Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, og efter bestemmelse fra Det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Boligmonteringsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Traditionel polstring af nye og ældre møbler inden for boligindretning og restaurering af ældre møbelklassikere.

2) Industriel polstring i større industrivirksomheder inden for polsterområdet.

3) Fremstilling af gardiner og større teaterdekorationer.

4) Anvendelse af nye og ældre materialer til såvel polster som boligindretning og boligtekstiler.

5) Design og produktudviklingsopgaver samt planlægning, kvalitetssikring og kvalitetskontrol i større og mindre virksomheder inden for polstrer-, gardin- og automøbelbrancherne.

6) Polstring og opbygning af automøbler til såvel nyere som ældre automobiltyper.

7) Opbygning, montage og automatisering af solafskærmninger og markisesystemer.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Autosadelmager.

2) Gardindekoratør.

3) Møbelpolstrer.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år og 3 måneder til 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens specialer, møbelpolstrer og autosadelmager, 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 30 uger fordelt på seks skoleperioder. Specialet gardindekoratør varer 2 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger fordelt på fire skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer hvert af uddannelsens specialer, møbelpolstrer og autosadelmager, 2 år og 7 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 27 uger. Specialet gardindekoratør varer 1 år og 10 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 18 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles for møbelpolstrer og autosadelmager i seks skoleperioder og for gardindekoratør i fire skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Grundlæggende tegneteknik og projektionstegning, der anvendes i forhold til møbel-, autogardin- og solafskærmningsområdet.

2) Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, kegle og cirkel.

3) Teknikker i et CAD-program i forhold til 2D arbejdstegninger og 3D modellering af enkelte polstrermøbeldele, autointeriørdele, gardininstallationsdele og modeller.

4) Opmåling og beregning af enkle polstrermøbeldele, autointeriørdele, gardininstallationsdele og modeller.

5) Måletekniske standarder, værdier og tolerancer i forbindelse med opmærkning og montage.

6) Relevante materialer til anvendelse inden for polstrermøbeldele, autointeriørdele, gardininstallationsdele og modeller.

7) Formgivning, indhentning af vejledning om funktionalitet, design og æstetik.

8) Forskellige former for faglig dokumentation, f.eks. en vejledning og en arbejdsbeskrivelse.

9) Almindelige begreber og fagudtryk inden for erhvervet.

10) Forskellige planlægningsværktøjer til at strukturere og udføre en arbejdsopgave i kendte situationer.

11) Arbejdsteknik til udførelse af grundlæggende opgaver inden for boligmonteringsområdet.

12) Boligmonteringsområdets enkle hånd- og el-værktøjer og almindelige stationære maskiner og daglig vedligeholdelse.

13) Samarbejde og samspil mellem faggrupper, der indgår i polstrer, møbler-, autointeriørdele samt gardininstallationer og solafskærmningsinstallationer i kendte situationer.

14) Gældende kvalitetskrav inden for polstrermøbler, autointeriørdele samt gardininstallationer og solafskærmningsinstallationer i kendte situationer.

15) Gældende krav til affaldssortering inden for polstrermøbler, autointeriørdele og gardininstallationer i kendte situationer.

16) Indholdet i Arbejdspladsvurdering (APV).

17) Farer før løsning af en praktisk arbejdsopgave i kendte situationer.

18) Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser, fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø i forhold til løsning af praktiske arbejdsopgaver i kendte situationer.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Læsning af tegninger og diagrammer, der anvendes i forhold til enkle produkter inden for områderne møbelpolstrer, autosadelmager og gardindekoratør og solafskærmning.

2) Anvendelse af geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde.

3) Udførelse af håndtegnede skitser af enkle polstrermøbler, autointeriørdele samt gardininstallationsdele og modeller.

4) Udførelse af målfaste arbejdstegninger og projektionstegninger af enkelte polstrermøbeldele, autointeriørdele og gardininstallationsdele i et digitalt tegneprogram, herunder afbildning af enkle figurer i plan og lodret billede.

5) Opmåling og materialeberegning i forbindelse med udførelse af enkle polstrermøbler, autointeriørdele og gardininstallationer og solafskærmningsinstallationer.

6) Anvendelse af måleværktøjer i forbindelse med udførelse af enkle produkter inden for området.

7) Begrundelse af valg af relevante materialer i forhold til deres anvendelse inden for boligmonteringsområdet.

8) Udførelse og beskrivelse af mindre formgivnings- eller designopgaver inden for området.

9) Læsning og forståelse af arbejdsbeskrivelser og producenters produkt- og arbejdsanvisninger på dansk og på relevant fremmedsprog.

10) Udarbejdelse af en struktureret skriftlig dokumentation af en faglig arbejdsproces.

11) Anvendelse af forskellige planlægningsværktøjer til at udføre forskellige praktiske opgaver.

12) Skelnen mellem forskellige muligheder i forbindelse med arbejdsteknik inden for boligmonteringsområdet.

13) Begrundelse af valg af hånd- og el-håndværktøjer til enkle opgaver inden for boligmonteringsområdet.

14) Begrundelse af valg af stationære maskiner til enkle opgaver inden for boligmonteringsområdet.

15) Opstilling og anvendelse af hånd- og el-håndværktøjer og stationære maskiner og udførelse af daglig vedligeholdelse inden for boligmonteringsområdet.

16) Løsning af en praktisk opgave i samarbejde med andre.

17) Begrundelse af om en afgrænset arbejdsopgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav.

18) Affaldssortering i henhold til de gældende krav inden for boligmonteringsområdet.

19) Identifikation af risici før løsning af en kendt arbejdsopgave.

20) Begrundelse for valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger i kendte situationer.

21) Håndtering af farlige stoffer i forbindelse med en praktisk arbejdsopgave.

22) Medvirken i gennemførelsen af en Arbejdspladsvurdering.

23) Konstatering af, om en færdig opgave opfylder fastsatte kvalitetskrav.

24) Identifikation og frasortering af afgrænsede materialer ved enkle polstrermøbler, autointeriørdele og gardininstallationer.

25) Fejlmelding af el-værktøj og stationære maskiner.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og læse kendte tegninger og diagrammer, herunder symboler og signaturer i forhold til områderne møbelpolstrer, autosadelmager og gardindekoratør og solafskærmning,

2) udføre skitser og målfaste arbejds– og projektionstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder afbilde enkle figurer i plan og lodret billede der er relevant i en given praktisk opgave,

3) referere til grundlæggende teknik i et CAD-program og udføre 2D arbejdstegninger og 3D modellering, der er relevant i en given praktisk opgave,

4) vælge, begrunde og anvende måleværktøjer ved brug af måletekniske standarder, værdier og tolerancer til at udføre opmåling og beregning samt udarbejde materiale- og styklister til en given praktisk opgave,

5) udvælge relevante materialer ved møbelpolstrerdele og autointeriørdele i praktiske opgaver,

6) udvælge relevante materialer til gardininstallationsdele og solafskærmninger i praktiske opgaver,

7) udvælge, opstille, betjene og vedligeholde polstrer-, autointeriør- og gardinbranchens almindeligt forekommende håndværktøjer, el-håndværktøjer og stationære maskiner i forbindelse med udførelse af en arbejdsproces,

8) beskrive, analysere og udføre mindre formgivnings- eller designopgaver til relevante polstrer- og autointeriørdele samt gardin- og solafskærmningsdele,

9) læse og anvende enkle arbejdsbeskrivelser og produktanvisninger på dansk og på et relevant fremmedsprog i forbindelse med udførelse af en praktisk opgave,

10) anvende faglige udtryk og begreber inden for polstrer-, auto, gardin- og solafskærmningsbranchen,

11) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i forbindelse med løsning af en praktisk opgave,

12) samarbejde med andre faggrupper om løsning af en given opgave som indgår i polstrer-, auto, gardin- og solafskærmningsbranchen,

13) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces i polstrer-, auto-, gardin- og solafskærmningsbranchen,

14) begrunde og kontrollere, om en given arbejdsopgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav inden for polstrer-, auto-, gardin- og solafskærmningsbranchen,

15) udføre affaldssortering i forhold til gældende krav inden for polstrer-, auto-, gardin- og solafskærmningsbranchen,

16) medvirke i gennemførelse af en APV i polstrer-, auto-, gardin- og solafskærmningsbranchen under vejledning,

17) vurdere og begrunde valg af hensigtsmæssigt arbejdsmiljø og sikkerhed ved planlægning og udførelse af en given arbejdsopgave i polstrer-, auto-, gardin- og solafskærmningsbranchen, og

18) håndtere farlige stoffer i forbindelse med en given praktisk arbejdsopgave.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau:

1) Matematik på F-niveau.

2) Teknologi på F-niveau.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan indgå i innovative og kreative processer i forbindelse med produktudvikling og etablering af egen virksomhed.

2) Eleven kan være fleksibel og samarbejde med kolleger, kunder og andre interessenter.

3) Eleven kan polstre møbler efter arbejdstegning.

4) Eleven kan fremstille nye modeller efter forskellige skabeloner.

5) Eleven kan rådgive og vejlede kunder og brugere om materialevalg samt brug og vedligeholdelse af møblerne.

6) Eleven kan forholde sig til kvaliteten af egne arbejdsprocesser.

7) Eleven kan anvende relevant it-værktøj og udstyr til løsning af brancherelaterede opgaver.

8) Eleven kan analysere og vurdere designfunktioner i forhold til individuelle og kollektive kundebehov og brugersynspunkter.

9) Eleven kan foretage materialevalg på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske faktorer.

10) Eleven kan varetage opgaver inden for salg, handel og markedsføringsmæssige sammenhænge.

11) Eleven kan anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter eller serviceydelser inden for den relevante branche.

12) Eleven kan anvende måle- og skæreværktøj.

13) Eleven kan anvende og vedligeholde forskellige typer af håndværktøj.

14) Eleven kan vurdere kvaliteten af arbejdspladsens ydelser og produkter og bruge denne viden til planlægning af eget arbejde.

15) Eleven kan vurdere kvaliteten af eget arbejde.

16) Eleven kan overholde sikkerheds- og arbejdsmiljøregler.

17) Eleven kan kommunikere og udføre arbejdsopgaver med internationale partnere, herunder også ved brug af internettet.

18) Eleven kan anvende sit kendskab til internationale råvarer og materialestrømme og international arbejdsdeling.

19) Eleven kan rådgive kunder om forskellige stof- og steltypers anvendelighed.

20) Eleven kan kommunikere konstruktivt med og vejlede kunder og brugere om materialevalg og om brug og vedligeholdelse af møblerne.

21) Eleven kan foretage korrekt valg af forskellige lædertyper i forhold til deres anvendelsesområder.

22) Eleven kan betjene, vedligeholde, fejlfinde og justere de anvendte maskintyper inden for boligmonteringsområdet.

23) Eleven kan udføre model- og polstrerarbejde efter arbejdstegning eller opmåling af specialopbygning samt indretning af interiør i biler.

24) Eleven kan fremstille og reparere alle i branchen almindeligt forekommende produkter, herunder under hensyntagen til ergonomisk korrekt siddekomfort.

25) Eleven kan arbejde med de forskellige typer af el-drevet udstyr i biler, herunder i sæder og selestrammere, samt foretage af- og til-montering og korrekt håndtering af airbags.

26) Eleven kan montere loft- og vægbeklædning.

27) Eleven kan kommunikere konstruktivt med og vejlede kunder og brugere om materialevalg samt om brugen og vedligeholdelse af interiøret i bilen.

28) Eleven kan fremstille og reparere alle i branchen almindeligt forekommende produkter, herunder rundhorisonter og teaterdekorationer.

29) Eleven kan fremstille almindeligt forekommende produkter efter arbejdstegning.

30) Eleven kan rådgive kunder om stof- og materialevalg.

31) Eleven kan arbejde med forskellige typer af solafskærmning.

32) Eleven kan anvende alle former for specialstænger og foretage mål og beregninger ved bukning af stænger og montering af snoretræk.

33) Eleven kan anvende forskellige monteringsbeslag og foretage specialmontering i væg- og loftmaterialer.

34) Eleven kan udføre vægge og adskillelser med tekstilbeklædning og udføre flagdekorationer.

35) Eleven kan rådgive og vejlede kunder om farvevalg, vedligeholdelse og pleje af materialer.

36) Eleven kan rådgive kunder om manuelle og el-drevne løsninger.

37) Eleven kan fremstille og reparere alle typer af solafskærmninger og gardiner.

38) Eleven kan fremstille og montere alle almindeligt forekommende produkter efter arbejdstegning.

39) Eleven kan udarbejde forskellige løsninger, hvori der indgår typer af pc-integration.

40) Eleven kan udarbejde oplæg til forskellige typer af rumdeling.

41) Eleven kan anvende lifte på udendørs arbejdspladser og opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.

42) Eleven kan redegøre for sikkerhedsorganisationen på en byggeplads.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-17, jf. stk. 1, gælder for elever i alle specialer på hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 18-22, jf. stk. 1, gælder for specialet møbelpolstrer. Kompetencemålene nr. 21-27, jf. stk. 1, gælder for specialet autosadelmager. Kompetencemålene nr. 28-42, jf. stk. 1, gælder for specialet gardindekoratør.

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelser om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 2. Den afsluttende prøve tilrettelægges således:

1) For de i § 1, stk. 3, nr. 1 og 3 nævnte specialer, møbelpolstrer og autosadelmager, består prøven af en praktisk, skriftlig og mundtlig prøve. Prøven omfatter et selvvalgt udført praktisk produkt samt en skriftlig dokumentation i form af en projektrapport, der indgår som udgangspunkt for en mundtlig prøve. Projektrapporten udarbejdes inden for 20 timer, og det praktiske produkt fremstilles inden for 112 timer. Produktet og projektrapporten præsenteres af eleven ved en mundtlig fremlæggelse, der varer 30 minutter. I den mundtlige prøve vil der, udover spørgsmål til produktet, indgå uddybende spørgsmål til projektrapporten indenfor materialelære, polstringsteknikker, betjening af værktøj og teknisk dokumentation. Prøven omfatter følgende discipliner:

a) Optegning.

b) Projektbeskrivelse, materialeanvendelse og skæremodeller.

c) Skæreplaner.

d) Overholdelse af mål og data.

e) Håndværksmæssig udførelse.

f) Helhedsindtryk.

2) For det i § 1, stk. 3, nr. 2 nævnte speciale, gardindekoratør, består prøven af en praktisk, skriftlig og mundtlig prøve. Prøven omfatter et selvvalgt udført praktisk produkt samt en skriftlig dokumentation i form af en projektrapport, der indgår som udgangspunkt for en mundtlig prøve. Projektrapporten udarbejdes inden for 20 timer, og det praktiske produkt fremstilles inden for 112 timer. Produktet og projektrapporten præsenteres af eleven ved en mundtlig fremlæggelse, der varer 30 minutter. I den mundtlige prøve vil der, udover spørgsmål til produktet, indgå uddybende spørgsmål til projektrapporten indenfor materialelære, teknikker i forbindelse med fremstilling og montering af gardiner, markiser og solafskærmning, betjening af værktøj og teknisk dokumentation. Prøven omfatter følgende discipliner:

a) Tegning.

b) Projektbeskrivelse, materialevalg og ordreformularer.

c) Tegningens proportioner.

d) Montering.

e) Kontrol af syning, samling og fremstilling.

f) Det færdige produkt, proportioner og helhedsindtryk.

g) Håndværksmæssig udførelse.

Stk. 3. Ved svendeprøven i specialerne autosadelmager, gardindekoratør og møbelpolstrer gives der en karakter i teori på grundlag af en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige prøve samt en karakter for det praktiske projekt. Det samlede resultat af svendeprøven er et vægtet gennemsnit, hvori karakteren for teori indgår med 40 %, og karakteren for det praktiske produkt indgår med 60 %. Eleven har bestået den samlede svendeprøve, når karakteren for den teoretiske prøve og den praktiske prøve er mindst 02.

Stk. 4. Opgaven til det selvvalgte projekt godkendes af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Censorerne er, ud over ved voteringen, til stede under den mundtlige prøve.

Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal de i stk. 2 nævnte delprøver for det pågældende speciale være bestået. Eleven skal have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have bestået hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag.

Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 7. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 316 af 26. marts 2015 om erhvervsuddannelsen til boligmontering ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen i perioden fra den 1. august 2015 til og med den 14. juli 2016.

Stk. 3. Elever, som er nævnt i stk. 2, og elever på den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse, som undervises i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 4. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 8. marts 2016

Direktør
Jens Strunge Bonde

/ Ulla Bødker


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Møbelpolstrerspecialet
Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært inden for et af følgende områder:
Møbelproduktion, polstermøbelproduktion, små eller mellemstore polsterværksteder, autosadelmagerområdet, boligindretningsområdet.
Eleven skal have været beskæftiget indenfor følgende områder:
Polstring og opbygning af forskellige steltyper inden for møbelpolsterområdet.
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner samt hånd-og el værktøj inden for polsterområdet.
Udvælgelse af materialer i forbindelse med møbelpolstring.
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af symaskiner.
Tegningslæsning samt brug af it.
Arbejdsopgaverne skal have været varierede, og være foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre opgaver selvstændigt og rutinemæssigt.
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
Eleven skal have opnået følgende certifikater o.l. :
Kompetencer svarende til førstehjælp på mellem niveau efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(måneder)
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik mdr.)
Afkortning for elever under 25 år (praktik mdr.)
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner samt hånd-og el værktøj inden for polsterområdet
12
1
1
1
Udvælgelse af materialer i læder og skind
12
0,5
0,5
0,5
Udvælgelse af materialer i tekstiler
12
0,5
0,5
0,5
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af symaskiner
12
0,5
1
1
Polstring og opbygning af forskellige steltyper inden for polsterområdet
12
2
2
Polstring og opbygning af forskellige steltyper inden for autosadelmagerområdet
12
1
1

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning for euv (skoleuger)
Afkortning for euv
(praktik mdr.)
Afkortning for elever under 25 år
(skoleuger)
Afkortning for elever under 25 år
(praktik mdr.)
eud
Autosadelmager
1855
4
12
4
12
eud
Gardindekoratør
1855
4
6
4
6
eud
Møbelsnedker
1410
4
6
4
6
eud
Maskinsnedker
1415
4
6
4
6

Arbejdsmarkeds uddannelser
Bundsystemer til polstermøbler
Limteori og værktøjslære ved polstring af møbler
Fremstillig af skabeloner til polstermøbler
Traditionel polstring i håndværksvirksomheder
Traditionel læderpolstring og dybdehæftning
Vedligehold, renovering af læder- og polstermøbler
Værktøj til bundsystemer i polstermøbler
Materialer til bundsystemer i polstermøbler
Symaskiner og værktøjer til fremstilling af betræk
Syning af pudebetræk til siddemøbler
Syning af møbelbetræk til siddemøbler
Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien
Geometri og projektionstegning i træindustrien
Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien
Konstruktionstegning i træ - og møbelindustri
Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ
Fremstilling af skæreplaner til polstermøbler
Tilskæring af betræk til siddemøbler
Opbygning og polstring af siddemøbler
Tæppetøj og måtter til kabine
Solafskærmning, motorisering og reparation
Programmering af motoriseret solafskærmning
Fremstilling og reparation af presenninger
40298
40301
40302
40324
40546
40970
40299
40300
40306
40307
40308
40274
40275
40276
44902
44358
40303
40304
40305
40777
40971
40974
42835
5 dage AMU = 1 dags merit – taget inden for de sidste 3 år
 
Gymnasiale uddannelser
HTX
STX
HHX
HF
0
3

Standardmerit for Autosadelmageruddannelsen

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Autosadelmagerspecialet
Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært inden for et af følgende områder:
Møbelproduktion, polstrermøbelproduktion, små eller mellemstore polstrerværksteder, autosadelmagerområdet, boligindretningsområdet.
Polstring og opbygning af forskellige steltyper inden for autosadelmagerområdet.
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner samt hånd – og el værktøj inden for autosadelmagerområdet.
Udvælgelse af materialer i forbindelse med autosadelmagerarbejde.
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af symaskiner.
Indvendigt interiør i biler.
Tegningslæsning samt brug af it.
Arbejdsopgaverne skal have været varierede, og være foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre opgaver selvstændigt og rutinemæssigt.
Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:
Kompetencer svarende til førstehjælp på mellem niveau efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(måneder)
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik mdr.)
Afkortning for elever under 25 år (praktik mdr.)
Polstring og opbygning af forskellige steltyper inden for autosadelmagerområdet
12
1
1
1
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner samt hånd - og el værktøj inden for autosadelmagerområdet.
4
1
1
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af symaskiner
12
0,5
1
1
Indvendigt interiør i biler
12
0,5
1
1
Udvælgelse af materialer i læder og skind
12
0,5
0,5
0,5
Udvælgelse af materialer i tekstiler
12
0,5
0,5
0,5

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik mdr.)
Afkortning for elever under 25 år (skoleuger)
Afkortning for elever under 25 år (praktik mdr.)
EUD
Møbelpolstrer
1855
4
12
4
12
EUD
Gardindekoratør
1855
4
6
4
6
Arbejdsmarkedsuddannelser
Bundsystemer til polstermøbler
Limteori og værktøjslære ved polstring af møbler
Fremstillig af skabeloner til polstermøbler
Traditionel polstring i håndværksvirksomheder
Traditionel læderpolstring og dybdehæftning
Vedligehold, renovering af læder- og polstermøbler
Værktøj til bundsystemer i polstermøbler
Materialer til bundsystemer i polstermøbler
Symaskiner og værktøjer til fremstilling af betræk
Syning af pudebetræk til siddemøbler
Syning af møbelbetræk til siddemøbler
Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien
Geometri og projektionstegning i træindustrien
Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien
Konstruktionstegning i træ - og møbelindustri
Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ
Fremstilling af skæreplaner til polstermøbler
Tilskæring af betræk til siddemøbler
Opbygning og polstring af siddemøbler
Tæppetøj og måtter til kabine
Solafskærmning, motorisering og reparation
Programmering af motoriseret solafskærmning
Fremstilling og reparation af presenninger
40298
40301
40302
40324
40546
40970
40299
40300
40306
40307
40308
40274
40275
40276
44902
44358
40303
40304
40305
40777
40971
40974
42835
5 dage AMU = 1 dags merit – taget inden for de sidste 3 år
Gymnasiale uddannelser
HTX
STX
HHX
HF
3
Arbejdsmarkedsuddannelser
Bundsystemer til polstermøbler
Limteori og værktøjslære ved polstring af møbler
Fremstillig af skabeloner til polstermøbler
Traditionel polstring i håndværksvirksomheder
Traditionel læderpolstring og dybdehæftning
Vedligehold, renovering af læder- og polstermøbler
Værktøj til bundsystemer i polstermøbler
Materialer til bundsystemer i polstermøbler
Symaskiner og værktøjer til fremstilling af betræk
Syning af pudebetræk til siddemøbler
Syning af møbelbetræk til siddemøbler
Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien
Geometri og projektionstegning i træindustrien
Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien
Konstruktionstegning i træ - og møbelindustri
Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ
Fremstilling af skæreplaner til polstermøblerr
Tilskæring af betræk til siddemøbler
Opbygning og polstring af siddemøbler
Tæppetøj og måtter til kabine
Solafskærmning, motorisering og reparation
Programmering af motoriseret solafskærmning
Fremstilling og reparation af presenninger
40298
40301
40302
40324
40546
40970
40299
40300
40306
40307
40308
40274
40275
40276
44902
44358
40303
40304
40305
40777
40971
40974
42835
5 dage AMU = 1 dags merit – taget inden for de sidste 3 år
Gymnasiale uddannelser
HTX
STX
HHX
HF
3

Standardmerit for Gardindekoratøruddannelsen

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Gardindekoratøruddannelsen
Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært inden for et af følgende områder:
Møbelproduktion, polstrermøbelproduktion, små eller mellemstore polstrerværksteder, autosadelmagerområdet, boligindretningsområdet.
Elever skal have kendskab til:
Fremstilling af dekorationer, gardiner og solafskærmning.
Udvælgelse af materialer.
Brug af hånd- og el-værktøj og vedligeholdelse af disse.
Opstilling og betjening af symaskiner samt vedligeholdelse af disse.
Tegningslæsning samt brug af it.
Opsætning og montering af solafskærmninger.
Opmåling til gardiner og eller persienner.
Arbejdsopgaverne skal have været varierede, og være foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre opgaver selvstændigt og rutinemæssigt.
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:
Kompetencer svarende til førstehjælp på mellemniveau efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(måneder)
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik mdr.)
Udvælgelse af materialer
12
1
Brug af hånd- og el værktøj og vedligeholdelse af disse
12
1
Opstilling og betjening af symaskiner samt vedligeholdelse af disse.
12
1
Opsætning og montering af solafskærmninger
12
1
Opmåling til gardiner og eller persienner
12
1

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik mdr.)
Afkortning for elever under 25 år (skoleuger)
Afkortning for elever under 25 år (praktik mdr.)
eud
Møbelpolstrer
1855
4
4
eud
Autosadelmager
1855
4
4
eud
Tømrer
1350
2
2
eud
Bygningssnedker
1410
2
2
Arbejdsmarkedsuddannelser
Bundsystemer til polstermøbler
Limteori og værktøjslære ved polstring af møbler
Fremstillig af skabeloner til polstermøbler
Traditionel polstring i håndværksvirksomheder
Traditionel læderpolstring og dybdehæftning
Vedligehold, renovering af læder- og polstermøbler
Værktøj til bundsystemer i polstermøbler
Materialer til bundsystemer i polstermøbler
Symaskiner og værktøjer til fremstilling af betræk
Syning af pudebetræk til siddemøbler
Syning af møbelbetræk til siddemøbler
Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien
Geometri og projektionstegning i træindustrien
Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien
Konstruktionstegning i træ - og møbelindustri
Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ
Fremstilling af skæreplaner til polstermøbler
Tilskæring af betræk til siddemøbler
Opbygning og polstring af siddemøbler
Tæppetøj og måtter til kabine
Solafskærmning, motorisering og reparation
Programmering af motoriseret solafskærmning
Fremstilling og reparation af presenninger
40298
40301
40302
40324
40546
40970
40299
40300
40306
40307
40308
40274
40275
40276
44902
44358
40303
40304
40305
40777
40971
40974
42835
5 dage AMU = 1 dags merit – taget inden for de sidste 3 år
Gymnasiale uddannelser
HTX
STX
HHX
HF
3