sådan måde, at de ikke kan fjernes uden at blive beskadiget, og at de er synlige, når vægten er i brug.

1.3. Hvor der anvendes et mærkeskilt, skal det være muligt at forsegle skiltet, medmindre det ikke kan fjernes uden at ødelægges. Hvis mærkeskiltet kan forsegles, skal det være muligt at anvende et kontrolmærke i forbindelse hermed.

1.4. Påskrifterne Max, Min, e og d skal også vises nær det sted, hvor vejeresultatet vises, såfremt de ikke allerede er anbragt der.

1.5. Hver visningsenhed, som er tilsluttet eller kan tilsluttes et eller flere vejelad, skal være forsynet med de relevante påskrifter i forbindelse med de pågældende vejelad.

2. Vægte, der ikke er bestemt til at anvendes til de i § 2 anførte formål skal synligt, læseligt og usletteligt være forsynet med:

fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke

maksimumslast i form af Max ….

Disse vægte må ikke være forsynet med overensstemmelsesmærkningen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU.

3. Symbol til angivelse af brugen, jf. § 9, stk. 4.

Symbolet til angivelse af brugen består af versalet M i sort bogtryk på en rød kvadratisk baggrund på mindst 25 mm × 25 mm, herover et diagonalt kryds.


Bilag 4

EU-overensstemmelseserklæring (Nr. XXXX)4)

1. Vægtmodel/vægt (produkt-, type-, parti- eller serienummer):

2. Fabrikantens og eventuelt dennes repræsentants navn og adresse

3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar.

4. Erklæringens genstand (identifikation af vægten, så den kan spores; dette kan, hvis det er nødvendigt for identifikationen, inkludere et billede).

5. Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:

6. Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller normative dokumenter, der er anvendt, eller til de andre tekniske specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med:

7. Det bemyndigede organ …: (navn, nummer) har foretaget … (beskrivelse af aktiviteten) og udstedt attesten:

8. Supplerende oplysninger:

Underskrevet for og på vegne af:

(udstedelsessted og -dato)

(navn, stilling) (underskrift)


Bilag 5

Krav til bemyndigede organer

1. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal oprettes i henhold til national lovgivning og skal være en juridisk person.

2. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal være et tredjepartsorgan, der er uafhængigt af den organisation eller den vægt, det vurderer.

Et organ, der tilhører en erhvervsorganisation eller en brancheforening, som repræsenterer virksomheder, der er involveret i konstruktion, fremstilling, tilvejebringelse, sammensætning, brug eller vedligeholdelse af vægte, som det vurderer, kan, forudsat at det er påvist, at det er uafhængigt, og at der ikke foreligger interessekonflikter, anses for at være et sådant organ.

3. Et overensstemmelsesvurderingsorgan, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, må ikke være konstruktør, fabrikant, leverandør, montør, køber, ejer, bruger eller reparatør af de vægte, de vurderer, eller repræsentant for nogen af disse parter. Dette forhindrer ikke anvendelse af vurderede vægte, der er nødvendige for overensstemmelsesvurderingsorganets aktiviteter, eller anvendelse af måleinstrumenter i personligt øjemed.

Et overensstemmelsesvurderingsorgan, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, må ikke være direkte inddraget i konstruktion, fremstilling, markedsføring, installering, anvendelse eller vedligeholdelse af de pågældende vægte eller repræsentere parter, der er inddraget i disse aktiviteter. De må ikke deltage i aktiviteter, som kan være i strid med deres objektivitet og integritet i forbindelse med de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, de er bemyndiget til at udføre. Dette gælder navnlig rådgivningsservice.

Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal sikre, at dets dattervirksomheders eller underentreprenørers aktiviteter ikke påvirker fortroligheden, objektiviteten og uvildigheden af dets overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

4. Et overensstemmelsesvurderingsorgan og dets personale skal udføre overensstemmelsesvurderingsaktiviteter med den størst mulige faglige integritet og den nødvendige tekniske kompetence på det specifikke område. De må ikke påvirkes af nogen form for pression og incitament, navnlig af økonomisk art, som kan have indflydelse på deres bedømmelse eller resultaterne af deres overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, særlig fra personer eller grupper af personer, som har interesse i resultaterne af disse aktiviteter.

5. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal kunne gennemføre alle de overensstemmelsesvurderingsopgaver, som pålægges det i bilag 2, og for hvilke det er blevet bemyndiget, uanset om disse opgaver udføres af overensstemmelsesvurderingsorganet selv eller på dets vegne og dets ansvar.

Til enhver tid og for enhver overensstemmelsesvurderingsprocedure og type eller kategori af vægte, for hvilke det er blevet bemyndiget, skal overensstemmelsesvurderingsorganet have følgende til rådighed:

a) Det nødvendige personale med teknisk viden og tilstrækkelig og relevant erfaring til at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne.

b) Beskrivelse af de procedurer, i henhold til hvilke overensstemmelsesvurderingen foretages, således, at gennemsigtigheden og muligheden for at reproducere disse procedurer sikres. Det skal have indført hensigtsmæssige politikker og procedurer, som skelner mellem de opgaver, det udfører i sin egenskab af bemyndiget organ og enhver anden form for aktivitet.

c) Procedurer, der sætter det i stand til at udføre sine aktiviteter under hensyn til de pågældende virksomheders størrelse, den sektor, som de opererer indenfor, og deres struktur, til hvor kompleks den pågældende vægtteknologi er, og til produktionsprocessens seriemæssige karakter.

Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal have de fornødne midler til at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne på en egnet måde og skal have adgang til alt nødvendigt udstyr og alle nødvendige faciliteter.

6. Det personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurdering, skal have:

a) En god teknisk og faglig uddannelse omfattende alle overensstemmelsesvurderingsaktiviteter inden for det område, på hvilket overensstemmelsesvurderingsorganet er blevet bemyndiget.

b) Et tilstrækkeligt kendskab til kravene vedrørende de vurderinger, de foretager, og den nødvendige bemyndigelse til at udføre sådanne vurderinger.

c) Et tilstrækkeligt kendskab til og en tilstrækkelig forståelse af de i bilag 1 omhandlede væsentlige krav, de relevante harmoniserede standarder og de relevante bestemmelser i EUs harmoniseringslovgivning og den nationale lovgivning.

d) Den nødvendige færdighed i at udarbejde de attester, redegørelser og rapporter, som dokumenterer, at vurderingerne er blevet foretaget.

7. Det skal sikres, at overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, arbejder uvildigt.

Aflønningen af den øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, må ikke være afhængig af antallet af foretagne vurderinger eller af resultatet af disse vurderinger.

8. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal tegne en ansvarsforsikring.

9. Et overensstemmelsesvurderingsorgans personale har tavshedspligt med hensyn til alle de oplysninger, det kommer i besiddelse af ved udførelsen af sine opgaver i henhold til bilag 2, undtagen over for Sikkerhedsstyrelsen. Ejendomsrettigheder skal beskyttes.

10. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal deltage i eller sikre, at dets personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, er orienteret om de relevante standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne i den koordineringsgruppe af bemyndigede organer, der er nedsat i henhold til den relevante EU-harmoniseringslovgivning. De skal som generelle retningslinjer anvende de administrative afgørelser og dokumenter, som er resultatet af den nævnte gruppes arbejde.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte, EU-Tidende 2014, nr. L 96, s. 107.

1) EUT L 39 af 15.2.1980, s. 40.

2) Direktiv 2014/31/EU gennemføres i dansk ret ved denne bekendtgørelse.

3) I Danmark: Sikkerhedsstyrelsen.

4) Det er valgfrit, om fabrikanten vil tildele overensstemmelseserklæringen et nummer.