Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til lastvognsmekaniker

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Metalindustriens Uddannelsesudvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til lastvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Service, vedligeholdelse og reparation af køretøjer over 3.500 kg totalvægt.

2) Faglig kommunikation samt informationssøgning og faglig formidling på engelsk.

3) De internationale forhold, der gør sig gældende i lastvognsbranchen.

4) Den teknologiske udvikling og innovation på lastvognsområdet med særlig henblik på reduktion af belastningen af det ydre miljø, for eksempel udviklingen inden for motorteknologi, styresystemer, alternative brændstoffer, transmission og brændselscelleteknologi, der er relevant for lastvognsområdet.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, lastvognsmontør, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med specialet lastvognsmekaniker (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 5. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb er ikke trindelt og omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Stk. 6. Uddannelsen udbydes med talentspor i specialet lastvognsmekaniker.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år og 6 måneder til 5 år, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, lastvognsmontør, 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger fordelt på mindst to skoleperioder. Uddannelsens speciale (trin 2) varer yderligere 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger fordelt på mindst tre skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, lastvognsmontør, 1 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 13,5 uger. Uddannelsens speciale, lastvognmekaniker (trin 2), varer yderligere 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 18 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelse.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb 4 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 67,6 uger fordelt på mindst fire skoleperioder for specialet lastvognsmekaniker. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Stk. 6. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb skal tilrettelægge undervisningen i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed.

2) Arbejdsrelevant ergonomi.

3) Diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder de fire takter.

4) Bremser og styretøjs opbygning og virkemåde på biler.

5) Valg af relevant mekanisk måleudstyr, håndværktøj, forskellige gevindtyper og løftegrej.

6) Elektriske grundbegreber, herunder AC/DC-spænding, strøm, modstand, effekt, frekvens, Ohms lov og effektformlen.

7) Elektriske komponenter og kredsløb, herunder viden om modstande, kondensatorer, spoler, dioder, transistorer eller lysdioder samt serie- og parallelkredsløb, ensretterkredsløb og digitale kredsløb.

8) Naturfaglige og miljømæssige problemstillinger i forbindelse med biler, herunder forskellige energibæreres betydning for bæredygtig kørsel.

9) Korrekt håndtering af benzin, diesel, olie og andre gængse kemikalier i forbindelse med arbejdsopgaver på værkstedet.

10) Elementer i hydrauliksystemer og de sikkerhedsmæssige forhold hertil.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Vurdering af om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav.

2) Sikkerheds- og miljømæssigt gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet.

3) Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver.

4) Mekanisk måleudstyr, herunder skydelære, mikrometerskrue, gradskala og måleure.

5) It til faglig informationssøgning og kommunikation.

6) Udarbejdelse af almindeligt anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrolskema og lignende.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) foretage fejlfinding på de mekaniske, elektroniske og elektriske dele af bilen,

2) selvstændigt udføre enkle justerings- og reparationsopgaver på personbiler,

3) redegøre for diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder de fire takter,

4) redegøre for bremser og styretøjs opbygning og virkemåde på biler,

5) redegøre for valg af relevant mekanisk måleudstyr, håndværktøj, forskellige gevindtyper og løftegrej,

6) udføre mekanisk adskillelse og samling af motorer og udtage eventuelt knækkede skruer og bolte samt reparere ødelagte gevind,

7) udføre mekanisk adskillelse og samling af styretøj og bremser,

8) udføre fejlfinding og af- og påmonteringsopgaver på bilers elektriske, elektroniske og mekaniske systemer,

9) udføre målinger på elektriske kredsløb med udgangspunkt i læsning af basale el-diagrammer, for eksempel spændingsmåling, strømmåling og måling af modstand under anvendelse af multimeter,

10) udføre håndtering af benzin/diesel, olie og andre gængse kemikalier korrekt i forbindelse med arbejdsopgaver på værkstedet,

11) udføre en hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig kommunikation med medarbejdere, leverandører og kunder,

12) tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre,

13) være bevidst om værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

14) selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver,

15) redegøre for kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed,

16) vurdere, planlægge og udføre enkle arbejdsopgaver ergonomisk korrekt,

17) anvende grundlæggende matematiske metoder inden for emnerne geometri, funktioner, grafer og statistik, hvilket omfatter beregninger af for eksempel spænding, effekt, frekvens, tryk og volumen i forbindelse med fagelementer som styretøjsvinkler, bremsetryk, bremselængde, cylindervolumen, hydrauliksystemer og omsættelse af Ohms lov på elektriske systemer i køretøjer, og

18) redegøre for de naturfaglige og miljømæssige aspekter i forbindelse med den teknologiske udvikling af køretøjer, herunder viden om el-biler og hybridbiler.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Matematik på E-niveau, bestået.

3) Engelsk på E-niveau, bestået.

4) Fysik på E-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) ”Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater”, jf. Arbejdstilsynets retningslinjer.

2) ”Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring” (§ 26-kursus), jf. Arbejdstilsynets regler.

3) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, og færdselsrelateret førstehjælp efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

4) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-6 have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Fysik på C-niveau.

6) Teknologi på C-niveau.

Stk. 8. For elever, der opnår de i stk. 7 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 9. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 7, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer mv. i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan udføre arbejdet på værkstedet på baggrund af viden om gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar.

2) Eleven kan udføre service og reparation ud fra anvendelse af manualer og værkstedshåndbøger på dansk og på mindst et fremmedsprog.

3) Eleven kan gennemføre de daglige opgaver i samarbejde med kolleger og medvirke til at sikre udvikling i kvalitet, produktivitet, en god økonomi på værkstedet samt en god kundeservice.

4) Eleven kan udføre eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på lastvognes bremsesystemer.

5) Eleven kan udføre eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på lastvognes styretøj og undervogn, herunder affjedringskomponenter, chassis, fælge og dæk.

6) Eleven kan udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på lastvognes transmission, herunder reparation af kobling og kraftoverføringsaksler.

7) Eleven kan udføre ukomplicerede fejlfindings- og reparationsopgaver på lastvognes dieselmotorer på baggrund af en grundlæggende viden om dieselmotorers opbygning og virkemåde, herunder kontrol og reparationer på køle- og smøresystemer.

8) Eleven kan udføre service på køle- og airconditionanlæg.

9) Eleven kan udføre reparation af airbaganlæg.

10) Eleven kan udføre eftersyn og reparation af lygter, tegngivningsapparater og visker/vaskeranlæg på lastvogne.

11) Eleven kan under anvendelse af relevant måle- og diagnoseudstyr udføre ukompliceret fejlfinding på elektriske systemer på lastvogne på baggrund af en grundlæggende viden om måleteknik, og elektronik, samt elektriske og elektroniske systemer på lastvogne.

12) Eleven kan gennemføre klargøring af en lastvogn til syn på baggrund af viden om relevante lovgivningsmæssige krav til køretøjet.

13) Eleven kan redegøre for viden om internationale forhold, der gør sig gældende i lastvognsbranchen og kan varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked.

14) Eleven kan arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder, herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling.

15) Eleven kan redegøre for viden om iværksætteri og innovation og har kendskab til de vilkår, der knytter sig til etablering af egen virksomhed.

16) Eleven kan udføre komplekse fejlfindings- og reparationsopgaver samt vedligeholdelse på lastvognes dieselmotorer, herunder udskiftning og reparation af motorkomponenter, fejlfinding og reparationer på dieselindsprøjtningsanlæg samt fejlfinding og reparation af lastvognsmotorers indsugnings- og udstødningssystemer.

17) Eleven kan udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på lastvognes bremsesystemer, herunder ABS (Anti Blocking System), TCS (Traction Control Systems) og ESP (Electronic Stability Program).

18) Eleven kan udføre montage, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på lastvognes komfort- og sikkerhedsudstyr, for eksempel afstandsreguleret cruise control system (ACC), hastighedsbegrænsere, elektronisk pneumatisk styrede sæder, aircondition/klimaanlæg samt motor- og kabinevarmere.

19) Eleven kan udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på lastvognes elektriske forsyningsanlæg, herunder generatorer, ladesystemer og starteranlæg. Desuden fejlfinding og reparation på elektroniske hovedafbrydere og elektriske installationer i lastvogne på baggrund af viden om lovkrav i forbindelse med transport af farligt gods.

20) Eleven kan udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på styretøj, undervogn og tilkoblingsanordninger på lastvogne, herunder udmåling og justering af styremaskiner. Desuden udmåling, justering og reparation af alle styrende hjul og aksler samt fejlfinding, reparation, justering og programmering af elektronisk styret luftaffjedring.

21) Eleven kan udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på transmission på lastvogne, herunder reparation af gearkasser med og uden automatisk skift, differentiale og navreduktion.

22) Eleven kan udføre fejlfinding og reparation på lastvognes elektroniske systemer ud fra en bred viden om både digital og analog elektronik samt måleteknik, herunder viden om transducere, analog til digital konvertering, hardwarearkitektur med bus, CPU, hukommelser og I/O-enheder. Desuden viden om de særlige standarder og protokoller for datakommunikation, der knytter sig til CAN bus.

23) Eleven kan redegøre for viden om den teknologiske udvikling og innovation på lastvognsområdet med særlig henblik på reduktion af belastningen af det ydre miljø, herunder udviklingen inden for motorteknologi, styresystemer, alternative brændstoffer, transmission og brændselscelleteknologi, der er relevant for lastvogne.

24) Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-15 og nr. 24, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 16-23, jf. stk.1, gælder for specialet lastvognsmekaniker (trin 2).

Stk. 4. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres udover de i stk. 2 og 3 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 155 timer svarende til 6,2 uger.

2) Engelsk på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 120 timer svarende til 4,8 uger.

3) Matematik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 125 timer svarende til 5 uger.

4) Fysik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

5) Kemi på C-niveau, jf. bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 60 timer svarende til 2,4 uger.

6) Teknikfag på B-niveau, design og produktion, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

7) Teknologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 15 timer svarende til 0,6 uge.

10) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag (uddannelsestid 100 timer svarende til 4 uger).

Stk. 5. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik A på A-niveau

Stk. 6. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning i både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådant omfang, at der er mulighed for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergien mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag efter stk. 4. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

Stk. 7. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

Stk. 8. Omfanget af det skriftlige arbejde i fagene opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver. For elever i eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af elevtid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af elevtiden kan af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet.

Stk. 9. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Stk. 3. Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb.

Afsluttende prøve og gymnasial eksamen

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, lastvognsmontør, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven kan kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med det pågældende trin.

Stk. 2. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens speciale, lastvognsmekaniker, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven tager udgangspunkt i kompetencemålene for hele uddannelsen og udgør en svendeprøve.

Stk. 3. Eleven skal inden aflæggelse af prøve efter stk. 1 og 2 have erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende regler om kørekort. De nærmere kriterier for erhvervelse af kørekort er angivet i uddannelsesordningen.

Stk. 4. Eleven kan, når det er begrundet i særlige forhold og efter det faglige udvalgs konkrete afgørelse, blive fritaget for kravet om kørekort efter stk. 3.

Stk. 5. Den afsluttende prøve i trin 1, lastvognsmontør, består af en praktisk orienteret opgave, der tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1. Prøvens indhold tilrettelægges af skolen og har en varighed af 6 timer.

Stk. 6. Den afsluttende prøve i specialet lastvognsmekaniker er en praktisk opgave med mundtlige elementer. Opgaven løses inden for 12 klokketimer. Ved prøvens begyndelse trækker eleven lod mellem opgaver, hvis indhold er knyttet til uddannelsens kompetencemål. Opgaven besvares ved en praktisk udførelse af den fejlfindings- og reparationsproces, der er indeholdt i den udtrukne opgave. I forbindelse med prøven gives eleven lejlighed til mundtligt at redegøre for den anvendte arbejdsproces i forhold til den praktiske løsning af opgaven for derved at demonstrere sin forståelse af den praktiske opgaves gennemførelse. Prøven anses for færdigudført, når eleven melder klar, og værktøj m.v. er rengjort og på plads. Eksaminator og censorerne skal være til stede under udførelsen af den praktiske prøve.

Stk. 7. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve gives én samlet karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår: Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål, elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, materialeforståelse, arbejdsplanlægning og -dokumentation samt miljø- og kvalitetsbevidsthed.

Stk. 8. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 9. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået hvert af de uddannelsesspecifikke fag og den afsluttende prøve.

Stk. 10. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til elever, som afslutter med trin 1, og svendebrev til elever, som afslutter med trin 2.

§ 7. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen.

Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af § 6:

1) aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau,

2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Projektet efter stk. 2, nr. 3, udarbejdes i teknikfag B, design og produktion, og mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan projektet udarbejdes i et yderligere fag. Projektet skal tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Den afsluttende prøve må tidligst afholdes tre måneder før uddannelsens afslutning.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen, udover det i § 6, stk. 10, nævnte svendebrev, bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis.

Stk. 5. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, jf. stk. 2, nr. 1, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om erhvervsuddannelsen til lastvognsmekaniker ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen i perioden fra den 1. august 2015 til og med den 14. juli 2016.

Stk. 3. Elever, som er nævnt i stk. 2, og elever på den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse, som undervises i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 4. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 14. marts 2016

Direktør
Jens Strunge Bonde

/ Silvia Fernandez


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring skal eleven inden for de sidste 5 år have været fuldtidsbeskæftiget i en periode, svarende til 2 år på et autoværksted med at udføre følgende opgaver:
Selvstændigt udført kontrol, reparation og fejlfinding på køretøjer over 3500 kg totalvægt, i overensstemmelse med de i branchen gældende standarder:
 
Bremser
 
Transmission
 
Styretøj og undervogn
 
Benzin- og dieselmotorer
 
Elektriske systemer
 
Komfort- og sikkerhedssystemer
Medvirket ved kommunikation og kundebetjening i forbindelse med reparations- og fejlfindingsopgaver på køretøjer over 3500 kg totalvægt.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle voksne elever

Relevant erhvervserfaring opnået inden for de seneste 5 år
Varighed
(måneder)
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv (praktik
måneder)
Kontrol, reparation og fejlfinding på bremser
6
1,5
3
Kontrol, reparation og fejlfinding på transmission
4
1
2
Kontrol, reparation og fejlfinding på styretøj & undervogn
6
1,5
3
Kontrol, reparation og fejlfinding på dieselmotorer
6
2
6
Kontrol, reparation og fejlfinding på komfort & sikkerhedssystemer
4
2
3
Kontrol, reparation og fejlfinding på elektriske systemer
6
1
4
Udført kunde betjening i forbindelse med indskrivning og aflevering af biler efter service eller reparation
+ opgaver med databaser og engelsk
4
1
1
Anvendt relevante autodatabaser og formidle data og informationer herfra på et fremmed sprog (engelsk) i skrift og tale
4
1
1

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle voksne elever

Uddannelse
Titel
Uddannelses-
kode
Afkortning af euv
(skole-
uger)
Afkortning af euv
(praktik
måneder)
Eud
Personvognsmekaniker
92
9
6
AMU
Målteknik ved simple fejlfinding
40682
0,2
 
 
Måleteknik & avanceret fejlfinding
40667
0,2
 
 
Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer
40665
0,2
 
 
Motorstyringssystemer, kontrol, fejlfinding, fejlretning
45691
0,2
 
 
Funktionskontrol af emissionssystemer og motorstyring
40673
0,2
 
 
Funktionskontrol af avancerede motorsyring
40674
0,2
 
 
Kontrol og fejlfinding på komfortsystemer
40636
0,2
 
 
Fejlfinding på sikkerhedssystemer
40666
0,2
 
 
Kontrol og fejlfinding på CAN-bus systemer
40671
0,2