Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af deltidslov

(Opfølgning på begrundet udtalelse fra Europa-Kommissionen om forskelsbehandling af deltidsansatte samt forenkling af loven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I deltidslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af 26. september 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »jf. dog § 2« til: »jf. bilag A«.

2. § 1, stk. 3, ophæves.

3. § 2 ophæves.

4. I § 4, stk. 1, udgår »eller en af de i § 2 nævnte aftaler eller overenskomster«.

5. I § 4 a, stk. 6, ændres »bilag A-D« til: »bilag A«.

6. Bilag B-D ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2016.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. marts 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jørn Neergaard Larsen