Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til maskinsnedker

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Træindustriens Uddannelsesudvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til maskinsnedker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Planlægning og udførelse af produktionsopgaver indenfor træ- og møbelindustrien ved anvendelse af standard- og specialmaskiner, herunder CNC og robotanlæg.

2) Kvalitetskontrol i henhold til møbel- og byggebranchens gældende normer og krav.

3) Produktudvikling, produktionsmodning og procesoptimering, herunder innovativt og problemløsende arbejde.

4) Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver i samarbejde med de øvrige faggrupper på arbejdspladsen.

5) Anvendelse af love og regler vedrørende byggeri og produktion, herunder energikrav og brandsikring.

6) Planlægning og udførelse af opgaverne i respekt for det nære, omliggende og globale miljø samt arbejdsmiljø og sikkerhed.

7) Benyttelse af it-redskaber til planlægning, programmering, tegning, kvalitetssikring, informationssøgning og kommunikation i forbindelse med arbejdet på en træmøbelproducerende virksomhed.

8) Branchens arbejdsfunktioner samt etablering af egen virksomhed.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder følgende trin 1, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Produktionsassistent (døre og vinduer).

2) Produktionsassistent (møbel).

Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med specialet maskinsnedker (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 5. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb er ikke trindelt og omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Stk. 6. Uddannelsen udbydes med talentspor i specialet maskinsnedker.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år 6 måneder til 4 år og 3 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, produktionsassistent (møbel) og produktionsassistent (døre og vinduer), 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger fordelt på mindst tre skoleperioder. Uddannelsens speciale, maskinsnedker (trin 2), varer yderligere 1 år og 3-9 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger fordelt på tre skoleperioder. Uddannelsens trin 2 afsluttes med en skoleperiode tilrettelagt således, at uddannelsen afsluttes fredag i uge 13 og 39. Hvis uge 13 indeholder en helligdag, forskydes afslutningen til fredag i uge 12 eller fredag i uge 14.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, produktionsassistent (møbel) og produktionsassistent (døre og vinduer), 1 år og 4 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 13 uger. Uddannelsens speciale, maskinsnedker, varer yderligere fra 10 måneder til 1 år og 4 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 14 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i seks skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb fra 3 år og 2 måneder til 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 65 uger fordelt på fire skoleperioder for specialet maskinsnedker. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Stk. 6. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb skal tilrettelægge undervisningen i parallelle spor, således at elever i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Grundlæggende tegneteknik, projektionstegning, symboler og signaturer, der anvendes i forhold til enkle møbel- og bygningskomponenter.

2) Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, kegle og cirkel.

3) Teknikker i et CAD-program i forhold til 2D arbejdstegninger og 3D modellering af enkle møbler og bygningskomponenter.

4) Måletekniske standarder, værdier og tolerancer samt opmåling og beregning af enkle møbler og bygningskomponenter.

5) Almindeligt forekommende træsorter og andre relevante materialer og befæstigelsesmaterialer.

6) Fugtmekanik, tørremetoder og faktorer for et godt tørreresultat.

7) Samlinger i møbel- og bygningskomponenter, herunder tryk, belastninger, styrke og stabilitet.

8) Opgaver med finér.

9) Teknikker til overfladebehandling.

10) Hånd- og el-værktøjer og enkle stationære maskiner samt daglig vedligeholdelse.

11) Mekaniske principper, energiomsætning, omdrejnings- og skærehastighed, overfladekvalitet og slibematerialer.

12) CNC-programmer, og CNC-maskiners funktion og anvendelse.

13) Lim og udstyr til påføring samt principper for tryk ved laminerings- og spændeværktøjer.

14) Formgivning, funktionalitet, design og æstetik.

15) Faglig dokumentation, f.eks. vejledning og arbejdsbeskrivelse.

16) Almindelige begreber og fagudtryk inden for erhvervet.

17) Samarbejde og samspil mellem faggrupper.

18) Planlægningsværktøjer.

19) Gældende kvalitetskrav inden for træ- og møbelproduktion og byggebranchen.

20) Affaldssortering.

21) Indholdet i en Arbejdspladsvurdering (APV).

22) Farer før løsning af en praktisk arbejdsopgave.

23) Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser, fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø i forhold til løsning af praktiske arbejdsopgaver.

24) Håndtering af farlige stoffer i kendte situationer.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Læsning af tegninger og diagrammer til møbel- og bygningskomponenter.

2) Anvendelse af geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde.

3) Udførelse af håndtegnede skitser af enkle møbler og bygningskomponenter.

4) Anvendelse af målfaste arbejdstegninger og projektionstegninger af enkle møbler og bygningskomponenter i et digitalt tegneprogram, herunder afbilde enkle figurer i plan og lodret billede.

5) Anvendelse af måleværktøjer, herunder udførelse af opmåling og materialeberegning i forbindelse med udførelse af enkle møbler og bygningskomponenter.

6) Begrundelse for valg af massivtræ, andre relevante materialer og befæstigelsesmaterialer til indvendigt og udvendigt arbejde.

7) Afprøvning og udførelse af samlinger i møbel- og bygningskomponenter.

8) Udvælgelse af finér og udførelse af enkle finérsamlinger.

9) Afprøvning og udførelse af overfladebehandling.

10) Begrundelse for valg af hånd- og el-håndværktøjer og stationære maskiner.

11) Opstilling, anvendelse, fejlfinding og vedligeholdelse af hånd- og el-håndværktøjer og stationære maskiner.

12) Udførelse af CNC-programmer.

13) Udførelse af laminering og limning.

14) Udførelse og beskrivelse af mindre formgivnings- eller designopgaver inden for området.

15) Læsning og forståelse af enkle arbejdsbeskrivelser og produkt- og arbejdsanvisninger på dansk og på relevant fremmedsprog.

16) Udarbejdelse af skriftlig dokumentation af en faglig arbejdsproces.

17) Løsning af en praktisk opgave i samarbejde med andre.

18) Anvendelse af planlægningsværktøjer til at udføre forskellige praktiske opgaver.

19) Begrundelse for om en opgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav.

20) Affaldssortering i henhold til de gældende krav inden for træ- og møbelproduktion og byggebranchen.

21) Medvirken til en Arbejdspladsvurdering (APV).

22) Identifikation af farer og ulykker før løsning af en arbejdsopgave.

23) Begrundelse for valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger.

24) Håndtering af farlige stoffer.

25) Identifikation af om en færdig opgave opfylder fastsatte kvalitetskrav.

26) Identifikation og frasortering af afgrænsede materialer til møbel- og bygningskomponenter.

27) Fejlmelding af el-værktøj og maskiner.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og læse kendte tegninger og diagrammer, herunder symboler og signaturer i forhold til enkle møbel- og bygningskomponenter,

2) udføre enkle skitser og målfaste arbejds– og projektionstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder afbilde enkle figurer i plan og lodret billede, der er relevant i en given praktisk opgave,

3) referere til grundlæggende teknik i et CAD-program og udføre 2D arbejdstegninger og 3D modellering, der er relevant i en given praktisk opgave,

4) vælge, begrunde og anvende måleværktøjer ved brug af måletekniske standarder, værdier og tolerancer til at udføre opmåling og beregning samt udarbejde materiale- og styklister til en given praktisk opgave,

5) begrunde og udvælge massivtræ, relevante materialer og befæstigelsesmaterialer til praktiske opgaver, der omfatter både indvendigt og udvendigt arbejde,

6) begrunde valg og skelne mellem almindelige træsorter og referere til træets grundlæggende fugtmekanik, tørremetoder og de faktorer, der fører til et godt tørreresultat,

7) vælge, begrunde og praktisk anvende relevante samlinger i møbel- og bygningskomponenter samt finér og finérsamlinger,

8) udføre grundlæggende overfladebehandling på møbel- og bygningskomponenter i en given praktisk situation,

9) udvælge, opstille, betjene og vedligeholde byggebranchens og træ- og møbelindustriens almindeligt forekommende håndværktøjer, el-håndværktøjer og stationære maskiner i forbindelse med en arbejdsproces,

10) fremstille grundlæggende CNC-programmer under vejledning og udføre dette i forbindelse med en given praktisk opgave,

11) laminere og anvende laminerings- og spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring til udvalgte møbel- og bygningsopgaver,

12) beskrive, analysere og udføre mindre formgivnings- eller designopgaver til relevante møbel- og bygningskomponenter,

13) læse og anvende enkle arbejdsbeskrivelser og produktanvisninger på dansk og på et relevant fremmedsprog i forbindelse med udførelse af praktisk opgave,

14) anvende faglige udtryk og begreber inden for træ- og møbelindustrien samt byggebranchen,

15) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i forbindelse med løsning af en praktisk opgave,

16) samarbejde med andre faggrupper om løsning af en given opgave, der indgår i en træ- og møbelproduktion og eller i en byggeproces,

17) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces i en træ- og møbelproduktion og/eller i en byggeproces,

18) begrunde og kontrollere, om en given arbejdsopgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav indenfor træ-og møbelproduktion og/eller byggebranchen,

19) udføre affaldssortering i forhold til gældende krav i træ- og møbelindustrien og byggebranchen,

20) medvirke i gennemførelsen af en arbejdspladsvurdering (APV) i træ- og møbelindustrien og byggebranchen,

21) vurdere og begrunde valg af hensigtsmæssigt arbejdsmiljø og sikkerhed ved planlægning og udførelse af en given arbejdsopgave i træ- og møbelindustrien og byggebranchen, og

22) håndtere farlige stoffer i forbindelse med en given praktisk arbejdsopgave.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Matematik på F-niveau, bestået.

2) Teknologi på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller kompetencer svarende til:

1) Arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler.

2) Maskinkørekort til enkle og stationære maskiner, svarende til maskinkorekort.dk.

3) Førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

4) Elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-6 have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Fysik på C-niveau.

6) Teknologi på C-niveau.

Stk. 8. For elever, der opnår de i stk. 7 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 9. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 7, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende standardmaskiner og hel- og halvautomatiske specialmaskiner.

2) Eleven kan programmere, opstille og betjene NC- og CNC-styrede træbearbejdningsmaskiner og robotanlæg.

3) Eleven kan foretage materialevalg på baggrund af informationer om materialers tekniske egenskaber samt bearbejdningsmuligheder.

4) Eleven kan analysere, dokumentere og udføre formgivnings- eller designopgaver med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter inden for håndværk, arkitektur og industriel design.

5) Eleven kan ved hjælp af it-redskaber udføre en tegning samt planlægge og dokumentere samtlige arbejdsprocesser i en produktionsopgave.

6) Eleven kan vælge maskiner, værktøj, materialer og bearbejdningsformer samt selvstændigt og i samarbejde med andre løse problemer knyttet til produktionsform og kvalitetskontrol.

7) Eleven kan udvikle ideer og begrunde behovet for forbedringer i arbejdsprocesserne.

8) Eleven kan udføre alle arbejdsopgaver under overholdelse af gældende miljøkrav og sikkerhedsregler.

9) Eleven kan slibe, anvende og vedligeholde værktøjer til manuel og maskinel bearbejdning i forhold til gældende maskin- og værktøjsstandarder for Dansk Standard.

10) Eleven kan udføre håndværksmæssig og industriel limning.

11) Eleven kan udføre fineringsopgaver.

12) Eleven kan udføre maskinelle og håndværksmæssige arbejdsoperationer i en produktion af vinduer og døre i forhold til gældende energilovgivning.

13) Eleven kan planlægge, dokumentere og udføre arbejdsopgaver i en håndværksmæssig og industriel produktion af møbler og bygningskomponenter i massivtræ og andre materialer.

14) Eleven kan udføre manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i håndværksmæssig og industriel plademøbelproduktion under overholdelse af gældende miljøkrav og sikkerhedsregler.

15) Eleven kan udføre grundlæggende håndværksmæssig og industriel pudsning og overfladebehandling.

16) Eleven kan skitsere, planlægge og udføre maskinelle og håndværksmæssige arbejdsoperationer i produktion af siddemøbler.

17) Eleven kan udføre og dokumentere egen kvalitetskontrol.

18) Eleven kan fremstille skabeloner til stillede opgaver.

19) Eleven kan forstå styringstekniske funktioner.

20) Eleven kan anvende og forstå et fremmedsprog i job- og samfundsmæssige sammenhænge.

21) Eleven kan opstille og betjene maskiner og gennemløbsanlæg, herunder bearbejde emner.

22) Eleven kan beregne skæredata og fremføringshastigheder med henblik på optimal bearbejdningsteknik.

23) Eleven kan medvirke til virksomhedens og egen udvikling ud fra en forståelse af, hvordan jobfunktionen indgår i virksomhedens samlede værdikæde i et internationalt perspektiv.

24) Eleven kan dokumentere at have gennemført praktikprojektet i virksomheden mellem 3. og 4. hovedforløb.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-14, jf. stk. 1, gælder for alle elever på hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene 15-24, jf. stk. 1, gælder for specialet maskinsnedker.

Stk. 4. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 2 og 3 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på C-niveau, jf. bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 75 timer svarende til 3 uger.

6) Teknologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger.

7) Teknikfag på B-niveau, byggeri og energi, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 5. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik på A-niveau.

Stk. 6. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning i både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådant omfang, at der er mulighed for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergien mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag efter stk. 4. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

Stk. 7. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

Stk. 8. Omfanget af det skriftlige arbejde i fagene opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver. For elever i eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af elevtid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af elevtiden kan af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet.

Stk. 9. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelser om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Stk. 3. Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb.

Afsluttende prøve og gymnasial eksamen

§ 6. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, produktionsassistent (møbel) og produktionsassistent (døre og vinduer), afholder skolen en afsluttende prøve, som består af et praktisk udført produkt samt skriftlig dokumentation i form af projektbeskrivelse, der indgår som udgangspunkt for en mundtlig prøve. Trinprøven skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med det pågældende trin.

Stk. 2. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialet maskinsnedker. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 3. Den afsluttende prøve i trin 1, produktionsassistent, jf. stk. 1, består af et projekt med udgangspunkt i elevens specialefag. Projektet tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1. Projektets indhold tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Projektet løses inden for en varighed af 50 timer. Dokumentation og praktisk produkt præsenteres af eleven ved en mundtlig fremlæggelse, der varer 30 minutter inklusive votering. Der gives en prøvekarakter på grundlag af en samlet bedømmelse. Det samlede resultat af den afsluttende prøve er et vægtet gennemsnit, hvori karakteren for den skriftlige dokumentation i form af projektbeskrivelsen indgår med 30%, og karakteren for den praktiske opgave indgår med 70%.

Stk. 4. Den afsluttende prøve i specialet maskinsnedker, jf. stk. 2, tilrettelægges som en praktisk, skriftlig og mundtlig prøve. Prøven omfatter et selvvalgt udført praktisk produkt samt en skriftlig dokumentation i form af en projektrapport med tegninger, der indgår som udgangspunkt for en mundtlig prøve. Projektrapporten udarbejdes inden for 20 timer, og det praktiske produkt fremstilles inden for 112 timer. Produktet og projektrapporten præsenteres af eleven ved en mundtlig fremlæggelse, der varer 30 minutter inklusive votering. I den mundtlige prøve vil der, udover spørgsmål til produktet, indgå uddybende spørgsmål til projektrapporten indenfor maskinteknik, værktøjsteknik, materialelære, teknisk dokumentation og CNC-teknik. Prøven omfatter følgende discipliner:

1) Planlægning, herunder valg af maskiner, værktøj og materialer.

2) Skabelonfremstilling og skabelonbearbejdning.

3) Profilering af sammensatte profiler.

4) Kontrakehlinger og frisninger.

5) Lim- og finerarbejde.

6) Bearbejdning på CNC-styret maskine.

7) Formgivning og design.

Stk. 5. Ved svendeprøven i specialet maskinsnedker, jf. stk. 2 og 4, gives der en karakter i teori på grundlag af en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige prøve og en karakter for det praktiske projekt. Det samlede resultat af svendeprøven er et vægtet gennemsnit, hvori karakteren for teori indgår med 40 %, og karakteren for det praktiske produkt indgår med 60 %. Eleven har bestået den samlede svendeprøve, når karakteren for den teoretiske prøve og den praktiske prøve er mindst 02.

Stk. 6. Opgaven til det selvvalgte projekt godkendes af skolen efter samråd med det faglige udvalg. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Censorerne er, ud over ved voteringen, til stede under den mundtlige prøve.

Stk. 7. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have bestået hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag.

Stk. 8. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, produktionsassistent (møbel) og produktionsassistent (vinduer og døre), skal den afsluttende prøve være bestået. For elever, der afslutter uddannelsen med et speciale, skal hver af de i stk. 4 nævnte delprøver være bestået.

Stk. 9. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis og ved svendeprøven et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 10. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

§ 7. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen.

Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af § 6:

1) aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau,

2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Projektet efter stk. 2, nr. 3, udarbejdes i teknikfag B, byggeri og energi, og mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan projektet udarbejdes i et yderligere fag. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før uddannelsens afslutning.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen, udover det i § 6, stk. 9 nævnte uddannelsesbevis, bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis.

Stk. 5. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, jf. stk. 2, nr. 1, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau.

Stk. 6. Karaktererne på beviset indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 346 af 26. marts 2015 om erhvervsuddannelsen til maskinsnedker ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen i perioden fra den 1. august 2015 til og med den 14. juli 2016.

Stk. 3. Elever, som er nævnt i stk. 2, og elever på den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse, som undervises i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 4. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 15. marts 2016

Direktør
Jens Strunge Bonde

/ Ulla Bødker


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Maskinsnedkerspecialet
Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært inden for et af følgende områder:
Møbelproduktion, køkkenproduktion, døre og vinduesproduktion, inventarproduktion, savværk, orgelbyggeri eller aptering af både.
Eleven skal have været beskæftiget indenfor følgende områder:
Udførelse af maskinelle samlinger i massivtræ samt pladematerialer.
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner og specialmaskiner inden for træ- og møbelindustrien i mindst 1 år.
Programmering og betjening af CNC.
Planlægning, udførelse og dokumentation for produktionsopgaver i relation til træ - og pladeproduktion, herunder læsning af konstruktionstegninger og brug af it.
Udvælgelse af materialer til produktion i træ- og møbelindustrien.
Industriel overfladebehandling af produkter inden for træ og møbelindustrien.
Udvælgelse og pålimning af finer på plademateriale.
Arbejdsopgaverne skal have været varierede og være foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre opgaver selvstændigt og rutinemæssigt.
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
Eleven skal have opnået følgende certifikater og lignende :
Arbejdet med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler.
Maskinkørekort til enkle og stationære maskiner, svarende til maskinkorekort.dk.
Kompetencer svarende til førstehjælp på mellem niveau efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(måneder)
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Afkortning
for elever
under 25 (praktik
måneder)
Udførelse af maskinelle samlinger i massivtræ samt pladematerialer
4
1,0
1
-
Opstilling, betjening og vedligeholdese af stationære maskiner og specialmaskiner inden for træ- og møbelindustrien
12
1,0
5
-
Programmering og betjening af CNC
6
-
1
-
Planlægning, udførelse og dokumentation for produktionsopgaver i relation til træ og pladeproduktion herunder læse konstruktionstegninger og brug af it.
4
-
1
-
Udvælgelse af materialer til en produktion i træ- og møbelindustrien
4
-
1
-
Industriel overfladebehandling af produkter inden for træ og møbelindustrien
2
-
1
-
Udvælgelse og pålimning af finer på plademateriale
2
-
1
-

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv (praktik mdr.)
Afkortning for elever under 25 (skoleuger)
Afkortning for elever under 25 (praktik mdr.)
Snedker
Møbel-snedker/orgelbygger
1410
15
12
15
12
Snedker
Bygnings-snedker
1410
10
6
10
6
Boligmontering
Møbel-polstrer
1855
4
6
4
6
Træfagenes Byggeuddannelse
Tømrer
1350
4
6
4
6
Industrioperatør
Industrioperatør
1145
10
6
10
6
Arbejdsmarkeds-
uddannelse
Kehling af vinduer og døre
Maskinteknik, træ. Afkorter, plade- og rundsav
Maskinteknik træ, Høvlemaskiner
Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner
Maskinteknik, træ. Fræsere
Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien
Bearbejdning på kehlemaskiner, træ
Pladematerialer, lim og finer
Træbearbejdning på bordfræser
Bearbejdning på dobbelttapper
Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner
Maskinelle bygningssamlinger på standardmaskiner
Kantlimer, opstilling og betjening
Håndværksmæssige møbelsamlinger
Robotter i industrien for operatører
Robotbetjening for operatører
Håndtering med industrirobotter for operatører
CNC - programmering fra CAD til CAM 2D
Parametrisk CNC programmering,træ
PTP teknik, træ
3D kant - og overfladebearbejdning på træemner
CNC - styret overfræser, maskinlære, træ
CNC programmering i G-koder, træ
Fixturer i plane emner på CNC overfræser, træ,
Fixturer, krumme emner på CNC - overfræser, træ
Optimering af processer på CNC
Tegningsfremstilling i CAD, træindustri
Skafteværktøjer, træindustri
CNC-programmering og bearbejdning
Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien
Geometri og projektionstegning i træindustrien
Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien
Konstruktionstegning i træ - og møbelindustri
Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ
Regler for DVC, Dansk Vindues Certifikat
Pris- og spildberegning af produkt i træindustri
Den personlige uddannelses- og jobplan
Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø i træindustrien
Anvendelse af 5-S modellen for operatører
Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører
Systematisk problemløsning for operatører
Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører
Logistik for produktionsmedarbejdere
Omstillingseffektivisering for operatører
Selvevaluering i produktionsgrupper
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Produktionsgrundlaget i træindustrien
Træ og Aluminium - Døre/vinduer i træindustrien
Samlinger i høvlet konstruktionstræ
Fremstilling af indvendige trapper
Indvendige trapper, beregning og vedligeholdelse
Vedligeholdelse af håndværktøj i træindustri
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
Kvalitetsbevidsthed ved industriel production
Brug af pc på arbejdspladsen
Udvendige vinduer og døre
Plademøbler og massivt træ
Samlinger i møbelelementer
Samlinger i høvlet konstruktionstræ
Design, produktudvikling og produktionsmodning
Træarter, svind og opskæringsformer
Forceret tørring
Pudse- og slibematerialer, træindustri
Fremføring og overflade, træ
Skæredata, træ
Værktøjer i træindustri
Systemværktøjer, vendeplatter, og profilslibemask
Overfladebehandling af træ og pladematerialer
Forceret tørring
Manuel overfladebehandling i træindustrien
Produkter til overfladebehandling af møbler/inventar
Maskinel pudsning
Produkter til overfladebehandling af vinduer/døre
Overfladebehandling - Automatiske sprøjteanlæg
Overfladebehandling ved valsepåføring
Renovering af ældre møblers overflade
Renovering af ældre møbler
Limteknik for træ, manuelt spændeudstyr
Limteknik, finér/møbel
Korpus, finer og intarsia
Renovering og restaurering af møbler
Avanceret brug af El - håndværktøj
Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner
Maskinelle bygningssamlinger på standardmaskiner
Håndværksmæssige møbelsamlinger
El teknik og fejlfinding for orgelbyggere
40207
40244
40245
40246
40247
40746
44204
44228
44399
44400
44899
44900
44901
44907
42838
42839
43936
44257
44339
44341
44348
44727
44776
44852
44895
44896
44897
44898
6388-3
40274
40275
40276
44902
44358
40287
40277
40041
40390
40391
40392
42204
43937
43938
43939
43941
43943
43978
43979
43996
44903
40992
6193-3
44910
44576
44911
45362
45367
45370
45371
45565
6380-3
6386-3
6425-3
6193-3
44099
46865
40238
44194
44195
44357
44359
46864
46865
46866
46867
46868
46869
46870
46871
40296
40297
44904
44905
6426-3
6394-3
6192-3
44899
44900
44907
47781
5 dage AMU = 1 dags merit – taget inden for de sidste 3 år
 
5 dage AMU = 1 dags merit – taget inden for de sidste 3 år
 
Gymnasiale uddannelser
HTX
STX
HHX
HF
 
2
6
 
6