Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32006L0123
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Afgrænsning af bekendtgørelsens område
Bilag 2 Ordensreglement
Bilag 3 Fiskeri
Bilag 4 Vilkår for broer og andre anlæg i Arresø
Bilag 5 Kortbilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø1)

I medfør af § 29, stk. 1 og 2, § 71, stk. 5, § 72, § 78, stk. 6, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, og efter anmodning fra kommunalbestyrelserne i kommunerne Hillerød og Gribskov, fastsættes:

Formål og afgrænsning

§ 1. Denne bekendtgørelse regulerer færdslen på Arresø, som fremgår af bilag 1 og er vist på kortbilag 1.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har til formål:

1) at beskytte naturværdierne i og omkring Arresø,

2) at sikre en rekreativ benyttelse af Arresø og dens bredarealer, der giver borgerne gode muligheder for et friluftsliv i harmoni med hinanden, floraen og faunaen, og

3) at sikre de landskabelige værdier på og omkring Arresø.

Færdsel og ordensregler

§ 2. Sejlads med robåde, sejlbåde, joller, kanoer, kajakker, tømmerflåder og andre fartøjer uden motor er tilladt.

Stk. 2. Fartøjer, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig sejlads, må ikke overstige 7 meter i længden og 2,7 meter i bredden. Både, der havde hjemsted i Arresø den 1. juni 2012, kan overstige disse mål.

Stk. 3. Windsurfing er kun tilladt i den del af søen, der er nord for skillelinjen, som vist på kortbilag 1.

Stk. 4. Kitesurfing er ikke tilladt.

Stk. 5. Badning er tilladt i overensstemmelse med kommunernes anvisninger.

Stk. 6. Dykning med flasker kræver tilladelse fra Naturstyrelsen.

Stk. 7. Færdsel på is er tilladt i overensstemmelse med politiets anvisninger. Isbåde skal holde en afstand af mindst 200 meter til våger.

Stk. 8. Der gælder det af Naturstyrelsen fastsatte ordensreglement, jf. bilag 2.

§ 3. I perioden 1. februar til 31. juli begge dage inkl., skal der ved færdsel på søen holdes en afstand på mindst 50 meter til kanten af rørskoven eller søbredden, som vist på kortbilag 1. 50 meter-zonen er så vidt det er muligt markeret med gule bøjer.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke fartøjer tilhørende forpagteren af fiskeriet på søen.

Stk. 3. Broejere må kun besejle deres broer i rørskovsområderne, hvis det sker vinkelret på land.

§ 4. Der er adgang til og fra søen fra de landgangssteder, der er vist på kortbilag 1.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at have fartøjer liggende for svaj eller i rørbræmmen.

Stk. 3. Katamaraner, tømmerflåder, pontonbåde og lignende må ikke fortøjes ved de privatejede broer.

§ 5. Naturstyrelsen kan tillade anden færdsel end den i § 2, stk. 1 nævnte, herunder sejlads med motor i overensstemmelse med §§ 6 og 7.

Stk. 2. Enhver form for kommercielle aktiviteter på Arresø må kun finde sted med tilladelse fra Naturstyrelsen.

Stk. 3. Udlejning af fartøjer samt erhvervsmæssig personbefordring på søen kræver tilladelse fra Naturstyrelsen.

Stk. 4. Naturstyrelsen kan fastsætte regler for registrering af fartøjer, der færdes på søen, herunder om betaling af gebyr.

Stk. 5. I perioden 1. november-15. marts er der forbud mod ikke-erhvervsmæssig motorsejlads syd for skillelinjen vist på kortbilag 1.

§ 6. Følgende både med motor er tilladt:

1) Både tilhørende forpagteren af fiskeriet på søen.

2) Indtil 10 både, der tilhører åbne lystfiskerforeninger, som har fået særskilt tilladelse fra Naturstyrelsen.

3) Både tilhørende redningsvæsenet i tjenstligt øjemed.

4) Både tilhørende ro- og sejlklubber samt spejdercentret på Ellehavegård, der efter forud indhentet tilladelse fra Naturstyrelsen benyttes som redningsfartøjer, ved undervisning og ved afholdelse af stævner og lignende.

5) Sejlbåde, der benytter elmotor til havnemanøvrer, hjemtransport ved pludselig opstået vindstille, havari eller lignende.

6) Andre både med forud indhentet skriftlig tilladelse fra Naturstyrelsen.

§ 7. Motorsejlads er alene tilladt fra en halv time før solopgang til en halv time efter solnedgang.

Stk. 2. Motordrevne fartøjer må ikke føres af personer under 15 år.

Stk. 3. Motordrevne fartøjer skal føres på en sådan måde, at der udvises særligt hensyn over for badende, robåde, kajakker, kanoer, sejlfartøjer, fiskende både og lignende. Motordrevne fartøjer må ikke fremføres på en måde eller med en fart, der efter forholdene frembyder fare eller ulempe for andre.

Stk. 4. Lystfiskerbådene må højst kunne fremføres med 5 knob. Der må højst sejles med 2 knob inden for 100 meter fra land. Lystfiskerne må ikke sejle med motor i april og maj.

Stk. 5. Både tilhørende ro- og sejlklubber samt spejdercentret på Ellehavegård må højst fremføres med 5 knob (maks. 2 knob indenfor 100 meter fra land), dog må klubbernes følge- og dommerbåde skyde samme fart, som de både, der følges.

Stk. 6. Som motor kan anvendes benzin, diesel og/eller elmotor. Der skal til enhver tid anvendes de mindst miljøbelastende brændstoffer og olier, som motorerne er konstrueret til eller kan anvende. Det er ikke tilladt at anvende totaktsmotorer.

Stk. 7. En bådfører, som er omfattet af Søfartsstyrelsens bestemmelser om krav til ”Speedbådsfører-kort”, skal på forlangende af Naturstyrelsen kunne fremvise gyldig dokumentation for bestået prøve eller anden gyldig uddannelse, f.eks. duelighedsprøve, yachtskippereksamen mv.

Stk. 8. En motortilladelse kan ikke overdrages til andre. Tilladelse og evt. motornummer returneres til Naturstyrelsen, såfremt man ikke længere ønsker at gøre brug af tilladelsen, eller forudsætningerne for tilladelsen ikke længere er til stede. Hvis båd og/eller motor ønskes udskiftet, skal der forinden indgives ny ansøgning.

Fiskeri

§ 8. Fiskeri i Arresø er tilladt i overensstemmelse med bilag 3.

Reklamer

§ 9. Reklamer på broer og installationer på søfladen er forbudt, jf. naturbeskyttelseslovens § 21.

Stk. 2. På bådskrog må placeres reklametekst, hvor skriftsnittet ikke er større end 10 x 10 centimeter eller et logo, der ikke overstiger 50 x 50 centimeter eller tilsvarende areal. Dette gælder dog ikke for gæstebåde, som kortvarigt deltager i konkurrencer og lignende.

Broer, havne, anvendelse af sø- og opgrødearealer mv.

§ 10. Naturstyrelsen kan tillade etablering af nye og ændring af eksisterende anlæg, herunder broer, moler, forankrede flåder, søbredssikringer, havne og ramper på sø- og opgrødeareal i overensstemmelse med bilag 4.

Stk. 2. Græsning, afgravning, rørskær, fældning af træer og buske, opfyldning eller lignende på sø- eller opgrødeareal kræver tilladelse fra Naturstyrelsen.

Stk. 3. Det er en forudsætning for tilladelse efter stk. 1 og 2, at der er opnået dispensation fra kommunalbestyrelsen i medfør af naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16.

Dispensationer mv.

§ 11. Naturstyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i bekendtgørelsens § 2, stk. 2-4 og 7, § 3, stk. 1 og 3, § 4, stk. 1-3 og § 9, stk. 2.

Stk. 2. Eksisterende tilladelser, som ikke er i overensstemmelse med bekendtgørelsen, gælder til de udløber. Sådanne tilladelser ophører også, hvis vilkårene for tilladelserne ikke længere er opfyldt, eller hvis forudsætningerne for tilladelsen ikke længere er til stede. Skønnes det nødvendigt af hensyn til bekendtgørelsens formål, kan Naturstyrelsen opsige eksisterende tilladelser med et passende varsel.

Stk. 3. Offentlige myndigheders færdsel i forbindelse med varetagelsen af deres administrative opgaver begrænses ikke af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Tilsyn

§ 12. Naturstyrelsen fører tilsyn med denne bekendtgørelses overholdelse.

Klage

§ 13. Naturstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages.

Straf

§ 14. Overtrædelse af bekendtgørelsens § 2, stk. 2-5 og 7, § 3, stk. 1 og 3, § 4, § 5, stk. 2 og 3, § 8, § 9 og § 10, stk. 2 eller af forbud, påbud eller vilkår, fastsat i medfør af disse bestemmelser, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1319 af 23. november 2015 om færdsel mv. på Arresø ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 7. april 2016

Esben Lunde Larsen

/ Camilla Brask Lentz


Bilag 1

Afgrænsning af bekendtgørelsens område

Bekendtgørelsen omfatter følgende ejendomme:

Matr. nr. 1 Arresø, Alsønderup og matr. nr. 1 Arresø, Ll. Lyngby i Hillerød Kommune.

Matr. nr. 1 Arresø, Annisse; matr. nr. 1 Arresø, Ramløse og matr. nr. 1 Arresø, Tibirke i Gribskov Kommune.

Matr. nr. 1 Arresø, Kregme; matr. nr. 1 Arresø, Vinderød og matr. nr. 1 Arresø, Ølsted i Halsnæs Kommune.

Bekendtgørelsen omfatter dele af følgende ejendomme:

Matr. nr. 10ia, 4cc, 4ha, 4hb, 5fk, 9hf, 8gy, 11cu, 13gt, og 6ic Tisvilde By, Tibirke i Gribskov Kommune.

Matr. Nr. 1g, 3d, og 4d Ll. Lyngby, Ll. Lyngby i Hillerød Kommune.

Arealerne er vist på kortbilag 1.


Bilag 2

Ordensreglement

1) Alle, der færdes på søen, skal optræde hensynsfuldt.

2) Færdsel på søen sker på eget ansvar.

3) Al jagt på Arresø (Matr. nr. 1 Arresø, Alsønderup og matr. nr. 1 Arresø, Ll. Lyngby i Hillerød Kommune, matr. nr. 1 Arresø, Annisse; matr. nr. 1 Arresø, Ramløse og matr. nr. 1 Arresø, Tibirke i Gribskov Kommune og matr. nr. 1 Arresø, Kregme; matr. nr. 1 Arresø, Vinderød og matr. nr. 1 Arresø, Ølsted i Halsnæs Kommune) er forbudt.

4) Brug af musikinstrumenter, radio, højtalere eller lignende må kun finde sted, hvis det ikke giver anledning til ulempe for andre.

5) Det er ikke tilladt at medtage skydevåben, forstyrre dyrelivet, indsamle planter eller færdes i siv- og rørbevoksninger eller i bevoksninger af åkander.

6) Der må ikke efterlades affald i eller ved søen.

7) Udlægning af bøjer og lignende kan kun ske efter tilladelse fra Naturstyrelsen.

8) De af fiskeriforpagteren i og ved søen anbragte redskaber må ikke beskadiges eller fjernes.

9) Alle, der færdes på søen, skal rette sig efter de anvisninger, der gives af Naturstyrelsens repræsentant.


Bilag 3

Fiskeri

1) Lystfiskeri er tilladt med gyldigt lystfiskertegn efter reglerne for fisketegn i fiskeriloven.

2) Lystfiskeri er tilladt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser, dog med de nedennævnte begrænsninger.

a) Fiskeri er tilladt med kaste- og medegrej samt med liner trukket efter fartøj, hvor linelængden målt fra stangspids til agn/blink ikke overstiger 25 meter.

b) Der må ikke anvendes harpun, lyster eller selvfangende redskaber af nogen art, således hverken krebse- og åleruser, åleliner, net eller lignende, dog kan sænkenet anvendes til fangst af agnfisk.

c) Forfodring er ikke tilladt.

d) Der må ikke anvendes fiskegrej af bly.

e) Af hensyn til smitterisiko og uønsket spredning af fiskearter må der kun anvendes agnfisk eller rogn, der stammer fra Arresø.

3) Såfremt forholdene måtte tale derfor, kan Naturstyrelsen gøre retten til lystfiskeri betinget af en afgift.

4) Det erhvervsmæssige fiskeri er forbeholdt Naturstyrelsens fiskeriforpagter.


Bilag 4

Vilkår for broer og andre anlæg i Arresø

1) Broer og andre anlæg kan ikke etableres uden skriftlig tilladelse fra Naturstyrelsen. Der gives som udgangspunkt kun tilladelse til nye broer, som er foreningsejede og åbne for offentligheden.

2) Broen må etableres for at fastholde en båd og til badning.

3) Det skal påses, at der i forbindelse med brobyggeriet ikke ændres ved tilstanden af bred og sø, det være sig afgravning, påfyldning, træer, buske, rør- og sivbevoksninger samt, at resterne af en eventuel tidligere bro fjernes.

4) Broen må højst være 1,2 meter bred og skal have en enkel udformning uden knæk eller brohoved. Broen skal opstilles vinkelret på søbredden.

5) Broens længde må højst være 6 meter fra det punkt fra bredden, hvor vanddybden er 0,5 meter. Brodækket må ikke være højere end 0,3 meter over søens flodemål.

6) Der må ikke placeres borde, bænke, flagstænger, parasoller, rækværk eller andet på broen.

7) Broen udføres i træ som en åben pælebro. Bropillerne skal være lodrette og kan være runde træpæle eller runde, matte galvaniserede eller matte rustfri stålrør.

8) Broen må ikke bygges af træ, som er trykimprægneret, tjæreimprægneret eller lignende. Broen må ikke males.

9) Der skal være fri passage under broen. Bropillerne må derfor ikke beklædes (der må ikke monteres skørt). Dog kan tillades et enkelt bræt eller trin til at lægge en båd imod. Vinkelret ud for broen må opsættes 2 fortøjningspæle.

10) Der må opsættes en badetrappe i samme materialer som broen. Trappen skal tilpasses, så den fremtræder harmonisk i forhold til broens øvrige udformning.

11) Broen klarmeldes skriftligt til Naturstyrelsen, når den er opført, vedlagt fotos af søbred taget før og efter byggeriet samt af den opførte bro. Naturstyrelsen kontrollerer, at vilkår er overholdt og fremsender tilladelse til ibrugtagning samt evt. et bronummer, der skal monteres yderst på broen, så det er synligt fra søsiden.

12) Broen skal vedligeholdes forsvarligt, i modsat fald kan Naturstyrelsen kræve broen fjernet.

13) Naturstyrelsens repræsentant er til enhver tid berettiget til at anløbe, betræde og inspicere broen med henblik på at kontrollere vilkårenes overholdelse.

14) Der betales en årlig lejeafgift for tilladelsen til at have bro eller andre anlæg på Naturstyrelsens ejendom.

15) Søbredssikring kan ikke etableres uden tilladelse fra Naturstyrelsen.

16) Ændring af eksisterende anlæg eller genopførelse af tidligere anlæg må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra Naturstyrelsen.

17) Naturstyrelsen kan, såfremt formålet eller forholdene taler herfor, dispensere fra ovennævnte vilkår.

18) Det påhviler ansøger at indhente øvrige nødvendige tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder, herunder kommunalbestyrelsen, i henhold til lov om naturbeskyttelse §§ 3 og 16.


Bilag 5

Kortbilag 1

kort

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-tidende 2013, nr. L 158, side 193, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.