Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for Landbrugets Lederuddannelse fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Landbrugsuddannelsen har som erhvervsuddannelse det overordnede formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Planteavl med produktion af landbrugsafgrøder, specialafgrøder og andre vegetabilske produkter.

2) Husdyrproduktion og husdyravl med produktion af mælk, kød og æg samt andre animalske produkter.

3) Maskinføreropgaver, og dertil knyttede ydelser i landbruget og på maskinstationer.

4) Almene, sociale og personlige kompetencer.

5) Økologi og bæredygtighed.

6) Udførelse af alle arbejdsopgaver i den primære landbrugsproduktion med ansvar for drift, ledelse og udvikling af virksomheden på et eller flere produktionsområder og med ansvar for personaleledelse.

7) Varetagelse af ansvar for strategisk udvikling af en landbrugsrelateret virksomhed med henblik på økonomistyring, produktion og salg.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, landbrugsassistent, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller et af følgende specialer og trin, der er indplaceret i den danske kvalifikationsramme for livslang læring med det angivne niveau:

1) Landmand, husdyr, trin 2, niveau 4.

2) Landmand, planter, trin 2, niveau 4.

3) Jordbrugsmaskinfører, trin 2, niveau 4.

4) Produktionsleder, trin 3, niveau 4.

5) Agrarøkonom, trin 4, niveau 5.

Stk. 5. Uddannelsen kan i de i stk. 4, nr. 1, 2 og 3 nævnte specialer gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb er ikke trindelt og omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Stk. 6. Uddannelsen udbydes med talentspor i det i de i stk. 4, nr. 1-3, nævnte specialer.

Stk. 7. For at give eleverne en alsidig uddannelse skal praktiktiden normalt deles mellem to eller flere praktikvirksomheder. Uddannelsens trin 3 og 4, jf. stk. 4, nr. 4 og 5, er ikke vekseluddannelse, jf. § 2, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser og gennemføres derfor uden uddannelsesaftale.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år og 4 måneder til 5 år og 11 måneder, inklusive grundforløbet. For elever, der har gennemført en gymnasial uddannelse og opfylder betingelserne i § 3, stk. 5, nr. 1, og § 3, stk. 6, nr. 1, varer grundforløbets 2. del 10 skoleuger.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, landbrugsassistent mindst 1 år og 4 måneder og højst 1 år og 7 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 16 uger. Uddannelsens specialer på trin 2 varer yderligere mindst 1 år og 5 måneder og højst 1 år og 11 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 16 uger for specialet jordbrugsmaskinfører og 20 uger for specialerne landmand, husdyr og landmand, planter. Den samlede normerede varighed af trin 1 og trin 2 er mindst 2 år og 11 måneder og højst 3 år og 5 måneder. Uddannelsens speciale på trin 3, produktionsleder varer yderligere 20 skoleuger og uddannelsens speciale på trin 4, agrarøkonom varer yderligere 40 skoleuger.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1 mindst 1 år og højst 1 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 14 uger. Uddannelsens specialer på trin 2 varer yderligere mindst 1 år og 2 måneder og højst 1 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 14 uger for specialet jordbrugsmaskinfører og 18 uger for specialerne landmand, husdyr og landmand, planter. Uddannelsens speciale på trin 3 varer yderligere 18 skoleuger og uddannelsens speciale på trin 4 varer yderligere 36 skoleuger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte samlede skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb mindst 3 år og højest 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 62,5 uger fordelt på tre skoleperioder for specialerne landmand, husdyr og landmand, planter og 60,5 uger fordelt på tre skoleperioder for specialet jordbrugsmaskinfører. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed. To af praktikperioderne skal og to af skoleperioderne kan placeres i forlængelse af hinanden.

Stk. 6. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb skal tilrettelægge undervisningen i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-7.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Fodermidler og fodringsmetoder.

2) Forskellige husdyrarters anatomi, fysiologi, kendetegn og pasningskrav.

3) Sygdomstegn, velfærd og adfærd samt reproduktionsforhold ved husdyrhold.

4) Tekniske installationer og maskiner som anvendes ved husdyrhold.

5) Tekniske installationer og maskiner som anvendes ved dyrkning af kulturafgrøder.

6) Jordbundsforhold og jordbehandlingsmetoder.

7) Kulturafgrøders vækstforløb, naturens kredsløb, naturpleje, vækstbetingelser og økologi.

8) Stof og stofopbygning, herunder næringsstoffers indvirkning på dyr og planter.

9) Virksomhedskulturer inden for landbrug.

10) Almindelige arbejdsfunktioner inden for landbrug, herunder malkning.

11) Arbejdsmiljø i en landbrugsvirksomhed.

12) Økologi og bæredygtighed.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelse af relevante forskrifter:

1) Pasnings- og fodringsmetoder ved husdyrhold.

2) Metoder til overvågning af dyrevelfærd og sygdom.

3) Dyrkningsmetoder til kulturafgrøder.

4) Metoder til betjening, indstilling og vedligeholdelse af teknisk udstyr og maskiner.

5) Matematiske metoder til beregninger i husdyrhold og planteproduktion, herunder anvendelse af regneregler og regnetekniske hjælpemidler, geometri, procent og rentesregning samt grafiske afbildninger.

6) Arbejdsmiljømæssige metoder til udførelse af praktiske arbejdsopgaver.

7) Metoder til informationssøgning.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet,

2) vælge, begrunde og praktisk anvende de grundlæggende faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

3) planlægge og udføre en enkel overskuelig arbejdsproces,

4) samarbejde med andre om løsning af enkle arbejdsopgaver,

5) søge og anvende relevante informationer, procedurebeskrivelser eller vejledninger,

6) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, registreringer o.l.,

7) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser,

8) anvende og demonstrere forståelse for almindeligt forekommende faglige udtryk og begreber,

9) vælge kommunikationsformer og - metoder, der er afpasset modtageren,

10) fungere hensigtsmæssigt i skiftende arbejdssituationer med demonstration af interesse, fleksibilitet, forståelse og ansvarlighed i forhold til det praktiske arbejde og

11) deltage aktivt i egne oplæringsprocesser.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Biologi på F-niveau, bestået.

2) Naturfag på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kørekort, mindst til traktor.

2) Kompetencer svarende til færdselsrelateret førstehjælp efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

4) Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, jf. gældende regler om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

5) Håndtering af medicin og indgivelse af lægemidler til produktionsdyr, jf. gældende regler om dyreejers anvendelse af lægemidler.

6) Hygiejnekursus for personer, der håndterer svin, jf. gældende regler for obligatorisk hygiejnekursus for personer, der håndterer svin.

Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard:

1) Åbenlyse afvigelser fra dyrs normaladfærd samt observere sygdomstegn i dyreholdet.

2) Åbenlyse fejl og sikkerhedsmæssige afvigelser på maskiner, redskaber og tekniske installationer.

Stk. 8. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-7 have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Kemi på C-niveau.

6) Biologi på C-niveau.

Stk. 9. For elever i eux-forløb træder fagene i stk. 8, nr. 4 og 5 i stedet for det i stk. 5, nr. 2, nævnte fag.

Stk. 10. For elever, der opnår de i stk. 8 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 11. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, dog ikke naturfag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 8, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan udføre almindelige arbejdsopgaver med udgangspunkt i dyrevelfærd ved hold af husdyr og på baggrund af kendskab til husdyrs adfærd reagere på unormal adfærd.

2) Eleven kan forestå den praktiske fodring og aktivt inddrage viden om almindelige fodermidler, foderkvalitet, dyrenes næringsstofbehov og foderplaner.

3) Eleven kan foretage de nødvendige handlinger ved brunst og reproduktionsforløb på baggrund af viden om dyrenes data og adfærd ved brunst.

4) Eleven kan konstatere de almindeligste sygdomstegn hos husdyr på baggrund af kendskab til almindelige sygdomme og symptomer.

5) Eleven kan udføre almindeligt forekommende praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder, herunder følge mark-, gødnings-, og sprøjteplaner samt økologiske forskrifter.

6) Eleven kan håndtere kemikalier efter instruks og i praksis anvende og kalibrere sprøjtemateriel på baggrund af opnået viden om kemikalier, sprøjteteknik, miljøpåvirkninger og arbejdsmiljøforhold.

7) Eleven kan anvende, betjene og vedligeholde almindelige udvalgte maskiner og tekniske installationer samt vedligeholde bygninger, der anvendes ved erhvervsmæssigt dyrehold og dyrkning af landbrugsafgrøder.

8) Eleven kan foretage enkle produktionsøkonomiske beregninger og udarbejde personligt budget på baggrund af viden om grundlæggende økonomiske tankegange i forbindelse med virksomheden, samfundet, og den enkeltes økonomi.

9) Eleven kan inddrage viden om miljø, økologi, bæredygtighed og naturpleje ved udførelse af almindelige arbejdsopgaver i landbrugsproduktionen.

10) Eleven kan redegøre for og anvende biologisk viden og matematiske løsningsmetoder i forbindelse med praktiks arbejde i forhold til erhvervsområdet.

11) Eleven kan fungere i samarbejds- og kommunikationssituationer samt reflektere over og diskutere arbejdsprocesser i landbrugsbedriften eller maskinstationen.

12) Eleven kan inddrage almen viden om landbrugets struktur, organisering, arbejdsmarkedsforhold og erhvervets indvirkning på samfund og samfundsøkonomi i forbindelse med praktisk arbejde i landbrug og maskinstationer.

13) Eleven kan anvende fremmedsprog og inddrage viden om relationer mellem det nationale og internationale marked, europæisk og international politik og kulturens betydning i forhold til landbrugsfaglige problemstillinger.

14) Eleven kan fremme mobilitet på et internationalt arbejdsmarked gennem anvendelse af fremmedsprog i landbrugsfaglig sammenhæng.

15) Eleven kan redegøre for centrale erhvervsøkonomiske begreber og identificere og behandle typiske erhvervsøkonomiske problemstillinger i forhold til landbrugserhvervet og maskinstationsområdet.

16) Eleven kan medvirke ved udvikling og innovation af virksomheder på baggrund af kendskab til selvstændighedsbegrebet, etableringsforhold og organisatoriske principper for virksomheder samt innovationsredskaber og – processer.

17) Eleven kan inddrage viden om bæredygtige produktionsformer og arbejdsrutiners betydning for miljøet og kvaliteten af fødevarer ved planlægning og produktion af fødevarer.

18) Eleven kan vurdere kvaliteten af eget arbejde ved udførelse af driftsopgaver i landbrugsbedriften eller maskinstationen.

19) Eleven kan analysere og løse faglige problemer, selvstændigt eller som del af et team, samt vurdere og forstå idéer og synspunkter i relation til det praktiske arbejde på landbrugsbedrifter eller maskinstationer.

20) Eleven kan tage ansvar for den daglige pasning af husdyr, håndtere uforudsete hændelser og reagere på unormale forhold i besætningen under inddragelse af produktionsfaglig information og data.

21) Eleven kan planlægge og udføre arbejdsopgaver i forbindelse med produktion af grovfoder, vurdere foderkvalitet, planlægge og forestå fodringen af udvalgte husdyr samt foretage justeringer på baggrund af ændringer i dyrenes livscyklus, ernæringstilstand, ydelse og foderskifte.

22) Eleven kan deltage i udarbejdelse af avlsplaner for udvalgte husdyr på baggrund af viden om dyrenes reproduktionsforhold og avlsværdital.

23) Eleven kan handle hensigtsmæssigt i forbindelse med forebyggelse og behandling af sygdomme hos udvalgte husdyr på baggrund af indgående kendskab til sygdomme og symptomer.

24) Eleven kan forestå arbejdsopgaver med hold, flytning og transport af husdyr under hensyntagen til dyrevelfærd og gældende lovgivning omkring hold og transport af husdyr.

25) Eleven kan vurdere et produktionsanlæg til erhvervsmæssigt husdyrhold med hensyn til indretning og dimensionering i forhold til dyrenes naturlige adfærd og velfærd, produktivitet og arbejdsmiljø.

26) Eleven kan inddrage viden selvstændigt eller som del af et team i relation til omkostninger og/eller øget indtjening i forbindelse med planlægning af husdyrhold.

27) Eleven kan anvende, betjene og vedligeholde komplicerede maskiner og tekniske installationer samt andet produktionsudstyr, der anvendes ved husdyrhold.

28) Eleven kan planlægge og udføre arbejdsopgaver i forbindelse med etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder, herunder observere og reagere på skadevoldere og mangelsygdomme.

29) Eleven kan medvirke i udarbejdelsen af mark-, gødnings- og sprøjteplaner ved at inddrage viden om sædskiftestrategier, næringsstoffer og næringsstofbehov, økologi, skadevoldere, bekæmpelsesmidler og metoder.

30) Eleven kan deltage i planlægning og udførelse af vildt- og naturpleje på baggrund af viden om plejemetoder, naturtyper samt vildtets adfærd, behov for opholdssteder og foder.

31) Eleven kan planlægge og udføre sprøjteopgaver i landbrugsafgrøder på baggrund af opnået sprøjtecertifikat samt inddrage viden om bekæmpelsesstrategier og sprøjteteknik og ved hjælp af beslutningsstøttesystemer.

32) Eleven kan inddrage viden, selvstændigt eller som del af et team, i relation til omkostninger og/eller øget indtjening i forbindelse med planlægning af planteproduktionen.

33) Eleven kan anvende, betjene og vedligeholde større og komplicerede maskiner og tekniske installationer, der anvendes ved dyrkning, transport og opbevaring af landbrugsafgrøder.

34) Eleven kan betjene værkstedsudstyr og håndværktøj på baggrund af viden om værkstedsudstyr og materialer, som almindeligvis anvendes i et maskinværksted.

35) Eleven kan klargøre og foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af landbrugsmaskiner samt foretage mindre reparationsopgaver i henhold til gældende instruktionsvejledninger.

36) Eleven kan anvende viden om vigtige delkomponenter, elektriske kredsløb, hydraulikanlæg og deres funktion, opbygning og vedligeholdelse i det praktiske arbejde med landbrugsmaskiner.

37) Eleven kan betjene og indstille større og komplicerede landbrugsmaskiner til jordbehandling og såning på baggrund af viden om jordbehandlingens betydning for jordstruktur, ukrudtsbekæmpelse, spirings- og vækstbetingelser samt placering og kvaliteten af frø.

38) Eleven kan betjene og indstille større og komplicerede landbrugsmaskiner til udbringning af planteværnsmidler og næringsstoffer på baggrund af opnået sprøjtecertifikat samt viden om forskellige gødningsformer og planteværnsmidler.

39) Eleven kan betjene og indstille udvalgte større og komplicerede høstmaskiner med inddragelse af viden om optimale høsttidspunkter, kvalitet m.m.

40) Eleven kan planlægge og udføre arbejdsopgaver med høst og konservering af grovfoderafgrøder samt inddrage viden om faktorer, der har indflydelse på grovfoderkvaliteter.

41) Eleven kan tilrettelægge og gennemføre en landbrugsproduktion på baggrund af biologisk, produktionsteknisk og økonomisk indsigt.

42) Eleven kan analysere og vurdere en landbrugsproduktion og på baggrund heraf gennemføre ændringer i den daglige produktion.

43) Eleven kan tage ansvar for at lede, udvikle og motivere personale på et landbrug og oplære unge i landbrugsuddannelsen.

44) Eleven kan etablere og udvikle en landbrugsvirksomhed på baggrund af en ressourceorienteret strategi under anvendelse af biologisk, produktionsteknisk og økonomisk viden.

45) Eleven kan fastlægge en overordnet langsigtet strategi for virksomheden på baggrund af en kortlægning af virksomhedens strategiske muligheder baseret på eksterne rammevilkår og virksomhedens interne ressourcer og kompetencer.

46) Eleven kan implementere den fastsatte strategi i virksomheden på baggrund af produktionsteknisk viden og ressourcestyring.

47) Eleven kan varetage den overordnede økonomiske styring af virksomheden på baggrund af regnskabsanalyse, budgetlægning og budgetopfølgning samt likviditetsstyring.

48) Eleven kan vurdere alternativer indenfor investering, finansiering og etablering samt foretage risikostyring.

49) Eleven kan udarbejde en markedsføringsplan og lægge salgsstrategi for en landbrugsvirksomheds samlede produktion.

50) Eleven kan kommunikere strategisk med virksomhedens interessenter lokalt og nationalt.

51) Eleven kan udføre den overordnede virksomhedsledelse via organisatoriske, strategiske og personalepolitiske værktøjer, herunder udarbejde en langsigtet strategisk plan for landbrugsvirksomheden på baggrund af den nationale og internationale økonomi og politik.

52) Eleven kan forestå projektledelse, etablere netværk og arbejde innovativt indenfor landbrugsvirksomhedens produktionsområder.

53) Eleven kan udvikle personlige lederegenskaber og agere i et landbrugspolitisk miljø.

54) Eleven kan i relation til hovedopgaveemne indsamle relevant viden, og analysere, vurdere, diskutere og konkludere herpå, samt formidle proces, arbejde og budskab til relevante målgrupper.

Stk. 2. Kompetencemålene for hovedforløbet gælder som følger:

1) For trin 1 gælder målene i stk. 1, nr. 1-11.

2) For specialet landmand, husdyr (trin 2) gælder målene i stk. 1, nr. 1-27.

3) For specialet landmand, planter (trin 2) gælder målene i stk. 1, nr. 1-19 og 28-33.

4) For specialet jordbrugsmaskinfører (trin 2) gælder målene i stk. 1, nr. 1-13, 15-16, 18-19 og 34-40.

5) For specialet produktionsleder (trin 3) gælder målene for enten det i nr. 2, 3 eller 4 nævnte speciale samt målene i stk. 1, nr. 41-43.

6) For specialet agrarøkonom, (trin 4) gælder samme mål som for det i nr. 3 nævnte speciale samt målene i stk. 1, nr. 44-54.

Stk. 3. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres udover de i stk. 2 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 135 timer svarende til 5,4 uger.

4) Biologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 80 timer svarende til 3,2 uger.

5) Kemi på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 80 timer svarende til 3,2 uger.

6) Fysik på C-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 50 timer svarende til 2 uger.

7) Erhvervsøkonomi på C-niveau, jf. valgfagsbekendtgørelsen for de gymnasiale uddannelser eller bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag i erhvervsuddannelserne, med uddannelsestiden 50 timer svarende til 2 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form af et fag på C-niveau, uddannelsestid 75 timer svarende til 3 uger, og et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 4. Skolen skal mindst give eleven mulighed for at kunne vælge:

1) Matematik på A-niveau.

2) Fysik på B-niveau.

Stk. 5. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning i både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådant omfang, at der er mulighed for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergien mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag efter stk. 3. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

Stk. 6. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

Stk. 7. Omfanget af det skriftlige arbejde i fagene opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. For elever i eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper, som fremgår af reglerne for fordeling af elevtid i de gymnasiale uddannelser. Dele af elevtiden kan af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet.

Stk. 8. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelser om merit er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Stk. 3. Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb.

Afsluttende prøve og gymnasial eksamen

§ 6. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter trin 1 kan dog kun aflægges af elever, der afslutter uddannelsen med dette trin. Prøven afholdes, når eleven opfylder øvrige forudsætninger for udstedelse af skolebevis, jf. stk. 8.

Stk. 2. Som del af den sidste skoleperiode i trin 1, landbrugsassistent, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve, som består af en praksisrelateret opgave og en mundtlig eksamination. Formålet med prøven er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for trin 1. Skolen fastsætter de nærmere rammer inden for hvilke, eleven skal løse sin opgave. Inden for disse rammer vælger eleven det faglige fokus, der skal danne grundlag for opgavebesvarelsen. Opgaven løses indenfor en varighed af 3 dage. Den mundtlige eksamination varer 30 minutter og tager udgangspunkt i opgaven. Elevens præstation bedømmes med én karakter, hvor opgaven og den mundtlige præstation vægtes lige.

Stk. 3. Som del af den sidste skoleperiode i specialerne på trin 2 afholder skolen en afsluttende prøve, som består af et praksisrelateret projekt og en mundtlig eksamination. Formålet med prøven er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Skolen fastsætter de nærmere rammer inden for hvilke, eleven skal løse sin projektopgave. Inden for disse rammer vælger eleven det faglige fokus, der skal danne grundlag for projektbesvarelsen. Projektopgaven løses indenfor en varighed af 5 undervisningsdage. Den mundtlige eksamination varer 30 minutter og tager udgangspunkt i projektet. Elevens præstation bedømmes med en karakter, hvor projektet og den mundtlige præstation vægtes lige.

Stk. 4. Ved afslutningen af skoleundervisningen i specialet produktionsleder afholder skolen en mundlig prøve i tre uddannelsesspecifikke fag. Hver prøve varer 20 minutter. Eksaminitonsgrundlaget for prøverne i de uddannelsesspecifikke fag er en skriftlig rapport.

Stk. 5. Som del af skoleundervisningen i specialet agrarøkonom, afholder skolen en afsluttende prøve, hvis formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Som grundlag for prøven udarbejder eleven et praktisk orienteret projekt. Projektet tager udgangspunkt i kompetencemålene efter § 4, stk. 1, nr. 44-54. Skolen stiller en projektopgave, ud fra hvilken eleven formulerer en problemformulering, som skolen skal godkende. Projektopgaven skal løses inden for 15 dage. Der afholdes en mundtlig eksamen, der består af dialog om projektopgaven. Den mundtlige prøve varer 45 minutter inkl. votering. Elevens præstation bedømmes med en karakter, hvor projektet og den mundtlige præstation vægtes lige. Endvidere afholder skolen en mundtlig prøve i hvert af de uddannelsesspecifikke fag, der varer 30 minutter inkl. votering. Eksaminationsgrundlaget for prøverne i de uddannelsesspecifikke fag er en synopsis eller en skriftlig rapport.

Stk. 6. For at udstede skolebevis skal eleven mindst have opnået karakteren 02 som gennemsnit af alle karaktererne i hovedforløbet. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, vægtes de bundne uddannelsesspecifikke fag, der er specialefag, med faktor 3. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakterer, skal gennemføres efter reglerne om faget. Elever, der afslutter uddannelsen med specialet landmand, planter eller med specialet jorbrugsmaskinfører, skal have erhvervet sprøjtecertifikat i henhold til Miljøministeriets regler. Desuden skal afsluttende prøver for det pågældende trin være bestået. Prøverne i uddannelsesspecifikke fag i specialerne produktionsleder og agrarøkonom skal være bestået.

Stk. 7. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Stk. 8. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen et uddannelsesbevis.

§ 7. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen.

Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af § 6:

1) aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau,

2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Projektet efter stk. 2, nr. 3, udarbejdes i biologi og mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan projektet udarbejdes i et yderligere fag. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før uddannelsens afslutning.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen udover det i § 6, stk. 8, nævnte uddannelsesbevis bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis.

Stk. 5. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, jf. stk. 2, nr. 1, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 460 af 13. april 2015 om landbrugsuddannelsen ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen i perioden fra den 1. august 2015 til og med den 14. juli 2016.

Stk. 3. Elever, som er nævnt i stk. 2, og elever på den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse, som undervises i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 4. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 14. marts 2016

Direktør
Jens Strunge Bonde

/ Sandra Hansen Karner


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Eleven skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring med arbejde indenfor ét eller flere af de tre specialeområder, husdyrproduktion, dyrkning af landbrugsafgrøder og/eller jordbrugsmaskinfører. Erhvervserfaringen skal omfatte følgende:
For speciale landmand, planter skal mindst 12 måneder af erhvervserfaringen være inden for produktion af landbrugsafgrøder, specialafgrøder og/eller andre vegetabilske produkter.
For speciale landmand, husdyr skal mindst 12 måneder af erhvervserfaringen være inden for produktion af mælk, kød, æg eller andre animalske produkter.
For specialet jordbrugsmaskinfører skal mindst 12 måneder af erhvervserfaringen være inden for kørsel, reparation og vedligeholdelse, af landbrugsmaskiner på større landbrug, maskinstationer eller entreprenører der har tilsvarende opgaver.
Eleven skal endvidere have opnået et bredt udpluk af de praktiske kompetence- og praktikmål der er beskrevet for uddannelsens hovedforløb.
Eleven skal desuden have kompetencer svarende til de krav, der stilles til udstedelse af følgende certifikater:
Kørekort, mindst til traktor.
Kompetencer svarende til færdselsrelateret førstehjælp efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.
Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, jf. gældende regler om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.
-
Håndtering af medicin og indgivelse af lægemidler til produktionsdyr, jf. gældende regler om dyreejers anvendelse af lægemidler.
Hygiejnekursus for personer, der håndterer svin, jf. gældende regler for obligatorisk hygiejnekursus for personer, der håndterer svin.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(måneder)
Afkortning af det standardiserede euv-forløb
(praktikmåneder)
Landbrugsarbejde, med produktionsdyr
6 - 12
12 - 18
18 - 24
3
6
9
Landbrugsarbejde med produktion af landbrugsafgrøder
6 - 12
12 - 18
18 - 24
3
6
9
Landbrugsarbejde med Maskinføreropgaver
6 - 12
12 - 18
18 - 24
3
6
9
Andet landbrugsrelateret arbejde
12 - 18
18 - 24
4
6
Anden relevant erhvervserfaring
12 - 24
2

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning af standardiseret euv-forløb.
Afkortning af standardiseret euv forløb Praktik mdr.
Afkortning for EUD.
Afkortning for EUD
(praktik mdr.)
Dyrepasser
Hest
Zoo dyr
Assistent
1615
8 uger
6 uger
4 uger
10 måneder
4 måneder
2 måneder
4 uger
4 uger
ingen
12 måneder
6 måneder
3 måneder
Veterinær-
sygeplejerske
 
1620
6 uger
4 måneder
4 uger
6 måneder, landmand, husdyr
3 måneder, landmand, planter
Skov og Natur-
tekniker
Skov og Naturplejer
1630
8 uger
4 måneder
2 måneder
2 måneder
8 uger
6 måneder, landmand, planter
3 måneder, landmand, husdyr
3 måneder, jordbrugsmaskinfører
 
Natur og Friluftsformidler
-
4 uger
2 måneder
6 uger
3 måneder
 
Biotop- og vildtforvalter
-
6 uger
2 måneder
8 uger
3 måneder
Produktionsgartner
Produktion
1580
8 uger
4 måneder
6 uger
6 måneder
Væksthusgartner
Produktion
1590
8 uger
2 måneder
6 uger
3 måneder
Anlægsgartner
 
1605
6 uger
2 måneder
6 uger
4 måneder
Landbrugsmaskinmekaniker
 
1245
6 uger
2 måneder
4 uger
4 måneder
Beslagsmed
 
1140
6 uger
2 måneder
4 uger
4 måneder
Gymnasial udd. incl. biologi
stx, hhx, htx hf,
 
-
-
5 uger
6 måneder