Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Frisør- og Kosmetikerfagets Fællesudvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til kosmetiker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Udføre forskellige former for ansigts- og kropsbehandlinger.

2) Udføre forskellige former for hud- skønheds- og kropspleje herunder depilering, dag- og aftenmakeup, farvning af bryn og vipper samt korrigering af bryn, manicure og pedicure, ansigts- og kropsmassager samt kropsindpakninger.

3) Kan koble teoretisk viden om anatomi og fysiologi, kemi, ernæring, dermatologi, faglig teori, salgstræning og økonomi til praksis.

4) Kan anvende teoretisk viden om ergonomi, arbejdsmiljø og hygiejne, og vise det i praksis.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat i bekendtgørelsen for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, kosmetikerassistent, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med et af følgende specialer (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Kosmetiker med speciale i hud- og skønhedspleje.

2) Kosmetiker med speciale i spa- og wellnessbehandling.

Stk. 5. Uddannelsen udbydes med talentspor i alle trin og specialer.

Stk. 6. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb omfatter det enkelte speciales kompetencemål.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år til 4 år, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, kosmetikerassistent, 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 9 uger fordelt på mindst to skoleperioder. Uddannelsens specialer varer yderligere 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 19 uger fordelt på mindst fire skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, kosmetikerassistent, 11 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 8 uger. Uddannelsens specialer varer yderligere 11 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 17 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for trin 1 og mindst to skoleperiode for specialerne for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb 3 år og 1 måned, hvoraf skoleundervisningen udgør 68,2 uger fordelt på mindst 3 skoleperioder for kosmetiker. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Stk. 6. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb skal tilrettelægge undervisningen i parallelle spor, således at elever i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-5.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Branchens udvikling gennem tiden med fokus på bl.a. hår, makeup, tøj, sko, arkitektur og kultur.

2) Personlig hygiejne, klinik/spa-hygiejne og værktøjshygiejne i forbindelse med arbejdet.

3) Værnemidler i forbindelse med arbejdet med produkter og værktøj.

4) Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser i forbindelse med arbejdet.

5) Produkter og produktmanualer.

6) Hudtyper og hudtilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer for behandling.

7) Kosmetisk ansigtsbehandling med ansigtsmassage og decoltémassage.

8) Makeup herunder morfologi.

9) Farvning af bryn og vipper herunder morfologi.

10) Manicure, pedicure og depilering.

11) Kropsmassage herunder kropspeeling, indpakning og indsmøring.

12) Kundeservice herunder rådgivning og salg.

13) Forskellige kundetyper og kundebehov.

14) Salgs betydning for virksomhedens økonomi/regnskab herunder moms, skat, løn, produktforbrug, herunder regneregler til beregning af svind, værktøjsforbrug, øvrige omkostninger mv.

15) Afsætningsforhold på uddannelsesområdets forskellige markeder, herunder markedsforskelle på købsadfærd og markedsføring.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Kendskab til branchens historie som redskab til at forstå udviklingen inden for bl.a. hår, makeup, tøj sko, arkitektur, kultur og den designmæssige udvikling.

2) Anvendelse af principper for god personlig hygiejne, klinik/spa-hygiejne samt værktøjshygiejne til beskyttelse af sig selv og kunden.

3) Anvendelse af produkterne efter produktmanualerne herunder værnemidler i forbindelse med behandling.

4) Anvendelse af gode arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i forbindelse med behandling.

5) Anvendelse af kendskabet til hudens funktion og opbygning samt neglens funktion og opbygning i forhold til de behandlinger, som eleven udfører.

6) Anvendelse af kendskabet til hudtyper og hudtilstande samt permanente og periodiske anomalier i forhold til de behandlinger, som eleven udfører.

7) Anvendelse af kendskabet til kontraindikationer for behandling i forhold til de behandlinger, som eleven udfører.

8) Anvendelse af kendskabet til morfologi og farvelære i forbindelse med makeup, farvning af bryn og vipper samt korrektion af bryn.

9) Anvendelse af kendskabet til neglens funktion og opbygning samt kontraindikationer i forbindelse med manicure og pedicure.

10) Anvendelse af kendskabet til hudens opbygning og funktion samt kontraindikationer i forbindelse med depilering.

11) Anvendelse af kendskabet til hudtilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i forbindelse med kropsmassage.

12) Anvendelse af kendskabet til hudtyper, hudtilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i forbindelse med den kosmetiske ansigtsbehandling med ansigtsmassage og decoltémassage.

13) Anvendelse af kendskabet til kundeservice i faget afsætning, herunder rådgivning og salg med udgangspunkt i kendskabet til forskellige kundetyper og kundebehov.

14) Anvendelse af kendskab til et salgs betydning for virksomhedens økonomi/regnskab, herunder moms, skat, løn og produktforbrug, herunder regneregler til beregning af svind, værktøjsforbrug og øvrige omkostninger mv. i fagene afsætning og matematik.

15) Brancherelevante afsætningsøkonomiske modeller ved udformningen af en markedsføringsplan.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge,

2) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet,

3) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

4) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder,

5) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

6) samarbejde og kommunikere med andre om løsning af afgrænsede opgaver,

7) anvende enkle innovative og designmæssige metoder i opgaveløsning,

8) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en afgrænset praktisk arbejdsproces, fx følge et diagram, anvende statistik og følge en vejledning med anvendelse af regnetekniske hjælpemidler,

9) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation i faget afsætning såsom arbejdssedler, egenkontrol o.l.,

10) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i faget afsætning,

11) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater i faget afsætning,

12) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge,

13) foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer mv. anvendt i undervisningen,

14) anvende relevante faglige udtryk og begreber, deriblandt også med matematiske-, designmæssige- og afsætningsmæssige termer,

15) analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen,

16) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser,

17) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren,

18) arbejde med segmentering af markedet og fastlæggelse af målgrupper,

19) forklare begrebet branding og de elementer, der skal til for at skabe et brand indenfor branchen,

20) beskrive og præsentere de grundlæggende serviceydelser og tjenester, som forskellige målgrupper efterspørger og

21) indkøb og bestilling af varer, herunder formler til beregning af svind.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Design på E-niveau.

3) Afsætning på F-niveau.

Stk. 6. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-6 have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Design på C-niveau.

6) Afsætning på C-niveau.

Stk. 7. For elever, der opnår de i stk. 6 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 8. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 7, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan udføre behandlinger med anvendelse af principper for god personlig hygiejne, klinik/spa-hygiejne samt værktøjshygiejne og håndteringen af kemiske produkter.

2) Eleven kan kommunikere om og udføre behandlinger med produkter efter produktmanualerne og anvende værnemidler, hvis det er påkrævet.

3) Eleven kan anvende gode arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i forbindelse med behandling.

4) Eleven kan anvende teorien fra anatomi og fysiologi i forbindelse med behandlinger efter kommunikation med kunden.

5) Eleven kan anvende teorien fra ernæring i forbindelse med behandlinger efter kommunikation med kunden.

6) Eleven kan anvende teorien fra produktkemi og kemi og håndteringen af de anvendte kemiske produkter i forbindelse med behandlinger efter kommunikation med kunden.

7) Eleven kan anvende teorien fra dermatologi i forbindelse med behandlinger efter kommunikation med kunden.

8) Eleven kan anvende teorien fra faglig teori i forbindelse med ansigts- og kropsbehandlinger herunder hudtyper og tilstande, permanente og periodiske anomalier samt konstatere kontraindikationer.

9) Eleven kan udføre makeup, farvning af bryn og vipper samt korrigere bryn med udgangspunkt i morfologi og farvelære.

10) Eleven kan udføre manicure og pedicure med udgangspunkt i neglens opbygning og funktion samt konstatere kontraindikationer.

11) Eleven kan udføre depilering med udgangspunkt i hårets og hudens opbygning og funktion samt konstatere kontraindikationer.

12) Eleven kan orientere om hjemmebehandling og kurforløb ud fra den valgte behandling efter kommunikation med kunden.

13) Eleven kan udføre kundeservice herunder rådgivning og salg med udgangspunkt i forskellige kundetyper og kundebehov og med afsæt i fagene afsætning og erhvervsøkonomi.

14) Eleven kan udføre salg og redegøre for hvilken betydning dette har for virksomhedens økonomi/regnskab herunder moms, skat, løn, produktforbrug, værktøjsforbrug, øvrige omkostninger etc. og med afsæt i fagene afsætning og erhvervsøkonomi.

15) Eleven kan orientere og forholde sig kritisk til branchens nyeste teknologier og trends.

16) Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i praktikuddannelsen og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen.

17) Eleven kan udføre udvalgte behandlinger med apparatur til ansigt og krop med udgangspunkt i en hudanalyse og produktmanualer.

18) Eleven kan redegøre for det anvendte apparaturs opbygning og funktion.

19) Eleven kan orientere om forskellige apparaturer, der findes på markedet.

20) Eleven kan udføre en ekstraktion med udgangspunkt i en hudanalyse og produktmanualer.

21) Eleven kan udføre en kemisk peeling med udgangspunkt i en hudanalyse og produktmanualer samt forholde sig til Sundhedsstyrelsens lovgivning på området og håndteringen af anvendte kemiske produkter.

22) Eleven kan orientere og kommunikere om forskellige kemiske behandlinger og deres virkeområder på huden, som der aktuelt findes på markedet.

23) Eleven kan udføre udvalgte kropsbehandlinger og kropsmassager med udgangspunkt i en hud- og kropsanalyse og produktmanualer.

24) Eleven kan orientere om behandlinger med apparatur til kroppen.

25) Eleven kan udføre fysiurgisk massage med udgangspunkt i en hud- og kropsanalyse.

26) Eleven kan orientere om de aktuelle kropsbehandlinger og kropsmassager inden for spa-branchen.

27) Eleven kan orientere om andre landes spa kulturer.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-17, jf. stk. 1, gælder alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 17–22, jf. stk. 1, gælder for specialet kosmetiker med speciale i hud- og skønhedspleje. Kompetencemålene nr. 23–27, jf. stk. 1, gælder for specialet kosmetiker med speciale i spa- og wellnessbehandling.

Stk. 4. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 2 og 3 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Erhvervsøkonomi på C-niveau, jf. bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen) eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprog i erhvervsuddannelserne (grund- og erhversfagsbekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 70 timer svarende til 2,8 uger.

4) Design på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 110 timer svarende til 4,4 uger.

5) Afsætning på B-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til højere handels eksamen (hhx-bekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

6) Kemi på C-niveau, jf. jf. bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 65 timer svarende til 2,6 uger.

7) Psykologi B-niveau, jf. valgsbekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 180 timer svarende til 7,2 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form et fag på C-niveau med uddannelsestid på 75 timer svarende til 3 uger, samt et løft af niveau i et fag med uddannelsestid på 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 5. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Organisation på C-niveau, it/kommunikation på C-niveau, kemi på B-niveau og matematik på B-niveau.

Stk. 6. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning i både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådant omfang, at der er mulighed for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergien mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag efter stk. 4. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

Stk. 7. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

Stk. 8. Omfanget af det skriftlige arbejde i fagene opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver. For elever i eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af elevtid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af elevtiden kan af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet.

Stk. 9. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Stk. 3. Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1 afholder skolen en afsluttende prøve, som består af en praktisk og mundtlig prøve. Prøven afvikles som en dialog mellem elev, læreren og censor. Prøven har en samlet varighed af 3 timer. Prøven skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med trinet.

Stk. 2. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialerne. Prøverne udgør en svendeprøve.

Stk. 3. Den afsluttende prøve for specialerne består af en praktisk prøve og en mundtlig prøve, der omfatter en række praktiske discipliner, som eleven skal kunne redegøre for mundtligt i dialog med eksaminator og skuemestrene, samt skriftligt i form af udfyldelse af hudanalyseskemaer og behandlingsprocedureskemaer i de discipliner, som stiller krav om dette. Prøven indeholder altid en disciplin med en tydelig profil i elevens speciale. Delprøverne skal være bestået. Karakteren for prøven er et gennemsnit af delkarakteren.

Stk. 4. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Opgaven tildeles ved lodtrækning og løses inden for en varighed af 8 timer.

Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået alle grundfag, uddannelsesspecifikke fag og den afsluttende prøve.

Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning med trin 1 udsteder skolen et uddannelsesbevis til eleven, og ved uddannelsens afslutning med trin 2 udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven.

Stk. 7. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Gymnasial eksamen

§ 7. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen.

Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af § 6:

1) aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau,

2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Projektet efter stk. 2, nr. 3, udarbejdes i enten design eller afsætning samt mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan projektet udarbejdes i et yderligere fag. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve efter § 6, stk. 2.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen, udover det i § 6, stk. 6 nævnte uddannelsesbevis henholdsvis svendebrev, bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis.

Stk. 5. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, jf. stk. 2, nr. 1, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1637 af 15. december 2015 om erhvervsuddannelsen til kosmetiker ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen i perioden fra den 1. august 2015 til og med den 14. juli 2016.

Stk. 3. Elever, som er nævnt i stk. 2, og elever på den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse, som undervises i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 4. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 9. marts 2016

Direktør
Jens Strunge Bonde

/ Marianne Hallgaard Christensen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

2 års kosmetiker arbejde med følgende arbejdsområder:
1. Eleven har arbejdet med forskellige former for ansigts- og kropsbehandlinger.
2. Eleven har arbejdet med forskellige former for hud- skønheds- og kropspleje herunder depilering, dag- og aftenmakeup, farvning af bryn og vipper samt korrigering af bryn, manicure og pedicure, ansigts- og kropsmassager samt kropsindpakninger.
3. Eleven har relevant viden om anatomi og fysiologi, kemi, ernæring, dermatologi, faglig teori, salgstræning og økonomi, samt om ergonomi, arbejdsmiljø og hygiejne.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning for euv
(skoleuger)
Afkortning for eud
(skoleuger)
Afkortning for euv (praktik
måneder)
Afkortning for eud
(praktik
måneder)
Erhvervserfaring fra hudplejeklinik for specialet hud og skønhedspleje
1 år
-
-
2-4
2-4
Erhvervserfaring fra spa- og wellnesscenter for specialet spa- og wellness
1 år
-
-
2-4
2-4
Erhvervserfaringen skal være erhvervet inden for de seneste to år.

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Udd. kode
Afkortning for euv
(skoleuger)
Afkortning for eud
(skoleuger)
Afkortning for euv
(praktik
måneder)
Afkortning for eud
(praktik
måneder)
For trin 1, kosmetikerassistent:
Eud
Handelsuddannelse med specialer: Handelsassistent, salg
1932
-
1
-
-
Eud
Handelsuddannelse med specialer: Handelsassistent, salg
1932
-
1
-
-
Uddannelsen skal være afsluttet inden for de seneste fem år.
AMU
Kundeservice
45261
0,6
0,6
-
-
Kurset skal være afsluttet inden for det seneste år.
For specialerne (trin 2):
Eud
Detailhandelsuddannelse med specialer: Salgsassistent
1952
-
3
-
-
Eud
Detailhandelsuddannelse med specialer: Salgsassistent
1952
-
3
-
-
Uddannelsen skal være afsluttet inden for de seneste fem år.
AMU
Kundeservice
45261
0,6
0,6
-
-
Kurset skal være afsluttet inden for det seneste år.