Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og
anvendelse

I medfør af våben- og eksplosivstoflovens § 7, stk. 2, og § 10, stk. 4 og 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 26. januar 2000, som ændret ved § 23 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Indretning og anlæggelse af skydebaner skal af hensyn til almensikkerheden godkendes af politiet.

Stk. 2. Godkendte skydebaner må kun tages i anvendelse, hvis de opfylder de vilkår, som er fastsat i eller i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på skydebaner, der er omfattet af Justitsministeriets cirkulære om offentlige forlystelser.

§ 2. Ved en skydebane forstås i denne bekendtgørelse

1)   et areal med et eller flere skydebaneafsnit, som hver især har én eller flere skydestandpladser eller skiveopstillinger, der er permanent indrettet til skydning med håndskydevåben, herunder til skydning med luft- og fjederbøsser og flugtskydning,

2)   et areal med et eller flere skydebaneafsnit, som hver især har én eller flere skydestandpladser eller skiveopstillinger, der er midlertidigt eller permanent indrettet til fugleskydning med håndskydevåben,

3)   et areal, der er midlertidigt eller permanent anlagt til skydning med håndskydevåben mod skiver, der er opstillet på afstande og i terræn, som skytten ikke kender (terrænskydning), og

4)   et areal, der er midlertidigt eller permanent indrettet eller anlagt til skydning med paintballvåben eller hardballvåben.

Kapitel 2

Godkendelse af indretning og anlæggelse af skydebaner

§ 3. Indretning eller anlæggelse af en skydebane må ikke påbegyndes uden politiets godkendelse.

Stk. 2. Godkendelsen skal indeholde de nærmere vilkår for indretning eller anlæggelse af skydebanen.

§ 4. Den, der vil indrette eller anlægge en skydebane, skal indgive skriftlig ansøgning herom til politiet på det sted, hvor skydebanen skal indrettes eller anlægges.

Stk. 2. Ansøgningen skal bl.a. indeholde oplysninger om

1)   skydebanens beliggenhed,

2)   hvem der er ejer af den ejendom, hvor skydebanen skal indrettes eller anlægges,

3)   hvem der er ejer af skydebanen,

4)   hvem der skal anvende skydebanen, herunder med angivelse af den bruger, der har varig rådighed over skydebanen,

5)   hvilke aktiviteter skydebanen skal anvendes til, herunder navnlig med angivelse af våben- og ammunitionstyper, og

6)   de sikkerhedsforanstaltninger, der planlægges truffet for at afværge fare ved anvendelse af skydebanen.

Stk. 3. Ansøgningen skal være vedlagt en tegning over skydebanen med angivelse af skydebanens nærmere udformning og kortkopi eller tilsvarende, som angiver skydebanens omgivelser og skudretninger.

§ 5. Politiet undersøger, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at indrette eller anlægge skydebanen. Som led i undersøgelsen besigtiger politiet den ejendom, hvor skydebanen skal indrettes eller anlægges.

§ 6. Uanset bestemmelsen i § 5, 2. pkt., kan politiet undlade at besigtige følgende ejendomme:

1)   Ejendomme, hvor der skal indrettes eller anlægges skydebaner, som er beregnet til flugtskydning, og som er uden almindelig adgang for publikum, hvis sikkerhedsafstanden i skudretningen fra standpladsen til skydebanens omgivelser er 300 meter eller mere.

2)   Ejendomme, hvor der skal indrettes eller anlægges skydebaner, som kun er beregnet til skydning med luft- og fjederbøsser, medmindre skydebanen er beregnet til skydning med paintballvåben eller hardballvåben.

Kapitel 3

Anvendelse af godkendte skydebaner

§ 7. En godkendt skydebane må ikke tages i brug, før politiet ved en besigtigelse på stedet har konstateret, at skydebanen er indrettet eller anlagt i overensstemmelse med vilkårene for godkendelsen, jf. § 3.

Stk. 2. For en skydebane beregnet til terrænskydning gælder endvidere, at den forud for hvert skydearrangement skal besigtiges af politiet, der kontrollerer, at skydebanen er anlagt i overensstemmelse med vilkårene for godkendelsen, jf. § 3. Tilsvarende gælder skydearrangementer, der ikke foregår fra fast standplads.

§ 8. Uanset bestemmelsen i § 7, stk. 1, kan politiet undlade at besigtige de i § 6, nævnte skydebaner.

§ 9. En godkendt skydebane må ikke tages i brug, før politiet har udarbejdet og underskrevet en instruks for brug af skydebanen.

Stk. 2. Instruksen skal indeholde

1)   oplysninger om, hvem der ejer skydebanen,

2)   oplysninger om, hvem der kan anvende skydebanen, herunder med angivelse af den bruger, der har varig rådighed over skydebanen,

3)   de nærmere vilkår for, hvordan skydebanen skal anvendes, herunder med angivelse af de aktiviteter skydebanen må anvendes til, de våben- og ammunitionstyper, der kan anvendes til de angivne aktiviteter, og de skudretninger og sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages ved de enkelte aktiviteter,

4)   bestemmelser om, hvor ofte skydebanen skal tilses, jf. § 14, og

5)   bestemmelser om, at der i forbindelse med afholdelse af skydestævner og lignende skydearrangementer skal være en ansvarlig skydeleder eller en af denne udpeget ansvarlig leder til stede under skydning på hvert enkelt skydebaneafsnit, jf. § 16.

Stk. 3. Politiet kan til enhver tid ændre instruksen under hensyn til sikkerhedsmæssige forhold.

Stk. 4. Instruksen skal opslås på iøjnefaldende steder på skydebanen. For så vidt angår skydebaner, der er omfattet af § 2, nr. 3, men som ikke har faciliteter til ophængning, skal instruksen i stedet medbringes af den ansvarlige skydeleder under skydning på skydebanen.

§ 10. En godkendt skydebane skal anvendes i overensstemmelse med den instruks, der er udarbejdet for skydebanens brug.

§ 11. Skydebaner beregnet til pistol- og revolverskydning kan kun godkendes til

1)   aktiviteter, som De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt for sådanne våben,

2)   politiets tjenesteskydninger, eller

3)   skydning med forladepistoler.

Stk. 2. Efter høring af Justitsministeriets skydeinspektør kan politiet i særlige tilfælde godkende indretning og anlæggelse af skydebaner beregnet til pistolskydning, som ikke er omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Det skal fremgå af den instruks, der er udarbejdet for skydebanens brug, hvad skydebanen er godkendt til, jf. stk. 1 og 2, og at skydebanen kun må anvendes hertil.

§ 12. For anvendelse af skydebaner beregnet til paintballvåben skal der fastsættes følgende vilkår i instruksen:

1)   Deltagerne i skydning med paintballvåben skal være mindst 16 år. Arrangørerne af skydningen skal sikre sig, at personer under 18 år har skriftlig samtykke fra forældremyndighedens indehaver til deltagelse i skydningen.

2)   Paintballvåben skal anvendes under iagttagelse af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, herunder brug af ansigtsbeskyttelse, at deltagerne ikke kommer til skade. Ansigtsbeskyttelse mv. skal være fremstillet til brug for skydning med paintballvåben.

Stk. 2. Der kan fastsættes yderligere vilkår i den instruks, der er udarbejdet for skydebanens brug.

§ 13. For anvendelse af skydebaner beregnet til hardballvåben skal der fastsættes følgende vilkår i instruksen:

1)   Deltagerne i skydning med hardballvåben skal være mindst 16 år. Arrangørerne af skydningen skal sikre sig, at personer under 18 år har skriftlig samtykke fra forældremyndighedens indehaver til deltagelse i skydningen.

2)   Hardballvåben skal anvendes under iagttagelse af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, at deltagerne ikke kommer til skade. Deltagerne, herunder skydelederen og andre personer, der opholder sig på skydebanen, skal bære maske, der dækker ansigtet fra pande til hage samt ører. Ansigtsbeskyttelse mv. skal være fremstillet til brug for skydning med hardballvåben. Dele af hoved og hals, der ikke er dækket af maske, skal være dækket af hoved- og halsbeklædning.

3)   Ved anvendelse af hardballvåben må skudafstanden ikke være under 6 meter.

4)   Som ammunition til hardballvåben må der kun anvendes plastkugler med en kaliber på 6 mm.

Stk. 2. Der kan fastsættes yderligere vilkår i den instruks, der er udarbejdet for skydebanens brug.

§ 14. En godkendt skydebane skal tilses én gang årligt af politiet. For skydebaner, der kun anvendes en del af året, skal tilsynet finde sted inden skydesæsonens begyndelse.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan politiet, når forholdene taler derfor, bestemme, at tilsynet skal ske med kortere eller længere mellemrum. Skydebaner skal dog altid tilses mindst hvert 3. år.

Stk. 3. Ved tilsynet undersøger politiet, om skydebanen fortsat opfylder de krav til skydebanens indretning eller anlæggelse, som er fastsat i godkendelsen, jf. § 3, og de krav til brug af skydebanen, som er fastsat i instruksen, jf. § 9. I forbindelse med tilsynet afgør politiet, om skydebanen kan godkendes til fortsat brug.

Stk. 4. Politiet giver instruksen påtegning om, at tilsynet har fundet sted, og indtil hvilken dato skydebanen er godkendt til fortsat brug.

Kapitel 4

Ansvar og forsikring

§ 15. Ansvaret for indretning, anlæggelse og vedligeholdelse af en skydebane påhviler både ejeren af skydebanen og den bruger, der har varig rådighed over skydebanen.

§ 16. Ejeren eller brugeren af en skydebane skal udpege en ansvarlig skydeleder.

Stk. 2. Skydelederen, der skal være myndig, skal være en erfaren skytte.

Stk. 3. Skydelederen eller den af denne udpegede ansvarlige leder skal være til stede, når der skydes på et skydebaneafsnit.

§ 17. Skydelederen eller den af denne udpegede ansvarlige leder er sammen med den enkelte skytte ansvarlig for, at de vilkår, der er fastsat for anvendelse af en skydebane, overholdes i forbindelse med skydning på det pågældende skydebaneafsnit.

§ 18. Krav om erstatning, som kan gøres gældende for skader forvoldt ved anvendelse af en skydebane, skal være dækket af en ansvarsforsikring.

Stk. 2. Forsikringen skal dække personskade eller tab af forsørger på indtil 10.000.000 kr. og tingsskade på indtil 2.000.000 kr. pr. skade, der er forårsaget ved en enkelt begivenhed.

Stk. 3. Forsikringspligten påhviler ejeren af skydebanen eller den bruger, der har varig rådighed over skydebanen.

§ 19. Enhver, der mod løn eller som ulønnet medhjælper antages til varigt, midlertidigt eller forbigående at virke som markør eller udøver tilsvarende arbejde i forbindelse med skydning her i landet, er sikret mod følgerne af arbejdsskade efter lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Sikringspligten påhviler den, der antager medhjælperen.

§ 20. Dokumentation for, at de forsikringer, der er nævnt i § 18 og § 19, er tegnet og i kraft, skal forevises politiet ved besigtigelse af og tilsyn med skydebaner.

Kapitel 5

Justitsministeriets skydeinspektør

§ 21. Justitsministeriet udpeger efter forhandling med Forsvarsministeriet en skydeinspektør.

Stk. 2. Skydeinspektøren bistår Justitsministeriet i generelle sager om indretning, anlæggelse og godkendelse af samt tilsyn med skydebaner.

Stk. 3. Skydeinspektøren bistår endvidere i fornødent omfang politiet i sager om indretning, anlæggelse, godkendelse og besigtigelse af samt tilsyn med skydebaner.

Kapitel 6

Særlige regler for anvendelse af forsvarets skydebaner og øvelses- og skydeterræner

§ 22. Bestemmelserne i §§ 1-21 finder ikke anvendelse på forsvarets og hjemmeværnets indretning, anlæggelse og anvendelse af forsvarets og hjemmeværnets egne skydebaner og terrænskydningsbaner.

Stk. 2. Bestemmelserne §§ 1-21 gælder dog for civil anvendelse af forsvarets og hjemmeværnets skydebaner og terrænskydningsbaner anlagt på forsvarets øvelses- og skydeterræner.

Stk. 3. Forinden anvendelse af de i stk. 2 nævnte skydebaner mv. skal der være indgået en aftale herom med den pågældende militære myndighed.

Stk. 4. Forsikringspligten efter § 18, stk. 1, påhviler den civile bruger af skydebanen mv.

Kapitel 7

Tilbagekaldelse og straf

§ 23. Politiet kan til enhver tid tilbagekalde en godkendelse af en skydebane meddelt efter denne bekendtgørelse, hvis skydebanen ikke længere opfylder vilkårene for skydebanens indretning eller anlæggelse, jf. § 3, eller de krav til brug af skydebanen, som er fastsat i instruksen, jf. § 9.

§ 24. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder § 3, stk. 1, § 7, § 9, stk. 1 og 4, § 10, § 16, stk. 1 og 3, § 18, § 19 og § 20.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der overtræder vilkår, som er fastsat i medfør af bekendtgørelsen.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 203 af 20. maj 1950 om indretning og anlæggelse af skydebaner og feltskydningsterræner ophæves.

Stk. 3. § 24 i cirkulære nr. 8 af 26. januar 2000 om våben og ammunition mv. ophæves.

Justitsministeriet, den 23. april 2004

Lene Espersen

/Michael Højer