Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ligsyn, obduktion og
transplantation m.v. og børneloven

(Ændring af grænsen mellem abort og dødfødsel og forenkling af reglerne om registrering af faderskab til dødfødte børn)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 402 af 13. juni 1990 om ligsyn, obduktion og transplantation m.v., som ændret ved lov nr. 259 af 12. april 2000 og lov nr. 432 af 29. maj 2001, foretages følgende ændring:

1. § 17, stk. 1, affattes således:

»Loven finder tilsvarende anvendelse på børn, der efter udgangen af 22. svangerskabsuge fødes uden at vise livstegn (dødfødte børn).«

§ 2

I børneloven, lov nr. 460 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2 . Hvis et barn er dødfødt eller dør, før registreringen af barnets fødsel finder sted, kan en mand i forbindelse med registreringen af barnets fødsel registreres som far til barnet, hvis han og moderen sammen skriftligt erklærer, at de ønsker ham registreret som faderen.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 2, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »Bestemmelsen i stk. 1« til: »Bestemmelserne i stk. 1 og 2«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2004.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på børn, der fødes efter lovens ikrafttræden.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 2. marts 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK, Kronprins

/Lene Espersen

Redaktionel note
  • Lovtidende A, hæfte nr. 34, er omtrykt den 9. marts 2004 på grund af en håndteringsfejl, der alene havde betydning for trykte udgave af loven.