Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger

(Nedsættelse af grundkapital og kapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 51, stk. 3, 2. pkt., og § 185, stk. 1, nr. 3, ændres »selskabet« til: »boligorganisationen«.

2. Overskriften før § 68 ophæves.

3. I § 92 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 10, stk. 2, i lov om friplejeboliger« til: »§ 10, stk. 1, i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller efter § 11 a i lov om friplejeboliger«.

4. I § 115 a, stk. 1, ændres »en lavenergibygning klasse 2015 i bygningsreglementet 2010« til: »bygningsklasse 2020 i bygningsreglementet 2015«.

5. I § 118 a ændres »den 31. december 2016« til: »den 31. december 2018«.

6. I § 129, stk. 4, 1. pkt., ændres »på 4,4 pct. p.a.« til: », som fastsættes af udlændinge-, integrations- og boligministeren som en procentdel«.

7. I § 151, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 10, stk. 1, i lov om friplejeboliger« til: »§ 10, stk. 1, i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller efter § 11 a i lov om friplejeboliger«.

8. I § 172 a, stk. 2, 3. pkt., ændres »Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet« til: »Beskæftigelsesministeriet«.

§ 2

I lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 31. august 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 1, 2. pkt., ændres »den 31. december 2016« til: »den 31. december 2018«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. april 2016.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. marts 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg