Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 510 af 11. juni 1996 om udrykningskørsel foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, og § 4, stk. 4 , ændres »Færdselsstyrelsen « til: »Rigspolitichefen « .

2. § 4, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . Udrykningskøretøj skal endvidere være forsynet med et eller flere udrykningshorn, der opfylder bestemmelserne i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr udstedt af Færdselsstyrelsen. Rigspolitichefen kan tillade, at udrykningskøretøjer, der er omfattet af § 3, stk. 2, godkendes og registreres, uden at være forsynet med udrykningshorn. «

3. I § 7, stk. 2, ændres »trafikministeren « til: »justitsministeren « .

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2004.

Justitsministeriet, den 1. marts 2004

Lene Espersen

/Michael Højer