Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stenhugger

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til stenhugger har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Planlægning og udførelse af stenhuggerarbejde under hensyn til kvalitetsmæssige, produktivitetsmæssige og æstetiske forhold.

2) Kommunikation og samarbejde om projekter i alle faser med kunder, byggeledelse og kolleger inden for eget fag og tværfagligt, herunder forståelse og udfærdigelse af arbejdstegninger og anvendelse af it til planlægning og information.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet stenhugger, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 3. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Eux-forløb omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Stk. 4. Uddannelsen udbydes med talentspor.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år og 11 måneder til 4 år og 5 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale mellem 2 år og 11 måneder og 3 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 30 uger fordelt på fire skoleperioder. Uddannelsen afsluttes med en skoleperiode tilrettelagt således, at uddannelsen afsluttes i 1. eller 3. kvartal. Afslutningen kan forskydes af hensyn til helligdage.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer specialet fra 2 år og 2 måneder til 2 år og 8 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 27 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning tilrettelægges med mindst én skoleperiode for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser. .

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb mellem 3 år og 2 måneder og 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 63 uger fordelt på fire skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halv års varighed.

Stk. 6. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb skal tilrettelægge undervisningen i parallelle spor, således at elever i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamen.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 7, opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Stenhugnings-, renoverings- og restaureringsarbejde samt bygningshistorie og stilarter.

2) Identifikation og tegning af skrifttyper og stilarter ved anvendelse af teknikker til gengivelse af skrifttyper på eksisterende gravstene og monumenter.

3) Arbejdstegninger.

4) Planlægning og kvalitetssikring.

5) Identifikation og tegning af skrifttyper.

6) Identifikation af stilarter.

7) Behugningsgrader på naturstenens overflader.

8) Genkendelse af matematikken i praktiske situationer.

9) Gængse stentyper, der anvendes i stenhuggerbranchen.

10) Almindligt håndværktøj, der anvendes i stenhuggerbranchen.

11) Teknik i forbindelse med kløvning af natursten.

12) Stenbrænding.

13) Arbejdsmiljø, sikkerhed og brug af personlige værnemidler, samt sikkerhed ved brug af ilt og gas.

14) Anhugning og løfteteknik.

15) Anvendelse af tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formeludtryk i deres grundform.

16) Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber i forbindelse med eksperimenter og til løsning af enkle teoretiske opgaver.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Analyse, udflugtning og udmåling af flader, udførelse af kantsætning, bredmejsling, spidsmejsling, stok- og riffelhugning samt skorrering, tandhugning, slibning og polering med håndværktøj under hensyntagen til behugningsstandarder.

2) Udførelse af skriftarbejde som håndarbejde, hvor skriften er skitseret, spatieret, ridset og hugget.

3) Stenkløvning under vejledning.

4) Modelleringsarbejde og afformningsarbejder efter model ud fra normer og anvisninger.

5) Profilhugning med håndværktøj og maskinel bearbejdning.

6) Anhugning og løfteteknik.

7) Skærearbejde med vinkelsliber.

8) Udføre arbejdstegninger – med opstalt, plan, sidebillede, med signaturer og behugningsskema og ved hjælp af it.

9) Anvendelse af matematisk modellering til løsning af praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund.

10) Anvendelse af tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formeludtryk i deres grundform.

11) Gennemførelse af et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og evaluering.

12) Udføre stenbrænding.

13) Anvendelse af enkle beregninger ved brug af fysiske formler, specielt inden for energiområdet.

14) Stenbaksning under hensyn til sundt arbejdsmiljø.

15) Skrifthugning på forblæste granitemner ved anvendelse af luftværktøj.

16) Fladebehugning ud fra rå flade kantsætning, flugtning, spidshugning, stokhugning og riffelhugning.

17) Behugning af flader som er på vinkelrette på hinanden, med forskellige behugningsgrader.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) identificere tegninger af skrifttyper og stilarter, ved anvendelse af teknikker til gengivelse af skrifttyper på eksisterende gravstene og monumenter,

2) udføre skriftarbejde i skitseret, spatieret, ridset og hugget skrift som håndarbejde,

3) udføre kløvning af forskelligeartede blokke,

4) analysere, identificere, udflugte og udmåle flader og udføre kantsætning, bredmejsling og spidsmejsling, stok- og riffelhugning samt skorrering, tandhugning, slibning og polering med håndværktøj og under hensyntagen til behugningsstandarder,

5) udføre profilhugning med håndværktøj og maskinel bearbejdning,

6) under vejledning udføre skærearbejde med vinkelsliber,

7) udføre anhugning og løfteteknik,

8) læse samt udføre tegningsmateriale og skabeloner,

9) beherske skitsering med blyant som led i udformning og konkretisering af et produkt og anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet,

10) selvstændigt opsøge viden om nye konstruktioner, materialer og arbejdsteknikker inden for faget,

11) planlægge og udføre enkle produktudviklingsforløb bestående af problemanalyse, produktprincip, produktudformning, produktionsforberedelse, produktion og evaluering,

12) redegøre for problemstillinger som miljø og sikkerhed i relation til produktion, energiforbrug og bortskaffelse af et produkt.

13) udføre enkle arbejdsopgaver inden for stenhuggerfaget, herunder foretage udvælgelse af materialetyper, opmåling, overfladebehandling, og skrifthugning og

14) arbejde under hensyntagen til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Matematik på F-niveau, bestået.

2) Teknologi på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Dokumentation for at opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.

2) Gaffeltruck certifikat B.

3) Arbejde med epoxy og isocyanater, § 5 i bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001.

4) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

5) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

6) Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet med mindst 02 som standpunktskarakter.

Stk. 7. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter. erhvervsuddannelseslovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra det i stk. 6, nr. 6 nævnte krav.

Stk. 8. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-6, have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Teknologi på C-niveau.

6) Fysik på C-niveau.

Stk. 9. For elever, der opnår de i stk. 8 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 været gennemført i grundforløbets 1. del med en varighed på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 10. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 8, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan redegøre for principperne om modellering.

2) Eleven kan redegøre for principperne om forgyldning og skriftmalingsteknik.

3) Eleven kan udføre skitser af arkitektoniske og skulpturelle emner samt forstå tegningsformens betydning og på kreativ måde videregive visuelle indtryk.

4) Eleven kan montere natursten, f.eks. bygningselementer, naturstenstrapper og facadebeklædning, herunder anvende stenplejer samt forskellige mørteltyper og bindemidler og forskellige forankringsmetoder.

5) Eleven kan selvstændigt, kreativt og rutineret analysere, vurdere og udføre restaureringsopgaver.

6) Eleven kan redegøre for principperne om konserveringstekniker.

7) Eleven kan selvstændigt, kreativt og rutineret udføre kløvning af forskellige stenarter og blokke.

8) Eleven kan udføre jetbrændning af natursten.

9) Eleven kan udføre stenbrydning.

10) Eleven kan anvende fagets materialer, herunder petrologi.

11) Eleven kan læse, forstå samt udføre tegningsmateriale og skabeloner.

12) Eleven kan anvende it-baserede byggesager og udbudshåndtering, f.eks. 3D-scanning.

13) Eleven kan anvende CE-mærkning og gældende normer i faget.

14) Eleven kan orientere sig om miljø, bæredygtighed CSR (Corporativ Social Responsibillity), og har kendskab til hvilken betydning sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling og for samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter.

15) Eleven kan selvstændigt betjene håndholdte poler-, slibe- og boremaskiner.

16) Eleven kan selvstændigt, kreativt og rutineret udføre skrifthugning i forskellige stenmarter ved anvendelse af håndværktøj og maskinel bearbejdning, herunder it-baserede værktøjer.

17) Eleven kan selvstændigt, kreativt og rutineret udføre dekorationshugning med håndværktøj og maskinel bearbejdning ved anvendelse af punkteringsapparat og andre måleinstrumenter ud fra stilarternes egenarter og udføre finish-hugning under hensyn til normer og standarder.

18) Eleven kan anvende hovedlinjerne i dansk bygningshistorie og -stil og klassiske forbilleder.

19) Eleven kan planlægge, fremstille og kvalitetssikre eget arbejde.

20) Eleven kan varetage kundekontakt under hensyntagen til etik, moral og situationsfornemmelse.

Stk. 2. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 1 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på C-niveau, jf. bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 75 timer svarende til 3 uger.

6) Teknologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger.

7) Teknikfag på B-niveau, byggeri og energi, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 3. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik på A-niveau.

Stk. 4. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning i både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådant omfang, at der er mulighed for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergien mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag efter stk. 2. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

Stk. 5. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

Stk. 6. Omfanget af det skriftlige arbejde i fagene opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver. For elever i eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af elevtid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af elevtiden kan af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet.

Stk. 7. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelser om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Stk. 3. Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb.

Afsluttende prøve og gymnasial eksamen

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 2. Svendeprøven omfatter en skriftlig prøve og en praktisk prøve.

Stk. 3. Den skriftlige prøve er en teoretisk prøve, som består af opgaver inden for de uddannelsesspecifikke fag. Opgaverne skal løses inden for 6 timer.

Stk. 4. Den praktiske prøve består af en eller flere fremstillingsopgaver inden for område- og specialefag udført under skoleundervisningen. Opgaverne skal løses inden for højst 60 timer. Censorerne er til stede under bedømmelsen af fremstillingsopaven. Opgaverne indeholder følgende discipliner:

1) Skrifthugning (tegning og hugning).

2) Fladehugning.

3) Profilhugning.

4) Dekorationshugning.

Stk. 5. Ved bedømmelsen af den praktiske prøve lægges der vægt på helhedsindtrykket og på hver af de i stk. 4 nævnte discipliner.

Stk. 6. Resultatet af svendeprøven er et vægtet gennemsnit, hvori karakteren for den skriftlige prøve indgår med 1/6, og karakteren for den praktiske prøve indgår med 5/6.

Stk. 7. For at der kan udstedes skolebevis, skal alle fag i hovedforløbet være bestået, jf. dog stk. 8, og hver af delprøverne i den afsluttende svendeprøve skal være bestået.

Stk. 8. Elever i eux-forløb er fritaget for det i stk. 7 nævnte beståkrav i grundfag, der afløses af gymnasiale fag.

Stk. 9. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (et svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 10. Det faglige udvalg kan påtegne beviset udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne ”antaget med ros”, ”bronze” og ”sølv”.

§ 7. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen.

Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af § 6:

1) aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau,

2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Projektet efter stk. 2, nr. 3, udarbejdes i teknikfag B, byggeri og energi, og mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan projektet udarbejdes i et yderligere fag. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før uddannelsens afslutning.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen, udover det i § 6 stk. 9 nævnte uddannelsesbevis, bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis.

Stk. 5. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, jf. stk. 2, nr. 1, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 367 af 1. april 2015 om erhvervsuddannelsen til stenhugger ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen i perioden fra den 1. august 2015 til og med den 14. juli 2016.

Stk. 3. Elever, jf. stk. 2, og elever på den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse, som undervises i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 4. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 15. marts 2016

Direktør
Jens Strunge Bonde

/ Ulla Bødker


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Eleven skal have arbejdet med stenhuggerarbejde, heraf have mindst 4 måneders erhvervserfaring inden for hvert af følgende fagområder:
Montage af forskellige materialer inden for stenhuggerfaget: Natursten, bygningselementer, naturstenstrapper og facade m.v.
Arbejdet med kløvning af forskellige stenarter og blokke.
Arbejdet med fagets materialer.
Erfaring med at betjene håndholdte poler -, slibe- og boremaskiner.
Arbejdet med skrifthugning i forskellige stenmarter ved anvendelse af håndværktøj og maskinel.
Arbejdet med dekorationshugning med håndværktøj og maskinel bearbejdning ved anvendelse af punkteringsapparat under hensyn til normer og standarder.
For alle fagområder gælder følgende:
Alle arbejdsopgaver skal have været varierede og være forgået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre arbejdsopgaver selvstændigt og rutinemæssigt.
Eleven skal gennemgå en kompetenceafklarende opgave udarbejdet af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.
Eleven skal opfylde arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.
Eleven skal have truckcertifikat.
Eleven skal have:
Kvalifikationer i henhold til gældende lov om arbejde med epoxy og isocyanater i overensstemmelse med kursus nr: 43996: og kunne udføre arbejde med epoxy og isocyanater sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser jf. § 5 i AT bekendtgørelsen nr. 292 af 26. april 2001.
Kompetencer svarende til Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner for de fire førstehjælpsmoduler, der tilsammen udgør rådets anbefalede ”mellem” uddannelsesniveau.
Kompetencer svarende til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts (DBI) uddannelsesplaner for elementær brandbekæmpelse.
Arbejdserfaringen skal være opnået inde for de seneste 5 år.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv (praktik
måneder)
Afkortning for unge under 25 (skoleuger)
Arbejdsmiljø repræsentant
3 måneders erfaring
1 uge
 
1 uge

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning af euv
(skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik måneder)
Afkortning for unge elever (skoleuger)
Arbejdsmarkedsuddannelser
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
43996
0,4
 
0,4
 
Gaffeltruck certifikatkursus B
47592
1,4
 
1,4
 
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
45566
0,2
 
0,2
 
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
 
0,6
 
0,6

4. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for specialet Stenhugger

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning af euv
(skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik
måneder)
Arbejdsmarkedsuddannelser
Natursten - Hugning af sandsten
45753
0,4
 
Natursten opmåling og oplægning af stenplader
45756
0,4
 
 
Natursten - udførelse af skrifthugning
45760
0,6