Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk isolatør

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Det Faglige Udvalg for Isoleringsfaget fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til teknisk isolatør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Planlægning og udførelse af de af samfundet til fagområdet almindeligt stillede opgaver i den forventede kvalitet og i henhold til love, regler og traditioner.

2) Deltagelse i planlægning og udførelse af specialopgaver på fagområdet, herunder innovativt og problemløsende arbejde.

3) Informationssøgning, valg af og vejledning om materialer, konstruktions- og montagemetoder samt faglig dokumentation, kvalitetssikring og kvalitetskontrol.

4) Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver i samarbejde med de øvrige faggrupper på arbejdspladsen.

5) Planlægning og udførelse af arbejdet under hensyntagen til arbejdsmiljøet samt egen og andres sikkerhed.

6) Planlægning og udførelse af opgaverne i respekt for miljøet.

7) Branchens karriereveje og videreuddannelser samt etablering af selvstændig virksomhed.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet teknisk isolatør, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

Stk. 3. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Stk. 4. Uddannelsen udbydes med talentspor.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år og 9 måneder til 4 år og 3 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens hovedforløb fra 2 år og 9 måneder til 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 30 uger fordelt på fem skoleperioder. Uddannelsen afsluttes med en skoleperiode tilrettelagt således, at uddannelsen afsluttes en fredag medio marts eller en fredag medio september. Afslutningen kan forskydes af hensyn til helligdage.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale mellem 2 år og 1 måneder og 2 år og 7 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 26 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning tilrettelægges med mindst én skoleperiode for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb mellem 3 år og 2 måneder og 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 63 uger fordelt på fire skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Stk. 6. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb skal tilrettelægge undervisningen i parallelle spor, således at elever i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamen.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 8, opfylde betingelserne i stk. 2-7.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Anvendelse af de almindeligste materialer og konstruktioner i bygge- og anlægsbranchen.

2) Sammenhængen i den samlede byggeproces og samarbejde mellem involverede faggrupper.

3) Symboler og tegningsstandarder, der anvendes i byggeriets tegninger.

4) Måletekniske standarder, værdier og tolerancer.

5) Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, kegle og cirkel samt deres anvendelse.

6) Regler for kvalitetskontrol.

7) Principper for bæredygtigt byggeri.

8) Regler for sortering og bortskaffelse af byggeaffald.

9) Gældende sikkerhedsregler i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver.

10) Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser samt fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø.

11) Håndtering af farlige stoffer.

12) Indholdet i en APV.

13) Forankring og afstivning af enkle konstruktioner.

14) Opbygning og funktion af de i isoleringsbranchen normalt forekommende anlægstyper.

15) Isoleringsmaterialer og deres anvendelse.

16) Egenskaber, begreber og fagudtryk om rørinstallationer, isoleringsmaterialer og pladematerialer.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter, cirkler og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde.

2) Håndtegnede skitser.

3) Håndværktøj og transportabelt el-håndværktøj og vedligeholdelse af dette.

4) Opmåling og materialeberegning.

5) Identifikation af farer og ulykker før løsning af opgaver.

6) Valg af arbejdsstillinger og arbejdsgange med henblik på at forebygge belastningningsskader.

7) Sortering og bortskaffelse af byggeaffald.

8) Arbejdsbeskrivelser og producenters produkt- og arbejdsanvisninger på dansk.

9) Udførelse af målfaste arbejdstegninger og projektionstegninger i et digitalt tegneprogram.

10) Udførelse af enkelt pladearbejde.

11) Udførelse af isoleringsarbejde på mindre rørinstallationer i varme-, koldtvands- og varmtvandsanlæg samt isolering af industri- og procesanlæg.

12) Korrekt udvælgelse og frasortering af afgrænsede materialer til enkle konstruktioner i forhold til opstillede kvalitetskrav.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

2) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

3) samarbejde med andre om løsning af opgaver, herunder samarbejde med de forskellige faggrupper i bygge- og anlægsbranchen,

4) anvende innovative metoder i opgaveløsning,

5) varetage egen og andres sikkerhed i kendte arbejdssituationer,

6) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge vejledninger og arbejdstegninger,

7) dokumentere, formidle og evaluere egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

8) anvende faglige udtryk og begreber,

9) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser og

10) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Matematik på F-niveau, bestået.

2) Teknologi på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Dokumentation for at opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.

2) Kompetencer svarende til funktionsuddannelsen førstehjælpere, med særligt ansvar, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. maj 2015.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

4) Sikkerhedsbelagte stoffer og materialer i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige bestemmelser.

5) Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet med mindst 02 som standpunktskarakter.

Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for fejl eller uoverensstemmelser i forhold til de sikkerhedskrav, der gælder for elværktøj.

Stk. 8. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter erhvervsuddannelseslovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra det i stk. 6, nr. 5 nævnte krav.

Stk. 9. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven, ud over kravene i stk. 2-7, have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Teknologi på C-niveau.

6) Fysik på C-niveau.

Stk. 10. For elever, der opnår de i stk. 9 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 11. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 9, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan indrette en byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, adgangsveje, affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger.

2) Eleven kan indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på byggepladsen eller i virksomheden.

3) Eleven kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol, herunder identificere de almindeligste byggefejl på specialets område.

4) Eleven kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver på specialets område, herunder bruge relevante elektroniske hjælpeprogrammer.

5) Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler.

6) Eleven kan udføre it-baserede tegninger til brug for udførelse og dokumentation af en praktisk arbejdsopgave på specialets område samt udføre frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer.

7) Eleven kan forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed.

8) Eleven kan udføre konstruktioner og isolering under hensyntagen til gældende krav vedrørende styrke, brand, fugt, lyd og energi.

9) Eleven kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige faggrupper i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces.

10) Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig optræden.

11) Eleven kan vælge værktøj og sikkerhedsudstyr til en given opgave.

12) Eleven kan redegøre for hvilken betydning de sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling og for udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige konsekvenser.

13) Eleven kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold og det fagretlige system.

14) Eleven kan arbejde med informationsteknologiske opgaver og problemstillinger, som er typiske for elevens uddannelse og job.

15) Eleven kan udføre alle former for isoleringsarbejde på rørinstallationer i varme-, koldtvands- og varmtvandsanlæg samt brandisolering og isolering af industri- og procesanlæg.

16) Eleven kan udføre mineraluldsisolering på kanaler i ventilationsanlæg.

17) Eleven kan udføre isolering af kølerum med tilhørende tekniske installationer.

18) Eleven kan udfolde, tildanne og montere pladekapper og tyndplade på alle forekommende isoleringstekniske installationer og tilhørende komponenter.

19) Eleven kan udføre isolering af tekniske installationer inden for det køletekniske område.

20) Eleven kan udføre grundisolering og afsluttende pladekappeisolering på tanke, kanaler og kedelanlæg.

21) Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for lydteknisk isolering.

Stk. 2. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 1 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på C-niveau, jf. bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 75 timer svarende til 3 uger.

6) Teknologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger.

7) Teknikfag på B-niveau, byggeri og energi, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 3. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik på A-niveau.

Stk. 4. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning i både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådant omfang, at der er mulighed for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergien mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag efter stk. 2. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

Stk. 5. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

Stk. 6. Omfanget af det skriftlige arbejde i fagene opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver. For elever i eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af elevtid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af elevtiden kan af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet.

Stk. 7. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelser om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Stk. 3. Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb.

Afsluttende prøve og gymnasial eksamen

§ 6. Som afslutning på uddannelsen afholder skolen som en del af sidste skoleperiode en afsluttende prøve bestående af en skriftlig prøve og en praktisk prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Svendeprøven skal afdække elevens opnåede kompetencer inden for uddannelsen. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 2. Den skriftlige prøve er en teoretisk prøve, som skal løses inden for en varighed af 8 klokketimer. Den praktiske prøve er en fremstillingsopgave, der skal løses inden for en varighed af 24 timer fordelt på minimum 3 dage. Censorerne er til stede ved bedømmelsen af fremstillingsopgaven.

Stk. 3. Der gives én karakter for den skriftlige prøve og én karakter for den praktiske prøve.

Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal alle fag i hovedforløbet være bestået, jf. dog stk. 5, og hver af delprøverne i den afsluttende svendeprøve skal være bestået.

Stk. 5. Elever i eux-forløb er fritaget for det i stk. 4 nævnte beståkrav i grundfag, der afløses af gymnasiale fag.

Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. På svendebrevet anføres hver enkelt prøvekarakter. Det samlede resultat af svendeprøven er et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne. I det vægtede gennemsnit indgår den skriftlige prøve med 1/3 og den praktiske fremstillingsopgave med 2/3.

Stk. 7. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne ”antaget med ros”, ”antaget med bronze” eller ”antaget med sølv”.

§ 7. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen.

Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af § 6:

1) aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau,

2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Projektet efter stk. 2, nr. 3, tager udgangspunkt i teknikfag B, byggeri og energi, og mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan der i projektet indarbejdes yderligere et fag. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før uddannelsens afslutning.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen, ud over det i § 6 stk. 6 nævnte svendebrev (uddannelsesbevis), bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis.

Stk. 5. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, jf. stk. 2, nr. 1, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 342 af 25. marts 2015 om erhvervsuddannelsen til teknisk isolatør ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen i perioden fra den 1. august 2015 til og med den 14. juli 2016.

Stk. 3. Elever, jf. stk. 2, og elever på den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse, som undervises i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 4. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 15. marts 2016

Direktør
Jens Strunge Bonde

/ Ulla Bødker


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Specialet Teknisk isolatør
Eleven skal have arbejdet med teknisk isolering, heraf have mindst 4 måneders erfaring med hver af følgende områder:
Teknisk isolering
Pladekappeisolering.
Køleisolering.
Tank- og kanalisolering.
Lydisolering.
Arbejdsopgaverne skal have været varierede og være foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre arbejdsopgaver selvstændigt og rutinemæssigt.
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
Dokumentation kan være i form af udskrift fra ATP og udtalelser fra tidligere arbejdsgivere og kollegaer.
Eleven skal have erhvervet kompetencer svarende til Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner for de fire førstehjælpsmoduler, der tilsammen udgør rådets anbefalede ”mellem”uddannelsesniveau.
Eleven skal have kompetencer svarende til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts (DBI) uddannelsesplaner for elementær brandbekæmpelse.
Eleven skal have gennemført og bestået kurset Sikkerhedsbelagte stoffer og materialer i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige bestemmelser.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning for
alle elever
(skoleuger)
Afkortning for
alle elever
(praktik
måneder)
Arbejdsmiljørepræsentant
4 måneders erfaring
1
-

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelses-
kode
Afkortning for alle elever (skoleuger)
Afkortning for alle elever (praktik måneder)
Arbejdsmarkedsuddannelser
Affaldshåndtering og sortering på byggepladsen.
47464
 
-
 
Byggepladslogistik
43749
1
-
Arbejdsmarkedsuddannelser
Nivellering
47665
0,5
-
 
Brandisolering
32451
1,0
-
 
Kanalisolering
32447
1,0
-
 
Pladeisolering i Offshore- og Olieindustri
47272
1,0
-
 
Pladeudfoldning
41930
1,5
-
 
Teknisk isolering, PVC-folie
41914
0,8
-
 
Teknisk isolering - Opmåling og tegning
46492
1,0
-
Anden kompetencegivende uddannelse
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
-
1
-