Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til greenkeeper har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Almindeligt forekommende greenkeeper- og groundsmansopgaver i den forventede kvalitet i henhold til faglige traditioner, love og regler, herunder udførelse af opgaver på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Specialopgaver inden for greenkeeper- og groundsmanfaget, udført på en kreativ, innovativ og problemløsende måde og i respekt for miljøet.

2) Informationssøgning, valg af materialer samt faglig dokumentation, kvalitetssikring og kvalitetskontrol inden for greenkeeper og groundsman området.

3) Samarbejdsrelationer mellem faggrupper.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, greenkeeper-groundsmanassistent, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller et af følgende specialer (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Greenkeeper.

2) Groundsman.

Stk. 5. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb er ikke trindelt og omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Stk. 6. Uddannelsen udbydes med talentspor i de i stk. 4 nævnte specialer.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år og 6 måneder til 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer hovedforløbet i uddannelsens trin 1, greenkeeper-groundsmanassistent, 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 13 uger fordelt på mindst to skoleperioder. Uddannelsens specialer, greenkeeper og groundsman (trin 2), varer yderligere mindst 1 år og 5 måneder og højst 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 17 uger fordelt på mindst fire skoleperioder. Uddannelsens trin 2 afsluttes med en skoleperiode tilrettelagt således, at uddannelsen afsluttes ultimo maj eller ultimo oktober. Afslutningen kan forskydes af hensyn til helligdage.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer trin 1 i uddannelsen 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 12 uger. Uddannelsens specialer (trin 2) varer yderligere mindst 1 år og 5 måneder og højst 1 år og 8 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperiode for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 66 uger fordelt på fire skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Stk. 6. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb skal tilrettelægge undervisningen i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 8, opfylde betingelserne i stk. 2-7.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Regler for metoder til kvalitetskontrol.

2) Jordbundens og dyrkningens elementære egenskaber, herunder sammenhængen mellem plantevækst, dyrkningsmetoder og de kemiske, fysiske og biologiske forhold i jorden.

3) Slægtsbestemmelse af de almindeligst anvendte planter og græstyper, herunder anvendelsesmulighederne.

4) Maskiner, værktøjer og materialer til brug ved praktiske arbejdsopgaver.

5) Matematiske begreber, herunder målestoksforhold, areal og rumfang.

6) Normer for anlægsgartnerarbejde.

7) Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og dets indflydelse på hverdagen på en arbejdsplads.

8) Stof og stofopbygning, herunder næringsstoffers indvirkning på planter.

9) Sprøjtemidlers anvendelse på det grønne område i forhold til erhverv, produktivitet og miljøhensyn.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelse af relevante forskrifter:

1) Metoder til opmåling, herunder beregning af mængde, areal og rumfang.

2) Metoder til betjening og afsætning af højder ved hjælp af et nivelleringsinstrument.

3) Metoder til formmæssig afsætning og etablering af mindre anlæg.

4) Geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter, cirkler og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde.

5) Metoder til græspleje.

6) Arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige metoder til udførelse af praktiske arbejdsopgaver.

7) Metoder og redskaber til informationssøgning og it-kommunikation.

8) Metoder til at udarbejde arbejdstegninger og til omsætning af målestoksforhold.

9) Metoder til affaldssortering.

10) Metoder til enkle belægningsopgaver.

11) Metoder til elementær jordbehandling før og efter etablering af en given kultur, herunder etablering, pasning og vedligeholdelse af en given plantekultur.

12) Metoder til at anvende mindre gartnermaskiner og redskaber ergonomisk og sikkerhedsmæssigt korrekt.

13) Metoder til anvendelse af sprøjtemidler under hensyn til miljø og arbejdssikkerhed.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

2) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces,

3) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

4) samarbejde med andre om løsning af opgaver,

5) anvende innovative metoder i enkle opgaveløsninger,

6) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

7) anvende og demonstrere forståelse af faglige udtryk og begreber,

8) søge og anvende relevante informationer og vejledninger og

9) identificere materialefejl i forbindelse med enkle opgaver.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Matematik på F-niveau.

2) Naturfag på F-niveau, bestået.

3) Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet, med mindst 02 som standpunktskarakter.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Gyldigt kørekort, mindst til traktor.

2) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau og færdselsrelateret førstehjælp efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller en standard: Fejl i forbindelse med udførelse af en enkel opgave i forhold til at sikre, at den færdige opgave opfylder fastsatte kvalitetskrav.

Stk. 8. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra det i stk. 5, nr. 3, nævnte krav.

1. Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet, med mindst 02 som standpunktskarakter.

Stk. 9. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-7, have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Kemi på C-niveau.

6) Biologi på C-niveau.

Stk. 10. For elever i eux-forløb træder fagene i stk. 9, nr. 4 og 5, i stedet for det i stk. 5, nr. 2, nævnte fag.

Stk. 11. For elever, der opnår de i stk. 9 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets første del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 12. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, bortset fra naturfag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det pågældende niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 9, uanset en forskel på de pågældende niveauer.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan i samarbejde med andre etablere og vedligeholde idrætsanlæg og golf baner på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

2) Eleven kan i samarbejde med andre udarbejde gødnings-, pleje- og renoveringsprogrammer.

3) Eleven kan identificere ukrudtstyper, skadedyr og sygdomme i græs med henblik på forebyggelse og bekæmpelse heraf.

4) Eleven kan i samarbejde med andre udføre plejearbejde på en miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarlig måde.

5) Eleven kan identificere og navngive almindeligt forekommende planter, træer og buske, herunder udføre beskæring samt kan i samarbejde med andre udarbejde plejeplaner for anlæggene inden for fagområdet.

6) Eleven kan udføre plantesundhedsarbejde på en miljø- og arbejdsmæssig forsvarlig måde og har gennemført de krævede prøver (anlægsgartnerdelen) til erhvervelse af sprøjtecertifikat, i henhold til Miljøministeriets regler.

7) Eleven kan indstille og vedligeholde vandingsanlæg på idrætsanlæg og golfbaner.

8) Eleven kan anvende maskiner, redskaber og hydraulik, som anvendes indenfor græspleje og i samarbejde med andre vedligeholde, forebygge og foretage fejlfinding af disse maskiner/hydraulik i henhold til gældende sikkerhedskrav.

9) Eleven kan vurdere jord- og anlægsentrepriser ud fra viden om AB92, kvalitetssikring, love, regler og standarder.

10) Eleven kan udarbejde forslag til grønne anlæg og områder med henblik på at fremme miljøet og de biologiske forhold for plante og dyreliv.

11) Eleven kan anvende viden om planter og plantegrupper samt særlige krav til vækstforhold og pleje af disse.

12) Eleven kan identificere de mest anvendte græsarter og udvælge de bedst egnede til de givne forhold.

13) Eleven kan udarbejde og anvende gødningsplaner til græs under hensyntagen til det omgivende miljø.

14) Eleven kan projektere, etablere og omlægge en golfbane, herunder hulforløb, bunkers, teesteder og greens.

15) Eleven kan planlægge og udføre plejeprogrammer til golfbaner.

16) Eleven kan planlægge, etablere og pleje vandhuller med beplantning.

17) Eleven kan betjene relevante maskiner til golfbaner.

18) Eleven kan projektere, etablere og omlægge idrætsanlæg og udenoms arealer.

19) Eleven kan planlægge og udføre plejeprogrammer til idrætsanlæg med græs og kunstgræs.

20) Eleven kan betjene relevante maskiner til idrætsanlæg.

Stk. 2. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 1-6, gælder for trin 1. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 7-13, gælder for begge specialer på trin 2. For specialet greenkeeper gælder yderligere kompetencemålene i stk. 1, nr. 14-17. For specialet groundsman gælder yderligere kompetencemålene i stk. 1, nr. 18-20.

Stk. 3. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres udover de i stk. 2 fastsatte mål:

1) Dansk A, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (htx-bekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk B, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik B, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 135 timer svarende til 5,4 uger.

4) Biologi B, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 80 timer svarende til 3,2 uger.

5) Kemi B, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 80 timer svarende til 3,2 uger.

6) Fysik C, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 50 timer svarende til 2 uger.

7) Erhvervsøkonomi C, jf. bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen) eller grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 50 timer svarende til 2 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form af et fag på C-niveau, uddannelsestid 75 timer svarende til 3 uger, og et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 4. Skolen skal som mindst udbyde følgende valgfag:

1) Biologi A.

2) Matematik A.

Stk. 5. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning i både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådan omfang, at der er mulighed for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergien mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag efter stk. 3. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

Stk. 6. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

Stk. 7. Omfanget af det skriftlige arbejde i fagene opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. For elever i eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af elevtid, som fremgår af de gymnasiale uddannelsesbekendtgørelser. Dele af elevtiden kan dog af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression også afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet. Elevtiden omfatter ikke interne prøver.

Stk. 8. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelser om merit er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Stk. 3. Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb.

Afsluttende prøve og gymnasial eksamen

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, greenkeeper-groundsmanassistent, afholder skolen en afsluttende prøve for elever, som afslutter uddannelsen med dette trin. Prøven består af en praktisk opgave og en mundtlig eksamination med udgangspunkt i den praktiske opgave. Den praktiske opgave tildeles ved lodtrækning og skal løses inden for en varighed af 18 timer. Den mundtlige eksamination varer 20 minutter. Der gives en samlet karakterer for den praktiske opgave og den mundtlige eksamination.

Stk. 2. Som del af sidste skoleperiode i uddannelsens trin 2 afholder skolen en afsluttende prøve, der består af en teoretisk og en praktisk del. Prøven udgør en svendeprøve. Den teoretiske del består af en mundtlig prøve, der varer 30 minutter og som tager udgangspunkt i elevens arbejde med en case, der indgår i undervisningen i sidste skoleperiode. Arbejdet med casen har en varighed på 1 uge. Ved den mundtlige prøve fremlægger eleven sit arbejde med casen og demonstrerer teknikker, værktøjer mv. Den praktiske del består af en fremstillingsopgave, der skal udføres på grundlag af elevens arbejde med casen, og som skal løses inden for en varighed af 84 timer. Censorerne er til stede under den mundtlige prøve og ved bedømmelsen af fremstillingsopgaven. Der gives en karakter for den teoretiske del og en karakter for den praktiske del af svendeprøven. Resultatet af svendeprøven udgøres af et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne. I det vægtede gennemsnit indgår den teoretiske del af prøven med 1/3 og den praktiske del med 2/3.

Stk. 3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet. For elever, der gennemfører uddannelsen med eux, medregnes grundfag og gymnasiale fag dog ikke i gennemsnitsberegningen. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. Endvidere skal elevens afsluttende prøve, jf. stk. 1 og 2, være bestået.

Stk. 4. For arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen "Bestået / Ikke bestået".

Stk. 5. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. På uddannelsesbeviset til elever, der afslutter med trin 1, angives resultatet af den afsluttende prøve. På uddannelsesbeviset (svendebrevet) til elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, anføres hver enkelt prøvekarakter og det samlede resultat af svendeprøven. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet med udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelsen ros, bronzemedalje eller sølvmedalje.

§ 7. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen.

Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af § 6:

1) aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau,

2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Projektet efter stk. 2, nr. 3, udarbejdes i biologi og mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan projektet udarbejdes i et yderligere fag. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før uddannelsens afslutning.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen udover det i § 6 stk. 5 nævnte uddannelsesbevis bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis.

Stk. 5. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, jf. stk. 2, nr. 1, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau.

Stk. 6. Karaktererne på beviset indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 464 af 13. april 2015 om erhvervsuddannelsen til greenkeeper ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen i perioden fra den 1. august 2015 til og med den 14. juli 2016.

Stk. 3. Elever, som er nævnt i stk. 2, og elever på den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse, som undervises i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 4. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 8. marts 2016

Direktør
Jens Strunge Bonde

/ Sandra Hansen Karner


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Fælles for alle trin og specialer:
Erhvervserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
Eleven skal have gyldige certifikater m.v. for følgende:
-   Kørekort til minimum traktor.
-   Færdselsrelateret førstehjælp og førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner.
-   Elementær brandbekæmpelse efter Dansk brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014
Trin 1: Greenkeeperassistent og Groundsmanassistent
Eleven skal have arbejdet på en golfbane eller et idrætsanlæg (gerne kombineret) og have udført varierede arbejdsopgaver inden for faget enten i samarbejde eller under vejledning af en fagkyndig.
Arbejdsopgaverne skal have omfattet udførelse af græspleje, græsetablering, ukrudtsbekæmpelse, betjening af mindre anlægsgartnermaskiner og plantearbejde.
Arbejdsopgaverne skal som minimum have omfattet følgende:
-   Ukrudtsbekæmpelse, sygdom og skadedyrsbekæmpelse
-   Udføre opmåling, afsætning, nivelleringsarbejde samt foretage jordberegninger og arbejde efter tegning
-   Plantning af træer, buske, solitære træer og barrodsplantning
-   Græssåning, finplanering og jordbearbejdning
-   Pleje af græsarealer ex. klipning af græsarealer, vertikalskæring, luftning ved prikling, græsrenovering, græstørvsarbejde og gødning
-   Beskæring af træer, buske og hække
-   Betjening af mindre ”grønne maskiner”
Trin 2: Greenkeeper
Eleven skal have arbejdet på en golfbane og udført varierede arbejdsopgaver inden for faget, enten i samarbejde eller under vejledning af en fagkyndig. Eleven skal have gennemført delprøve 1-4 (anlægsgartnerdelen) til erhvervelse af sprøjtcertifikat i henhold til Miljøministeriets regler.
Arbejdsopgaverne skal have omfattet udførelse af greens, teested og bunkers, herunder udføre græspleje og græsetablering, ukrudtsbekæmpelse, maskinbetjening og vedligeholdelse af maskiner og plantearbejde.
Arbejdsopgaverne skal som minimum have omfattet:
-   Udføre greens, teested og bunkers
-   Ukrudtsbekæmpelse, sygdom og skadedyrsbekæmpelse
-   Udføre opmåling, afsætning, nivelleringsarbejde samt foretage jordberegninger og arbejde efter tegning
-   Plantning af træer, buske, solitære træer og barrodsplantning
-   Græssåning, finplanering og jordbearbejdning
-   Pleje af græsarealer ex. klipning af græsarealer, vertikalskæring, luftning ved prikling, græsrenovering, græstørvsarbejde og gødning
-   Beskæring af træer, buske og hække
-   Pleje af vandhuller og vandløb
-   Betjening af ex. minigraver, fræser, kædesav, græsplejemaskiner, såmaskiner samt almindeligt vedligehold af maskiner
Trin 2: Groundsman
Eleven skal have arbejdet på et idrætsanlæg og udført varierede arbejdsopgaver inden for faget, enten i samarbejde eller under vejledning af en fagkyndig.
Arbejdsopgaverne skal have omfattet opbygning og pleje af boldbaner, kunstgræs, herunder udføre græspleje og græsetablering, ukrudtsbekæmpelse, maskinbetjening og vedligeholdelse af maskiner og plantearbejde.
Den voksne elev skal have gennemført delprøve 1-4 (anlægsgartnerdelen) til erhvervelse af sprøjtcertifikat i henhold til Miljøministeriets regler.
-   Arbejdsopgaverne skal som minimum have omfattet:
-   Opbygning og pleje af boldbaner
-   Pleje og vedligeholdelse af kunstgræs
-   Ukrudtsbekæmpelse, sygdom og skadedyrsbekæmpelse
-   Udføre opmåling, afsætning, nivelleringsarbejde samt foretage jordberegninger og arbejde efter tegning
-   Plantning af træer, buske, solitære træer og barrodsplantning
-   Græssåning, finplanering og jordbearbejdning
-   Pleje af græsarealer ex. klipning af græsarealer, vertikalskæring, luftning ved prikling, græsrenovering, græstørvsarbejde og gødning
-   Beskæring af træer, buske og hække
-   Betjening af ex. minigraver, fræser, kædesav, græsplejemaskiner, såmaskiner samt almindeligt vedligehold af maskiner

2. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddan-
nelse
Titel
Uddan-
nelses-
kode
Afkortning
for euv
(skoleuger)
Afkortning
for euv
(praktik mdr.)
EUD
Greenkeeper og Groundsman assistent, trin 1
1605-1
13
-
EUD
Greenkeeper og Groundsman assistent, trin 1
1605-1
-
15-18
AMU
Uddannelsespakke:
Greenkeeper og Groundsman assistent
Fra ufaglært til faglært via AMU
Idrætsanlæg, maskinbetjening og teknik, 5 dage
Græs, vækstforhold, pleje og gødning, 15 dage
Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr, 12 dage
Kulturteknik, pleje af beplantninger
Plantekendskab, beskæring, læhegn og plejeplaner
Plantebeskyttelse i gartneri, 10 dage
Grundlæggende pleje, trin 1, 3 dage
40876
4666-2
9825-2
4668
4669
42389
13
-
AMU
Uddannelsespakke
Greenkeeper
Fra ufaglært til faglært via AMU
Idrætsanlæg, maskinbetjening og teknik, 5 dage
Græs, vækstforhold, pleje og gødning, 15 dage
Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr, 12 dage
Kulturteknik, pleje af beplantninger
Plantekendskab, beskæring, læhegn og plejeplaner
Plantebeskyttelse i gartneri, 10 dage
Grundlæggende pleje, trin 1, 3 dage
Vandingsteknik, 10 dage
Landbrugsmaskiner, hydraulik
Svejsning, 3 dage
Normer for anlægsgartnerarbejde, 1 dag
Tilstands og udførelseskrav, 1 dag
Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg, 5 dage
Planteanvendelse, 6 dage
Græspleje og analyser
Betjening af minigravere og minilæssere, 2 dage
Golfbaner, anlæg af testeder, bunkers og greens
Golfbaner, projektering af teeste, bunker og green
Golfbanemarkering, afsætning og etik
Vandhuls og vandløbsøkologi, 5 dage
40876
4666-2
9825-2
4668
4669
42389
45174
42314
40833
40834
47691
4676-3
42336
44490
43157
45575
40871
4684
30
-
AMU
Uddannelsespakke
Groundsman
Fra ufaglært til faglært via AMU
Idrætsanlæg, maskinbetjening og teknik, 5 dage
Græs, vækstforhold, pleje og gødning, 15 dage
Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr, 12 dage
Kulturteknik, pleje af beplantninger
Plantekendskab, beskæring, læhegn og plejeplaner
Plantebeskyttelse i gartneri, 10 dage
Grundlæggende pleje, trin 1, 3 dage
Vandingsteknik, 10 dage
Landbrugsmaskiner, hydraulik
Svejsning, 3 dage
Normer for anlægsgartnerarbejde, 1 dag
Tilstands og udførelseskrav, 1 dag
Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg, 5 dage
Planteanvendelse, 6 dage
Græspleje og analyser
Betjening af minigravere og minilæssere, 2 dage
Opbygning af boldbaner, 5 dage
Pleje af boldbaner, 10, dage
Golfmarkering, afsætning og etik, 5 dage
Kunstgræs, 5 dage
40876
4666-2
9825-2
4668
4669
42389
45174
42314
40833
40834
47691
4676-3
42336
44490
44013
44595
40871
5505
30
-