Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling

§ 1

I bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling, som ændret ved bekendtgørelse nr. 536 af 11. juni 2012 og bekendtgørelse nr. 1665 af 27. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 2007/74/EF af 20. december 2007 om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande (EU-Tidende 2007 nr. L 346, side 6), Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv nr. 92/12/EØF (EU-Tidende 2009 nr. L 9, side 12), samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/6/EF af 18. februar 2002 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i Fællesskabets medlemsstater (EU-Tidende 2002 nr. L 67, side 31) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF (EU-Tidende 2010 nr. L 283, side 1). Bekendtgørelsen indeholder desuden bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EU-Tidende 2013, nr. L 269, side 1).«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 2, stk. 2, § 4, § 5, § 7, § 10, stk. 3, § 11 a, stk. 3, § 14, stk. 1, § 16, stk. 6, § 17, stk. 2 og 4, § 18, stk. 3, § 19, stk. 1, § 21, § 22, § 26, § 30, stk. 4 og 5, § 47, § 57, § 58, stk. 1-4, § 59, § 61, stk. 2, § 63, § 65, stk. 1-3, § 68, stk. 1 og § 79 a i toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 867 af 13. september 2005, som ændret ved lov nr. 1573 af 20. december 2006 og lov nr. 322 af 5. april 2016, § 35, stk. 1 og 4, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015, og § 1, stk. 7, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1586 af 14. december 2015, fastsættes:«

3. Overalt i bekendtgørelsen ændres »told- og skatteforvaltningen« til: »SKAT«, »told- og skatteforvaltningens« til: »SKATs«, »Told- og skatteforvaltningen« til: »SKAT« og »Københavns Frihavn« til: »frizoner«.

4. I overskriften til kapitel 1 og i § 115 ændres »Indførsel« til: »Import«.

5. § 1 affattes således:

»§ 1. Varer, der importeres til det danske toldområde, og som ikke er i fri omsætning i EU's toldområde, og varer, der indføres i det danske toldområde fra et sted i EU's toldområde, der er beliggende uden for EU's afgiftsområde, skal angives, jf. dog § 3.

Stk. 2. Ved angivelse forstås i dette kapitel angivelse over for SKAT til ekspresfortoldning eller midlertidig opbevaring.

Stk. 3. Angivelsen skal ske elektronisk til SKAT i det format, som SKAT fastsætter.

Stk. 4. SKAT kan give tilladelse til, at der i stedet for afgives en papirbaseret fortoldningsangivelse (EF's administrative enhedsdokument eller andet) til SKAT, jf. § 114. Angivelsen skal behandles ved det nærmeste anviste ekspeditionssted i forhold til indpassagen i det danske toldområde, jf. dog § 4.

Stk. 5. SKAT kan fravige stk. 1, når Danmark ved mellemfolkelig aftale har forpligtet sig dertil, eller når omstændighederne taler derfor.

Stk. 6. Varer, der fraføres fra frizoner til det øvrige danske toldområde, skal angives, jf. dog § 3, stk. 1, nr. 12.«

6. § 2, stk. 1, affattes således:

»Ved ekspresfortoldning og standardfortoldning forstås overgang til en af følgende toldprocedurer:

1) Fri omsætning.

2) Toldoplag.

3) Forædling.

4) Midlertidig import.

5) Anvendelse til særlige formål.«

7. I § 3, stk. 1, nr. 3, 7 og 8, § 55, stk. 1, nr. 2, og § 57, stk. 1, nr. 3, ændres »indførsel« til: »import«.

8. I § 3, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »Rejsegods«: », jf. kapitel 10«.

9. § 3, stk. 1, nr. 11, ophæves.

Nr. 12-14 bliver herefter nr. 11-13.

10. § 3, stk. 1, nr. 13, der bliver nr. 12, affattes således:

»12) EU-varer, der fraføres frizoner til den øvrige del af det danske toldområde, når det over for SKAT godtgøres, at varerne er i frit forbrug.«

11. I § 4, stk. 1, indsættes efter »regler«: »efter ansøgning«.

12. I § 4, stk. 1, § 7, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 10, stk. 1, 2. pkt., § 12, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., § 13 a, stk. 3, § 15, to steder i § 17, stk. 3, § 19, stk. 1, nr. 2, § 20, stk. 1, § 21, stk. 3, § 23, stk. 2, § 25, stk. 4, § 31, stk. 4, nr. 7, § 31, stk. 5, § 34, stk. 1, § 35, 2. pkt., § 39, stk. 3, § 43, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 49, stk. 1 og 2, § 59, stk. 3, 1. pkt., § 83, stk. 6, 2. pkt., § 84, stk. 1, 2. pkt., § 86, stk. 3, 2. pkt., § 108, stk. 3, 2. pkt., der bliver stk. 2, 2. pkt., og § 111, stk. 1 og 2, ændres »tilladelse« til: »bevilling«.

13. I § 4, stk. 2, § 20, stk. 2, § 23, stk. 2, § 35, 3. pkt., § 50, stk. 3 og 4, § 58, stk. 4, der bliver stk. 3, og § 111, stk. 1, ændres »tilladelsen« til: »bevillingen«.

14. § 4, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Såfremt en forsendelse afsluttes hos en godkendt modtager, skal angivelse afgives til det sted, som SKAT anviser.«

15. I § 4, stk. 4, 1. pkt., og § 42, stk. 1, ændres »indførslen« til: »importen«.

16. § 4, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Varer, der importeres med post i overensstemmelse med Verdenspostunionens bestemmelser, kan viderebefordres til et postkontor godkendt af SKAT, hvor der kan foretages angivelse.«

17. § 5 affattes således:

»§ 5. Adgang til SKATs elektroniske importsystem sker efter forudgående tilladelse fra SKAT.

Stk. 2. SKAT kan tilbagekalde den i stk. 1 omhandlede tilladelse, hvis virksomheden tilsidesætter vilkårene i denne.«

18. § 6, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Den, der angiver varer til ekspresfortoldning, skal være registreret for import i Danmark hos Erhvervsstyrelsen.«

19. § 6, stk. 6 og 7, ophæves.

Stk. 8 bliver herefter stk. 6

20. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »hjemstedsordningen« til: »forenklet angivelse«.

21. I § 7, stk. 3, 2. pkt., § 41, stk. 4, 2. pkt., § 42 stk. 3, og § 137, stk. 2, 1. og 2. pkt., udgår »via edb«.

22. I § 7, stk. 3, 3. pkt., ændres »det skattecenter, i hvis forretningsområde varemodtageren er registreret« til: »det sted, som SKAT anviser.«

23. § 7, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Bevillinger til forenklet ekspresfortoldning, jf. stk. 1, udstedt til og med den 30. april 2016 i henhold til denne bekendtgørelse, fortsætter med at gælde på uændrede vilkår, dog senest til og med den 30. april 2019. Bevillinger med udstedelsesdato fra og med den 1. maj 2016 følger de af EU-toldkodeksen fastsatte regler i EU-toldkodeksens afsnit V, kapitel 2, afdeling 3.«

24. I § 10, stk. 1, 1. pkt., § 10, stk. 2, § 17, stk. 1, 1.pkt., § 52, stk. 2, § 59, stk. 3, 2. pkt., og § 88, stk. 4, 1. pkt., ændres »Tilladelse« til: »Bevilling«.

25. I § 12, stk. 1, indsættes efter »kan kun«: »helt eller delvist«.

26. I § 12, stk. 1, nr. 1-3, nr. 4, 1. pkt., og § 19, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, udgår »helt eller delvist«.

27. I § 12, stk. 1, nr. 2, § 15, § 24, stk. 1 og 2, § 25, stk. 3, 1. pkt., § 31, stk. 7, der bliver stk. 6, § 32, stk. 11, der bliver stk. 9, og § 47, stk. 1, ændres »genudførsel« til: »reeksport«.

28. § 16, stk. 1, affattes således:

»EU-toldkodeksen fastlægger, hvor længe varerne højst må være under midlertidig opbevaring på toldgodkendte områder i toldhavne og toldlufthavne.«

29. I § 16, stk. 2, ændres »§ 13« til: »§§ 13 og 13 a«.

30. § 16, stk. 4, ophæves.

31. § 18, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Enhver, i hvis navn der angives varer til midlertidig opbevaring på oplag, skal være importør registreret i Danmark hos Erhvervsstyrelsen.«

32. I § 19, stk. 1, indsættes efter »omhandlede bestemmelser«: »helt eller delvist«.

33. § 19, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) Angives til reeksport eller proceduren for forsendelse.«

34. I § 20, stk. 1, og § 108, stk. 3, 2. pkt., der bliver stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »kan«: »efter ansøgning«.

35. I § 20 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Bevillinger til at angive samlesendinger, jf. stk. 1, udstedt til og med den 30. april 2016 i henhold til denne bekendtgørelse, fortsætter med at gælde på uændrede vilkår, dog senest til og med den 1. maj 2019.«

36. I § 23, stk. 2, og § 25, stk. 4, ændres »som godkendt importør,« til: »til at indgive en toldangivelse ved indskrivning i varemodtagerens regnskab,«.

37. § 23, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

38. I 23, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres: »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.

39. § 25, stk. 1, affattes således:

»EU-toldkodeksen fastlægger, hvor længe varerne højst må være under midlertidig opbevaring på oplag.«

40. I § 26, 1. pkt., og § 34, stk. 1, nr. 3, ændres »hjemmehørende i det danske toldområde,« til: »registreret for import i Danmark hos Erhvervsstyrelsen,«.

41. I § 28, stk. 1, udgår », jf. dog § 45, stk. 2«.

42. § 29, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ekspeditøren skal være importør registeret i Danmark hos Erhvervsstyrelsen som person eller offentlig eller privat virksomhed, der efter SKATs skøn kan påtage sig den i § 31, stk. 4, nævnte hæftelse for told og afgifter.«

43. I § 29, stk. 4, ændres »angive varerne.« til: »underrette SKAT om varernes modtagelse.«

44. § 31, stk. 1, affattes således:

»En transportør eller dennes repræsentant hæfter for told og afgifter på varerne, indtil disse er angivet.«

45. § 31, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 bliver herefter stk. 6.

46. § 32, stk. 1, affattes således:

»Standardfortoldningen afgives elektronisk til SKAT i det format, som SKAT fastsætter.«

47. § 32, stk. 4 og 5, ophæves.

Stk. 6-11 bliver herefter stk. 4-9.

48. I § 32, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., udgår »på toldgodkendte områder i toldhavne og toldlufthavne«.

49. § 32, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ophæves.

50. I § 32, stk. 9, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 6«.

51. I § 33, stk. 1, og § 42, stk. 2, ændres »indførsels- eller transitbestemmelser,« til: »import- eller transitbestemmelser,«.

52. I § 34, stk. 1, § 48, stk. 7, § 51, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., § 53, stk. 4, der bliver stk. 2, § 55, stk. 1, § 56, stk. 3, 1. pkt., § 59, stk. 3, 1. og 2. pkt., og stk. 4, § 71, stk. 6 og 7, § 80, stk. 5, § 82, § 97, stk. 2, § 99, stk. 3,2. pkt., § 108, stk. 2, nr. 2, der bliver stk. 1, nr. 1, og § 133 ændres »udførsel« til: »eksport«.

53. I § 34, stk. 1, nr. 1, ændres »indførselsbetingelser« til: »importbetingelser«.

54. § 34, stk. 4, ophæves.

55. § 35, 1. pkt., affattes således:

»SKAT kan i overensstemmelse med de af EU fastsatte bestemmelser om indskrivning i regnskabet efter ansøgning give varemodtagere bevilling til at angive varer efter forenklede fremgangsmåder.«

56. I § 35 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bevillinger til at angive varer efter forenklede fremgangsmåder, jf. stk. 1, udstedt til og med den 30. april 2016 i henhold til denne bekendtgørelse, fortsætter med at gælde på uændrede vilkår, dog senest til og med den 30. april 2019. Bevillinger med udstedelsesdato fra og med den 1. maj 2016 følger de af EU-toldkodeksen fastsatte regler i EU-toldkodeksens afsnit V, kapitel 2, afdeling 5.«

57. §§ 36 og 37 affattes således:

»§ 36. SKAT kan give varemodtagere, der har en betydelig import af ensartede varer, og hvis regnskabsaflæggelse gør det muligt for SKAT at foretage en effektiv kontrol, bevilling til at afgive en samlet angivelse over indførsler foretaget i en nærmere fastsat periode.

Stk. 2. Bevillinger til samlet angivelse over importerede varer, jf. stk. 1, udstedt til og med den 30. april 2016 i henhold til denne bekendtgørelse, fortsætter med at gælde på uændrede vilkår, dog senest til og med den 30. april 2019. Bevillinger med udstedelsesdato fra og med den 1. maj 2016 følger de af EU-toldkodeksen fastsatte regler i afsnit V, kapitel 2, afdeling 5.

§ 37. De i §§ 35 og 36 nævnte angivelser skal afgives til det sted, som SKAT anviser.«

58. § 39 stk. 1 og 2, affattes således:

»Angivelse til fortoldning skal ske elektronisk til SKAT i det format, som SKAT fastsætter. Dokumenterne skal være til rådighed for SKAT på angivelsestidspunktet.

Stk. 2. Ved anvendelse af EF’s administrative enhedsdokument skal alle dokumenter, der er nødvendige for fortoldningens gennemførelse (fakturaer, fragtbreve, oprindelsesdokumenter, bevillinger, tilførselsanmeldelser, fabrikanterklæringer, importtilladelser m.v.) være vedlagt fortoldningsangivelsen.«

59. § 40 ophæves.

60. § 41, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Hvis ordningen anvendes regelmæssigt, kan dette kun ske efter bevilling i henhold til de i EU-toldkodeksen fastsatte regler om forenklet angivelse i afsnit V, kapitel 2, afdeling 3. Efter anmodning kan SKAT forlænge denne frist for så vidt angår dokumenter til bekræftelse af toldværdien.«

61. §§ 45 og 46 ophæves.

62. I overskriften til kapitel 2 ændres »Udførsel« til: »Eksport«.

63. § 48, stk. 1-4, affattes således:

»SKAT er udførelseskontrollerende myndighed. Andre toldmyndigheder i EU kan i særlige tilfælde være udførelseskontrollerende myndighed.

Stk. 2. Ved eksport af varer skal vareafsenderen til den udførelseskontrollerende myndighed forud for eksporten afgive en eksportangivelse elektronisk til SKAT i det format, som SKAT fastsætter. SKAT har mulighed for i særlige tilfælde at give tilladelse til en papirbaseret eksportangivelse (EF's administrative enhedsdokument), jf. § 114.

Stk. 3. Varerne frigives til eksport af den udførselskontrollerende myndighed, som efter frigivelsen danner et eksportledsagedokument. Ledsagedokumentet skal følge varerne og præsenteres for toldmyndighederne ved udpassagetoldstedet i EU.

Stk. 4. Eksportangivelse skal afgives i følgende tilfælde:

1) Ved eksport af varer med henblik på eksport til tredjeland.

2) Ved oplæggelse af varer i frizoner med henblik på eksport til tredjeland.

3) Ved oplæggelse af visse landbrugsvarer på toldoplag - varer med præfinansiering eller i forbindelse med fremstilling af visse landbrugsvarer under toldkontrol.

4) Ved eksport af varer med henblik på at indføre varerne til et sted i EU's toldområde men uden for EU's afgiftsområde.«

64. To steder i § 48, stk. 5, og et sted i § 55, stk. 1 og 2, ændres »udførselsangivelse« til: »eksportangivelse«.

65. I § 48, stk. 5, § 57, stk. 1, 1. pkt., og § 99, stk. 3, 1. pkt., ændres »udføres« til: »eksporteres«.

66. I § 48, stk. 6, ændres »udførselsdokumentation« til: »eksportdokumentation«.

67. I § 48, stk. 7, ændres »udførselsbestemmelser« til: »eksportbestemmelser«.

68. § 50 stk. 1 og 2, affattes således:

»SKAT kan give bevilling til, at eksportører opfylder eksport- eller reeksportformaliteterne på eget forretningssted eller på andre steder, som SKAT har anvist eller godkendt. Eksport- eller reeksportangivelsen eller reeksportmeddelelsen skal afgives elektronisk, medmindre andet er fastsat i bevillingen.

Stk. 2. SKAT kan fastsætte nærmere vilkår for bevillingens anvendelse.«

69. I § 50, stk. 3, ændres »udførsel« til: »eksport«.

70. I § 50, stk. 3, nr. 2, ændres »udførselstilladelse« til: »eksporttilladelse«.

71. I § 51, stk. 2, 1. pkt., § 51, stk. 5, § 56, stk. 1, 1. pkt., § 56, stk. 2, 1. pkt., § 57, stk. 1, 2. og 3. pkt., og to steder i § 57, stk. 2, ændres »udførslen« til: »eksporten«.

72. I § 51, stk. 2, 2. pkt., ændres »det skattecenter, hvor indladningen af varerne finder sted.« til: »det sted, som SKAT anviser.«

73. I § 51, stk. 4, ændres »udførselsangivelsen« til: »eksportangivelsen«.

74. § 53, stk. 1, affattes således:

»Eksportangivelsen skal indeholde de oplysninger og koder, der er fastsat i EU- bestemmelser.«

75. § 53, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

76. I § 53, stk. 4, der bliver stk. 2, ændres »Udførselsangivelsen skal i øvrigt« til: »Eksportangivelsen skal«.

77. § 54 ophæves.

78. § 55, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Varer, der forsendes i henhold til Verdenspostkonventionen, og som transiterer det danske toldområde.«

79. I § 56, stk. 4, 1. pkt., ændres »udførselsangivelsen« til: »eksportangivelsen«.

80. I § 57, stk. 1, nr. 1, og § 136, ændres »genudføres« til: »reeksporteres«.

81. I § 57, stk. 2, ændres »udførselsangivelserne« til: »eksportangivelserne«.

82. I § 58, stk. 1, ændres »udførsels- og forsendelsesangivelse« til: »eksport- og forsendelsesangivelse«.

83. § 58, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

84. I § 59, stk. 1 og 2, ændres »Udførsel« til: »Eksport«.

85. 59, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Til eksport med skib af spiritus og vin med et ethanolindhold på over 18 pct. vol. skal der indhentes tilladelse hos SKAT i hvert enkelt tilfælde.«

86. I § 61, stk. 2, ændres »vareindførsel eller udførsel« til: »import eller eksport af varer«.

87. I § 63, 1. og 2. pkt., udgår »og afgifter«.

88. § 64 affattes således:

»§ 64. Varemodtagere og -afsendere, der ønsker at deltage i SKATs sikkerhedsstillelsesordning for allerede opstået toldskyld, jf. stk. 4 og toldlovens § 30, stk. 3, nr. 1, og stk. 4, skal tilmelde sig ordningen før import eller eksport af varer foretages. Til de tilmeldte varemodtagere og -afsendere udstedes et bevis for tilmeldingen.

Stk. 2. Varemodtagere og -afsendere, der ønsker at deltage i SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld, jf. stk. 5 og toldlovens § 30, stk. 3, nr. 1, og § 30, stk. 4, skal efter ansøgning hos SKAT have bevilling hertil. Ved udstedelse af bevillingen skal SKAT lægge vægt på, om der er risiko for afgiftstab. SKAT skal i den forbindelse lægge vægt på, om varemodtageren eller –afsenderen

1) har positiv egenkapital, og

2) ikke har gæld for told, afgifter eller direkte skatter.

Stk. 3. Valget mellem de i toldlovens § 30, stk. 3, nævnte sikkerhedsstillelsesformer er bindende for et år. Ændring kan finde sted pr. 1. marts. Anmodning om ændring skal være modtaget af SKAT inden udgangen af den forudgående januar måned. Det kan tillades, at ændringen foretages på andre tidspunkter, når omstændighederne taler derfor.

Stk. 4. For allerede opstået toldskyld fastsættes bidraget for deltagelse i ordningen til 2,5 promille af toldbeløbet eller af eksportafgiftsbeløbet.

Stk. 5. For potentiel toldskyld vedrørende midlertidig opbevaring og særlige toldprocedurer, bortset fra forsendelse, fastsættes bidraget for at deltage i ordningen til 0 promille af det potentielt højeste toldbeløb pr. toldangivelse i perioden fra og med den 1. maj 2016 til og med den 31. december 2016.

Stk. 6. SKATs sikkerhedsstillelsesordning dækker told- og eksportafgiftsbeløb, der ikke har kunnet inddrives på anden måde.

Stk. 7. Ved dækning af en varemodtagers eller -afsenders toldskyld indtræder SKATs sikkerhedsstillelsesordning i kravet mod varemodtageren eller -afsenderen.«

89. I § 65, stk. 2, ændres »vareindførslen eller – udførslen« til: »importen eller eksporten af varer«.

90. § 75, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1 nævnte IMO-FAL formularer skal indgives elektronisk via det maritime informationsudviklingssystem SafeSeaNet.«

91. I § 83, stk. 6, 1. pkt., ændres »tillade« til: »bevilge«.

92. § 88, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Provianteringsbevilling meddeles af SKAT efter ansøgning enten som stående bevillinger eller i hvert enkelt tilfælde.«

93. I § 97, stk. 7, ændres »disse myndigheders« til: »SKATs«.

94. I § 101, stk. 1 og 2, og § 102, stk. 6, ændres »frihavnen« til: »frizonen«.

95. I overskriften til kapitel 8 ændres »Toldoplag m.v.« til: »Provianteringsvirksomheder«.

96. §§ 104 og 105 ophæves.

97. Overskriften til § 106 ophæves.

98. I § 106, 1. pkt., affattes således:

»SKAT kan kræve, at der stilles sikkerhed for afgifter af varer, der oplægges i provianteringsvirksomheder, såfremt der for SKAT foreligger oplysninger om forhold af kontrolmæssig eller økonomisk karakter, der indebærer risiko for, at afgifter i tilfælde af manko ikke vil blive betalt til SKAT.«

99. § 107, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Ved tilførsel af uberigtigede varer skal provianteringsvirksomheder afgive en angivelse efter SKATs nærmere bestemmelse.«

100. § 108, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 1-4.

101. I § 108, stk. 2, nr. 2 og 5, der bliver stk. 1, nr. 2 og 5, udgår »bestemt«.

102. I § 109, stk. 1, udgår »frilagre, toldoplag og« og »oplagte eller«.

103. I § 109, stk. 2, 1. pkt., udgår »på frilagre og toldoplag og«.

104. I § 109, stk. 2, 2. pkt., udgår »frilageret, toldoplaget eller«.

105. I § 110, stk. 1, affattes således:

»Provianteringsvirksomhedens indehaver hæfter for afgifter af varer, som ikke forefindes ved SKATs eftersyn, såfremt varerne ikke på en efter SKATs skøn betryggende måde godtgøres at være gået til grunde under opbevaringen i godkendte lokaler af årsager, som kan henføres til varernes egen beskaffenhed, eller som følge af et hændeligt uheld eller force majeure.«

106. I § 111, stk. 1, udgår »frilager, toldoplag eller«.

107. I § 111, stk. 2, udgår »til frilager, toldoplag eller«.

108. § 111, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I tilfælde, hvor en bevilling tilbagekaldes eller bortfalder, skal varer, som opbevares i en provianteringsvirksomhed, straks afgiftsberigtiges, udføres til tredjelande, eller overføres til en anden provianteringsvirksomhed. Indtil der er truffet beslutning om varernes anvendelse, kan SKAT forsegle varerne.«

109. § 111, stk. 4, ophæves.

110. § 112 affattes således:

»§ 112. SKAT kan efter ansøgning give bevilling til toldfritagelse for forsvarsmateriel efter toldlovens § 5.«

111. § 114, 2. pkt., ophæves.

112. Efter § 116 indsættes i kapitel 9:

»§ 116 a. SKAT kan meddele told- og afgiftsfritagelse ved import af varer til de af toldlovens § 4 omfattede diplomatiske og konsulære repræsentationer og internationale organisationer samt til særlige repræsentanter og personer tilknyttet disse, i det omfang det følger af traktatretlige forpligtelser.«

113. I § 117, stk. 1, ændres »indføre« til: »importere«.

114. I § 126, stk. 1, ændres »om« til: »og«.

115. § 135, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

116. I § 135, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »skal ansøgningen«: »om oprindelsescertifikat«.

117. I § 143, stk. 1, udgår »og tilladelser«.

118. I § 144 ændres »tilsvar« til: »betaling«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2016.

Skatteministeriet, den 7. april 2016

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen