Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32014L0110
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF af 27. januar 2003 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af direktiv 2001/83/EF samt Kommissionens direktiv 2014/110/EU af 17. december 2014 om ændring af direktiv 2004/33/EF for så vidt angår kriterier for midlertidig udelukkelse af allogene bloddonorer.«

2. Bilag 2, punkt 2.2.1 om kriteriet for midlertidig udelukkelse af allogene donorer i forbindelse med Vestnilvirus angivet i tabellen (anden kolonne, sidste række) affattes således:

»28 dage efter at have forladt et område med risiko for lokal erhvervelse af Vestnilvirus, medmindre en individuel nukleinsyretest er negativ«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. marts 2016.

Styrelsen for Patientsikkerhed, den 7. marts 2016

Anne-Marie Vangsted

/ Birte Obel

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Kommissionens direktiv 2014/110/EU af 17. december 2014 om ændring af direktiv 2004/33/EF for så vidt angår kriterier for midlertidig udelukkelse af allogene bloddonorer, EU-Tidende 2014 nr. L 366, s. 81.