Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen træfagenes byggeuddannelse har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Planlægning og udførelse af de af samfundet til fagområdet almindeligt stillede opgaver i den forventede kvalitet og i henhold til love, regler og traditioner.

2) Deltagelse i planlægning og udførelse af specialopgaver på fagområdet, herunder innovativt og problemløsende arbejde.

3) Informationssøgning, valg af og vejledning om materialer, konstruktions- og montagemetoder samt faglig dokumentation, kvalitetssikring og kvalitetskontrol.

4) Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver i samarbejde med de øvrige faggrupper på arbejdspladsen.

5) Planlægning og udførelse af arbejdet under hensyntagen til arbejdsmiljøet samt egen og andres sikkerhed.

6) Planlægning og udførelse af opgaverne i respekt for miljøet.

7) Branchens karriereveje og videreuddannelser samt etablering af selvstændig virksomhed.

Stk. 2. Eleven skole nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Tømrer.

2) Gulvlægger.

3) Tækkemand.

Stk. 4. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Stk. 5. Uddannelsen udbydes med talentspor i specialerne tømrer og gulvlægger.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 4 år til 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer hvert af specialerne fra 3 år til 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 30 uger fordelt på fem skoleperioder. Uddannelsen afsluttes med en skoleperiode tilrettelagt således, at uddannelsen afsluttes den sidste fredag i marts eller september. Afslutningen kan forskydes af hensyn til helligdage.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens specialer mellem 2 år og 2 måneder og 2 år og 8 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 26 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning tilrettelægges med mindst én skoleperiode for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsen hovedforløb for elever i eux-forløb mellem 3 år og 2 måneder og 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 63 uger fordelt på fire skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Stk. 6. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb skal tilrettelægge undervisningen i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens elever i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamen.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 7, opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Anvendelse af de almindeligste materialer og konstruktioner i bygge- og anlægsbranchen.

2) Sammenhængen i den samlede byggeproces og samarbejde mellem involverede faggrupper.

3) Symboler og tegningsstandarder, der anvendes i byggeriets tegninger.

4) Måletekniske standarder, værdier og tolerancer.

5) Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, kegle og cirkel samt disses anvendelse.

6) Regler for kvalitetskontrol.

7) Principper for bæredygtigt byggeri.

8) Regler for sortering og bortskaffelse af byggeaffald.

9) Gældende sikkerhedsregler i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver.

10) Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser samt fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø.

11) Håndtering af farlige stoffer.

12) Indholdet i en APV.

13) Forankring og afstivning af enkle konstruktioner.

14) Bygningsfysiske begreber og problemstillinger i forhold til energi, energioptimering, brand, lyd, lys og fugt.

15) Egenskaber, begreber og fagudtryk om træ, befæstigelser og pladematerialer.

16) Problemstillinger vedrørende råd, svamp og skimmel.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter, cirkler og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde.

2) Betjening og afsætning af højder ved hjælp af nivelleringsinstrument.

3) Håndtegnede skitser.

4) Håndværktøj og transportabelt el-håndværktøj og vedligeholdelse af dette.

5) Opmåling og materialeberegning.

6) Identifikation af farer og ulykker før løsning af opgaver.

7) Brug af kroppen i forskellige arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange og valg heraf med henblik på at forebygge belastninger.

8) Sortering og bortskaffelse af byggeaffald.

9) Arbejdsbeskrivelser og producenters produkt- og arbejdsanvisninger på dansk.

10) Udførelse af målfaste arbejdstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder drejning, omkantning og udfoldning af enkle figurer i plan og lodret billede.

11) Opsnøring af profil og tilridsning af emner til konstruktioner.

12) Udførelse og beklædning af gulv- væg- eller tagkonstruktioner.

13) Fejlmelding af el-værktøj i forhold til sikkerhedskrav.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

2) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

3) samarbejde med andre om løsning af opgaver, herunder samarbejde med de forskellige faggrupper i bygge- og anlægsbranchen,

4) anvende innovative metoder i opgaveløsning,

5) varetage egen og andres sikkerhed i kendte arbejdssituationer,

6) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge vejledninger og arbejdstegninger,

7) dokumentere, formidle og evaluere egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

8) anvende faglige udtryk og begreber,

9) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, og

10) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Matematik på F-niveau, bestået.

2) Teknologi F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller kompetencer svarende til:

1) Dokumentation for at opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.

2) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

4) Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet med mindst 02 som standpunktskarakter.

Stk. 7. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra det i stk. 6, nr. 4 nævnte krav.

Stk. 8. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven, ud over kravene i stk. 2-6, have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Teknologi på C-niveau.

6) Fysik på C-niveau.

Stk. 9. For elever, der opnår de i stk. 8 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 10. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 8, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan nivellere flader, afsætte koter og vandrette og lodrette linjer samt vælge måleinstrumenter.

2) Eleven kan indrette en byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, adgangsveje, affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger.

3) Eleven kan indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på byggepladsen eller i virksomheden.

4) Eleven kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol, herunder identificere de almindeligste byggefejl på specialets område.

5) Eleven kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver på specialets område, herunder bruge relevante elektroniske hjælpeprogrammer.

6) Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler.

7) Eleven kan udføre it-baserede tegninger til brug for udførelse og dokumentation af en praktisk arbejdsopgave på specialets område samt udføre frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer.

8) Eleven kan forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed.

9) Eleven kan udføre konstruktioner og isolering under hensyntagen til krav vedrørende styrke, brand, fugt, lyd og energi.

10) Eleven kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige faggrupper i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces.

11) Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig optræden.

12) Eleven kan vælge værktøj og sikkerhedsudstyr til en given opgave.

13) Eleven kan redegøre for hvilken betydning, de sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling og for udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige konsekvenser.

14) Eleven kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold og det fagretlige system.

15) Eleven kan opbygge og beklæde lette indvendige vægge.

16) Eleven kan foretage korrekt udførelse af gulv- og vægopbygning i et vådrum efter gældende bestemmelser.

17) Eleven kan opbygge strøgulve samt udlægge trægulve med parket, brædder eller plader.

18) Eleven kan tegne, konstruere, afstive og montere tagværker og spær samt valm- og kelkonstruktioner.

19) Eleven kan udføre undertagsløsninger, konstruere og montere skotrende, udføre afslutninger med tagfod, herunder tagfod med skalke.

20) Eleven kan foretage udveksling og montere tagvinduer og rytterlys i tagkonstruktion samt udføre tilhørende inddækning til en given tagkonstruktion.

21) Eleven kan montere indvendige og udvendige døre og vinduer med indvendige og udvendige afslutninger samt fugning.

22) Eleven kan tegne, konstruere og montere plankekel og kvist med indvendig beklædning.

23) Eleven kan lægte tag til et givent materiale samt udføre gavlbeklædninger, vindskeder og udhængsbrædder.

24) Eleven kan identificere og udbedre råd- og svampeskader.

25) Eleven kan konstruere og opbygge ydervægskonstruktioner med beklædninger.

26) Eleven kan opsætte lofter samt underlag for lofter.

27) Eleven kan opmåle, beregne og opstille trapper, skabselementer og inventar.

28) Eleven kan udføre tækkearbejde under iagttagelse af traditioner og egnspræg.

29) Eleven kan konstruere og montere kviste med vindue og indvendige afslutninger.

30) Eleven kan udføre brandsikring i forhold til tækkede tage.

31) Eleven kan vurdere og klargøre underlag, herunder foretage spartling og opretning af gulve og vægge.

32) Eleven kan montere og lime tæpper, vinyl og linoleum på gulve, vægge og trapper.

33) Eleven kan svejse og trådfuge elastiske belægninger samt udføre fuger med blød fugemasse.

34) Eleven kan udføre løs udlægning og klæbning af trægulve med parket eller brædder.

35) Eleven kan udføre listearbejde som afslutning mellem gulv og væg samt trappeforkanter og profiler.

36) Eleven kan udføre dekorationer og borter i gulve.

37) Eleven kan afslibe og overfladebehandle trægulve.

38) Eleven kan udføre ledende og elektrostatiske gulvkonstruktioner.

39) Eleven kan arbejde med stående gulvværktøjer.

40) Eleven kan udføre belægninger i fugefri gulve med tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-14, jf. stk. 1, gælder for alle elever på hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 15-27, jf. stk. 1, gælder for specialet tømrer. Kompetencemålene nr. 15-17 og nr. 31-40, jf. stk. 1, gælder for specialet gulvlægger. Kompetencemålene nr. 18-24 og nr. 28-30, jf. stk. 1, gælder for specialet tækkemand.

Stk. 4. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 2 og 3 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på C-niveau, jf. bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 75 timer svarende til 3 uger.

6) Teknologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger.

7) Teknikfag på B-niveau, byggeri og energi, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 5. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik på A-niveau.

Stk. 6. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning i både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådant omfang, at der er mulighed for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergi mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag efter stk. 4. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

Stk. 7. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

Stk. 8. Omfanget af det skriftlige arbejde i fagene opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver. For elever i eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af elevtid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af elevtiden kan af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet.

Stk. 9. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelser om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Stk. 3. Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb.

Afsluttende prøve og gymnasial eksamen

§ 6. Som afslutning på uddannelsen afholder skolenen prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven omfatter en teoretisk og en praktisk del. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 2. Den teoretiske del af prøven består af en mundtlig prøve, der varer 30 minutter inklusive votering. Prøven tager udgangspunkt i elevens arbejde med en case, der indgår i undervisningen på sidste skoleperiode. Ved den mundtlige prøve fremlægger eleven sit arbejde med casen. For specialet tømrer udarbejder eleven casen inden for en varighed af 2 uger. For specialerne gulvlægger og tækkemand udarbejder eleven casen inden for en varighed af 1 uge. Eleven kan under den mundtlige prøve anvende rids eller modeller og demonstrere teknikker, værktøjer m.v. Der gives én karakter for den mundtlige del.

Stk. 3. Den praktiske del af prøven består af en fremstillingsopgave udført på grundlag af elevens arbejde med casen. For specialerne tømrer og gulvlægger har den praktiske prøve en varighed af 37 timer. Censorerne er til stede under den mundtlige prøve og ved bedømmelsen af fremstillingsopgaven. For specialet tækkemand har den praktiske prøve en varighed af 20 timer. Der gives én karakter for den praktiske prøve.

Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal alle fag i hovedforløbet være bestået, jf. dog stk. 5, og hver af delprøverne i den afsluttende svendeprøve skal være bestået.

Stk. 5. Elever i eux-forløb er fritaget for det i stk. 4 nævnte beståkrav i grundfag, der afløses af gymnasiale fag.

Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 7. På svendebrevet anføres hver delkarakter og det samlede resultat af svendeprøven, som er et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne. I det vægtede gennemsnit indgår den teoretiske del med 1/2 og den praktiske del med 1/2.

Stk. 8. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne ”antaget med ros”, ”bronze” eller ”sølv”.

§ 7. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen.

Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af § 6:

1) aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau,

2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Projektet efter stk. 2, nr. 3, tager udgangspunkt i teknikfag B, byggeri og energi, og mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan der i projektet indarbejdes yderligere et fag. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen, udover det i § 6 stk. 6 nævnte uddannelsesbevis, bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis.

Stk. 5. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, jf. stk. 2, nr. 1, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 362 af 27. marts 2015 om træfagenes byggeuddannelse ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen i perioden fra den 1. august 2015 til og med den 14. juli 2016.

Stk. 3. Elever, jf. stk. 2, og elever på den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse, som undervises i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 4. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 15. marts 2016

Direktør
Jens Strunge Bonde

/ Ulla Bødker


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Specialet tømrer:
Eleven skal have arbejdet med tømrerarbejde heraf have mindst 4 måneders erfaring med hver af følgende områder:
Tagarbejde, fx rejsning af tagkonstruktion, undertag, lægtning, tagfod.
Indvendigt arbejde, fx gulv, loft, døre, gips, isolering.
Udvendigt arbejde, fx isætning af døre og vinduer, facadebeklædning.
Specialet gulvlægger:
Eleven skal have arbejdet med gulvarbejde heraf have mindst 4 måneders erfaring med hver af følgende områder:
Vådrum – vådrumssikring og fald på gulv.
Underlag - spartling og opretning af gulve og vægge.
Montering og fastgørelse af tæpper, vinyl og linoleum.
Trægulve – Udlægning, klæbning, afslibning og efterbehandling af trægulve.
Svejse og trådfuge elastiske belægninger.
Udlægning af fugefri gulve.
Specialet tækkemand:
Eleven skal have arbejdet med tækkearbejde heraf have mindst 4 måneders erfaring med hver af følgende områder:
Tækkeunderlag herunder lægtning, opspænd og brandsikring.
Tækning af plane flader herunder sortering af rør, afslutninger, tagfod, rygning og vindskeder.
Tækning af grat, skotrende og kviste.
For alle specialer gælder:
Arbejdsopgaverne skal have været varierede og foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre arbejdsopgaver selvstændigt og rutinemæssigt.
Eleven skal opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
Dokumentation kan være i form af udskrift fra ATP og udtalelser fra tidligere arbejdsgivere og kollegaer.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(måneder)
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv (praktik mdr.)
Arbejdsmiljørepræsentant
4
1
-

3.1 Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddan-
nelseskode
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv (praktik mdr.)
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Affaldshåndtering og sortering på byggepladsen.
47464
1,5 for begge mål samlet
-
 
Byggepladslogistik
43749
-
 
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Nivellering
47665
0,5
-
Anden kompetence-
givende uddannelse
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
-
1
-

3.2 Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for specialet tømrer

Uddannelse
Titel
Uddannel-
seskode
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik mdr.)
eud
Byggemontagetekniker
1435
9,5, hvoraf 4,5 uger udgøres af fag, der er gennemført i byggemontageteknikeruddannelsen.
-
eud
Bygningssnedker
(Speciale i snedkeruddannelsen)
1410
12, hvoraf 2 uger udgøres af fag, der er gennemført i snedkeruddannelsen
6
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Undertage – montering af faste undertage
40053
 
-
 
Undertage – rådgivning om undertage
40054
 
-
 
Undertage – montering af banevarer
40055
1 for alle seks mål samlet
-
 
Tagvinduer montering i tagkonstruktioner
40056
 
-
 
Tagkonstruktioner – montering af tagkonstruktioner
40057
 
-
 
Tagkonstruktioner – forankring af tagkonstruktioner
40058
 
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Råd og svamp mv. – udbedring af insektangreb
45856
 
-
 
Råd og svamp mv. – udbedring af råd og svampeskade
45857
0,5 for alle tre mål samlet
-
 
Råd og svamp mv. – udbedring af skimmelsvampskader
45858
 
-

3.3 Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for specialet gulvlægger

Uddannelse
Titel
Uddannel-
seskode
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik mdr.)
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Vådrum - finish og kvalitetssikring af svejsninger
45409
 
-
 
Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbelægning
45414
 
-
 
Vådrum - udførelse af vinylsvejsning
45415
 
-
 
Vådrum - klargøring af vægge og montering af vægbeklædning
45416
2 for alle 8 mål samlet
-
 
Vådrum - montering af vinyl på gulve
45410
 
-
 
Vådrum - udførelse af gulvkonstruktioner
45411
 
-
 
Vådrum - vurdering af regler for vinylmontering
45412
 
-
 
Vådrum - valg af materialer til vådrum
45413
 
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Slibning
40700
42906
1 for begge mål samlet
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Trægulve
40697
40698
40699
40700
42906
1 for alle fem mål samlet
-

3.4 Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for specialet tækkemand

Uddannelse
Titel
Uddannel-
seskode
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik mdr.)
eud
Byggemontagetekniker
1435
6,5, hvoraf 4,5 uger udgøres af fag, der er gennemført i byggemontageteknikeruddannelsen.
-
eud
Bygningssnedker
(Speciale i snedkeruddannelsen)
1410
8,5, hvoraf 2 uger udgøres af fag, der er gennemført i snedkeruddannelsen
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Råd og svamp mv. – udbedring af insekt-
angreb
45856
 
-
 
Råd og svamp mv. – udbedring af råd og
svampeskade
45857
0,5 for alle tre mål samlet
-
 
Råd og svamp mv. – udbedring af skimmel-
svampskader
45858
 
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Undertage – montering af faste undertage
40053
 
-
 
Undertage – rådgivning om undertage
40054
 
-
 
Undertage – montering af banevarer
40055
1 for alle seks mål samlet
-
 
Tagvinduer montering i tagkonstruktioner
40056
 
-
 
Tagkonstruktioner – montering af tagkonstruktioner
40057
 
-
 
Tagkonstruktioner – forankring af tagkonstruktioner
40058
 
-