Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Herved bekendtgøres lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 15. juni 2015, med de ændringer, der følger af § 11 i lov nr. 1000 af 30. august 2015.

§ 1. Kommunen afholder efter bestemmelserne i denne lov udgifter til uddannelse af personer omfattet af stk. 2 på uddannelsesinstitutioner m.fl., der i henhold til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings lovgivning er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Stk. 2. Loven gælder for uddannelse af personer, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og personer, der i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er omfattet af

1) § 2, nr. 1-3,

2) § 2, nr. 4, og som under revalidering modtager revalideringsydelse eller integrationsydelse, eller som under forrevalidering modtager kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik,

3) § 2, nr. 5,

4) § 2, nr. 7, og som i medfør af § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats deltager i uddannelse,

5) § 2, nr. 11-14,

6) kapitel 13 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller

7) kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er omfattet af lov om kontantydelse.

Loven gælder dog ikke for ordblindeundervisning i henhold til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne eller for specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne.

Stk. 3. De uddannelsesinstitutioner m.fl., som loven gælder for, modtager uanset tilskudsbestemmelserne i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings lovgivning ikke aktivitetsafhængige tilskud eller bevillinger fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til uddannelse af de i stk. 2 nævnte personer.

§ 2. De uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevillinger fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, beregner og opkræver betalingen af tilskud eller bevilling til uddannelse af de personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, hos kommunen og anden aktør, jf. § 4, stk. 1, på grundlag af antal årselever og studenterårsværk efter de takster, jf. stk. 3, der er fastsat i finansloven for de pågældende uddannelser i de pågældende år for de pågældende institutioner. For andre institutioner, der finansieres af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, beregner ministeriet en takst pr. årselev, der fastsættes på grundlag af de faktiske udgifter, der er forbundet med ordningen.

Stk. 2. I beregning og opkrævning efter stk. 1 indgår ikke tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever efter

1) § 30, stk. 8, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

2) § 19, stk. 5, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

3) § 39, stk. 7, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og

4) § 19 c, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Betaling efter stk. 1 sker efter takster eksklusive tilskud til udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms, når betalingen skal ske til statsinstitutioner eller selvejende uddannelsesinstitutioner, som staten skal yde kompensation til for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms). Til øvrige selvejende institutioner ydes betalingen efter stk. 1 efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms.

Stk. 4. Påbegyndelse af et uddannelsesforløb forudsætter, at der er indgået aftale om proceduren for betalingen mellem uddannelsesinstitutionen og kommunen eller anden aktør, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 5. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om administrationen af ordningen, herunder om beregning, opkrævning af betaling og betalingsfrister, offentliggørelse af taksterne samt uddannelsesinstitutionens underretning af kommunen ved anden aktørs manglende betaling.

Stk. 6. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsætter regler om kompensation for institutionernes udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms.

§ 3. (Ophævet)

§ 4. Tilmelding til uddannelsesforløb for personer omfattet af § 1, stk. 2, foretages af kommunen. Tilmelding kan endvidere foretages af en anden aktør, som opfylder betingelserne herfor, og som af kommunen har fået overladt at udføre opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om de betingelser, der skal opfyldes, for at anden aktør har adgang til at foretage tilmelding.

Stk. 2. Ved tilmelding til uddannelsesforløbet skal der for uddannelsessøgende efter denne lov udfyldes en blanket, der afleveres til uddannelsesinstitutionen. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at tilmelding som uddannelsessøgende efter denne lov finder sted. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om tilmelding og blankettens indhold, herunder at den uddannelsessøgendes personnummer skal oplyses.

§ 4 a. Kommunen betaler de i § 2, stk. 1, nævnte tilskud eller bevillinger vedrørende uddannelsesforløb, der igangsættes af en anden aktør omfattet af § 4, stk. 1, hvis den anden aktør ikke opfylder sin forpligtelse hertil efter loven eller regler fastsat i medfør heraf. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om de betingelser, der skal opfyldes, for at kommunen skal betale.

§ 5. De i § 1 nævnte uddannelsesinstitutioner m.fl., der modtager tilskud eller bevillinger fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, indberetter oplysninger om årselever og studenterårsværk opgjort på grundlag af antallet af elever og studerende, for hvilke der ikke ydes tilskud eller bevilling, jf. § 1, stk. 3, til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til brug for kontrol af tilskudsbetingelser og beregning af tilskud på enkelte områder og til brug for statistik. Denne indberetning skal ske samtidig med indberetningen af øvrige årselever og studenterårsværk på uddannelsen til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Stk. 2. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsætter regler om indholdet af indberetningen og om fremgangsmåden ved indberetningen for den enkelte uddannelsesinstitution under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

§ 6. For selvejende institutioner under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling attesterer institutionernes revision indberetningens rigtighed efter regler fastsat af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

§ 7. Kommunalbestyrelsen, anden aktør, jf. § 4, stk. 1, og uddannelsesinstitutionerne har pligt til at give Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Beskæftigelsesministeriet alle oplysninger, der er nødvendige for administrationen af ordningen.

§ 7 a. (Ophævet)

§ 7 b. Vedkommende minister kan bestemme, at loven også gælder for uddannelse som led i visse tilbud til de personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1-3, 5, 6 og 7, og for uddannelse til personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 4, på uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra vedkommende ministerium til den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Vedkommende minister varetager administrationen af ordningen og har i den forbindelse samme beføjelser, som ministeren for børn, undervisning og ligestilling har i henhold til loven.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

§ 9. (Udelades)

§ 10. (Udelades)

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1000 af 30. august 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)1) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2015, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2-6. (Udelades)

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, den 8. marts 2016

P.M.V.
Per Hansen
Afdelingschef

/ Kira Gandrup

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 1, stk. 2, nr. 2.