Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Ændring af bestemmelserne om indgivelse af ansøgninger om naturalisation i aftale om indfødsret af 5. oktober 2015
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om ændring af cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation

(Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om naturalisation)

(Til samtlige politidirektører)

1. Den 14. april 2015 vedtog Folketinget lov nr. 534 af 29. april 2015 om ændring af lov om dansk indfødsret (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation m.v.).

Loven træder i kraft den 1. april 2016, og gælder for alle ansøgninger, herunder anmodninger om genoptagelse, der er indgivet efter lovens ikrafttræden.

2. Loven medfører, at en ansøgning om naturalisation fremover skal indgives direkte til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ved anvendelse af den digitale løsning, som ministeriet stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgere om dansk indfødsret ved naturalisation skal således ikke længere indgive ansøgning til politidirektøren i den politikreds, hvor de pågældende bor.

Ansøgninger, der indgives til politiet den 1. april 2016 eller senere, vil blive afvist. Politiet skal henvise ansøgere til at anvende den digitale selvbetjeningsløsning, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet stiller til rådighed på ministeriets hjemmeside.

3. Loven medfører, at der skal foretages ændringer i bestemmelserne vedrørende indgivelse af ansøgning om naturalisation i kapitel 10 i aftale om indfødsret af 5. oktober 2015, som er bekendtgjort ved cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation. Ændringerne i kapitel 10 i aftale om indfødsret af 5. oktober 2015 er optrykt som bilag til denne cirkulæreskrivelse.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 16. marts 2016

Inger Støjberg

/ Jesper Jarnit


Bilag 1

Ændring af bestemmelserne om indgivelse af ansøgninger om naturalisation i aftale om indfødsret af 5. oktober 2015

---

1. Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om naturalisation

I medfør af § 1 i lov nr. 534 af 29. april 2015 om ændring af lov om dansk indfødsret (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation m.v.), og efter aftale mellem regeringspartiet Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, affattes bestemmelserne om indgivelse af ansøgninger om naturalisation i kapitel 10 i aftale om indfødsret af 5. oktober 2015 herefter således:

Kapitel 10

Indgivelse og behandling af ansøgninger om naturalisation

§ 28. Ansøgning om naturalisation indgives til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ved anvendelse af den digitale løsning, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, afvises af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, jf. dog stk. 2 og §§ 30-30 A.

Stk. 2. Hvis Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjening, skal ansøgningen indgives ved anvendelse af blanketten ”Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation – Til voksne ansøgere”.

Stk. 3. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Stk. 4. Ved indgivelse af ansøgning om naturalisation betales et gebyr på 1.200 kr., jf. § 12 i lov om dansk indfødsret.

§ 29. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan anmode om, at en ansøger om dansk indfødsret ved naturalisation afhøres af politiet, hvis det vurderes af betydning for sagens oplysning.

§ 30. Personer, der er omfattet af bestemmelserne i §§ 15-16 og § 18, skal indgive ansøgning om naturalisation til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ved anvendelse af blanketten ”Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation – Til børn”, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For børn under 18 år, som adopteres af danske statsborgere, herunder ved stedbarnsadoption, og som ikke bliver danske statsborgere i medfør af § 2 A i lov om dansk indfødsret, jf. § 14, kan ansøgning om naturalisation indgives sammen med ansøgningen om adoption ved anvendelse af blanketten ”Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation – Til børn”. Ansøgningen sendes af adoptionsmyndighederne direkte til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

§ 30 A. Personer, der er født statsløse i Danmark, og som er omfattet af FN-konventionen af 1989 om barnets rettigheder, jf. § 27, jf. § 17, eller FN-konventionen af 1961 om begrænsning af statsløshed, jf. § 26, skal indgive ansøgning om naturalisation til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ved anvendelse af blanketten ”Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation – Til statsløse født i Danmark”.

2. Bestemmelserne om behandling af ansøgninger om naturalisation i §§ 31-32 i kapitel 10 i aftale om indfødsret af 5. oktober 2015 videreføres uændrede.

3. Ikrafttræden

Ændringerne til aftale om indfødsret af 5. oktober 2015 træder i kraft den 1. april 2016 og gælder for alle ansøgninger og anmodninger om genoptagelse, der er indgivet den 1. april 2016 eller senere.