Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kontoplan for Udbetaling Danmarks lovbundne områder - Version: oktober 2015
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v.

I medfør af § 26, stk. 5, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes efter bemyndigelse:

Kontoplanen

§ 1. Beskæftigelsesministeren fastsætter en overordnet kontoplan for ydelser og tilskud hos Udbetaling Danmark svarende til de statslige og kommunale konti, der følger af den til enhver tid gældende finanslov, jf. bilag 1. Udbetaling Danmark kan anvende andre kontostrukturer og opdelinger, som til enhver tid skal kunne sammenkædes entydigt med den overordnede kontoplan.

Stk. 2. Ændringer i kontoplanen eller i bemærkningerne til denne skal ske skriftligt med et skriftligt varsel på 2 måneder til Udbetaling Danmark inden ændringen træder i kraft. Beskæftigelsesministeriet orienterer relevante ministerier samt Kommunernes Landsforening om ændringerne samtidigt med meddelelsen til Udbetaling Danmark.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal fastsætte interne kontostrukturer, som afledes af de behov, der følger af lovgivningen, kravene i bemærkningerne til kontoplanen, jf. bilag 1 samt beslutninger truffet af bestyrelsen for Udbetaling Danmark.

Stk. 4. Vilkårene i bilag 1 kan fraviges efter nærmere aftale med ressortministerierne.

Specifikation af indsats mod misbrug af sociale ydelser

§ 2. Udbetaling Danmark skal tilrettelægge økonomistyring og bogføringsprincipper således, at virkningerne af indsatsen mod misbrug af sociale ydelser kan specificeres så præcist som muligt i årsrapporten for Udbetaling Danmark.

Ikrafttræden m.v.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 565 af 30. maj 2013 om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 17. marts 2016

Morten Binder

/ Kasper Håkansson


Bilag 1

Kontoplan for Udbetaling Danmarks lovbundne områder - Version: oktober 2015

Hovedkonto
Tekst
   
16.43.04
International begravelseshjælp
17.31.32
ATP-bidrag ved barsel
17.31.38
ATP af delpension
   
17.37.01
Dagpenge ved barsel m.v.
17.37.11
Dagpenge ved pasning af syge børn
   
17.54.35
Delpension
   
17.56.11
Fleksydelse
   
17.61.01
Ordinært børnetilskud
17.61.02
Ekstra børnetilskud
17.61.03
Særligt børnetilskud
17.61.04
Tilskud til særlige grupper af børn
17.61.05
Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.
   
17.62.01
Boligydelse til pensionister
17.62.02
Boligsikring
17.62.05
Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger m.v.
17.62.06
Renteindtægter af boligydelseslån m.v.
   
17.63.03
Efterlevelseshjælp
   
17.64.01
Folkepension
17.64.03
Varmetillæg til folkepensionister
   
17.64.05
Førtidspension
17.64.06
Højeste, mellemste og almindelig førtidspension
17.64.07
ATP-bidrag af førtidspensioner
17.64.08
Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister
17.64.10
Førtidspension med variabel refusion
38.12.01
Børne- og ungeydelse
   
 
Udbetaling Danmark kan fastsætte interne kontostrukturer, som afledes af de behov, der følger af krav m.v. i bemærkningerne til kontoplanen og lovgivningen samt beslutninger truffet af bestyrelsen for Udbetaling Danmark.

Bemærkninger til kontoplanen
 
Tværgående bemærkninger
Finansieringen
Ydelser i denne vejledning dækker enhver udgift eller indtægt, som giver anledning til betalinger mellem Udbetaling Danmark og borgere.
Udbetaling Danmarks udbetalinger af sociale ydelser m.v. til borgerne m.fl. sker fra konti, der er stillet til rådighed for Udbetaling Danmark i Statens KoncernBetalinger (SKB). Aftale om kontoforholdet m.v. til Udbetaling Danmark er indgået mellem Moderniseringsstyrelsen og Udbetaling Danmark.
”Statslige finansieringsbidrag af ydelserne overføres fra ministeriernes konti i SKB til Udbetaling Danmarks konto i SKB samme dag, som udbetalingerne finder sted.
Kommunale finansieringsbidrag af ydelserne overføres fra de enkelte kommuners konti i OBS til Udbetaling Danmarks konto i SKB senest den første bankdag i den efterfølgende måned. ”
Tilbagebetalingskrav
Hvis Udbetaling Danmark over for modtagere af ydelser rejser krav om tilbagebetaling af en uretmæssigt modtaget ydelse, overtager Udbetaling Danmark på statskassens vegne det fulde tilgodehavende.
Udbetaling Danmark afregner en eventuel kommunal finansieringsandel med den enkelte kommune, og udgiften bogføres på den relevante konto. Ved afdrag på Udbetaling Danmarks tilgodehavender hos borgerne indtægtsføres beløbet herefter hos staten, og indtægten bogføres på samme konto.
Udbetaling Danmark opgør en status for tilgodehavenderne på hvert område.
Udbetaling Danmark skal, når et tilgodehavende afskrives, foretage en nedskrivning af statens tilgodehavender og samtidig tilbageføre afdrag, som allerede måtte være overført til kommunerne og som efterfølgende afskrives som tab.
Indtægter, som skyldes borgerens tilbagebetalinger af ydelser, skal løbende specificeres i regnskabet. Udbetaling Danmark optager statens tilgodehavender i form af tilbagebetalingskrav mod borgerne på balancen.
Månedlige rapporter
Med henblik på en løbende kontrol af statens månedsregnskaber m.v. fremsender Udbetaling Danmark hver måned en finansieringsrapport til de ministerier, der har ansvaret for endelig finansiering af de udbetalte beløb. Rapporten skal omfatte en afstemning mellem Udbetaling Danmarks bogførte beløb på de forskellige konti med de midler, Udbetaling Danmark har trukket via SKB/OBS. Rapporten skal endvidere indeholde en opgørelse af forskydninger i beholdningen hos 1) tilgodehavende debitorer og 2) udestående boligydelses-/boligsikringslån.
Den tekniske opsætning af rapporter, regneark mv., der afleveres, justeres løbende efter aftale mellem de involverede parter.

Bemærkninger til de enkelte udgiftsområder
 
Børnetilskud og -bidrag
På kontiene bogføres udgifter og indtægter som afholdes efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer.
Individuel boligstøtte
På kontiene bogføres udgifter og indtægter som afholdes efter lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015 med senere ændringer.
Bogføringen af boligstøtte som lån skal ske brutto, dvs. som det fulde udlån inkl. rentetilskrivninger på udestående boligstøttelån. Det kommunale finansieringsbidrag bogføres samtidig som en overførselsindtægt fra kommuner.
Udbetaling Danmark skal løbende ajourføre det samlede tilgodehavende vedrørende boligstøttelån, idet det faktiske udlån, eventuelle rentetilskrivninger og tabsafskrivninger på udestående lån akkumuleres saldoen. Saldoen skal så vidt muligt opdeles i boligydelseslån (100 % stat) og boligsikringslån (50 % stat og 50 % kommuner).
Efterlevelseshjælp
På kontiene bogføres udgifter og indtægter til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden, og som afholdes efter § 85a i lov om aktiv social politik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015 med senere ændringer.
Folkepension
På kontiene bogføres udgifter og indtægter, som afholdes efter lov om social pension, jf. lov nr. 326 af 11. april 2012 med senere ændringer.
Førtidspensioner
På kontiene bogføres udgifter og indtægter som afholdes efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lov nr. 326 af 11. april 2012 med senere ændringer.
Bogføringen af førtidspension på konto 17.64.10. Førtidspension med variabel refusion skal ske brutto. Udbetaling Danmark skal således på denne konto bogføre den samlede bruttoudgift til førtidspension med variabel refusion. Den kommunale medfinansiering af førtidspension med variabel refusion bogføres som en overførselsindtægt fra kommuner. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering beregner kommunernes medfinansieringsandel af førtidspension med variabel refusion og opkræver medfinansieringsandel hos kommunerne.
International begravelseshjælp
På kontiene bogføres udgifter og indtægter som afholdes efter bekendtgørelse nr. 561 af 29. april 2015 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven.
Delpension
På kontiene bogføres udgifter og indtægter som afholdes efter lov om delpension jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 17. september 2015 med senere ændring.
Fleksydelse
På kontiene bogføres udgifter og indtægter som afholdes efter lov om fleksydelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 17. september 2015 med senere ændringer.
Dagpenge ved barsel m.v.
På kontiene bogføres udgifter og indtægter som afholdes efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 13. november 2009 med senere ændringer.
Børnefamilieydelse
På kontoen bogføres udgifter og indtægter som afholdes i medfør af lov om en børne- og ungeydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 964 af 19. september 2011, med senere ændringer.