Den fulde tekst
L 153
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Inklusionsboliger).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg (V)).
Lovf som fremsat 30/3 16
Fremsat skr 30/3 16
1.beh 14/4 16
Betænkning 19/5 16
Lovf optrykt efter 2.beh 26/5 16 Tillæg H
2.beh 26/5 16
Lovf som vedt 2/6 16
3.beh 2/6 16
Lov nr 662 af 8. juni 2016
Ordførere: (1.beh) Jan Johansen (S), Merete Dea Larsen (DF), Britt Bager (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Ole Birk Olesen (LA), Nikolaj Amstrup (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Jacob Mark (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget udmøntes satspuljeaftalen for 2016, hvorefter der afsættes i alt 30 mio. kr. i årene 2017-2019 til etablering af inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare.
Det foreslås, at boligerne skal etableres i almene familieboliger efter aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen. Det vil være kommunalbestyrelsen, der har anvisningsretten til boligerne. I forlængelse heraf garanterer kommunen for lejetab ved uudlejede boliger og for boligorganisationens udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Der vil til boligerne være knyttet sociale støttefunktioner, der ydes af en social vicevært.
Der vil være tale om tidsbegrænsede tilbud, idet formålet med boligerne er, at psykisk og socialt sårbare personer i løbet af en periode, der som udgangspunkt kan være på højst 2 år, understøttes i at opnå en selvstændig tilværelse i egen bolig uden sociale støttefunktioner tilknyttet og herunder i at opnå en mere stabil tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse. Boligerne etableres med statsstøtte. Det foreslås, at tilskud ydes for en 15-årig periode efter en konkret vurdering af de indkomne ansøgninger.
Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.