Sagsforløb 2015/1 BF 93
Den fulde tekst

Fremsat den 17. marts 2016 af Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jonas Dahl (SF) og Pia Olsen Dyhr (SF)

Forslag til folketingsbeslutning

om synliggørelse af konsekvenserne af luftforurening samt en handleplan for at nedbringe luftforureningen

Folketinget pålægger regeringen at udarbejde en handleplan, der sikrer en halvering af antallet af dødsfald og sygdomstilfælde, som skyldes luftforurening, inden 2025.

Endvidere pålægger regeringen at nedsætte et ekspertråd med inddragelse af uafhængige eksperter, der skal vurdere effekten af de tiltag, der enten er indeholdt i eller påtænkes tilføjet til handleplanen, på antallet af døde og syge, som følge af luftforurening.

Bemærkninger til forslaget

Luftforureningens dødstal skal frem – og ned.

Luftforurening er hvert år skyld i flere tusinde danskeres død. Alligevel er der ikke meget debat om den. Det skyldes bl.a., at den bogstaveligt talt ikke er særlig synlig – der kommer ikke så meget synlig sort røg ud af skorstene længere.

Det foreslås derfor, at der hvert år fremlægges officielle skøn for, hvor mange der dør, og hvor mange der bliver syge som følge af luftforurening, og at der laves en handlingsplan for at nedbringe luftforureningen.

Man kan sammenligne med trafiksikkerhedsområdet. I 1971 toppede antallet af trafikdræbte med 1.213. Siden har en række handlingsplaner bragt antallet ned på 191. Det nye mål er højst 120 dræbte i 2020. Der er tilsvarende mål for antal tilskadekomne. Det tydelige og letforståelige mål har uden tvivl været med til at sikre en flerstrenget politisk indsats for at øge trafiksikkerheden.

Der er dog langt flere, der dør som følge af luftforurening – ca. 3.300 i 2011. Det tal vil formentlig heldigvis falde, bl.a. på grund af EU’s krav til, hvor meget biler må forurene. Et tidligere skøn for 2020 på 2.000 er måske urealistisk i dag, hvor den danske regering sammen med de andre regeringer i EU's medlemslande har sænket kravene til bilernes NOx-forurening efter VW-skandalen.

Men vi skal være mere ambitiøse. Der er derfor brug for en konkret vurdering af, hvor mange færre døde og syge vi kan opnå med forskellige tiltag, og brug for debat og handling på grundlag heraf. Enhver fremtidig kræfthandlingsplan bør også omfatte luftforurening.

Kræft er imidlertid ikke den eneste årsag til dødsfald eller sygdom. Sundhedsstyrelsen oplyser følgende:

»Danske beregninger viser, at langtidsudsættelse for luftforurening i Danmark medførte ca. 3.300 for tidlige dødsfald i 2011. Hertil kommer effekten af korttidsudsættelse, som er beregnet til 140 for tidlige dødsfald i 2011. Endvidere er det beregnet, at luftforureningen i 2011 var årsag til 3.300 tilfælde af kronisk bronkitis, 505 tilfælde af lungecancer og 285 tilfælde af hjertesvigt samt episoder med nedre luftvejssymptomer, henholdsvis 214.000 episoder hos børn og 243.000 episoder hos voksne. Antal sygedage i 2011 er beregnet til 3.380.000.

De samlede helbredsrelaterede omkostninger er beregnet til ca. 29 mia. kr. i 2011 faldende til 19 mia. kr. i 2020. Danske kilder bidrager med ca. 25 % af de helbredsrelaterede omkostninger, mens ca. 75 % skyldes luftforureningskilder uden for Danmark. Bidraget fra de danske kilder fordeler sig med ca. 33 % fra landbrugssektoren, ca. 16 % fra vejtrafik og ikke industriel forbrænding, herunder boligopvarmning, med 30 %.« Oplysningerne fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside »Sundhed og livsstil« under miljøsektionen.

Med henvisning til de foruroligende tal for tidlige dødsfald opfordrer Socialistisk Folkeparti Folketinget til at pålægge regeringen at nedbringe luftforureningen ved at igangsætte en handleplan og nedsætte et ekspertråd.

Skriftlig fremsættelse

Lisbeth Bech Poulsen (SF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om synliggørelse af konsekvenserne af luftforurening samt en handleplan for at nedbringe luftforureningen.

(Beslutningsforslag nr. B 93)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.