Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, og efter bestemmelse fra Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til stukkatør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Selvstændig, kreativ, innovativ og rutineret planlægning og udførelse af stukkatørarbejdet under hensyn til kvalitetsmæssige, produktivitetsmæssige og æstetiske forhold.

2) Kommunikation og samarbejde om projekter med kollegaer inden for eget fag og andre involverede fag, herunder forståelse og udfærdigelse af arbejdstegninger og anvendelse af it til planlægning og information.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet stukkatør, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 3. Uddannelsen udbydes med talentspor.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer 4 år og 3 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger fordelt på mindst to skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale 2 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 13 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning tilrettelægges med mindst en skoleperiode for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk.7, opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Stuk-, renoverings- og restaureringsarbejde.

2) Fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelser.

3) Planlægning og kvalitetssikring.

4) Tegningens og tegningsformens betydning for stukarbejde.

5) Tegninger udført af byggeriets rådgivere.

6) Arbejdstilrettelæggelsens betydning for udførelsen og kvaliteten af produktet.

7) Konstruktiv og kreativ sans samt evne til kritisk at vurdere og videregive visuelle indtryk.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Skitsering af arkitektoniske og skulpturelle bygnings- og anlægsdele og udførelse af perspektivisk afbildning og skyggelægning.

2) Udførelse af tegninger og kommunikation via tegning og skitser.

3) Tildannelse af materialer, der indgår i stukfremstilling.

4) Opsætning og sammensætning af enkle stukkonstruktioner.

5) Fremstilling af skabeloner og modeller.

6) Formarbejde og trækning på bord og drejning af ring.

7) Modelleringsteknik.

8) Tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formeludtryk i deres grundform.

9) Produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og evaluering.

10) Støbeteknik.

11) Fagets materialer og værktøj.

12) Stil- og bygningshistorie.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) arbejde med skitsering af arkitektoniske og skulpturelle bygnings- og anlægsdele og udføre perspektivisk afbildning, skyggelægning og croquistegning,

2) gøre rede for tegningens og tegningsformens betydning for stukarbejde,

3) anvende konstruktiv og kreativ sans samt kritisk vurdere og videregive visuelle indtryk,

4) udføre tegninger og kommunikere via tegning og skitser,

5) læse tegninger udført af byggeriets rådgivere,

6) gøre rede for arbejdstilrettelæggelsens betydning for udførelsen og kvaliteten af produktet,

7) tildanne de materialer, der indgår i stukfremstillingen,

8) opsætte og sammensætte enkle stukkonstruktioner,

9) fremstille skabeloner og modeller samt udføre trækning på bord og drejning af ring,

10) udarbejde fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelser ved hjælp af it,

11) foretage matematisk modellering til løsning af praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund,

12) anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formeludtryk i deres grundform, og

13) gennemføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og evaluering.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Matematik på F-niveau, bestået.

2) Teknologi på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.

2) Sikkerhedsbelagte stoffer og materialer i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige bestemmelser.

3) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

4) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

5) Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet med mindst 02 som standpunktskarakter.

Stk. 7. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra det i stk. 6, nr. 5 nævnte krav.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan skabe det bedst mulige arbejdsmiljø og forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker.

2) Eleven kan gøre rede for innovations-, iværksætter- og selvstændighedsbegrebet.

3) Eleven kan udføre matematiske beregninger.

4) Eleven kan overholde regler og sikkerhedsforskrifter ved anvendelse og bearbejdning af materialer og søge information om materialers tekniske, miljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier.

5) Eleven kan bearbejde og forstå tegninger og rekonstruktioner (både håndtegnet og digitalt) efter tegnet, skulpturelt og naturelt forlæg.

6) Eleven kan selvstændigt, kreativt og rutineret tilrettelægge og udføre alle former for stukarbejde under hensyn til tilrettelæggelsens betydning for udførelse og kvalitet af det færdige arbejde.

7) Eleven kan identificere hovedlinjerne i dansk arkitektur samt stilarter i forskellige bygnings- og skulpturværker.

8) Eleven kan foretage fotografisk registrering under anvendelse af forskellige kameratyper og udføre elektronisk billedbehandling.

9) Eleven kan foretage modellering, afformning og rekonstruktion efter tegnet, skulpturelt eller naturligt forlæg.

Stk. 2. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelser om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Svendeprøve

§ 6. Efter afslutning af den sidste skoleperiode i uddannelsen afholder det faglige udvalg en afsluttende prøve i form af en svendeprøve. Det er en betingelse for at deltage i svendeprøven, at der er udstedt skolebevis, jf. stk. 6.

Stk. 2. Svendeprøven er en praktisk prøve, som løses inden for en varighed af 18 dage. Prøven består af opgaver, hvori der indgår disciplinerne trækning, modelarbejde, formarbejde, sammenpudsning og afstøbning. Opgaverne stilles af det faglige udvalg. Oplægget til opgaven håndtegnes. Censorerne er til stede under bedømmelsen af den praktiske prøve.

Stk. 3. Det faglige fællesudvalg udpeger en svendeprøvekommission. Kommissionen sammensættes af 2 arbejdsgiverrepræsentanter og 2 arbejdstagerrepræsentanter.

Stk. 4. Kommissionens 4 medlemmer afgiver hver en karakter for hver af følgende discipliner:

1) Form.

2) Hovedmål.

3) Detailmål.

4) Detailvinkler.

5) Hovedvinkler.

6) Skabeloner.

7) Trækning.

8) Sammenskæring.

9) Pudsning.

10) Helhedsindtryk.

Stk. 5. Det enkelte medlems afgivne karakterer tælles sammen og divideres med 10. Der afrundes til en decimal efter de almindelige regneregler. Herefter tælles medlemmernes karakterer sammen og divideres med 4. Der afrundes til en decimal efter de almindelige regneregler. Prøven er bestået, hvis karakteren er mindst 02.

Stk. 6. For at der kan udstedes skolebevis, skal undervisningen i alle fag være gennemført, og eleven skal have bestået alle fag i hovedforløbet.

Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (et svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 8. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne ”antaget med ros”, ”bronze” og ”sølv”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 365 af 1. april 2015 om erhvervsuddannelsen til stukkatør ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen i perioden fra den 1. august 2015 til og med den 14. juli 2016.

Stk. 3. Elever, jf. stk. 2, og elever på den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse, som undervises i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 4. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 15. marts 2016

Direktør
Jens Strunge Bonde

/ Ulla Bødker


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Specialet stukkatør
Eleven skal have arbejdet med stukkatørarbejde, heraf have mindst 5 måneders erhvervserfaring inden for hvert af følgende fagområder:
Arbejdet med alle former for stukarbejde.
Stukarbejde i forhold til restaurerings- og renoveringsopgaver.
Arbejdet med fagets materialer.
Arbejdet på fagets værksteder og byggepladser.
For alle fagområder gælder følgende:
Alle arbejdsopgaver skal have været varierede og være forgået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre arbejdsopgaver selvstændigt og rutinemæssigt.
Eleven skal gennemgå en kompetenceafklarende opgave udarbejdet af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.
Eleven skal opfylde arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.
Eleven skal have gennemført førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner senest pr. 1. september 2014.
Eleven skal have kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer senest pr. 1. september 2014.
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(måneder)
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Afkortning
for unge
(skoleuger)
Arbejdsmiljørepræsentant
3
0,6
 
0,6

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Afkortning for unge under 25 (skoleuger)
Afkortning for unge under 25 (praktik
måneder)
Erhvervs-
uddannelse
Murer
1350
3
 
3
3
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
45566
0,2
 
0,2
 
 
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
 
0,6
 
0,6
 
 
Restaurering af stuk
44556
0,6
 
0,6