Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Snedkerfagets Fællesfaglige Udvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til snedker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Planlægning og udførelse af de almindeligt stillede opgaver indenfor fagområdet i den forventede kvalitet og i henhold til love, regler og traditioner.

2) Deltagelse i planlægning og udførelse af specialopgaver på fagområdet, herunder innovativt og problemløsende arbejde.

3) Informationssøgning, valg og rådgivning om materialer samt kvalitetssikring og kvalitetskontrol.

4) Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver i samarbejde med de øvrige faggrupper på arbejdspladsen.

5) Anvendelse af love og regler vedrørende byggeri og træ- og møbelproduktion, herunder energikrav, brandsikring, arbejdsmiljø, licitation og tilbudsgivning.

6) Planlægning og udførelse af opgaverne i respekt for det nære, omliggende og globale miljø.

7) Branchens arbejdsfunktioner og uddannelser samt etablering af selvstændig virksomhed.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder følgende trin 1, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Bygningsmontør i bygningssnedker.

2) Træoperatør (døre og vinduer) i bygningssnedker.

3) Træoperatør (møbel) i møbelsnedker.

Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med et af følgende specialer (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Bygningssnedker.

2) Møbelsnedker.

3) Orgelbygger.

Stk. 5. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb er ikke trindelt og omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Stk. 6. Uddannelsen udbydes med talentspor i alle trin og specialer.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år og 6 måneder til 4 år og 3 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, bygningsmontør og træoperatør, 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger fordelt på mindst tre skoleperioder. Uddannelsens specialer, bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger, varer yderligere 1 år og 3-9 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger fordelt på tre skoleperioder. Uddannelsens trin 2 afsluttes med en skoleperiode tilrettelagt således, at uddannelsen afsluttes fredag i uge 13 og 39. Hvis uge 13 indeholder en helligdag, forskydes afslutningen til fredag i uge 12 eller fredag i uge 14.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, bygningsmontør og træoperatør, 1 år og 4 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 13 uger. Uddannelsens specialer, bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger, varer yderligere fra 10 måneder til 1 år og 4 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 14 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i seks skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb fra 3 år og 2 måneder til 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 65 uger fordelt på fire skoleperioder for hvert af specialerne bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Stk. 6. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb skal tilrettelægge undervisningen i parallelle spor, således at elever i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Grundlæggende tegneteknik, projektionstegning, symboler og signaturer, der anvendes i forhold til enkle møbel- og bygningskomponenter.

2) Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, kegle og cirkel.

3) Teknikker i et CAD-program i forhold til 2D arbejdstegninger og 3D modellering af enkle møbler og bygningskomponenter.

4) Måletekniske standarder, værdier og tolerancer samt opmåling og beregning af enkle møbler og bygningskomponenter.

5) Almindeligt forekommende træsorter og andre relevante materialer og befæstigelsesmaterialer.

6) Fugtmekanik, tørremetoder og faktorer for et godt tørreresultat.

7) Samlinger i møbel- og bygningskomponenter, herunder tryk, belastninger, styrke og stabilitet.

8) Opgaver med finér.

9) Teknikker til overfladebehandling.

10) Hånd- og el-værktøjer og enkle stationære maskiner samt daglig vedligeholdelse.

11) Mekaniske principper, energiomsætning, omdrejnings- og skærehastighed, overfladekvalitet og slibematerialer.

12) CNC-programmer og CNC-maskiners funktion og anvendelse.

13) Lim og udstyr til påføring samt principper for tryk ved laminerings- og spændeværktøjer.

14) Formgivning, funktionalitet, design og æstetik.

15) Faglig dokumentation, f.eks. vejledning og arbejdsbeskrivelse.

16) Almindelige begreber og fagudtryk inden for erhvervet.

17) Samarbejde og samspil mellem faggrupper.

18) Planlægningsværktøjer.

19) Gældende kvalitetskrav inden for træ- og møbelproduktion og byggebranchen.

20) Affaldssortering.

21) Indholdet i en arbejdspladsvurdering (APV).

22) Farer før løsning af en praktisk arbejdsopgave.

23) Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser, fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø i forhold til løsning af praktiske arbejdsopgaver.

24) Håndtering af farlige stoffer i kendte situationer.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Læsning af tegninger og diagrammer til møbel- og bygningskomponenter.

2) Anvendelse af geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde.

3) Udførelse af håndtegnede skitser af enkle møbler og bygningskomponenter.

4) Anvendelse af målfaste arbejdstegninger og projektionstegninger af enkle møbler og bygningskomponenter i et digitalt tegneprogram, herunder afbildning af enkle figurer i plan og lodret billede.

5) Anvendelse af måleværktøjer, herunder udførelse af opmåling og materialeberegning i forbindelse med udførelse af enkle møbler og bygningskomponenter.

6) Begrundelse for valg af massivtræ, andre relevante materialer og befæstigelsesmaterialer til indvendigt og udvendigt arbejde.

7) Afprøvning og udførelse af samlinger i møbel- og bygningskomponenter.

8) Udvælgelse af finér og udførelse af enkle finérsamlinger.

9) Afprøvning og udførelse af overfladebehandling.

10) Begrundelse for valg af hånd- og el-håndværktøjer og stationære maskiner.

11) Opstilling, anvendelse, fejlfinding og vedligeholdelse af hånd- og el-håndværktøjer og stationære maskiner.

12) Udførelse af CNC-programmer.

13) Udførelse af laminering og limning.

14) Udførelse og beskrivelse af mindre formgivnings- eller designopgaver inden for området.

15) Læsning og forståelse af enkle arbejdsbeskrivelser og produkt- og arbejdsanvisninger på dansk og på relevant fremmedsprog.

16) Udarbejdelse af skriftlig dokumentation af en faglig arbejdsproces.

17) Løsning af en praktisk opgave i samarbejde med andre.

18) Anvendelse af planlægningsværktøjer til at udføre forskellige praktiske opgaver.

19) Begrundelse for om en opgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav.

20) Udførelse af affaldssortering i henhold til de gældende krav inden for træ- og møbelproduktion og byggebranchen.

21) Medvirken til en arbejdspladsvurdering (APV).

22) Identifikation af farer og ulykker før løsning af en arbejdsopgave.

23) Begrundelse for valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger.

24) Håndtering af farlige stoffer.

25) Identifikation af, om en færdig opgave opfylder fastsatte kvalitetskrav.

26) Identifikation og frasortering af afgrænsede materialer til møbel- og bygningskomponenter.

27) Fejlmelding af el-værktøj og maskiner.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og læse kendte tegninger og diagrammer, herunder symboler og signaturer i forhold til enkle møbel- og bygningskomponenter,

2) udføre enkle skitser og målfaste arbejds- og projektionstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder afbilde enkle figurer i plan og lodret billede, der er relevant i en given praktisk opgave,

3) referere til grundlæggende teknik i et CAD-program og udføre 2D arbejdstegninger og 3D modellering, der er relevant i en given praktisk opgave,

4) vælge, begrunde og anvende måleværktøjer ved brug af måletekniske standarder, værdier og tolerancer til at udføre opmåling og beregning samt udarbejde materiale- og styklister til en given praktisk opgave,

5) begrunde og udvælge massivtræ, relevante materialer og befæstigelsesmaterialer til praktiske opgaver, der omfatter både indvendigt og udvendigt arbejde,

6) begrunde valg og skelne mellem almindelige træsorter og referere til træets grundlæggende fugtmekanik, tørremetoder og de faktorer, der fører til et godt tørreresultat,

7) vælge, begrunde og praktisk anvende relevante samlinger i møbel- og bygningskomponenter samt finér og finérsamlinger,

8) udføre grundlæggende overfladebehandling på møbel- og bygningskomponenter i en given praktisk situation,

9) udvælge, opstille, betjene og vedligeholde byggebranchens og træ- og møbelindustriens almindeligt forekommende håndværktøjer, el-håndværktøjer og stationære maskiner i forbindelse med en arbejdsproces,

10) fremstille grundlæggende CNC-programmer under vejledning og udføre dette i forbindelse med en given praktisk opgave,

11) laminere og anvende laminerings- og spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring til udvalgte møbel- og bygningsopgaver,

12) beskrive, analysere og udføre mindre formgivnings- eller designopgaver til relevante møbel- og bygningskomponenter,

13) læse og anvende enkle arbejdsbeskrivelser og produktanvisninger på dansk og på et relevant fremmedsprog i forbindelse med udførelse af praktisk opgave,

14) anvende faglige udtryk og begreber inden for træmøbelindustrien samt byggebranchen,

15) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i forbindelse med løsning af en praktisk opgave,

16) samarbejde med andre faggrupper om løsning af en given opgave, der indgår i en træ- og møbelproduktion og eller i en byggeproces,

17) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces i en træ- og møbelproduktion og eller i en byggeproces,

18) begrunde og kontrollere om en given arbejdsopgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav indenfor træ-og møbelproduktion og eller byggebranchen,

19) udføre affaldssortering i forhold til gældende krav i træ- og møbelindustrien og byggebranchen,

20) medvirke i gennemførelsen af en arbejdspladsvurdering (APV) i træ- og møbelindustrien og byggebranchen,

21) vurdere og begrunde valg af hensigtsmæssigt arbejdsmiljø og sikkerhed ved planlægning og udførelse af en given arbejdsopgave i træ- og møbelindustrien og byggebranchen og

22) håndtere farlige stoffer i forbindelse med en given praktisk arbejdsopgave.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau:

1) Matematik på F-niveau.

2) Teknologi på F-niveau.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller kompetencer svarende til:

1) Arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler.

2) Maskinkørekort til enkle og stationære maskiner svarende til maskinkorekort.dk.

3) Førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

4) Elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

5) Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.

Stk. 7. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-6 have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Fysik på C-niveau.

6) Teknologi på C-niveau.

Stk. 8. For elever, der opnår de i stk. 7 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan udvælge, opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende håndværktøj, el-håndværktøj og standardmaskiner i forbindelse med udførelse af en arbejdsproces inden for fagområdet.

2) Eleven kan udvælge materialer til arbejdsopgaver på baggrund af informationer om materialers tekniske egenskaber i forhold til indvendigt og udvendigt arbejde samt bearbejdningsmuligheder.

3) Eleven kan vælge, begrunde og udføre relevante manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ og pladematerialer, herunder udføre fineringsopgaver.

4) Eleven kan planlægge, udføre og dokumentere manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i en håndværksmæssig eller industriel plademøbelproduktion.

5) Eleven kan anvende laminerings- og spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring i forbindelse med udførelse af opgaver inden for fagområdet.

6) Eleven kan udføre opgaver med beslåning, som for bygningssnedkerne omfatter ilægning af hamborghængsler med firkantede hjørner.

7) Eleven kan udføre håndværksmæssig pudsning og overfladebehandling og kunne gøre rede for relevante typer af overfladebehandling til opgaver inden for fagområdet.

8) Eleven kan udføre frihåndstegninger, skitser og målfaste arbejds- og projektionstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder afbilde i plan og lodret billede.

9) Eleven kan i samarbejde med andre analysere, udføre og dokumentere formgivnings- eller designopgaver med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter indenfor håndværk, arkitektur og industriel design.

10) Eleven kan i samarbejde med andre planlægge samtlige arbejdsprocesser i en arbejdsopgave, herunder vælge maskiner, værktøj, materialer og dokumentere, at opgaven opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav indenfor træ og møbel og/eller byggeri.

11) Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler inden for fagområdet.

12) Eleven kan indrette en arbejdsplads og udføre arbejdsopgaver indenfor arbejdsområdet under hensynstagen til arbejdsmiljø, herunder ergonomi, og under overholdelse af gældende miljøkrav, sikkerhedsregler, regler om adgangsveje, affaldssortering, farlige stoffer, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger.

13) Eleven kan planlægge, udføre og dokumentere håndværksmæssige og maskinelle arbejdsoperationer i en produktion af vinduer og døre i forhold til gældende energilovgivning.

14) Eleven kan foretage måltagning, dokumentere og montere indvendige og udvendige døre og vinduer med afslutninger samt fugning i forhold til gældende bygningsreglement og energilovgivning.

15) Eleven kan i samarbejde med andre analysere og dokumentere praksisnære problemløsninger med hensyn til energioptimering af bygninger.

16) Eleven kan opmåle, beregne, dokumentere og montere bygningselementer og inventar samt tilbehør med korrekte befæstigelsesmaterialer på alle typer af underlag.

17) Eleven kan udføre strøgulve samt udlægge trægulve med parket, brædder eller plader og afslutninger ifølge gældende bygningsreglement.

18) Eleven kan opsætte lofter samt underlag for lofter og afslutninger, opbygge og beklæde lette indvendige vægge og udføre konstruktioner og isolering samt dokumentere, at dette sker under hensynstagen til gældende krav vedrørende styrke, brand, fugt, lyd og energi.

19) Eleven kan skitsere, planlægge, dokumentere og udføre manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i en produktion af møbler i massivtræ.

20) Eleven kan programmere, opstille og betjene NC- og CNC-styrede træbearbejdningsmaskiner.

21) Eleven kan udvikle ideer, der kan biddrage til at optimere processer og arbejdsgange i virksomheden.

22) Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig optræden.

23) Eleven kan læse manualer og forstå og anvende faglige udtryk og begreber på et fremmedsprog i forbindelse med udførelse af opgaver inden for fagområdet.

24) Eleven kan dokumentere at have gennemført praktikprojektet i virksomheden mellem 3. og 4. hovedforløb.

25) Eleven kan anvende digitale programmer til tegning, måltagning og opsnøring af trapper, og redegøre for forskellige trappetyper og bygningsmæssige regler herom.

26) Eleven kan foretage måltagning, samling og montage af præfabrikerede trapper.

27) Eleven kan i samarbejde med andre udføre kvartsvingstrappe.

28) Eleven kan reparere bygningskomponenter under hensyn til stilart, pris, vedligeholdelse og bæredygtighed.

29) Eleven kan skitsere, planlægge, dokumentere og udføre manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i en produktion af siddemøbler.

30) Eleven kan anvende traditionelle snedkersamlinger under udførelse af enkle restaureringsopgaver af møbler under hensyn til stilart, pris, vedligeholdelse og bæredygtighed.

31) Eleven kan dokumentere og fremstille de vitale dele i et orgel og redegøre for valg af beslag til orgelhuse og mekanik.

32) Eleven kan redegøre for formgivning og æstetik ved orglets facadeopbygning, og dokumentere forskellene på orgelbygning og orgeltyper, orgelmusik og orgelarkitektur i Nord- og Sydeuropa gennem tiderne.

33) Eleven kan redegøre for orglets luftforbrug, ventilåbninger og ventilstørrelser samt tætningssystemer, forskellige orgelstemmer, herunder intonation og mensurering, og udføre stemning og temperering ud fra kammertonen således, at tempereringssystemet er overholdt, og stemmekvaliteten er acceptabel.

34) Eleven kan i samarbejde med andre deltage i en produktion af orgler med hovedvægten lagt på de klanglige dele i et orgel, herunder arbejde med pibetyper i forskellige legeringer, overfladebehandling, lodninger og vedligeholdelse af disse pibetyper.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-12, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 13-18, jf. stk. 1, gælder for bygningsmontør og træoperatør (døre og vinduer). Kompetencemål nr. 19, jf. stk. 1, gælder for specialet møbelsnedker. Kompetencemålene nr. 20-24, jf. stk. 1, gælder for specialerne bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger. Kompetencemålene nr. 25-28, jf. stk. 1, gælder for specialet bygningssnedker. Kompetencemålene nr. 29 og 30, jf. stk. 1, gælder for specialerne møbelsnedker og orgelbygger. Kompetencemålene nr. 31-34, jf. stk. 1, gælder for specialet orgelbygger.

Stk. 4. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 2 og 3 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på C-niveau, jf. bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 75 timer svarende til 3 uger.

6) Teknologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger.

7) Teknikfag på B-niveau, byggeri og energi, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 5. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik på A-niveau.

Stk. 6. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning i både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådant omfang, at der er mulighed for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergien mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag efter stk. 4. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

Stk. 7. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

Stk. 8. Omfanget af det skriftlige arbejde i fagene opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver. For elever i eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af elevtid, som fremgår af regnlerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af elevtiden kan af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet.

Stk. 9. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelser om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Stk. 3. Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, bygningsmontør, træoperatør (vinduer og døre) og træoperatør (møbel), afholder skolen en afsluttende prøve, som består af et praktisk udført produkt samt skriftlig dokumentation i form af en projektbeskrivelse, der indgår som udgangspunkt for en mundtlig prøve. Trinprøven kan kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med det pågældende trin.

Stk. 2. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialerne bygningssnedker og møbelsnedker. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 3. Den afsluttende prøve i trin 1, bygningsmontør og træoperatør, jf. stk. 1, består af et projekt med udgangspunkt i elevens specialefag. Projektet tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1. Opgaven løses inden for en varighed af 50 timer. Projektets indhold tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Dokumentation og praktisk produkt præsenteres af eleven ved en mundtlig prøve, der varer 30 minutter inklusive votering. Der gives en prøvekarakter på grundlag af en samlet bedømmelse.

Stk. 4. Den afsluttende prøve i specialerne bygningssnedker og møbelsnedker, jf. stk. 2, tilrettelægges som en praktisk, skriftlig og mundtlig prøve. Prøven omfatter et selvvalgt udført praktisk produkt samt en skriftlig dokumentation i form af en projektrapport med tegninger, der indgår som udgangspunkt for en mundtlig prøve. Projektrapporten udarbejdes inden for 20 timer, og det praktiske produkt fremstilles inden for 112 timer. Projektrapport og praktisk opgave præsenteres af eleven ved en mundtlig prøve, der varer 30 minutter inklusive votering. Prøven indeholder følgende discipliner:

1) Planlægning, herunder valg af maskiner, værktøj og materialer.

2) Beslåning.

3) Lim- og finerarbejde.

4) Overfladebehandling.

5) Håndlavede snedkersamlinger.

6) Maskinelle samlinger.

7) Pasning.

Stk. 5. Ved svendeprøven i specialerne bygningssnedker og møbelsnedker gives der én karakter i fagteori på grundlag af en samlet bedømmelse af projektrapport og den mundtlige prøve samt én karakter for det praktiske produkt. Det samlede resultat af svendeprøven er et vægtet gennemsnit, hvori karakteren for projektrapport og den mundtlige prøve indgår med 1/3, og karakteren for den praktiske prøve, henholdsvis det praktiske produkt, indgår med 2/3. Eleven har bestået den samlede svendeprøve, når begge karakterer er mindst 02. Karakteren gives umiddelbart efter votering.

Stk. 6. Opgaven til det selvvalgte projekt godkendes af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Censorerne er, ud over ved voteringen, til stede under den mundtlige prøve.

Stk. 7. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have bestået hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag.

Stk. 8. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, bygningsmontør, træoperatør (døre og vinduer) og træoperatør (møbel), skal den afsluttende prøve være bestået. For elever, der afslutter uddannelsen med et speciale, skal hver af de i stk. 4 nævnte delprøver være bestået.

Stk. 9. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis og ved svendeprøven, jf. § 7, et svendebrev som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 10. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestå-et/Ikke bestået”.

Svendeprøve

§ 7. Efter afslutning af den sidste skoleperiode i specialet orgelbygger afholder det faglige udvalg en afsluttende prøve i form af en svendeprøve. Det er en betingelse for at deltage i svendeprøven, at der er udstedt skolebevis, jf. § 6, stk. 7.

Stk. 2. Prøven efter stk. 1 består af en praktisk prøve i fremstilling af en manualsløjfevindlade på mindst 4 stemmer samt 2 træpiber inden for den dybe oktav i dedakt 8’.

Stk. 3. Prøven stilles af det faglige udvalg og løses inden for en varighed af 34 arbejdsdage.

Stk. 4. Prøven bedømmes af en svendeprøvekommission udpeget af det faglige udvalg, der består af en uddannet orgelbygger fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiverside. Karakteren for svendeprøven er gennemsnittet af de karakterer, som hver skuemester har givet. Eleven har bestået svendeprøven, når begge karakterer er mindst 02.

Gymnasial eksamen

§ 8. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen.

Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af §§ 6 og 7:

1) aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau,

2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Projektet efter stk. 2, nr. 3, udarbejdes i teknikfag B, byggeri og energi, og mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan projektet udarbejdes i et yderligere fag. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve efter § 6, stk. 2. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før uddannelsens afslutning.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen, udover det i § 6, stk. 9 nævnte uddannelsesbevis henholdsvis svendebrev, bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis.

Stk. 5. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, jf. stk. 2, nr. 1, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 366 af 1. april 2015 om erhvervsuddannelsen til snedker ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen i perioden fra den 1. august 2015 til og med den 14. juli 2016.

Stk. 3. Elever, jf. stk. 2, og elever på den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse, som undervises i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 4. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 15. marts 2016

Direktør
Jens Strunge Bonde

/ Ulla Bødker


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Bygningssnedkerspecialet
Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært inden for byggeri, døre og vinduesproduktion, møbel- og inventarproduktion, savværk, orgelbyggeri eller aptering af både.
Eleven skal have været beskæftiget med følgende opgaver i mindst 4 måneder:
Montering af indvendige bygningsdele, f.eks. gulv, loft, døre og inventar under overholdelse af det Danske Bygningsreglement.
Isætning af døre og vinduer under overholdelse af det Danske Bygningsreglement.
Montering af dampspærre under hensyn til gældende tætheds- og isoleringskrav.
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner inden for håndværk og byggeri.
Udvælgelse af materialer og befæstigelse til indvendigt og udvendigt arbejde.
Læsning af konstruktionstegninger og brug af it.
Samling og beslåning af vinduer og døre.
Overfladebehandling inden for håndværk og byggeri.
Arbejdsopgaverne skal have været varierede, og foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre opgaverne selvstændigt og rutinemæssigt.
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
Eleven skal have opnået følgende certifikater og lignende:
Arbejdet med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler.
Maskinkørekort til enkle og stationære maskiner, svarende til maskinkorekort.dk.
Kompetencer svarende til førstehjælp på mellemniveau efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.
Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(måneder)
Afkortning af euv
(skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik måneder)
Afkortning for elever under 25
(praktik måneder)
Montering af indvendige bygningsdele, f.eks. gulv, loft, døre og inventar
4
 
3 mdr.
3
Isætning af døre og vinduer under overholdelse af Dansk Bygningsreglement
4
 
3 mdr.
3
Montering af dampspærre under hensyn til gældende tætheds- og isoleringskrav
4 måneders erfaring
 
3 mdr.
3
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner inden for håndværk og byggeri
4 måneders erfaring
-
2
2
Udvælgelse af materialer og befæstigelse til indvendigt og udvendigt arbejde
4 måneders erfaring
-
2
2
Planlægning, udførelse og dokumentation af opgaver i relation til byggeri, herunder læsning af konstruktionstegninger og brug af IT
4
-
1
1
Samling og beslåning af vinduer og døre
4
-
2
2
Overfladebehandling inden for håndværk og byggeri
4
-
1
1

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik mdr.)
Afkortning for elever under 25 år
(skole-
uger)
Afkortning for elever under 25 år
(praktik mdr.)
Snedker
Møbel-snedker
1410
10
12
10
12
Snedker
Orgel
Bygger
1410
10
12
10
12
Maskinsnedker
Maskin-snedker
1415
10
12
10
12
Boligmontering
Møbel-polstrer
1855
2
-
2
-
Træfagenes Byggeuddannelse
Bygge-montagetekniker
1435
3
6
3
6
Træfagenes Byggeuddannelse
Tømrer
1350
5
12
5
12
[Arbejdsmarkedsuddannelser]
Montering af bræddegulve
Montering af parketgulve
Reparation af trægulve
Byggepladslogistik
Avanceret brug af El – håndværktøj
Fuger – fugning ved vinduer og døre
Fugning – personlig sikkerhed ved fugning
Vindue, dør og skydedør – montering og justering
Dampspærre – Montering og trykprøvning i nybyg
Dampspærre – Renovering af ydervægskonstruktion
Bygningsreglement –konstr/fugt/brand/klima/energi
Isolering - BR og Varmetabsberegning ved bygninger
Isolering – Energirigtige løsninger ved isolering
Kehling af vinduer og døre
Maskinteknik, træ. Afkorter, plade- og rundsav
Maskinteknik træ, Høvlemaskiner
Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner
Maskinteknik, træ. Fræsere
Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien
Bearbejdning på kehlemaskiner, træ
Træbearbejdning på bordfræser
Bearbejdning på dobbelttapper
Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner
Maskinelle bygningssamlinger på standardmaskiner
Kantlimer, opstilling og betjening
Håndværksmæssige møbelsamlinger
Træarter
Træarter, svind og opskæringsformer
Forceret tørring
Råd og svamp mv. - udbedring af insektangreb
Råd og svamp mv. – udbedring af råd og svampeskade
Råd og svamp mv. – udbedring af skimmelsvamp
Pladematerialer, lim og finer
Affaldshåndtering og sortering på byggepladsen
Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien
Geometri og projektionstegning i træindustrien
Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien
Konstruktionstegning i træ - og møbelindustri
Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ
Regler for DVC, Dansk Vindues Certifikat
Pris- og spildberegning af produkt i træindustri
Den personlige uddannelses- og jobplan
Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø i træindustrien
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanate
Træ og Aluminium - Døre/vinduer i træindustrien
Samlinger i høvlet konstruktionstræ
Fremstilling af indvendige trapper
Indvendige trapper, beregning og vedligeholdelse
Vedligeholdelse af håndværktøj i træindustri
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
Brug af pc på arbejdspladsen
Udvendige vinduer og døre
Plademøbler og massivt træ
Samlinger i møbelelementer
Samlinger i høvlet konstruktionstræ
Design, produktudvikling og produktionsmodning
CNC-programmering og bearbejdning
CNC - programmering fra CAD til CAM 2D
Tegningsfremstilling i CAD, træindustri
Beslåning og systembeslag samt isætning af termo-og energiruder.
Restaurering – ældre vinduer og døre
Vinduesrenovering – forbedring af vinduer
Vinduesrenovering – renovering af vinduer
Vinduesrenovering – vurdering af vinduer
Restaurering – ældre vinduer og døre
Pudse- og slibematerialer, træindustri
Fremføring og overflade, træ
Systemværktøjer, vendeplatter, og profilslibemask
Overfladebehandling af træ og pladematerialer
Forceret tørring
Manuel overfladebehandling i træindustrien
Produkter til overfladebehandling af vinduer / døre
Maskinel pudsning
Produkter til overfladebehandling af vinduer/døre
40697
40698
40699
43749
6192-3
40163
45588
40565
42795
42807
40688
40615
40611
40207
40244
40245
40246
40247
40746
44204
44399
44400
44899
44900
44901
44907
40188
44099
46865
45856
45857
45858
44228
47464
40274
40275
40276
44902
44358
40287
40277
40041
40390
40391
40392
42204
44903
6193-3
44910
44576
44911
45362
45367
45370
45565
6380-3
6386-3
6425-3
6193-3
31577-3
6388-3
44257
44897
47839
40264
45551
45552
45553
40264
40238
44194
44359
46864
46865
46866
46869
46868
46869
5 dage AMU taget inden for de sidste 3 år = 1 dags merit
-
5 dage AMU taget inden for de sidste 3 år = 1 dags merit
-
Gymnasiale uddannelser
HTX
STX
HHX
HF
-
2
-
2
-
Kortere videregående
Bygningskonstruktør
-
5
-
5
-
Videregående uddannelser
Arkitekt
-
5
-
5
-

1a. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Møbelsnedkerspecialet
Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært inden for et af følgende områder:
Industri, møbelproduktion, køkkenproduktion, døre og vinduesproduktion, inventarproduktion, savværk, orgelbyggeri eller aptering af både.
Eleven skal have været beskæftiget med følgende opgaver i mindst 4 måneder:
Udførelse af manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ samt pladematerialer.
Planlægning, udførelse og dokumention af produktionsopgaver i relation til træ og pladeproduktion.
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner inden for håndværk og byggeri.
Læsning af konstruktionstegninger og brug af it.
Udvælgelse af materialer til anvendelse i produktionen.
Samling og beslåning af produkter inden for træ- og møbelindustrien.
Industriel overfladebehandling af produkter inden for træ- og møbelindustrien.
Udvælgelse og pålimning af finer på plademateriale.
Programmering og betjening af CNC.
Arbejdsopgaverne skal have været varierede og foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre opgaver selvstændigt og rutinemæssigt.
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
Eleven skal have opnået følgende certifikater o.l. :
Arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler.
Maskinkørekort til enkle og stationære maskiner, svarende til maskinkorekort.dk.
Kompetencer svarende til førstehjælp på mellemniveau efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.
Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.

2a. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(måneder)
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik mdr.)
Afkortning for elever under 25 (praktik mdr.)
Udførelse af manuelle samlinger i massivtræ samt pladematerialer
4
-
2
2
Udførelse af maskinelle samlinger i massivtræ samt pladematerialer
4
-
2
2
Planlægge, udføre og dokumentere produktionsopgaver i relation til træ og pladeproduktion herunder læse konstruktionstegninger og bruge IT
4
-
3
3
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner inden for håndværk og byggeri
4
-
3
3
Udvælgelse af materialer til anvendelse i produktionen
4
-
3
1
Samling og beslåning af produkter inden for træ- og møbelindustrien
4
-
3
2
Industriel overfladebehandling af produkter inden for træ og møbelindustrien
2
-
1
1
Udvælgelse pålimning af finer på plademateriale
2
-
1
1
Programmering og betjening af CNC
-
-
1
1

3a. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelses
kode
Afkortning af euv (skole-
uger)
Afkortning af euv
(praktik mdr.)
Afkortning for elever under 25 (skole-
uger)
Afkortning for elever under 25
(praktik mdr.)
Snedker
Orgel
Bygger
1410
25
12
25
12
Maskinsnedker
Maskin
Snedker
1415
15
12
15
12
Snedker
Bygnings-snedker
1410
10
10
10
10
Boligmontering
Møbel-polstrer
1855
4
6
4
6
Træfagenes Byggeuddannelse
Tømrer
1390
4
6
4
6
Træfagenes Byggeuddannelse
Bygge-montage-tekniker
1435
2
6
2
6
Arbejdsmarkedsuddannelser
Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner
Maskinelle bygningssamlinger på standardmaskiner
Håndværksmæssige møbelsamlinger
Kehling af vinduer og døre
Regler for DVC, Dansk Vindues Certifikat
Pris- og spildberegning af produkt i træindustri
Den personlige uddannelses- og jobplan
Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø i træindustrien
Anvendelse af 5-S modellen for operatører
Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører
Systematisk problemløsning for operatører
Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører
Logistik for produktionsmedarbejdere
Omstillingseffektivisering for operatører
Selvevaluering i produktionsgrupper
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Produktionsgrundlaget i træindustrien
Træ og Aluminium - Døre/vinduer i træindustrien
Samlinger i høvlet konstruktionstræ
Fremstilling af indvendige trapper
Indvendige trapper, beregning og vedligeholdelse
Vedligeholdelse af håndværktøj i træindustri
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
Kvalitetsbevidsthed ved industriel production
Brug af pc på arbejdspladsen
Udvendige vinduer og døre
Plademøbler og massivt træ
Samlinger i møbelelementer
Samlinger i høvlet konstruktionstræ
Design, produktudvikling og produktionsmodning
Kehling af vinduer og døre
Maskinteknik, træ. Afkorter, plade- og rundsav
Maskinteknik træ, Høvlemaskiner
Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner
Maskinteknik, træ. Fræsere
Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien
Bearbejdning på kehlemaskiner, træ
Træbearbejdning på bordfræser
Bearbejdning på dobbelttapper
Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner
Maskinelle bygningssamlinger på standardmaskiner
Kantlimer, opstilling og betjening
Håndværksmæssige møbelsamlinger
Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien
Geometri og projektionstegning i træindustrien
Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien
Konstruktionstegning i træ - og møbelindustri
Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ
Træarter, svind og opskæringsformer
Forceret tørring
Pladematerialer, lim og finer
Pudse- og slibematerialer, træindustri
Fremføring og overflade, træ
Skæredata, træ
Værktøjer i træindustri
Systemværktøjer, vendeplatter, og profilslibemask
Overfladebehandling af træ og pladematerialer
Forceret tørring
Manuel overfladebehandling i træindustrien
Produkter til overfladebehandling af møbler/inventar
Maskinel pudsning
Produkter til overfladebehandling af vinduer/døre
Overfladebehandling - Automatiske sprøjteanlæg
Overfladebehandling ved valsepåføring
Renovering af ældre møblers overflade
Renovering af ældre møbler
Limteknik for træ, manuelt spændeudstyr
Limteknik, finér/møbel
Korpus, finer og intarsia
Renovering og restaurering af møbler
Robotter i industrien for operatører
CNC - programmering fra CAD til CAM 2D
Parametrisk CNC programmering,træ
PTP teknik, træ
3D kant - og overfladebearbejdning på træemner
CNC - styret overfræser, maskinlære, træ
CNC programmering i G-koder, træ
Fixturer i plane emner på CNC overfræser, træ,
Fixturer, krumme emner på CNC - overfræser, træ
Optimering af processer på CNC
Tegningsfremstilling i CAD, træindustri
Skafteværktøjer, træindustri
CNC-programmering og bearbejdning
El teknik og fejlfinding for orgelbyggere
44899
44900
44907
40207
40287
40277
40041
40390
40391
40392
42204
43937
43938
43939
43941
43943
43978
43979
43996
44903
40992
6193-3
44910
44576
44911
45362
45367
45370
45371
45565
6380-3
6386-3
6425-3
6193-3
40207
40244
40245
40246
40247
40746
44204
44399
44400
44899
44900
44901
44907
40274
40275
40276
44902
44358
44099
46865
44228
40238
44194
44195
44357
44359
46864
46865
46866
46867
46868
46869
46870
46871
40296
40297
44904
44905
6426-3
6394-3
42838
44257
44339
44341
44348
44727
44776
44852
44895
44896
44897
44898
6388-3
47781
5 dage AMU taget inden for de sidste 3 år = 1 dags merit
 
5 dage AMU taget inden for de sidste 3 år = 1 dags merit
 
Gymnasiale uddannelser
HTX
STX
HHX
HF
 
2
 
2
 
Kortere videregående
Produktionsteknolog
 
5
 
5
 
Videregående uddannelser
Arkitekt
 
5
 
5
 

1b. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Orgelbyggerspecialet
Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært inden for et af følgende områder:
Industri, møbelproduktion, køkkenproduktion, døre og vinduesproduktion, inventarproduktion, savværk, orgelbyggeri eller aptering af både.
Eleven skal have været beskæftiget med følgende opgaver i mindst 4 måneder:
Udførelse af manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ samt pladematerialer.
Planlægning, udførelse og dokumenttion af produktionsopgaver i relation til orgelproduktion.
Udførelse af arbejdsopgaver i relation til orglets klangelige materialer.
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner inden for håndværk og byggeri.
Læsning af konstruktionstegninger og brug af it.
Udvælgelse af materialer til anvendelse i orgelproduktionen.
Samling og beslåning af produkter inden for orgelproduktion.
Industriel overfladebehandling af produkter inden for orgelproduktion.
Udvælgelse og pålimning af finer på plademateriale.
Programmering og betjening af CNC.
Arbejdsopgaverne skal have været varierede, og foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre opgaver selvstændigt og rutinemæssigt.
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
Eleven skal have opnået følgende certifikater o.l. :
Arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler.
Maskinkørekort til enkle og stationære maskiner, svarende til maskinkorekort.dk.
Kompetencer svarende til førstehjælp på mellemniveau efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.
Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.

2b. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(måneder)
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik mdr.)
Afkortning for
elever under 25
(praktik mdr.)
Udførelse af manuelle samlinger i massivtræ samt pladematerialer
4
-
2
2
Udførelse af maskinelle samlinger i massivtræ samt pladematerialer
4
-
2
2
Planlægge, udføre og dokumentere produktionsopgaver i relation til orgelproduktion herunder læse konstruktionstegninger og bruge IT
4
-
3
3
Udføre arbejdsopgaver i relation til orglets klangelige materialer
4
-
2
2
Opstilling betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner inden for håndværk og byggeri
4
-
3
3
Udvælgelse af materialer til anvendelse i orgelproduktionen
4
-
3
1
Samling og beslåning af produkter inden for orgelproduktion
4
-
3
2
Industriel overfladebehandling af produkter inden for orgelproduktionen
2
-
1
1
Udvælgelse pålimning af finer på plademateriale
2
-
1
1
Programmering og betjening af CNC
-
-
1
1

3b. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelses
kode
Afkortning af euv (skole-
uger)
Afkortning af euv
(praktik mdr.)
Afkortning for elever under 25 (skole-
uger)
Afkortning for elever under 25
(praktik mdr.)
Snedker
Møbel
Snedker
1410
25
12
25
12
Maskinsnedker
Maskin
Snedker
1415
15
12
15
12
Snedker
Bygningssnedker
1410
10
10
10
10
Boligmontering
Møbelpolstrer
1855
4
6
4
6
Træfagenes Byggeuddannelse
Tømrer
1350
4
6
4
6
Træfagenes Byggeuddannelse
Bygge-
Montage-tekniker
1435
2
6
2
6
Arbejdsmarkedsuddannelser
Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner
Maskinelle bygningssamlinger på standardmaskiner
Håndværksmæssige møbelsamlinger
Kehling af vinduer og døre
Regler for DVC, Dansk Vindues Certifikat
Pris- og spildberegning af produkt i træindustri
Den personlige uddannelses- og jobplan
Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø i træindustrien
Anvendelse af 5-S modellen for operatører
Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører
Systematisk problemløsning for operatører
Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører
Logistik for produktionsmedarbejdere
Omstillingseffektivisering for operatører
Selvevaluering i produktionsgrupper
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Produktionsgrundlaget i træindustrien
Træ og Aluminium - Døre/vinduer i træindustrien
Samlinger i høvlet konstruktionstræ
Fremstilling af indvendige trapper
Indvendige trapper, beregning og vedligeholdelse
Vedligeholdelse af håndværktøj i træindustri
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
Kvalitetsbevidsthed ved industriel production
Brug af pc på arbejdspladsen
Udvendige vinduer og døre
Plademøbler og massivt træ
Samlinger i møbelelementer
Samlinger i høvlet konstruktionstræ
Design, produktudvikling og produktionsmodning
Kehling af vinduer og døre
Maskinteknik, træ. Afkorter, plade- og rundsav
Maskinteknik træ, Høvlemaskiner
Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner
Maskinteknik, træ. Fræsere
Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien
Bearbejdning på kehlemaskiner, træ
Træbearbejdning på bordfræser
Bearbejdning på dobbelttapper
Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner
Maskinelle bygningssamlinger på standardmaskiner
Kantlimer, opstilling og betjening
Håndværksmæssige møbelsamlinger
Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien
Geometri og projektionstegning i træindustrien
Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien
Konstruktionstegning i træ - og møbelindustri
Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ
Træarter, svind og opskæringsformer
Forceret tørring
Pladematerialer, lim og finer
Pudse- og slibematerialer, træindustri
Fremføring og overflade, træ
Skæredata, træ
Værktøjer i træindustri
Systemværktøjer, vendeplatter, og profilslibemask
Overfladebehandling af træ og pladematerialer
Forceret tørring
Manuel overfladebehandling i træindustrien
Produkter til overfladebehandling af møbler/inventar
Maskinel pudsning
Produkter til overfladebehandling af vinduer/døre
Overfladebehandling - Automatiske sprøjteanlæg
Overfladebehandling ved valsepåføring
Renovering af ældre møblers overflade
Renovering af ældre møbler
Limteknik for træ, manuelt spændeudstyr
Limteknik, finér/møbel
Korpus, finer og intarsia
Renovering og restaurering af møbler
Robotter i industrien for operatører
CNC - programmering fra CAD til CAM 2D
Parametrisk CNC programmering,træ
PTP teknik, træ
3D kant - og overfladebearbejdning på træemner
CNC - styret overfræser, maskinlære, træ
CNC programmering i G-koder, træ
Fixturer i plane emner på CNC overfræser, træ,
Fixturer, krumme emner på CNC - overfræser, træ
Optimering af processer på CNC
Tegningsfremstilling i CAD, træindustri
Skafteværktøjer, træindustri
CNC-programmering og bearbejdning
El teknik og fejlfinding for orgelbyggere
44899
44900
44907
40207
40287
40277
40041
40390
40391
40392
42204
43937
43938
43939
43941
43943
43978
43979
43996
44903
40992
6193-3
44910
44576
44911
45362
45367
45370
45371
45565
6380-3
6386-3
6425-3
6193-3
40207
40244
40245
40246
40247
40746
44204
44399
44400
44899
44900
44901
44907
40274
40275
40276
44902
44358
44099
46865
44228
40238
44194
44195
44357
44359
46864
46865
46866
46867
46868
46869
46870
46871
40296
40297
44904
44905
6426-3
6394-3
42838
44257
44339
44341
44348
44727
44776
44852
44895
44896
44897
44898
6388-3
47781
-
5 dage AMU taget inden for de sidste 3 år = 1 dags merit
 
5 dage AMU taget inden for de sidste 3 år = 1 dags merit
Gymnasiale uddannelser
HTX
STX
HHX
HF
-
2
-
2
-
Kortere videregående
Produktionsteknolog
-
5
-
5
-
Videregående uddannelser
Arkitekt
-
5
-
5
-